1 Danscentrum Gerla ^vijfdaagse Zmdt Visser actuéel! Onderzoek parkeren bedrijfsterrein Burgemeester De Widt knipt z'n eerste (en z'n laatste?) knotwilg Ab Blokzijl wil voortzetting jumelage Welkom nieuwe inwoners lader en.., tót* madieJi 'Waslijst aan diefstallen' STREETDANCE Pennen politie raken leeg WOENSDAG 3 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 3 Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. Waarom naar De Hypotheker? Daarom naar De Hypotheker! Maak een afspraak met De Hypotheker bij u in de buurt: Soest, Steenhoffstraat 66, 035-6036000 Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. Ondernemingen mogen wellicht meer grond bebouwen Vrijwilligers voor de 24e keer de boom in Soester gaat naar reclassering Jaar na raadsbesluit pleidooi voor stedenband Kozle Albert Cuyplaan 198b Soest (voor beginners) 10 lessen voor 85,- per persoon. Aanvang cursus; woensdag 17 november INFORMATIE-INSCHRIJVING Bijna 200 bekeuringen in een week Ontvangst in gemeentehuis op 17 november LET OP HET HARTJE ZUID BOEKJE DAT VOLGENDE WEEK BIJ U DOOR DE BUS VALT!! HARTJE ZUID So.. 4». met een totaal voordeelbedrag van ruim f.1000.- Geldig van ij t/m 20 november 1999 LET OP HET HARTJE ZUID BOEKJE DAT VOLGENDE WEEK BIJ U DOOR DE BUS VALT!! Kees Boerkoel Inspraakavond over kappen oudste linde Verjaagde dieven nemen sleutels mee Scheermesjes komen man duur te staan Specialist SOEST Voor service moet u bij ons zijn Voor een overzichtelijk hypotheekadvies op maat en het afsluiten van de juiste hypotheek door een persoonlijke adviseur die u kosteloos al het werk uit handen neemt. teenhoffstraat 66. Soest Volledig objectieve en 100% onafhanke lijke hypotheek- bemiddeling Kosteloos advies op maat Keuze uit vele hon derden hypotheek varianten De meest gunstige voorwaarden Alle fiscale aspecten tot op de gulden voorgerekend Begeleiding van A tot Z gedurende het hele aankoop traject Ook na het afsluiten van de hypotheek volledige service Adviseur Evert-Jan wijers en secretaresse Henriëtte Beijersbergen 1 Bffll 1 i De Hypotheker Het College gaat de notitie over het nieuwe bedrijfsterrein (op het hui dige sportpark Koningsweg) verder uitwerken. Daarbij zal vooral aan dacht worden besteed aan de moge lijkheden van parkeren en in relatie daarmee de toegestane bebou wingsdichtheid van het 56.000 vier kante meter metende gebied. Het College had al een voorzetje gege ven voor parkeerkelders onder de be drijfspanden (de duurste optie), een collectieve parkeergarage van vier eta ges of parkeren op de daken (de goed koopste oplossing). Parkeerplaatsen op de straat is eigenlijk ongewenst. Br is zoveel gebrek aan bedrijfsruimte, dat elke vierkante meter optimaal moet worden benut. In politieke kringen wordt er nog ver schillend over gedacht. De PvdA vindt dat een onderneming meer dan de voor gestelde 70 procent oppervlakte moet mogen bebouwen, indien ze een goede oplossing voor het parkeren, zoals een kelder, realiseert. Een bedrijf kan met meer effectieve ruimte meer geld maken en dan ook gemakkelijker de parkeer voorziening financieren. GGS daarentegen is tegen elke extra bebouwde meter en is niet van plan 'verkapte' subsidie te verlenen voor welke vorm van parkeren dan ook. GGS is er wel van gecharmeerd als de auto's van werknemers niet op straat worden geparkeerd. "Dat is een uitda ging voor de bedrijven, misschien is er wel ergens subsidie voor te krijgen," zei Hans van Wuijckhuijse donderdag avond. Wil een bedrijf geen