1.95 ;,95 25% èholten */ER HING 'Van Zonnegloren, de dingen die voorbij zijn...' Nico ter Linden dinsdag in de Oude Kerk >ter staaf md roor TIJN Jongerenviering over talenten Maarten Kooij in excelsis Nieuw winterseizoen bij NPB mFRANSüI 1 CULTUUR WELZIJN T TAFELS VOL NIEUWE TRENDS 'Torenlezing' Samen op Weg-kerk Soest jenmakerij raties ren ren ■vice iten Zondagmorgen in Mariakerk slijpen g van deze imalig ikoop lerieën Plattelandsvrouwen over Benin Dubbele inbraak aan Zuidpromenade De Wieksloot Bijzondere bijeenkomsten en lezingen modestoffen op de totale stoffencollectie MILLENNIUM K 0 R T 1 N G Dierendief laat vogel fladderen DING !K NU 25,00 va/z 1 uur fotoservice Soestdijk Cursus sociale vaardigheden voor meisjes Regio-avond over 'eindtijdverwachting' Honger... Herinneringen van Hans Kruiswijk Fietsbotsing door Rotweilers Muziek in Utrecht PAGINA 10 035 - 601 29 57 335 - 603 15 57 WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT Het kerkbezoek vertoont in Neder land een dalende tendens. Omge keerd is dat het geval met de interes se in godsdienst en in de bijbel. Ds. Nico ter Linden, jarenlang predi kant van de Westerkerk te Amster dam, heeft deze groeiende belang- j stelling in hedendaagse uitleg van 'f de bijbel tijdig geconstateerd. Hij j heeft de uitdaging aangenomen om in zes delen een schat aan bijbelse verhalen te hervertellen, uit te leg- jj gen en te verhelderen. Drie jaar ge- j« leden werd deel 1 van "Het verhaal gaat..." gepubliceerd, in maart 1998 verscheen deel 2. Beide delen zijn |J inmiddels vele malen herdrukt en in verschillende landen in vertaling H verschenen. (Op dinsdag 16 november om 20.00 uur zal Nico ter Linden in de Oude Kerk, li Torenstraat 1, voorlezen uit het derde deel van zijn serie, dat in september ver schenen is. In dit deel hervertelt hij de verhalen uit de bijbel die over leider schap en macht gaan - thema's die men sen vandaag net zo kunnen aanspreken als eeuwen geleden. Deze meester-ver- teller brengt de oude verhalen op een eigentijdse en aansprekende manier tot leven. Het levensverhaal van koning David staat deze avond centraal. De parels van zijn vertelkunst worden afgewisseld met zang van Leja Hirsch, die begeleid wordt door de harpiste Gertrud Pasveer. Het verhaal gaat dat zij o.a. de Psalmen van David op een bijzondere en indrukwekkende wijze muzikaal vertolken. In de pauze kan men kijken naar schilderijen die de Haagse kunstenares Roeli Willekes maakte van koning David. Deze avond is de eerste van de drie z.g. Nico ter Linden. geldig t/m K zaterdag 13 november Torenlezingen die de Samen op Weg wijkgemeente van Soest-Zuid in samen werking met de Stichting Kerk en Cul tuur Oude Kerk deze winter heeft geor ganiseerd. Het nieuwe fenomeen Toren- lezing is bedoeld voor alle belangstellen den: gelovig, ongelovig, zoekend of sceptisch. De Samen op Weg-kerk van Soest en een aantal sponsors bieden deze avond aan aan iedere belangstellende inwoner van Soest en aan geïnteresseerden bui ten de gemeente. Dat houdt in dat deze avond gratis is. Wel is men vrij om bij de uitgang een bijdrage in de onkosten te geven. Boekhandel Van de Ven zal aanwezig zijn met de boeken van Nico ter Linden, die men na aanschaf kan laten signeren door de auteur. "Daar word ik jaloers van... mensen die het geduld hebben en het uit houdingsvermogen om zich te con centreren op iets waar ze goed in zijn. Ik kan wel van alles, maar alles maar