Nog meer verkeer op de A-28 VSB in een impasse SSoB Rob Brouwer 'rinses bij Zotteklappers Ecokidsproject start morgen Thomasvaer en Pieternel bezig aan eindsprint Nog drie nachtjes slapen! PAGINA -AS Werkgroep gaat bestuur adviseren llly Hoekstra: 'Heb hart voor carnaval' De kracht van de reclame ligt in de herhaling Kerkdiensten Medische dienst Hulpverlening Jongeren milieubewust maken WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 Laatste brief van Sint Nicolaas :sii DH-72-67 CHAMPAGNE CHAMPAGNE CHAMPAGNE De hele maand november 10% KORTING op al onze CHAMPAGNES Antares sluit niet Speksteen snijden Straatstenen afgekeurd Samen eten in Vredekerk op 26 november Meningen van lezers Illegale reclame Amersfoortsestraat Sint Nicolaasfeest Kaarten Burgstede Themamorgen ANBO Agenda énSOESTERBERGSE „COURANT de vooruitgang van de econo- nie en de industrie zijn wegen van ;root belang. Om die reden hebben imliggende gemeenten, Kamer van koophandel en plaatselijk de VOS, lij herhaling verzocht om de A-28 e verbreden. Al die verzoeken zijn :indelijk in Den Haag gehoord, naar het is nog tien jaar wachten. Soesterbergers hebben de A-28 geboren zien worden; een groot breed gat in een prachtig stuk bos waar stilte moest wij ken voor veel lawaai. Het was in het begin even slikken en proberen te wen nen aan nog meer herrie. Per jaar heb ben ze de toename van verkeer gezien tot wat het nu is: twee keer twee rijen blik die vanwege hun intensiteit nooit een bekeuring zullen krijgen voor over- )e Vereniging Soesterbergs Belang TSB) probeert uit een ongunstige sositie te komen, waarin zij in de ifgelopen periode is geraakt. Een verkgroep gaat bepaalde aspecten jestuderen en het bestuur advise- n een communiqué laat het bestuur van e VSB weten, dat het de laatste tijd kennelijk niet zo goed ging. Een bijzon dere ledenvergadering was nodig om het tij te keren. In de wandelgangen waren al berichten van opheffing van de vere niging gehoord, maar nu wil men het ïiog een keer proberen met hulp van een werkgroep. Deze had hen gerapporteerd dat het op bepaalde fronten anders en Deter moest. De bijna twintig aanwezi gen op die avond waren van mening dat iet bestaan van een belangenvereniging in het vliegdorp belangrijk en noodza kelijk was. Soesterberg heeft immers jeen andere spreekbuis die voor haar lelangen opkomt. In het communiqué itelt de VSB dat alleen zij 'de Soester- lergse zaken helder en onafhankelijk aan de orde kan stellen!' Ook binnen de /SB is het een probleem, bestuursleden e vinden die zich nog belangeloos wil len inzetten. Om de naar voren gebrach te argumenten het hoofd te kunnen bie den, werden werkgroepen geformeerd om bepaalde aspecten te bestuderen en het bestuur te adviseren. In haar bestaan van de afgelopen twintig jaar heeft de VSB diverse zaken met wisselend suc ces kunnen afronden. Uit het aantal le den blijkt dat een groot gedeelte van het vliegdorp zich niet de VSB kan scharen. In het verleden heeft dit zelfs geleid tot de oprichting van de Vrienden van het Vliegdorp die op een gegeven moment bijna duizend leden telde, een aantal waarvan de VSB nog geen kwart heeft gehaald. Men kan zich dan ook terecht afvragen of de VSB zich op basis van het aantal leden nog de spreekbuis van het vliegdorp kan en mag noemen. Om die reden is het een goede zaak dat de VSB aan zelfonderzoek doet en op grond van de rapporteringen haar voort bestaan laat afhangen. Het 