parkeerkel der aanleggen, dan moet er maar een ander bedrijf voor in de plaats komen, aldus GGS dat vindt dat er beter ver voersmanagement moet komen. Dat laatste is ook iets wat hoog in het vaandel van GL/PS staat. Wethouder Neks Blommers beaamde dat vervoer smanagement noodzakelijk is en dat alle betrokkenen dit onderstrepen. Er is ook een vorm van vervoersmanagement, maar in de praktijk werkt dat niet zo eenvoudig. Nog steeds verlaten dagelijks duizenden Soesters hun woonplaats om naar hun werk te gaan. Andersom stro men duizenden mensen Soest binnen, omdat hun werkplek daar is gevestigd. Evenals hun coalitie-partner PvdA vin den de WD en het CDA dat er best meer dan zeventig procent mag worden bebouwd van het toekomstige bedrijf sterrein. Besseline Gerritse (CDA): "Als een bedrijf niet in een kelder of op het dak wil parkeren, dan zou je kunnen zeggen dat het niet meer dan 65 procent mag bebouwen. Wil het dat wel, dan kun je tachtig tot 85 procent toestaan." Voorwaarden Volgens PvdA-er Kees Boerkoel zou de gemeente de prijs voor de grond niet per vierkante meter moeten berekenen, maar op basis van het effectieve be drijfsvloeroppervlakte. Immers: hoe meer een bedrijf kan produceren, hoe meer het kan verdienen. Boerkoel ge looft niet dat er veel ondernemers zul len afhaken, indien de gemeente deze formule hanteert. Er zit mogelijk één juridisch probleem aan vast. De ge meente heeft namelijk al een lijst van voorwaarden opgesteld, waarmee 43 bedrijven zich inmiddels akkoord heb ben verklaard. Eén van die voorwaarden is de grondprijs van 400 gulden per vier kante meter. De vraag is of de gemeente daar nog onderuit kan komen. Blommers gaat het onderzoeken met haar ambtelijke staf en zal zo snel mo gelijk met een verder uitgewerkte noti tie op de proppen komen. Dat is nodig, omdat alles wat met bouwen te maken heeft, moet worden vastgelegd in het bestemmingsplan Grachten 2000 dat nu in voorbereiding is. Voor het eerst in zijn Soester car rière, en waarschijnlijk ook voor het laatst, heeft burgemeester Hans de Widt afgelopen zaterdag een knot wilg "geknipt". Hij verrichtte daar mee de officiële opening van het Soester knotseizoen. AI 24 jaar zorgt de Werkgroep Vrijwil lig Natuurbeheer - destijds onder de toen nog passende naam "Bijltjesdag" opgericht door Chris Uiterwijk - ervoor dat de knotwilgen, die her en der in het buitengebied van de gemeente het "lan delijk plaatje" van Soest versterken, worden gekortwiekt. Dat is gezond voor de bomen, zeggen de knotters, die vol gend jaar dus hun zilveren jubileum vie ren. Vanwege zijn naderend afscheid was burgemeester Hans de Widt uitgeno digd om, zoals gebruikelijk, als "notabe le" met enig ceremonieel de eerste tak af te zagen. "Het moest er nu maar 's van komen," aldus opperknotter 1 Ad van den Herik, die de burgervader ver welkomde bij het "Schaambosje" aan de A.P. Hilhorstweg, tegen de gemeente grens met Amersfoort. Volgens Van den Herik dankt het bosje zijn merkwaar dige naam aan de gêne die de gemeen teambtenaren nog steeds overvalt, om dat er van het woud - daar ooit vol am bitie geprojecteerd - slechts een zielig bosje is gerealiseerd. Opperknotter 2, Ben Hoekstra, kon de vrijwilligers en de burgemeester verblij den met een aantal fonkelnieuwe dus vlijmscherpe zagen, waarmee het "tak- kewerk" vlotjes verliep. De zagen wa ren een cadeautje van Landschapsbe heer Utrecht, dat een torse donatie had gekregen uit de opbrengst van de Post codeloterij. Ook een paar nieuwe