een beetje. Ik blink nergens in uit, dat zou ik graag willen!" "Jaloers word ik," zei een ander, "als ik mensen ontmoet bij wie alles waarmee ze in aanraking komen, als het ware in goud verandert..." Als je hierover méér wil horen: kom dan zondag naar de Jongerenviering in de Mariakerk. De viering begint om 11.00 uur en gaat over gebruik en misbruik van talenten. Hoe gaan we met talenten om? Zeg niet datje niet weet wat dat is, talent, want volgens de voorbereidings groep heeft ieder talent, 1? Wie weet zie je in je omgeving of in de wereld die ons omringt veel verborgen talenten. Ken je zelf mensen die hun ta lenten niet durven laten zien? Waar ligt dit aan, denk je? Wat werkt, als het over talenten gaat, belemmerend ot bevrij dend? Ken je jouw kwaliteiten? Hoe ben je die op het spoor gekomen? Vaak is het gemakkelijker om talenten bij een ander te ontdekken. Sommige mensen hebben zoveel talent, om jaloers op te worden! Waar komt al die kwaliteit vandaan? Is dat een kwestie van toeval, gewoon ge luk, of erfelijke eigenschap? Zou Gods geloof in mensen hier iets mee te maken hebben of is deze uitspraak volgens jou onzin? Zondag hoor je wat de bijbel hierover zegt in de parabel over de ta lenten (Matteus 25,14-30); een herken baar verhaal over kiezen en angst om te verliezen. Stel je voor dat je de verkeerde keuze maakt. Iemand heeft eens gezegd: "Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets." Durf je talenten te beleggen! Van harte uitgenodigd, ieder die dit leest. Zegt het Vóórt! De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen houdt woensdag 10 november om 20.00 uur in De Deel haar maandelijkse avond. Spreekster is mevr. T. Wismeyer. Zij vertelt over haar reis naar Benin, die ze in het kader van een uitwisselingspro ject van de Bond heeft gemaakt. Be langstellenden zijn welkom. Een onbekende dader heeft vorige week geprobeerd in te breken in twee winkel aan de Zuidpromenade. Van de stome rij werd een ruit vernield; bij de vlaaien winkel werd de deur kapotgemaakt. Omwonenden hoorden omstreeks 02.00 uur een harde klap en glasgerinkel. De dader is spoorloos. In geen van beide winkels werd overigens iets buitge maakt. DROGIST-ADVISEUR Het Requiem van Gabriël Fauré werd zondagmiddag in de Petrus en Pauluskerk in de oorspronkelijke izetting perfect uitgevoerd door de ■Nederlandse Cantorij. Ruim 250 betalende bezoekers genoten an het koor, het orkest en de beide solisten Susanne Weide (sopraan) :n Koen van Stade (bas). Het geheel stond onder leiding van de ioester maestro Maarten Kooij (72), die Soms iets te "jolig" de jubileumconcer ten inleidt. De Muziekkring (1959- 1999) kan het nieuwe millennium hoop vol tegemoet zien. "Lux aeterna luceat iis". IUe heren Van den Hengel en leemskerk, die financieel garant ston den Deide concerten in Soest, wa ren zondag zeer tevreden. Zij beraden nog op voortzetting van hun mece- t. dinder hoopvol gestemd ben ik over de beheerders van de Petrus en Pauluskerk, die bezwaar schijnen te maken tegen de aantasting van hun vrije zondagmiddag. Het zou een ramp zijn als deze muziek tempel (de enige in Soest) daardoor niet meer beschikbaar is. Zo'n geweldige uitvoering van een religieus muziekstuk is toch ook een vorm van evangeliever kondiging op de Dag des Heren? Of ben ik al zover afgedwaald dat ik dat niet meer begrijp? Evert van den Hengel en enkele bezoe kers hebben al aangeboden hun taken vrijwillig over te