PRIMO Adam Gillende schoolmeiden in aula pen En dit zijn de knallers van deze week: 0.98 7.98 10.95 Soest houdt nog 3,3 miljoen over 'Koninginnelaan heeft meer last van kroegen dan van coffeeshop' ^intratuin 3 halen, 2 betalen JAN SLUYTER kidswear Meevaller vooral veroorzaakt door gemeentefonds Rijk Brede politieke steun voor drugsbeleid A. van der Lee Installatietechniek 6.V. U WILT TOCH KEUS..! Ben de Bruin *t (fit (fit (fit (fit (fi 3 Actueel 3 Actueel 16 Cultuur 15 Sport Stappende Soesters te lui om te lopen G. FAURÉ REQUIEM NEFKENS ders SOEST V"e Radio 538 met politie als hoofdsponsor in Griftland College Knappe 6« Magere hamlappen varkensvlees Page Plus Toiletpapier VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest De Soester huishoudens moeten negentien procent meer gaan beta len aan gemeentelijke belastingen en tarieven, terwijl Soest dit jaar 3,3 miljoen gulden overhoudt. Dat moet goed worden uitgelegd aan de burgers, vindt de raadscommissie financiën. De meevaller wordt voor al veroorzaakt doordat Soest meer geld krijgt van het Rijk dan ver wacht. Bovendien werd een aantal geplande uitgaven nog niet gereali seerd, maar is dat geld eigenlijk al gereserveerd. De tussentijdse financiële overzichten van de gemeente schommelen tussen het ene en het andere uiterste. CDA- raadslid Besseline Gerritsen sprak al van een 'jo-jo effect'. Bij de vorige tus senbalans werd nog uitgegaan van en tekort van vijf ton, zoals de zaken er nu voor staan, blijft er evenwel 3,3 miljoen gulden in de knip zitten. Niet uitgeslo ten is dat dit overschot nog verder zal oplopen. Dat Soest de tarieven en belastingen heeft verhoogd, is voornamelijk ingege ven door het feit dat ze minder geld krijgt van het Rijk. Dat heeft enkele ja ren geleden besloten dat de grote steden met een hoog voorzieningenniveau recht hebben op meer geld en de kleinere ge meenten moeten daarvoor bloeden. De gemeenten hebben hier geen enkele in vloed op, de regelingen wijzigen voort durend en daarom is het voor een ge meente moeilijk in te schatten hoeveel geld ze mag verwachten. Soest is bij de berekeningen telkens uit gegaan van het ergste scenario, maar krijgt nu 1,9 miljoen meer uit het ge meentefonds dan was begroot. Verder heeft ze vier ton voordeel op de post rente en kapitaallasten, bespaart ze nog eens vier ton op de salariskosten en in totaal zes ton op verschillende andere posten. Ook gaf de gemeente vier ton minder uit aan de bijzondere bijstand, maar vooral op die post zal het geld straks alsnog worden overgemaakt op andere rekeningen. Door onderbezetting van de sociale dienstverlening konden niet alle ge plande regelingen van de Wet Voorzie ningen Gehandicapten (WVG) worden uitgevoerd. Wethouder Neks Blommers deelde donderdagavond echter mee dat het College dit geld wil reserveren en straks alsnog zal uitgeven aan de mini ma. Ook in de onderhoudssfeer en bouw werkzaamheden werd niet alles uitge voerd wat was gepland. Dat betekent dat er eigenlijk geen sprake is van een besparing, want het geld wordt in een later stadium uitgegeven aan de bestem de doelen. Onderzoek Blommers kondigde vorige week aan dat het College een extern bureau on derzoek wil laten verrichten naar de minima in Soest. Het volgt hiermee het voorbeeld van Groningen, dat met de uitkomsten van het onderzoek een be ter zicht kreeg op de minima en zodoen de haar beleid beter kan afstemmen op deze doelgroep. Het College wil echter vooral een duidelijk beeld krijgen van huishoudens die daadwerkelijk finan ciële steun krijgen. In de praktijk maken niet alle minima gebruik van de moge lijkheden. Het is de bedoeling dat het onderzoek, dat volgens Blommers een 'paar duizend gulden' zal