'visieplan: wonen, werken en recreëren in Soester berg na 2000', zal daarin meer duide lijkheid brengen. Mocht dit plan niet het gewenste resultaat hebben dan siert het de VSB daaruit de nodige conclusies te trekken en de belangen van het vlieg dorp aan een van 'vreemde smetten vrije' nieuwe eenheid te geven. Pmdat de 11e van de 11e voor ve en een moeilijke dag was, werd de verkiezing van de nieuwe Prins Car- aval verplaatst naar zaterdag 6 no- ember. Om 11 minuten over 11 erd bekend dat voor het eerst in de Jeschiedenis van de Zotteklappers een vrouw tot 'Prinses Zotteklap de werd verkozen. ire Doorluchtige Hoogheid richt zich lus tot het Zotteklappersland: 'Aan iét einde van dit toch wel speciale jaar, •rden er natuurlijk heel veel feesten Drganiseerd in verband met het mil- inium. Toch is er voor ons carnaval len maar één datum altijd weer heel innend en dat was dit jaar zaterdag 6 'ember, want toen werd de nieuwe ins of Prinses bekend gemaakt. Deze :r is het een Prinses en wel 'Prinses itteklap de IX'. verrassing was compleet, zeker bij !e Raad en aanhang, zij maken er altijd een sport van om er achter te komen ie het zal zijn. Er worden zelfs wed- ischappen voor afgesloten, lat ik mijzelf even voorstellen, mijn naam is Elly Hoekstra. Veel mensen in het dorp kennen mij wel, want ik werk bij de bakkerij 'De Zoete Verleiding', natuurlijk heeft een Prinses een rechter hand nodig, een adjudant en ik heb ge- kozen voor Diny van Velzen, in ons dorp evenmin een onbekende. Samen met haar, de Raad en de Prinsengarde gaan we er een geweldig carnavalssei zoen van maken. We hebben een druk programma. In ons dorp hebben we twee grote thuisfeesten en wel op zater dag 4 maart in de Leutbunker, in het igelijks leven is dat De Gouden euw. Dat wordt een thema-avond in iuntry en Western stijl, dus heel leuk om verkleed mee te doen. En de twee de avond is op dinsdag 7 maart, het onderop-bal met onze blaaskapel 'Je [eet Wei' en haringhappen. We hopen it velen één of beide feesten zuilen izoeken. Natuurlijk staan de kinderen, nioren en zieken ook op het program- la. We proberen zelfs om op zondag 5 iart met het kindercarnaval een leu- optocht te organiseren en ik hoop dat dit gaat gelukken. Er is dus nog veel te ;elen, maar met een goede Raad, insengarde en bestuur lukt dat uitste- jnd. Ik stel ze graag aan u voor: de 'nsengarde bestaat uit ex Prins Zotte- p de V, Henk Hoekstra en ex Prins •tteklap de VI en VIII, Aad Zwinge laar. De raadsleden zijn Stefan Hoeks tra, El-Roy Sebek, Emile Daalmeijer (zij zijn respectievelijk voorzitter, secre taris en penningmeester van het be stuur), Robert Korver, Jan Dokter, Gi- liam Dokter en Henk Klein, de hofnar/ opperschenker en tevens bestuurslid Geraldine Korver en bestuurslid Lizet- te Odijk. U ziet dus dat zit wel goed, overigens kunnen we nieuwe raadsleden en aanhang nog goed gebruiken. Als men onze carnavalsvereniging wil steu nen dan kan dat als donateur voor slechts 25 gulden. Dat betekent tevens dat men voor onze vermaarde carna- valskiel een korting krijgt van 5 gulden. Mijn motto voor dit seizoen is: 'Heb hart voor het carnaval!' Dus laat uw hart spreken en kom eens gezellig carnaval len. Ik sluit met de carnavaleske groet en een driewerf: Alaafaldus Prinses Zotteklap de IX. Prinses Zotteklap de IX. treding van de maximumsnelheid. De laatste tijd staan die rijen zelfs stil, wat een voetganger tot de uitspraak bracht: 'Wat ze zijn ze stil met zovelen, dan kun je ze best hebben.' 