nemen. Kyrie eleison. De slogan van Maarten Kooij "Toegang naar draagkracht" krijgt zo wel een bij zonder gevoelige dimensie. Het concert werd voorafgegaan door het harpspel van Constance Allanic, die het "Pièce en la mineur" van Gabriël Fauré prachtig vertolkte. Ik vermoed dat het succes van de Nederlandse Can torij in Soest alles te maken heeft met het repertoire dat de veertigjarige Stich ting uitkiest. J.V. Brink en Birkt en Kerkebuurt boerden op beste grond, dat wel. Het afgegraven spul in 't Veen was armoei troef en niet in tel. Het was goed mis achter den Engh, hoe verder weg, hoe schraler. Je werkt jezelf het schompes toch bar weinig eer te halen. Nog loopt het Veenpad heden dood. Nog staat er water in de sloot. Geen diepgang meer voor turftransport, hoe super ook de Wieksloot wordt. Wie oor heeft om te horen hoort den daggelder zijn klomp uitslaan. Wie oog heeft om te kijken ziet zijn eene kale koe nog staan. Het is voorbij, de boel is om. O Wieksloot, niet meer huilen, want wie aan Uwe goudkust zou met Brink of Birkt nog willen ruilen? Jan M. Vanouds slóten vrijzinnige protes tanten zich plaatselijk aaneen, om dat zij zich beklemd voelden door de dogmatiek van de orthodoxe ker ken. Vanaf 1870 verenigden deze groeperingen zich in de Vereniging Nederlandse Protestantenbond. Later sloten ook buitenkerkelijken zich aan bij de "Protestanten". Gaandeweg kreeg de organisatie steeds meer het karakter van een vrijzinnige geloofsge meenschap. Daarom is in 1991 de naam toepasselijk veranderd in "Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB". Leden van 60 plaatselijke afdelingen zijn tevens lid van de landelijke NPB. In een plaatselijk afdeling van de NPB ontmoet je mensen', die waarde hechten aan de kwaliteit van leven. Samen met hen kun je nadenken over de zin van het bestaan. Met elkaar kun je je verdiepen in levensvragen en zoeken naar verhel dering in je geloof. Iedere zondag en op kerkelijke hoogtijdagen is er een kerk dienst. In een aantal van de zondagdien sten wordt voorgegaan door onze eigen voorganger, mevr. C.A. v.d. Kuil, terwijl de andere diensten worden geleid door gastpredikanten. De diensten beginnen om 10.15 uur. Na afloop is er gelegen heid elkaar te ontmoeten in de consis- Kamp 29 - Amersfoort Groest 9c - Hilversum Laanstraat 37a - Soest Jeruzalemstraat 4 (zijstraat Lange Tiendeweg) - Gouda Steenstraat 40 - Arnhem Een onbekende man heeft maandag middag bij een dierenwinkel aan de Burgemeester Grothestraat geprobeerd een vogel te stelen. Hij nam het beest je, een Noorse goudvink, uit het kooi tje weg. Toen hij daarop werd aange sproken door een medewerkster van de zaak liet hij de vogel los, die door de winkel begon te fladderen. De man zelf verdween met een auto. Het vogeltje werd later - enigszins overstuur - weer in z'n kooitje gezet. 'ideo- en audioapparatuur ■entrum overhees 6 34 agfilm: 8,50 aekfilm: 5,00 3n schoonmaken van 'snelle slijtage aan de beter beeld. >EOKOPPEN PLUS '45,00 - 1 uur fotoservice (ook aps) bruidsreportages -portretfotografie - pasfoto's - digitale fotoservice - groot assortiment lijsten - groot assortiment fotoalbums - leverancier van DE SHOWBOX Van Weedestraat 147 - Soestdijk, 035 - 602 59 42 toriekamer onder het genot van een kopje koffie of thee. De diensten wor den wekelijks in de Soester Courant bekend gemaakt. Voor het winterseizoen 1999-2000 staat weer een aantal bijzondere bijeenkom sten en