kosten, zo snel mogelijk wordt verricht. Hoewel de gemeente Soest de laatste jaren steeds meer aandacht besteedde aan voorlichting aan minima, blijkt het nog niet te lukken iedereen te bereiken. Dat Soest minder geld misliep door kwijtschelding heeft ongetwijfeld te maken met de florissante arbeidsmarkt. Het "nieuwe" drugsbeleid van de gemeente Soest (dat overigens als twee druppels water op het oude lijkt) kan rekenen op brede politie ke steun in de gemeenteraad. Met uitzondering van het CDA en GPV/RPF/SGP staan alle fracties achter het voortgezette gedoogbe leid, waarbij de verkoop van (soft)drugs aan één coffeeshop wordt toegestaan. Burgemeester De jWldt krijgt ook in de nieuwe veror dening alle bevoegdheden om de coffeeshop eventueel te sluiten als die zich niet aan de regels houdt of ,te veel overlast veroorzaakt. (Die overlast valt volgens de politie en de meeste fracties in de gemeenteraad wel piee. En dat is dan te danken aan de jstrakke regels en afspraken waaraan de huidige coffeeshop - "Hacas" aan de Koninginnelaan - gebonden is. Juist daardoor wordt de drugsverkoop in Soest nog enigszins in de hand gehou den, is de redenering, en stappen soft drugsgebruikers niet al te soepel over op harddrugs, wat weer het grote gevaar is van de (oncontroleerbare) straathandel. Alleen het CDA en de GPV/RPF/ SGP-fractie denken daar heel anders over. Ze vinden dat Soest niet moet toe geven aan de geest-des-tij ds en ook de bestaande coffeeshop moet sluiten. De beide christelijke partijen worden in die overtuiging min of meer gesteund door een drietal briefschrijvers uit de Koninginnelaan of omgeving, die in de afgelopen schriftelijk hebben gereageerd op het voorstel van B. en W. Omdat één van hen vertrouwelijkheid heeft geëist (en burgemeester De Widt gemakshal ve ook de andere twee maar als zoda nig wilde behandelen) werden de in houd en de afzender van de brieven niet vrijgegeven. Ze speelden in de discus sie in de raadscommissie Algemene Be stuurszaken (maandagavond j.1.) dan ook een wat merkwaardige rol, want de politici kon er fatsoenshalve niet "open baar" op ingaan. Dat gebéurde dus la ter - na het vertrek van de pers - als nog in beslotenheid. Uit de discussie was intussen wel af te leiden dat de briefschrijvers vinden dat ze wel dégelijk overlast ondervinden van het coffeeshoppubliek op de Koningin nelaan. De politie heeft dat echter, nauwgezet onderzocht en is tot de con clusie gekomen dat de problemen voor het overgrote deel worden veroorzaakt door de kroegen ter plaatse. De burge meester en het gros van de politiek de len die conclusie. t)e commissie vond overigens wel dat de burgemeester de buurtbewoners daarover dan maar eens wat duidelijker moest informeren, en De Widt beloofde dat, als hij tenminste eerst nog even mocht overleggen met politie en justitie. 'Eén-beleid' De discussie verliep verder langs de in middels geijkte lijnen. CDA-ffactievoor- zitter Henk Koning verwoordde zijn bezwaren tegen het Collegevoorstel (dat overigens ook niet wordt gesteund door CDA-wethouder Bart Krol) met een korte parafrase op Cato's beroemde slotregel "Overigens ben ik van mening dat..." Maar de GPV'er Wiebe Meilof liet de gelegenheid niet voorbij gaan om zijn bezwaren tegen het drugsbeleid nog eens uitvoerig te ventileren. Hij toonde zich opnieuw uiterst bedroefd over het voorstel en betoogde dat - in tegenstelling tot het oude beleid - de coffeeshop nu het "recht" gekregen heeft om door te gaan, ook als de hui dige eigenaar ermee stopt. "Dat is geen nul-beleid, maar een één-beleid," aldus Meilof. Vooral de combinatie van alco hol en drugs leek hem riskant, en vol gens hem klaagden de Koninginnelaan- Lees verder op pagina 3 