'Stilstaan is achteruitgaan', luidt een spreekwoord dat in toenemende mate van toepassing is voor het verkeer. Het is de boosdoener voor economie en in dustrie met alle gevolgen van dien. Per dag rijden er meer dan 100.000 auto's langs het vliegdorp op een weg die voor maximaal 80.000 is gemaakt. Dat vraagt om uitbreiding, niet alleen hier maar overal waar veel verkeer is. Politiek Den Haag heeft kennelijk op de Utrechtse Heuvelrug ook in een file ge staan en had geen oog voor de mooie natuur. Wat bedrijven, ondermersvere- nigingen, Kamer van Koophandel en gemeenten al jaren hebben geroepen, heeft eindelijk een echo in Den Haag gekregen. Rijkswaterstaat moet ineens met rapporten komen, met tegenzin, want hun plannen liggen ergens anders. Maar als de meerderheid beslist dat het toch moet doorgaan begint 'het Rijk' te werken. En als het Rijk werkt, werkt het lang zaam. Met andere woorden: stel dat in het jaar 2000 wordt beslist dat de snel weg Utrecht-Amersfoort verbreed moet worden, dan duurt het tot 2010 voordat het zo ver is. Tot die tijd zullen we bij de verkeersmeldingen steeds horen dat de A-28 nog steeds in de top tien van filemeldingen staat. Zondag 14 november ROOMS-KATHOLIEKE KERK Caroluskerk, Rademakerstraat 75 Zaterdag 19.00 pr. Van Hooijdonk; cantores Zondag 10.30 pr. Van Hooijdonk; can- torgroep HERVORMD/GEREFORMEERD (Samen op Weg) Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101 10.00 ds. M. v.d. Ham, Utrecht; ZWO- dienst STERRENBERG 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10.30 ds. H. Henstra; H.A. WORLD OUTREACH CHURCH Sterrenbergweg 10.30 Mark Six Huisarts Vrijdag 18.00 - maandag 08.00 uur: P. Creutzberg, Dorpsplein 10, tel. 351700. Tandarts Spreekuren 13.00 en 19.00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts H.J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, 352467; weekenddienst na afspraak; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. Hulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Werkdagen 09.30-11.00 uur, 035- 6031119. Stichting Hulpdienst Soesterberg Hulp aanvragen: dagelijks 09.00-10.00 uur, 351789, b.g.g. 351658 of 352626. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland verpleegkundige 24 uur per dag bereik baar, tel. 033-4600046; maatschappelijk werker elke woensdag 09.30-10.30, Vredekerk, Generaal Winkelmanstraat 101, tel. 352606. Huisvesting De Drie Eiken Mevr. D. Elie, tel. 352391. Politie Veldm. Montgomeryweg 2 (Kon. Mare chaussee); werkdagen 12.00-13.00 uur; centrale meldkamer: 035-5487411; alarmnummer: 1.1.2. Dank zij de onderlinge samenwer king tussen de gemeente Soest, Mi lieu Educatief Centrum 'de Kweke rij', Stichting Balans en Stichting Ecokids Nederland, start donder dag 11 november in Soesterberg het Ecokidsproject. Een programma voor jongeren van 10 tot en met 12 jaar, waarin ze zicht krijgen op di verse milieu-aspecten en een soort uitdaging waarvan ze veel kunnen leren. Jeugdwerkadviseur Houssein Alauoi van Stichting Balans heeft dit project in de afgelopen weken aan de jeugd van Soesterberg voorgesteld. Alaoui: 'Je werkt mee aan het verbeteren van de natuur en het milieu in je directe omge ving. Dat doe je op jouw manier, door praktisch bezig te zijn. Maar ook op een uitdagende manier door van alles te be leven. Via internet gaan de kinderen deelnemen aan een uitwisselingspro gramma (E-mail) met jongerengroepen