lezingen op het programma. Zondag 28 november: Bijzondere bij eenkomst. Spreker: Dr. M. v.d. Boom uit Bilthoven. Onderwerp: Christelijke verbeelding in Azië. Zondag 30 januari: Bijzondere bijeen komst. Spreker: Drs. C.D. Blokhuis. Onderwerp: "Kopten". Zondag 27 februari: Bijzondere bij eenkomst. Spreker; Prof. Dr. M.F.M. Berk uit Heemstede. Onderwerp: "Re ligie en Kunst". Zondag 26 maart: Bijzondere bijeen komst. Spreker: Mevr. J. Traas-Hage- man uit Almelo. Onderwerp: "Doos jes". Zondag 30 april: Bijzondere bijeen komst. Spreker: Dhr. P.J.C. Korver uit Naanden. Onderwerp: "Kelten". Lezingen Dinsdag 16 november 14.30 uur: Ds. F. Fockema Andreae houdt een lezing over: "Wat is eigenlijk New Age". Donderdag 27 januari 14.30 uur: Dhr. J. de Vos houdt een lezing over Mare Chagall met dia's van gebrandschilder de ramen in Metz, Jeruzalem, Reims en Mainz. Dinsdag 22 februari 20.00 uur: Dhr. C. Blokhuis houdt een lezing over de Kopten, in aansluiting op de bijzonde re bijeenkomst van 30 januari. Dinsdag 21 maart 20.00 uur: Ver- volglezing van dhr. C. Blokhuis. Donderdag 13 april 14.30 uur: Dhr. J. de Vos houdt een lezing met dia's over "Het laatste oordeel", zoals afge beeld in Romaanse en Gotische kathe dralen. Iedereen die. interesse heeft is van har te welkom. Adres: Rembrandtlaan 20 (ruime parkeerplaats achter het ge bouw: Pieter de Hooghlaan). Psychologisch Adviesbureau Ross en Van der Laan te Soest organiseert een cursus sociale vaardigheden voor meis jes van dertien tot zestien jaar. Daarin leren ze hoe ze op een goede manier voor zichzelf kunnen opkomen. Tijdens de cursus wordt ook ingegaan op situa ties die soms moeilijk kunnen zijn, zo als het maken van (nieuwe) vrienden/ vriendinnen, op een goede manier om gaan met ouders en het belang van ui terlijk. De groep bestaat uit maximaal acht deelneemsters, de cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur. De cursus start woensdag 17 november om 16.00 uur en wordt gehouden aan de Valeriaanstraat 64. Voor opgave en in formatie; Sylvia van der Laan, tel. 0346- 213882. Het onderwerp "Eindtijdverwachting in de joodse en christelijke religie" staat op dinsdag 23 november centraal tijdens een regionale avond onder auspiciën van het "Provinciale Samenwerkingsor gaan Kerk Israël". De aanleiding spreekt voor zich. De omslag van het eerste millennium naar het tweede roept allerlei verwachtingen (en angsten!) op. Terecht? Is 1 januari 2000 van heilshis torische betekenis? Of zal het omge keerd - de vrees van velen - het helse soort ondergang van hemel en aarde inluiden, zoals het Eerste en Tweede Testament van de Bijbel daarover lijken te spreken. Zulke en daarmee samenhangende vra gen zuilen zowel vanuit de joodse als christelijke traditie aan de orde worden gesteld. Rabbijn Tzvi Marx, verbonden aan de Folkertsma Stichting voor Tal- mudica, en drs. Herman Stroes, de eer ste predikant van Nes Ammim (Israël), zullen hierop hun visie geven. Dat gebeurt in de 'Open Hof, Veenbes straat 2. De toegang is gratis. De politie heeft vorige week donderdag morgen een 25-jarige Soester aange houden, die bij een slijterij aan de Bur gemeester Grothestraat een krat lege bierflesjes wilde stelen. Hij werd door het personeel betrapt, maar fietste weg in de richting van de Korte Brinkweg. Op grond van het signalement werd hij later gearresteerd aan de F.C. Kuyper- straat, waar hij in het bezit bleek van twee (volle) flessen wijn. Hij