veilig heidshelmen en een verbanddoos hoor den bij het geschenk. (De verbanddoos werd wél gebruikt, overigens alleen voor een pleistertje en nog vóór het vlijm scherpe gereedschap te voorschijn kwam, de helmen niet.) De burgemeester complimenteerde de werkgroep voor het natuurvriendelijke werk dat zij jaar in jaar uit geheel belan geloos verricht. Met een aantal forse halen zorgde hij ervoor dat de eerste wilgetak ter aarde viel. Het "afval" gaat als vanouds naar de Amersfoortse die rentuin, waar de dieren er lekker van kunnen snoepen. TRAITEURtCATERING 'Voor- am c/cufe/i/'/ise maa/ti/c/, c/iner e/fjeestmemi Opem'/iyxfr/aai 77l'cMu/c/i 30-90. OO rt/ff Ztr/crc/trt/ /.OO- AP.<40tt/tr 00-20. OO am' r/h)cn-ï(/<rgj/cs/otcn FC Kuyperstraat 3 Soest Tel. 602 46 64 "Dit is een aardige waslijst". Dat zei de Utrechtse politierechter mr. J. Krol vrijdag over de diefstallen die een 21-jarige Soester deze zomer pleegde. De man werd veroordeeld tot een half jaar celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. "U speelde de Soestse oud-ijzerhandel aren aardig tegen elkaar uit", merkte rechter Krol op. De verdachte stal me taal van het terrein van de een, om het aan de ander te verkopen. Enkele we ken later volgde hij dezelfde procedure, maar ruilde dan de rollen van slachtof fer en koper om. Bovendien stal hij in mei als medewer ker van een tenniskantine in Soest ruim tweeduizend gulden. Ook nam hij cd's, een mobiele telefoon en kaartjes voor een festival mee na een ongenood be zoekje aan een kamer van een Soester kamerbewoner. De man vertelde dat hij stal om van zijn schulden af te komen. Maar inmiddels zag hij zelf ook in dat dit niet de manier was. Hij stapte vrijwillig naar de reclas sering om hulp te vragen bij het oplos sen van zijn problemen. De rechter hield daarmee rekening bij zijn vonnis. Hij besloot dat de man, die als gedetineerde de rechtszaal binnen kwam, op vrije voeten weer weg kon. De rechter zette het deel van de straf dat de man nog niet in voorarrest had uitgezeten, om in honderd uur dienst verlening. Wel stelde hij als bijzondere voorwaarde bij de straf dat de man con tact houdt met de reclassering. Soesterberger Ab Blokzijl wil dat de gemeente de jumelage met Kedzier- zyn-Kozle toch doorzet. De man die in 1980 initiator was van groot scheepse hulpacties voor de onder drukte Polen, pleit hiervoor in een brief aan het gemeentebestuur. Vol gens hem zijn er meer mensen in Soest die tegen de opheffing van de officiële contacten met de Poolse stad zijn. De actie van Blokzijl komt, een jaar na dat de raad besloot de stedenband te beëindigen, rijkelijk laat. Zijn oproep aan het College gaat overigens gepaard met brieven van de districtspresident, de burgemeesters van Kozle en de voorzit ter van het burgercomité. Zij zouden eveneens willen dat de jumelage wordt voortgezet. In september vorig jaar waren burge meester Hans de Widt en ambtenaar Joop van Tol nog in de voormalige zus terstad van Soest. De boodschap die zij mee terugnamen naar Soest luidde toen: 'Het gemeentebestuur van Kedzierzyn- Kozle heeft alle begrip voor het feit dat Soest een punt achter de jumelage wil zetten.' Ook zonder contract zou de vriendschap kunnen worden gekoesterd, meende de gemeente. De officiële ju- melagevereniging en een opgerichte ju- melagevereniging, die niet echt met el kaar door één deur konden, waren in middels opgeheven. In het laatste jaar werden alleen particuliere initiatieven gesteund. Toen in 1997 grote delen