PRIMO Adam En dit zijn de knallers van deze week: Te weinig bedrijfsgrond in Soest Geldinzameling voor kinderzwembad ^sintratuin Deze week ontvangt u bij besteding van 25,- niet 1 maar 2 pakketzegels. Nivea Q10 gezichtverzorgend product Nivea body verstevigende lotion Woningbouw niet toegestaan WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 J yffyü Tan Breukelen Assurantiën 1 Installatietechniek B.V. NEFKENS ders SOEST V"e TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT Abonnementsprijs Soester Courant: f 17,- per Vz jaar 78e JAARGANG NO. 12 Tien hectare op Kamp van Zeist zijn hard nodig 5 Actueel 7 Actueel 17 Sport 13Soesterberg Bijlagen Vrije Teugel wil in februari duidelijkheid over haalbaarheid 3 Actueel of óf t.w.v. 9,99 Etos Sadé Van Weedestraat 221A Soest (tegenover Joh. Mets) Op 'tuinperceel' aan Dr. De Voslaan Gestripte Golf in de Eem VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest A. van der Lee —g U WILT TOCH KEUS..! Gevraagd VASTE BEZORGERS PTOFILE ^tyrSbüt^P Amsterdamseweg Aanmelden: tel. 601 41 52 Redactie en administratie: van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 WSÊÈÊk. zie pagina 5 j| SOEST T4035-6037050 fa: 035-6037046 autom obielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 601 2364 Alweer de 3e week van de 4 "spetter" weken van EUemijn. Deze week: 20% KORTING op een NIEUWE WINTERJAS!! (die zijn er al vanaf 79,95) of 20% KORTING op ALLE KLEDING VAN ONS SPAANSE MERK MAYORAL (en deze is tóch al zo betaalbaar) f/nuuj lol ziens bij u/benijn dddsweiu'!! in t joc'.Sl- ~.ltij flwi-h vilai/mi. ii/Mij tiiin/iïlcallritm- jmfj. voor een degelijke taaltraining HERENMODE Telefoon 033 - 4729097 Getuige(n) gezocht Knaap valt meisje op de fiets lastig Op het fietspad van de Koningsweg, ter hoogte van Advisie, is maandag middag een fietsend meisje van 9 jaar lastig gevallen door een onbekend gebleven knaap. De jongen - ca. 11 a 13 jaar oud - ging opzettelijk lang zamer fietsen tot hij door het meisje werd ingehaald. Daarop pakte hij haar bij haar jas en riep haar toe of ze met hem "naar het bos" wilde. Het meisje werd bang en begon te huilen. De jongeman ging er echter vandoor toen hij zag dat een me vrouw, die op een afstand van onge veer tien meter met haar fiets aan de hand, hem kennelijk in de gaten hield. De knaap liet het meisje los en fietste weg. De politie is nu op zoek naar getui gen van het incident, in het bijzonder naar de mevrouw die van enige af stand stond te kijken. Ze is vermoe delijk van middelbare leeftijd en droeg een leren jas. Het signalement van de dader luidt als volgt: leeftijd 11 a 13 jaar, gekleed in een driekwart donkere jas met witte strepen, een spijkerbroek, bruine schoenen en in het bezit van een fiets met fietstas sen. Wie iets gezien heeft of de po litie anderszins kan helpen, wordt dringend verzocht contact op te ne men met het bureau (tel. 5487403), Ook de Soester Courant ontkomt helaas niet aan de doorberekening van de stijgende productiekosten. Per 1 januari 2000 gaat de abonnements prijs daarom omhoog naar f 17,- per half jaar. Voor postabonnementen geldt vanaf die datum een prijs van f 34,- per half jaar. Wie het abonne ment betaalt met een zgn. periodie ke overschrijving hoeft zelf geen ac tie te ondernemen. Wij rekenen op het begrip van de abonnees. Uitgeverij Smit/ Soester Courant Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 16,50 Buiten Soest f 33,- Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.750 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Sloopvergunning gebouw Randstad. 'Vredehofstraat 7' de lokale soap. Moerkerk: 'Slecht teken voor onderwijs'. Gebrek aan effectiviteit nekt VVZ'49. Stellwagen bijna in voetsporen Max Euwe. Enthousiast SoVoCo stoomt door. Onverdiende nederlaag van s.o.Soest. Nog meer verkeer op de A-28. VSB in impasse. Seniorennieuws. Op 't Hoogt. Reinigingsfusie met Zeist verdeelt coalitie. Kinderen halen bezem door de Eng. Goedkope nieuwbouw mag 7 jaar niet verkocht. 