in de wereld, die zich ook inzetten voor natuur en milieu. In een groep van 10 tot 15 jongeren gaan ze aan de slag voor de verbetering van het dorp en zetten ze zich in voor een schone en duurzame toekomst. Met elkaar plannen maken en uitvoeren met deskundige ondersteu ning van de afdeling Groen Milieu van de gemeente Soest, de Kwekerij en Stichting Ecokids Nederland'. Maar wat kunnen de kinderen verwach ten? Alauoi: 'Onder andere zelf ontwer pen maken van een logo (T-shirt), be kijk je wijk, geef vogels een woning, sa menwerken met de plantsoenendienst, excursie naar het afvalstoffenpark 'De Schans' in Soest, het maken van een ei gen tentoonstelling en nog veel meer'. Het hele project telt tien bijeenkomsten op donderdagmiddag, van 15.30 tot 17.30 uur, en altijd in de Dubbeldekker. De kosten zijn 25 gulden per persoon. Op woensdag 5 januari 2000 wordt voor de derde keer de Soesterberg- se variant van Thomasvaer en Pieternel opgevoerd. Deze keer heeft het evenement een bijzonder karakter omdat dan teruggekeken wordt op 'de vorige eeuw' en in het kader van millennium, ook nog in een feestelijk jasje wordt gestoken. Mevrouw Anneke Pley, de verpersoon lijking van de Soesterbergse Thomas vaer en Pieternel, heeft alle plaatselijke gebeurtenissen van het bijna afgelopen jaar op de voet gevolgd en dat in het geheugen van haar tekstverwerker opge nomen. Het blijkt dat er in een dorp van ongeveer zevenduizend inwoners nogal wat gebeurt, gezien de vele vellen papier die op tekst en rijm nog gecontroleerd moeten worden. Speelsheid en satire zijn de omlijstingen van de vele onder werpen, een kunst die mevrouw Pley goed verstaat zonder grof of beledigend te worden. Het wordt zeer gewaardeerd, zolang het 'de ander' betreft en enkelen menen op zelfs eenvoudige kritische omschrijving al een embargo te moeten plaatsen. Alles is toegestaan, maar iets dichter bij huis valt zoiets direct onder een strenge censuur. Ruim tien maan den lang heeft mevrouw Pley de ontvan gen gegevens verwerkt, de meeste via deze krant. Ze had van de bevolking heel wat verwacht, maar dat is tot nog toe uitgebleven. Uitvoering In overleg met het bestuur van dorps huis Burgstede wordt het een gezamen lijke uitvoering die op woensdag 5 ja nuari 2000 in première gaat. De grote zaal van het dorpshuis zal die avond open staan voor iedereen die deze unie ke voorstelling wil bijwonen. Reeds is het College van Burgemeester en Wet houders uitgenodigd en zal de avond mogelijk in het teken staan van het af scheid van burgemeester Hans de Widt van 'het volk over de bult'. Roel de Waard en Wilma Kersten staan ook deze keer weer garant voor een flitsend optreden van Thomasvaer en Pieternel. In de voor hen bekende outfit, die van een bedrijf uit Baarn wordt gehuurd, zullen ze 'den volcke kont doen' van het wel en wee in het vliegdorp. Naast het op schrift stellen van het ver haal is mevrouw Pley ook belast met de verdere uitvoering van het geheel. Uiter aard zijn alleen al aan de huur van kle ding de nodige financiële kosten ver bonden en daarom werd een beroep gedaan op de zogenaamde kermispot. Met enige vreugde deelde mevrouw Pley mee dat zij daarvoor een gift van 250 gulden had ontvangen die een ge deelte van de kosten dekt. Ze hoopt op enige sponsoring van bedrijven en in stellingen, waardoor het een echt Soes terbergs dorpsfeest kan worden. Het millenniumfeest kan met de uitvoering van het Soesterbergse