bekende dat hij die ook gestolen had, omdat hij honger had... Hij moet binnenkort voor de rechter verschijnen. PAGINA 11 Wandelend tussen de puinhopen van wat eens Zonnegloren was, ko men vele herinneringen boven. In eens realiseer ik me dat Zonneglo ren een deel van mijn leven is ge weest, terwijl ik er nooit als patiënt heb gelegen of er gewerkt heb. Bij de ingang... Mijn herinneringen brengen me terug naar de jaren dat mijn vader als banket bakker vele klanten had in het zieken huis. Als er een feestje was op een af deling of een patiënt wilde zijn dank baarheid voor de betoonde zorg uiten, dan gebeurde het dikwijls dat ik met een doos gebak of een taart op pad werd gestuurd. Via de oude ingang onder de stenen boog (zie foto) kwam je dan te recht bij de 'loge'. Daar werd degene die het gebak besteld had opgetrommeld, waarna ik, meestal verwend met een fooi, naar huis fietste. Ik herinner me dat het een hele toer was om de versna peringen onbeschadigd af te leveren. Vooral de dikwijls bestelde moorkoppen maakten het me niet gemakkelijk. Het mooist vond ik het als ik de bestelling zelf mocht afleveren op de afdeling. Onder de indruk van wat ik in het zie kenhuis allemaal zag, probeerde ik niet te verdwalen en op de terugweg nog even via de keuken bij de heer Adams langs te gaan. Daar was het altijd gezel lig. De kerk... Van geheel andere aard zijn mijn herin neringen uit de periode aan het eind van de jaren zestig. Dominee de Ru was predikant van het ziekenhuis en onder zijn inspirerende leiding kwam het ker kelijk leven tot grote bloei. Bomvolle kerkdiensten en een schijnbaar einde loos aantal activiteiten maakten dat ve- De hoofdingang van Zonnegloren ("De Poort") hier van binnenuit gezien. len de weg naar de Zonneglorenkerk wisten te vinden. Ik maakte deel uit van een catechisatiegroep die uit vijftien jon geren bestond en die wekelijks bijeen kwam in wat de 'catacomben' van het kerkgebouw genoemd werd. Onder lei ding van ds. De Ru discussieerden we over boeken als "Wat gaat ons de toe komst aan?" en "Inclusief denken" van Boerwinkel. Vormende jaren waren dat. In die jaren werd de Raad van Kerken opgericht en er werden pogingen ge daan om de 'gastarbeiders' die in de Gouden Ploeg moesten bivakkeren te helpen aan een gebeds- en recreatie ruimte. Helaas was het niet alles posi tief wat er gebeurde. In de Hervormde Wijkgemeente van Soest-Zuid kon men niet goed uit de voeten met het succes van de buitengewone wijkgemeente van Zonnegloren en er ontstonden spannin gen. Mede daardoor vertrok dominee De Ru in augustus 1970 naar Amster dam en kwam er een einde aan een voor velen geweldige periode. De Uitkomst... Als ik nu langs de resten van het onder komen voor de verpleegsters loop, moet ik ook terugdenken aan de pogingen van de hoofdzusters om de maagdelijk heid van de jonge dames te beschermen. Manlijk bezoek moest uiterlijk om elf uur 's avonds het gebouw "de Uit komst" verlaten hebben en daar werd streng op toegezien. Het gevolg was dat er na dat tijdstip nogal eens jonge man nen via de ramen het pand verlieten, terwijl de hoofdzuster in de gang op de loer lag. De gang oversteken om van de ene naar de andere kamer te gaan, was dan ook zeer riskant. En de meisjes mochten vooral 's avonds niet uitgaan naar Toni Boltini in Soesterberg of naar "Van Dijk in Loosdrecht. Dergelijke poelen des verderfs moesten stiekem bezocht worden. Het ziekenhuis... Van het