van Kozle overstroomden, stond Soest mas saal klaar om allerlei vormen van hulp te geven. Soest wil de deur best open houden voor bezoeken van kleine dele gaties uit Kozle, maar staat niet meer te wachten op bussen vol met mensen die voor een toeristisch uitstapje komen. Sinds 1989 reserveerde de gemeente ie der jaar 7.500 voor de jumelage. Vorig jaar november werd de laatste financiële steun gegeven. Nog steeds begroot de gemeente 7.500 gulden voor internatio nale hulp. Die geld kan aan verschillen de doelen in het buitenland worden be steed. Blokzijl was één van de eerste inwoners van de gemeente die in Kozle kwam. Toen de Poolse bevolking gebukt ging onder het communistisch juk, kwam hij in actie en was hij één van de oprichters van de Stichting Midden-Nederland Helpt de Polen die met grote regelmaat transporten met voedsel en andere hulpgoederen naar het oosten liet ver trekken. "Er hebben in die tijd afgrijselijke tafe relen afgespeeld. Inwoners van Kedzier- zyn-Kozle, die dat allemaal hebben meegemaakt, zijn nog in leven en willen de band met Soest, officieel onder steund door de gemeente Soest, graag zo houden. Ook de Poolse autoriteiten willen dat," schrijft Blokzijl in zijn brief. Het raadsbesluit heeft hem en anderen 'erg teleurgesteld'. Volgens Blokzijl zijn er vele jumelages tussen Nederlandse en Poolse gemeenten, die op aanzienlijk minder emotionele gronden tot stand zijn gekomen. "Soest is een Europese gemeente. Europa wil dat Polen erbij komt. Polen wil dat ook. De tegen draadse opheffing van de jumelage door Soest is moeilijk te begrijpen," aldus Blokzijl. dagelijks (behalve op zondag). Tel. 035 - 602 28 11 602 03 04 Vervolg van pagina 1 bewoners dan ook terecht over de over last, die toch ook aan de drugsverkoop te wijten is. "Alcohol en drugs maken beide de jeugd ontoerekeningsvatbaar; daarom zijn jongeren niet meer aan te spreken op hun gedrag," aldus Meilof. Hij maakte dan ook ernstig bezwaar tegen de volgens hem versluierende omschrij ving "genotmiddelen" in het College voorstel. "Daar vallen volgens mij ook koffie en thee onder, en dat kan toch niet de bedoeling zijn." Hij zag liever een term als "geestesverruimende of geestesversmallende middelen" en Wim Roest (D66) reikte hem nog de sugges tie "roesmiddelen" aan, "al klinkt dat misschien een beetje als Roest-midde- len..." Roest verweet Meilof overigens dat deze, wat de drugsproblematiek be treft, "liever de handen onder de lakens hield" en zou graag zien dat de vestiging van (nog meer) horeca in het bestem mingsplan onmogelijk zou worden ge maakt. Contact met de horeca Met name Kees Boerkoel (PvdA) eiste dat De Widt nu eens ("in een paar dui delijke zinnen") aangaf waarom de po litie niet in staat is om effectief op te treden tegen de overlast op de Konin- ginnelaan, ook al wordt die dan niet zozeer veroorzaakt door de coffeeshop. "Dat de politie één keer in de vier we ken gaat praten met de coffeeshop en vervolgens zegt dat er niks aan de hand is, stelt de mensen kennelijk niet ge rust..." Hij wilde dat bijvoorbeeld de wijkagent nadrukkelijker contact met de horeca zou onderhouden. De burgemeester liet in dat verband weten dat hij de politie een paar weken geleden nog de opdracht had gegeven om extra toezicht te houden op de Ko- ninginnelaan, hoewel de overlast vol gens hem ook "in negen van de tien gevallen te wijten is aan de horeca". Hij maakte ook duidelijk dat er wel contact wordt gezocht met de horecaonderne mers ter plaatse, en