Autobedrijf Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag. 10 SOEST Tel:0?5-6037050 Fm: 035-6037046 Sportief of modieus klassiek, een ruime selectie van de betere merken hebben wij in huis: o.a. Desch, van Gils, Arrow, Wellington of Bilmore, Paul Shark, Konen, Marz, Schiesser, John Miller, Jaguar, Wiramers, Pierre Cardin, Point, Yves St. Laurent, Brax HERENMODE Winkelcentrum Hartje-Zuid, Soesterbergsestraat 51, Soest KAPSALON Nieuwe openingstijden: Maandag van 13.00 -18.00 uur Dinsdag/ woensdag van 9.00-18.00 uur Donderdag van 9.00-19.00 uur Vrijdag van 9.00 - 21.00 uur Zaterdag van 9.00-16.00 uur Zuidpromenade 2° Soest Telefoon 035 - 601 86 13 Wegens overweldigend succes herhalen wij de 'Geld-Terug' fietsactie van vorig jaar! Nu een fiets kopen en over5jaar* al uw geld terug vragen Kom bij ons langs voor een folder met de voorwaarden. Zie adv. op pag. 1 4 GaUenkamp Pefsweg 1 Soest, Hartje-Zuid Telefoon 035 - 601 28 57. qi qi q> q> q De Widt knot z'n eerste wilg. Onderzoek naar parkeren bedrijfsterrein. Ab Blokzijl wil voortzetting jumelage. Pennen politie bijna leeg. Inspraakavond kappen oudste linde. Christy N: 'Ik probeer zingend een soort richtingaanwijzer te zijn. PVO-concert in teken van jubileum. Nederlandse Cantorij in P+P-kerk. Wanprestatie Soest tegen hekkensluiter. Vier Soesters die zaterdag aan het stappen waren in Baarn, hadden geen zin om van de ene naar de an dere kroeg te lopen. De twee gele genheden liggen hemelsbreed slechts driehonderd meter van elkaar verwij derd, maar de luie jongelui stalen toch maar drie fietsen. Omdat de verlichting van de twee- wielers het niet deed, trok het vier tal op de Nieuw Baarnstraat de aan dacht van de politie en die sommeer de ze te stoppen. Drie gingen ervan door, de vierde bleef staan. Hij be kende de diefstal toen hij werd ver hoord in het politiebureau, waar zijn drie makkers zich korte tijd later meldden. De vier jongemannen, 17 en 18 jaar oud, mochten na enige tijd naar huis, maar kregen wel een pro ces verbaal mee. In het weekeinde zag een getuige dat twee jongens twee fietsen stalen uit de stalling bij Station Soest-Zuid. Hij belde de politie. Aan de hand van het signalement herkende de politie het tweetal dat inmiddels op de Beetzlaan reed. Eenmaal aangehou den, deden de twee 'vrijwillig' af stand van de fiets en kregen in ruil daarvoor eveneens een proces-ver baal. Maandagmorgen was nog geen aangifte gedaan van diefstal. Twee andere fietsen dieven ontkwa men. Zij sloegen zaterdagmorgen hun slag bij station Soestdijk. Een getuige had gezien dat één van de daders met de trein verdween, de ander werd aangesproken door de politie. Daarop nam hij meteen de benen. De gestolen fiets liet hij ach ter, maar hij ontkwam. Zondag 7 november 1999 solisten, koor en orkest NEDERLANDSE CANTORIJ Aanvang 15.00 uur Petrus en Pauluskerk automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 De glazen in het naastgelegen keu kentje bleven nog net heel, maar het scheelde weinig. Gillende school meiden overstemden vrijdagmid dag zowat de popidolen van de jeugd die in het Griftland College optraden tijdens Radio 538-pro- gramma 'MiddagRick'. De aula van de Noorderweg had meer weg van een kas met honderden in de stress geschoten goudvinken en tropische siervogels. Terwijl de schooljongens hun uiterste best deden 'cool' te blijven en stoer te zijn, deden Deante, City II City, 2 Brothers on the 4th Floor en Romeo de harten van de tienermeisjes sneller klop pen. Nogal wat meiden hadden hun ca mera meegenomen en sommigen had den het geluk na een optreden in de gang een foto te kunnen maken van de artiesten of zich aan de zijde van hun idolen te laten vereeuwigen. De Schooltour