'Te veel in richting van pretpark' een gratis "Als de burgers aangeven dat ze het willen, komt het er," zegt voorzitter Jan Menne van de Vrije Teugel over het kinderzwembad, waarvoor het kinderparadijs vandaag een geldin zameling begint. Om het buitenbad aan het Vedelaarpad te realiseren, is 140.000 gulden en een vergunning van de gemeente nodig. Eind fe bruari wordt aan de hand van finan ciële toezeggingen beslist of het plan uitgevoerd kan worden. Bedrijven in Soest en nationale fondsen krijgen een dezer dagen een brief van de Vrije Teugel in de bus met het ver zoek om een donatie. Ook burgers kun nen een toezegging doen. Betaald hoeft er pas te worden, zodra vaststaat dat het zwembad wordt gebouwd. Volgend voorjaar wordt nog een collecte gehou den, waarvan de opbrengst aan het bad kan worden besteed. Verder hoopt de Vrije Teugel op een percentage van de één miljoen gulden die de gemeente van projectontwikkelaar Netjes heeft ont vangen. Hij kocht daarmee de verplich ting af om achter Holiday Inn Royal Pare een buitenbad aan te leggen. Met het geld wil Soest eventueel een buiten bad bij Aqua Indoor realiseren. "We zijn geen concurrent van Aqua In- door. Ons buitenbad is bestemd voor kinderen tot en met acht jaar, dat is een andere doelgroep," zegt Menne. Hij wil niet dat realisatie van het kinderzwem- bad afhankelijk wordt van de gemeen te. Die kan volgens hem beter over de brug komen met een vergunning. Gis termiddag ontvouwden Menne en direc teur Leo van den Berg het plan, dat in maart van dit jaar voor het eerst was gelanceerd, aan de politieke partijen en de pers. Impuls Menne beseft dat een zwembad niet tot de taakstelling van de Vrije Teugel hoort, maar stelt dat zo'n voorziening wel degelijk de welzijnsfunctie vergroot: "We moeten zoveel mogelijk voorko men dat kinderen straks de verkeerde kant opgaan. Als het zwembad daartoe een impuls geeft, is dat ideaal. Juist in de ontvankelijke leeftijd is een positie ve opvang en benadering van kinderen belangrijk. Een zwembad is een verster king van onze kerntaak." De medewerkers van de Vrije Teugel verdrinken bijna in de mondelinge ad hesiebetuigingen, nu is het zaak dat de sympathie voor het plan wordt vertaald in klinkende munt. Als alles meezit zou het bad volgend jaar zomer kunnen worden geopend. De zwemvoorziening is gepland op de weide die grenst aan het terrein van de roomskatholieke ba sisschool de Wegwijzer. Bang voor be zwaren van omwonenden is Menne niet: "Bezwaren hou je altijd, maar van het zand dat we afgraven voor het zwem bad, leggen we een geluidwal aan en tussen het terrein en de woningen staat al een bomenrij. De buurt zal geen last van het zwembad hebben, 's Avonds is het bad dicht. En ach, wat is er nu leu ker dan kinderstemmetjes? Als je ze al Directeur Leo van den Berg (links) en voorzitter Jan Menne op de plek waar ze het kinderzwembad willen realiseren. Ze zien het plan wel zitten en hopen dat de bevolking en het bedrijfsleven massaal (financiële) steun toezeggen. hoort, zal het zal niet anders zijn dan het geluid dat van een schoolplein komt." Als het tot uitvoering van het plan komt, gaat de Vrije Teugel in zee met Peterse Zwembaden Aanleg. Met deze Soester ondernemer hebben Menne en Van den Berg een aantal vergelijkbare zwembaden bekeken. Het woord is nu aan de bevolking, want als die op mas sale wijze het plan (financieel) onder steunt, kan de gemeente er ook niet meer omheen, meent Menne. "Het gaat om het draagvlak. Als de mensen zeg gen, het hoeft niet, dan is het voor ons moeilijk het erdoor te drukken. We stel len ons kwetsbaar op, maar we vinden het de moeite waard het proberen. Het wordt een hete winter. (Lees ook pagina 3) Op een perceel aan de Dr. De Vos- laan, dat de bestemming tuin heeft, mag niet worden gebouwd. Eige naar A.J. Spelt uit Soest wil er twee halfvrijstaande woningen neerzet ten, maar krijgt geen medewerking van de gemeente. In 1992 ving Spelt ook al bot bij de ge meente. Het bestemmingsplan was toen net vastgesteld en het bewuste perceel stond te boek als 'tuin'. Hoewel er vol gens de ambtenaren toen al geen ste denbouwkundige bezwaren waren tegen het bouwplan, werd het verzoek afge wezen, omdat de gemeente niet meteen een wijziging wilde doorvoeren in het bestemmingsplan. Nu, zeven jaar later, vindt de ambtelij ke afdeling van de gemeente dat wo ningbouw mogelijk zou zijn. "Een en ander past in de bebouwingsstructuur en de groenstructuur in