ziekenhuis herinner ik me de uitstekende verzorging en de dikwijls bovengemiddelde betrokkenheid bij het wel en wee van de patiënten. De perio de in 1990, toen mijn vader zijn laatste levensdagen in Zonnegloren doormaak te, kenmerkte zich door een intensiteit die onuitwisbaar is. Verpleegkundigen en artsen die hun werk voorbeeldig de den, dwongen respect af. Een van de vragen uit die periode die nooit beant woord is, is of er in juni 1990 in het zie kenhuis sprake was van een bacteriolo gische besmetting. Ik herinner me dat ik tijdens het bezoekuur niet de kamer van vader in mocht. Eerst moesten wij ons volledig hullen in een soort ruimtepak voordat we de zieke konden bezoeken. In die tijd las je in de krant dat in som mige ziekenhuizen sprake was van een bacterie die bestand bleek te zijn tegen antibiotica, waardoor afdelingen tijdelijk gesloten moesten worden. Ik heb me vaak afgevraagd of daar ook sprake van was in Zonnegloren. Kastanjeboom... Zo ben ik, al rondwandelend langs de aula, gekomen bij het gebouw waar Ra dio Soest gehuisvest is geweest. Ik raap nog wat tamme kastanjes op. Dat kon je vroeger in de herfst zo mooi doen als je uit de kerk kwam. Als ik de gemeente Soest goed begrepen heb blijft die kas tanjeboom tenminste bestaan. Zonnegloren, a dieu... Hans Kruiswijk Het Emmapaviljoen met het rozen perk, hier nog in ongeschonden staat. Op het fietspad langs de Van Weerden Poelmanweg had woensdagmorgen een merkwaardige aanrijding plaats. Twee fietsers uit Soest, resp. 26 en 17 jaar oud, reden in de richting Soesterberg. Op een onbewaakt ogenblik kwamen er twee Rotweilers achter hen aanrennen, waardoor de oudste naar links uitweek en vervolgens aangereden werd door een 39-jarige fietser uit Houten. De Soester had letsel aan zijn hand; de Houtenaar klaagde over hoofdpijn en problemen met zijn schouder en heup. Waar de honden plotseling vandaan ge komen waren is onbekend, noch waar ze gebleven zijn. Zaterdag 13 november, Domkerk: cantates "Lobe den Herrn, meine See- le" en "Nun ist das Heil und die Kraft" en motet "Singet dem Herrn ein neues Lied" van Johann Sebastian Bach, door koor en orkest van de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas, met Ria Frowijn, alt; Richard Zook, tenor; en Evert Jan Na- gtegaal, bas. Aanvang 15.30 uur. Toe gang vrij. Zondag 14 november, Ste. Gertrudis- kerk: integrale uitvoering van het "Re quiem" van Gabriël Fauré en "Danse Sacrée" van Claude Debussy, door koor en orkest van de Nederlandse Cantorij o.l.v. Maarten Kooij, met Susanne Wei de, sopraan; Koen van Stade, bas, en harpiste Constance Allanic. Aanvang 15.30 uur. Toegang: collecte. Aardewerk in warm Chinees rood gecombineerd met koperen bakken Houten sierpotten voor een oosters sfeertje Chique glazen vazen van 1 meter hoog Grote metalen bakken met rietpluimen Millenniumvoile, -champagneflütes en -sierpotten Gewaagde boeketten en tuiltjes op groepen in de nieuwe kleuren rood, oranje en roze (Indian summer) VOOR DE DOE-HET-ZELVERS: linten en pareltjes in boudoir chic, koord, metalic stockings, wijntakken en Afrikaanse vruchten. Laat u verrassen door bloemen planten decoraties Middelwijkstraat 28 3764 CG Soest Tel. 035-601 23 36 Fax 035-602 94 12 E-mail scholten-bloemen@tref.nl I nternet www.tref.nl/eemland/scholtenbloemen TIP: volg eens een BLOEMSCHIKCURSUS bij onze bloemstyliste Sharon Wijkhuizen

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 11