Thomasvaer en Pieternel op een waardige wijze worden besloten. De gedachte is ook om voor de jeugd in de middag 5 januari 2000 een speciale uitvoering te geven. Maar daarvoor moet veel tijd worden uitge trokken en het is de vraag of mevrouw Pley daarvoor mogelijkheden heeft. Correspondentie-adres: P. Taai, Van Maarenplein 1, 3769 EN Soesterberg Klachten bezorging: C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 - 602 18 41 In vorige kranten vertelden we dat Sint Nicolaas op zaterdag 13 no vember ook in Soesterberg komt. Onlangs werd weer een brief uit Madrid ontvangen met de laatste aanvullende gegevens. Mevrouw Nel Ruis kreeg deze keer een grote groene brief met weer van die gro te lakzegels. Het was de derde brief van Sint Nicolaas en daarin stond opnieuw dat hij op zaterdag 13 november in Soesterberg hoopt aan te komen. Hij gaat dan even rusten in dorpshuis Burg stede, maar 's middags om twee uur begint hij met zijn rondgang door het vliegdorp. Overal komt hij met zijn paard, maar in Soesterberg doet hij dat anders. Vorig jaar kwam hij met een helikopter en deze keer maakt hij een rondrit in een versierde jeep. Hij kan dan beter de handjes van de vele kinde ren langs de straat schudden, schreef hij. Samen met Route-zwarte piet heeft hij besloten dat ze dan door de volgende straten gaan: Dorpsplein, Van Angeren- straat, Prof. Lorentzlaan, Rademaker straat, Kampweg, Van Maarenplein, Gen. Winkelmanstraat, Fokkerstraat, Ook dit jaar komt de sint weer in een jeep. Prof. Lorentzlaan, Buijs Ballotlaan, Ka- merlingh Onneslaan, Oude Tempellaan, Wostok, Apollo, Oude Tempellaan, Vliegtuiglaan, Kamerlingh Onneslaan, Kampweg, Moerbessenberg en terug naar het Dorpsplein. Als de volgende brief komt zal de sint vertellen hoe hij door het dorp zal gaan en wat hij dan verder gaat doen. Wel heeft hij gezegd dat alle kinderen tot en met acht jaar na de rondrit in de sport zaal van dorpshuis Burgstede welkom zijn. En omdat de sint het alleen van zijn Spaanse AOW moet doen, vraagt hij van elk kind een bijdrage van fl 1,50. Daarvoor krijgen ze drinken en iets lek kers en nog een verrassing. De sint vroeg ook of de kinderen mee in de optocht door het dorp wilden gaan. Ze moeten dan wel iets origine els verzinnen, en wie weet zit daar ook nog een prijsje aan vast. Een versierde fiets of step, het mag van alles zijn. Ie dereen die zo aan de optocht mee wil doen moet zich vooraf even melden bij Nel Ruis, telefoon (0346) 353129. WIJNHANDEL SLIJTERIJ Gen. Winkelmanstraat 37 Soesterberg Tel: 0346-353439 De Stichting Abrona kent in Zeist het dagcentrum 'Seyst' aan de Utrechtseweg en de winkel van het project 'Antares' aan de Montaubanstraat. Er gingen ge ruchten dat beide instellingen of alleen Antares vanwege bezuinigingsmaatrege len zouden gaan sluiten. Het bestuur van Abrona spreekt dat tegen. 'Het project Antares is springlevend en gaat zeker niet sluiten! De enthousiaste medewerkers willen graag iedereen van harte welkom heten om gezellig te win kelen in de cadeauwinkel of voor het nuttigen van een kopje koffie of thee met iets lekkers daarbij in het gezellige lunchcafé', aldus een medewerker van Abrona. In De Drie Eiken wordt op 11 en 25 november een workshop gehouden over speksteen snijden. Voor velen is dit on bekend, daarom een gesprek hierover met mw. Irmgard Lensink. 