van Radio 538 deed vrij dag Soest aan en dat wilden de middel bare scholieren weten. Hoewel menig een zich op het schoolplein en in de hal ophield, was de aula gevuld met leerlin gen die getuigen wilden zijn van de live uitzending van Rick van Velthuysen. Dat was tussen 12.00 en 15.00 uur, 's avonds kwam disc-jockey Barry Paf naar de Soester school om de feest avond muzikaal te omlijsten en de op tredens van Jordan en All of Us aan te kondigen. Vorig jaar gebeurde dat al, maar nu werd ook het middagprogram ma vanuit het schoolgebouw uitgezon den. Eigenlijk had de leiding van het Grift land College de radiomakers in januari willen binnenhalen. In 2000 barst het in de school, die dan een kwart eeuw be staat, van de activiteiten, zoals het twee jaarlijkse muziekspektakel en een reünie voor alle oud-scholieren en -leerkrach ten. De Schooltour van Radio 538 stopt echter in december. De zender heeft er dan acht bezoeken aan scholen opzitten. Op de oprit kon men vrijdagmiddag al twee surveillanten zien staan, op de par keerplaats stond een politiewagen en in het schoolgebouw liep nog eens een handvol agenten rond. Wie dacht dat zij de openbare orde moesten bewaken, kwam bedrogen uit. De politie is dit jaar hoofdsponsor van de Schooltour en probeert de middelbare scholieren te interesseren voor de politieopleiding. Het promotieteam stond er in het Grift land College een beetje verloren bij, vooral op de momenten dat er 'live'-acts Het dak van het schoolgebouw zit er nog op, maar het scheelde weinig of de meisjes van het Griftland College had den in hunenthousiasme over hun idolen het pand afgebroken. Foto: Goos van der Wilt op het podium plaatsvonden of Rick van Velthuysen één van de leerlingen audiëntie verleende voor een kort vraaggesprek of spelletje. Zonder mi crofoon en technische hulp was commu niceren nauwelijks mogelijk en daarom was de locatie van de informatiestand van de politie, in de aula, nogal onge lukkig gekozen. In de vorige school, waar Radio 538 te gast was, stond de politie in de gang en had ze over belang stelling van haar doelgroep niet te kla gen. De scholieren van het Griftland Colle ge kwamen echter voornamelijk voor de live-uitzending en de feestavond. Om de aula, waar ze elke doordeweekse dag komen, te kunnen betreden, moesten ze ditmaal wel een tientje betalen. De Skimmia bloeit het hele najaar met rode bloemknoppen en krijgt daarna witte bloempjes. Deze heesterachtige tuin- of terrasplant floreert goed in de schaduw. Een aanwinst voor terras of tuin. Van 12.95 voor AMERSFOORT Amsterdamseweg 139, Tel. 033-4611203 NIJKERK Het Spaanse Leger 1, Tel. 033-2457644 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Koopavond: do. en vrij. tot 21.00 uur. Ma. Vm za, vanaf 9.00 uur. Amersfoort ma. vanaf 10.00 uur. kilo pak 24 rolle Kies 3 producten uit ons gehele assortiment Etos-chocolade- letters en diverse chocolade mini's (Nuts, Lion, Smarties, Rolo, Bros en Kitkat.) Als je deze coupon inlevert bij de kassa krijg je het goedkoopste pro- duet gratis. Deze aanbieding geldt van 1 t/m 7 november 1 999, of zolang de voorraad strekt. ETOS SADÉ (tegenover Joh. Mets) Van Weedestraat 221A Alweer de 2e week van de 4 "spetter" weken van Ellemijn. Kleed uw "spetters" net even anders dan anders! BenieuwdKom dan gerust een kijlg'e nemen en profiteer mee!!! Deze week: 15% KORTING Op een NIEUWE WINTERJAS!! (die zijn er al vanaf 79,95) of 10% KORTING op een BOVENKANTJE (sweater, overhemd, spencer etc.) of 15% KORTING op een ONDERKANTJE (rok, broek, jurk etc.). f/raarj item /jij o/ienujn f/u'ilsweur.'.' in \oe,st-.Liti(i av/xtwrptitir «li/lij ituiihicililpttiii iti'i/j

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1