de wijk. Er is in feite geen betere bestemming te beden ken dan wonen", luidde het ambtelijk advies. Als de aanvrager zich zou hou den aan een bebouwing van elf bij elf meter en een goothoogte van vijf meter, zou het plan door de beugel kunnen, meent de betreffende ambtenaar. Het College, dat wel vaker afwijkt van het bestemmingsplan, ziet nu echter geen aanleiding om een wijziging door te voeren. Punt. De Gaultheria procumbens ofwel Berg thee is absoluut uw cup of tea. Mooie rode bessen en herfstachtig blad. Nu leuk in huis, 1 keer per week onderdompelen. In het voorjaar op het terras. Inclusief crèmekleurige vaas. Van 7.9S voor AMERSFOORT 139, Tel. 033-4611203 NIJKERK Het Spaanse Leger 1, Tel. 033-2457644 www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Koopavond: do. en vrij. tot 21.00 uur. Ma. t/m za. vanaf 9.00 uur. Amersfoort ma. vanaf 10.00 uur. het vestigingsklimaat en de economische identiteit van deze gemeenten. Een actueel voorbeeld dat in Soest te weinig grond beschikbaar is om aan de wensen van het bedrijfsleven te kunnen voldoen, is sportpark Koningsweg. Dit 5,6 hectare tellende terrein wordt over enkele jaren bedrijfsterrein en is nu al te klein. De Soester bedrijven, die serieus belangstelling toonden en de lijst van voorwaarden ondertekenden, hebben in totaal behoefte aan 8,6 hectare. Doorstroming Het eerst in aanmerking komen bedrij ven die op de Nieuwegracht uit hun jas je zijn gegroeid. De gemeente hoopt dat de gebouwen, die straks achtergelaten worden, kunnen worden benut door de bedrijven die geen plek krijgen aan de Koningsweg. Die kunnen op hun beurt weer ruimte achterlaten voor kleine ondernemingen. Behalve deze doorstroming is er verder geen bedrijfsgrond beschikbaar op dit moment. In de nabije toekomst zou qua vierkan te meter bedrijfsvloeroppervlakte extra Blik op de Nijverheidsweg in het oudste industrieterrein van Soest. Door hogere bebouwing mogelijk te maken en een betere benutting van de grond zou hier meer bedrijfsvloeroppervlakte kun nen worden gerealiseerd Foto: Aldo Allessie ruimte kunnen worden gecreëerd op het oudste industrieterrein van Soest in Soestdijk. Dit gebied zou dan moeten worden gerevitaliseerd. Dat komt erop neer dat de gemeente meer mogelijkhe den schept door bijvoorbeeld hogere bebouwing toe te staan. Inbreiding van dit industrieterrein (60 hectare) zou een klein beetje lucht scheppen. Kolpron ziet verder mogelijkheden in Soesterberg. Op dit moment is in deze dorpskern geen ruimte beschikbaar, maar Soest heeft zijn oog laten vallen op het Kamp van Zeist. Daar zou tien hec tare bedrijfsterrein kunnen worden ge realiseerd. De provincie staat hier in principe goedkeurend tegenover, maar Soest heeft de medewerking nodig van het Rijk. Nu bij aankoop van Dit is de conclusie van Kolpron Consul- tants dat in opdracht van de Soester Zakenkring en de bedrijvenkringen uit Baarn, Eemnes en Bunschoten onder zoek verrichtte naar de versterking van In het weekeinde zagen voorbijgangers in de Eem, ter hoogte van de Verleng de Hooiweg, het dak van een auto bo ven het water uitsteken. De politie werd gewaarschuwd en die constateerde dat het om een VW Golf ging, die vrijwel totaal "gestript" was. Waar de wagen vandaan kwam is nog onduidelijk. De politie zet het onderzoek voort. Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag. 14 Winkelcentrum Hartje-Zuid, Soesterbergsestraat 51, Soest In Soest komt het bedrijfsleven er, ruimtelijk gezien, maar bekaaid af. Er zijn onvoldoende mogelijkheden voor uitbreiding of verplaatsing. Voorlopig zal de beschikbaarheid van grond onder druk blijven staan. Of het behoud van het bedrijfsleven werkgelegenheid) voor de toe komst kan worden gewaarborgd, hangt af van het vermogen van het gemeentebestuur om in samenwer king met de provincie en het Rijk nieuwe locaties te vinden. ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS in Soest voor de Sportief of modieus klassiek, een ruime selectie van de betere merken hebben wij in huis: o.a. Desch, van Gils, Arrow, Wellington of Bilmore, Paul Shark, Konen, Marz, Schiesser, John Miller, Jaguar, Wimmers, Pierre Cardin, Point, Yves St. Laurent, Brax

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1