'Speksteen is een zachte steen die men heel gemakkelijk in mooie vormen kan snijden. Dat kan zonder enige kennis door iedereen worden gedaan. Twee jaar geleden kwam ik in aanraking met speksteen en ben daarmee gaan werken. Zonder enige kennis op gebied van beeldhouwen heb ik mooie vormen en figuren kunnen maken. Ik moet wel zeg gen dat een paar gekochte boeken op dit gebied mij wel hebben geholpen. Wat je er voor nodig hebt is een aard appelschilmesje en een vel schuurpa pier. Natuurlijk zijn er speciale instru menten te koop die goed betaalbaar zijn. Omdat het een heerlijke vrijetijds besteding is, vooral nu de avonden wat langer worden, geef ik op donderdag 11 en 25 november van 19.30 tot 21.30 uur een soort workshop in De Drie Eiken, waarin men nader kennis kan maken met speksteen snijden. Het kan een ba sis zijn om zich hierin verder te bekwa men door middel van een cursus. Tegen betaling van 20 gulden per persoon kan iedereen aan deze workshop mee doen. Wel vooraf graag opgeven via tel. (0346) 352205 of 351402', aldus Irm gard Lensink. Bij het aanleggen van de nieuwe par keerplaatsen in het kader van de recon structie Rademakerstraat bleek onlangs dat de straatstenen niet aan de kwaliteit snormen voldeden. Reden voor de ge meente om de straatstenen af te keuren. Alle stenen - de reeds gelegde en de voorraad - zijn weer afgevoerd. Voor de gemeente zijn er geen kosten. Deze ko men voor rekening van de leverancier. Inmiddels zijn de juiste straatstenen ge arriveerd, zodat het werk weer voortge zet kan worden. De groep Impuls van de Vredekerk probeert warmte en gezelligheid te geven in donkere dagen. Daartoe organiseert zij warme maaltijden waaraan iedereen kan deelnemen. De eerste maaltijd is vrijdag 26 no vember. Impuls is een groep enthousiaste men sen die graag iets organiseren, in het bij zonder voor hen die dat nodig hebben. We hebben het allemaal zo druk met onszelf waardoor er soms geen zicht meer is op die andere. Een poging om wat meer licht te krijgen is om mensen uit te nodigen voor een gezamenlijke warme maaltijd. Deze begint om 19.00 uur in een gezellige ruimte van de Vre dekerk. De zaal is al vanaf 18.30 uur open. Op het menu staat: tomatensoep, macaronischotel, verrassingstoetje en koffie. De kosten zijn 7,50 gulden per persoon. Men kan zich d.m.v. een inte kenlijst in de Vredekerk tot en met zon dag 21 november opgeven of telefonisch aanmelden bij mevrouw M. Hartholt, tel. 354605. Meer berichten over Soesterberg op pagina 15 Door verschillende bedrijven zijn recla me-aanduidingsborden op gemeente grond geplaatst bij het industrieterrein aan de Amersfoortsestraat/Sterrenberg weg en langs de Amersfoortsestraat. Om die reden zijn 11 ondernemers aan geschreven om de borden voor een be paalde datum te verwijderen. Aan één van deze ondernemers is bij een gesprek - foutief - een formulier m.b.t. de be zwaarschriftprocedure meegegeven. Kort daarna is aan de zaakwaarnemer van deze ondernemer duidelijk gemaakt dat tegen het besluit van het college geen bezwaar kan worden gemaakt, omdat het hier een privaatrechtelijke aangelegenheid betreft, en dat het for mulier foutief aan zijn "cliënt" is mee gegeven. De gemeente heeft nl. als grondeigenaar de ondernemers aange schreven. Het is ons daarom ook niet helemaal duidelijk waarom de gemidddelde me ning van de ondernemers (zie de Soes terbergse Courant van vorige week) zich richt tegen het bijgevoegde bezwaar schrift waarbij we ervan uitgaan dat de schrijver doelt op het formulier m.b.t. de procedure. Een groot