als dat geen aan wijsbaar effect had zouden ze binnen kort wel op het gemeentehuismatje ge roepen worden. Planologisch is er vol gens de burgemeester helaas niets te doen tegen de vestiging van cafés in panden die volgens het bestemmings plan al een horecabestemming hebben. "Als iemand aan de eisen van de hore- cawet voldoet kan ik de vergunning niet weigeren. Maar als de raad vindt dat we op dit gebied ook meer moeten kunnen 'sturen', dan moeten we het daar nog maar eens over hebben..." In de afgelopen week heeft de poli tie in Soest bijna tweehonderd be keuringen uitgeschreven. Niet al leen de door de gemeente betaalde surveillanten, maar ook de vrijwilli ge politie wordt daar inmiddels voor ingezet. De pennen en bonnenboekjes werden vooral in de blauwe zones tevoorschijn gehaald om foutparkeerders te bestraf fen. In de Van Weedestraat kregen 68 mensen een bekeuring, omdat ze de parkeerschijf niet hadden gebruikt of omdat de toegestane parkeertijd was verstreken. Om dezelfde reden schreef de politie in Soest-Zuid 37 en op de Smitsweg nog eens acht processen-ver baal uit. In Overhees kregen tien men sen een bon, die hun auto buiten de parkeervakken hadden achtergelaten. Bij een gordelcontrole op de Konings weg konden aan het totaal dertien boe tes worden toegevoegd en op de Van Weedestraat betrapte de vrijwillige po litie zeven mensen die hun gordel niet droegen. Een automobilist die de voor- sorteerstrook op de kruising met het Nassauplantsoen gebruikte om in te ha len, werd eveneens genoteerd en kan een prent verwachten. Reeds vorige week controleerde de po litie tweemaal op de A.P. Hilhorstweg en de Peter van den Breemerweg of het verkeer zich hield aan de gesloten ver klaringen. Dat leverde nog eens 23 boe tes op, waarvan twee voor het niet dra gen van de gordel. Op de Regentesse- laan hadden vijf bestuurders pech dat de politie net controleerde, toen ze in de verboden rijrichting reden. Nieuwe inwoners van de gemeente Soest zijn van harte welkom op een speciale bijeenkomst die voor hen op woensdag 17 november in het gemeentehuis wordt gehouden. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur is men van harte welkom. De leden van het college van B&W zullen die avond dieper ingaan op zaken die op dit mo ment in de gemeente spelen en ook het "waarom" vertellen. Het gemeentebe stuur wil daarnaast graag de mening van de nieuwe inwoners horen over zaken die hen zijn opgevallen. Misschien ko men er suggesties naar voren over hoe het in hun vroegere gemeente geregeld was. Tijdens deze bijeenkomst is een rondlei ding door het gemeentehuis inbegrepen. Op die manier leert men in voorkomen de gevallen de weg vinden in het ge meentelijk apparaat. Aandacht wordt ook besteed aan de gemeentelijke infor matiemogelijkheden als Internet en Te letekst. De "Swing Selection" uit Soest zorgt voor een muzikale omlijsting. Hij is al het vijfde raadslid, dat vertrekt. Na Sander Brunekreef (VVD), Jan Pie- ter Lokker (CDA), Teun Middelkoop (CDA) en Bartho Anderson (WD) houdt Kees Boerkoel (PvdA) zijn "hob by" voor gezien. Straks houden we niemand meer over. Burgemeester Hans de Widt (WD) en gemeentevoorlichter Ben van Os (CDA) verdwijnen en het gerucht gaat aan het Raadhuisplein, dat ook Neks Blom mers (WD), J.O.P. ten Hove (PvdA), Wil Stekelenburg (Kamer van Koop handel) het politieke toneel na deze raadsperiode gaan verlaten. Gemeente secretaris Wim de Kam (PvdA) volgt later. Bert Krijger (toekomstig wethouder van Sportzaken) wordt