deel van de aangeschreven ondernemers heeft inmiddels op het schrijven gereageerd en hangende het verweer kunnen de borden van deze ondernemers voorlopig even blijven staan. Daarnaast heeft een viertal on dernemers direct na de aanschrijving van de gemeente het bord van gemeen tegrond verwijderd. A. van den Berg, gemeente Soest Aanstaande zaterdag 13 november is het weer zover: De jaarlijkse intocht van Sint Nicolaas in Soesterberg. Een goe de traditie die we in ere moeten houden. Sinterklaas is immers hét kinderfeest bij uitstek, hoewel, hoe lang nog? Het wordt steeds commerciëler en al aardig verdrongen door het kerstgebeuren. Maar, waar ik mij mateloos aan erger is het feit dat van de kinderen een eigen bijdrage van fl. 1,50 wordt gevraagd om naar het feest te mogen gaan. Is dit nu nodig? Waarom geeft de gemeente niet zoveel meer subsidie aan de Stichting Jeugdwerk? Soest is toch een rijke ge meente, houdt zelfs enkele miljoenen over! Het budget voor het Sinterklaas feest is zo klein dat het de onkosten niet kan dekken. Trouwens, sinds zij worden samengebracht met Balans, is het er voor Soesterberg niet beter op gewor den. Geen traditionele rommelmarkt meer etc. Daarom wil ik 100 gulden be schikbaar stellen voor de traktaties en ik hoop dat nog enkele andere Soester bergse ondernemers het voorbeeld zul len volgen en ook wat geld beschikbaar stellen, zodat de kinderen niet 1,50 gul den hoeven te betalen. Laat ze maar lie ver een mooie tekening maken voor de Sint. Het Sinterklaasfeest begint trou wens ook langzamerhand een elitefeest te worden, alleen de grote speelgoedke tens varen er wel bij. Sla de folders maar open, goedkope leuke kadootjes staan er bijna niet in. Het komt nog zover dat ze hun schoen gaan zetten met naast de wortel voor het paard een girobetaal kaart of Eurocheque of misschien wel Air Miles. Waar blijft de romantiek van: 'O, kom er eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind'. Dit moest mij even van het hart en ik hoop dat het stof tot na denken geeft en het toch een fijn Sint Nicolaasfeest wordt. Anny de Wit-Hulsink P.S. Alle hulde aan Nel Ruis en haar team die alles ieder jaar weer op rolle tjes laat verlopen, want ik weet dat daar heel wat voor komt kijken. Vrijdag 12 november is men vanaf 19.00 uur welkom in dorpshuis Burgstede voor de traditionele kaartavond. Met klaverjassen en jokeren kunnen mooie- prijzen worden gewonnen. Donderdag 11 november is men om 09.30 uur welkom in De Drie Eiken voor de themamorgen van de ANBO. Onder het motto 'huis, tuin en keuken', bedacht door de dames Van Esseveld en Lensink, wordt het een gezellige morgen met van alles wat. Iedere 50 plusser is van harte welkom. De koffie staat klaar. Woensdag 10 november 08-12 markt, Rademakerstraat 19.30 bloemdecoraties, Burgstede Donderdag 11 november 09.30 thema-ochtend ANBO, Drie Ei ken 15.30 Ecokids, Dubbeldekker 19.30 speksteen snijden, Drie Eiken 20-24 avondvliegen Vrijdag 12 november 09.00 Kijk op kunst, Drie Eiken 14.00 Zonnebloemmiddag, Drie Eiken 19.30 kaarten, dorpshuis Burgstede Zaterdag 13 november 09.00 klaveijasmarathon, Drie Eiken 14.00 intocht Sint Nicolaas, Dorpsplein Zondag 14 november 14.00 koersbal, Drie Eiken Maandag 15 november 10.00 zijde kledingshow, Drie Eiken 20-24 avondvliegen Dinsdag 16 november 20-24 avondvliegen Woensdag 17 november 08-12 markt, Rademakerstraat

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 13