alleenheerser en Wïebe Meilof zijn profeet. We krijgen in de toekomst een geheel anoniem gemeentebestuur. Zet hem op, Harry! Niemand zal een traan laten om al deze magistraten, maar het vertrek van Kees Boerkoel (53) doet mij zeer. Hij is een goed raadslid, adrem, terzake, gebekt en met veel gevoel voor humor. Een ge matigd sociaal-democraat in hart en nieren, maar typisch één van de genera tie waar nu zoveel kritiek op is. Na de christelijke lagere school, de ULO en de UTS werd Kees tekenaar constructeur bij ingenieursbureau Vis en stapte in 1971 over naar Krabben dam in Zeist. Acht jaar later werd hij mede-eigenaar en vestigde zijn bedrijf Krabbendam/Boerkoel (jaaromzet 2,4 miljoen) aan de Nieuweweg in Soest. Negentien mensen in dienst. Vierhon derd opdrachten per jaar waaronder de bruggetjes van gebouw De Willaert. De ex-voorzitter van S.O. Soest woont al dertig jaar in Soest. Kees is getrouwd met Hanny en heeft twee dochters. Hij is in de Oudwijkerdwarsstraat te Utrecht geboren (Leeuw en noemde zichzelf een "straatvechter" tijdens een hooglopende ruzie in de gemeenteraad met Gemeentebelangen Groen Soest over belangenverstrengeling. In 1989 werd hij fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Zijn heulen met de WD en het CDA, die hij beide in zijn zak steekt, wordt hem niet in dank afge nomen bij de linkse Soesters. Bij de Tweede-Kamerverkiezing haalt de PvdA ruim twee keer zo veel stemmen in Soest als bij de lokale verkiezingen. Om over na te denken. De SP zou het hier goed doen. Ooit won ik in de Rode Haan een bil jartwedstrijd "Tien-over-rood" van hem. Symbolisch. Tegenwoordig golft de salon-socialist. Je moet bewegen als je gedotterd bent, omdat je kransslagader dichtgeslibd is. Hij rookte een pakje per dag. Het stond allemaal te lezen in "Verhalen van dichtbij" van Peter van de Vusse. De gemeentepolitiek zal hem missen. Heeft de PvdA nog wel iemand die hem opvolgt? Ik hoop, Kees, dat je nog een lang, rus tig en plezierig leven gegund is. Het ga je goed. In de kantine van het gemeentehuis vindt woensdag 10 november vanaf 20.00 uur een inspraakavond plaats over de plannen van de gemeente Soest om de oude linde achter de Oude Kerk te kappen. De omwo nenden en een aantal betrokken in stanties hebben een uitnodiging ont vangen voor deze avond, andere be langstellenden zijn ook van harte welkom.Tijdens deze avond zal uiter aard de huidige toestand van de lin de uit de doeken worden gedaan en wordt toegelicht waarom de gemeen te ervoor kiest de boom nu te ver vangen. Uiteraard is er alle gelegen heid om vragen te stellen. De avond vindt plaats onder voorzitterschap van wethouder Pieter ten Hove. Een medewerkster van een verpak kingsbedrijf aan de Nieuwegracht over liep vorige week vier mannen die het bedrijfspand waren binnengeslopen. Met behulp van een 41-jarige collega werkten ze de ongewenste gasten het gebouw uit. Later ontdekten ze dat een sleutelbos was verdwenen, waarna de politie alsnog werd ingelicht. Hij had de scheermesjes beter bij de kassa kunnen afrekenen. Dan was hij 45 gulden kwijt geweest, nu moet hij 240 gulden betalen. Dat is het bedrag van de boete die een zeventienjarige Soester kreeg, nadat hij was betrapt op winkel diefstal aan de Tamboerijn. De man werd aangehouden en overgeleverd aan de politie. Eigen technische dienst met 24- uur service. Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35a Tel. 035 - 602 93 60

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 3