-mm VLUG-SOEST GRATIS VOOR RUIT! GlasGarage "Stel dat mijn kind... •n! 'De oorlog leeft voort' Kleurrijke dagen voor Vogelvreugde ZE Bescherming weidevogels gaat prima in het Eemland Verkoop van kinderpostzegels is vandaag van start gegaan Geen bestuurlijke fusie rk scholen met Baarn en Nijkerk VERVANGING WA-Extra verzekering PAG1NA24 WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT :entrum PAGINA 25 Oplichter gepakt Meisje aangereden door bromscooter Oud-Soester S. Joosten hoogleraar Open Universiteit SNEL. ZAKEN DOEN www.autovlug.nl Verraad van Miep Oranje uit Soest in nieuw boek DAMMEN Dammers moeten geduld uitoefenen voor overwinning >3 30 TOYOTA; Het adres voor PEUGEOT en de betere OCCASION Kerkstraat 60-62 - Telefoon 035 - 601 38 98 UVV-stand bij SNS-bank Jeroen van Vulpen: goud-met-ster voor rookworst AUTORUIT STUK? Wil betalen uweigei^risico Glasgarage Soest IVIijverheiclsweg 11a, Soest 035 - 603 22 45 Soester gepakt met 45 kilo vuurwerk t Subsidie voor vervangen loden drinkwaterleidingen t i BADMINTON Wijziging gemengd dubbel gouden greep van Badso Zonnebloem zoekt verplegenden met pit de Zonnebloem -F" '4 *4" dan het soorten rdat het oeg zijn. van de te gaan... avanceerd st 22.000 passende "OGRAPH. EZICHTl 17 12 0 MAANDAG Het gaat goed met de bescherming van de weidevogels in het Baarnse en Soester Eemland. In 1991 start ten Cees de Gier (lid IVN) en Pieter Kuyer (landbouwer te Soest) hun project weidevogelbescherming. Zij I deden dit met zoveel enthousiasme en succes dat binnen enkele jaren de werkgroep weidevogelbescher- I ming Eemland kon worden opge richt. Bij deze werkgroep hebben zich inmid dels 20 vrijwilligers van het IVN en 30 boeren uit het Eemland aangesloten. In goede samenwerking worden de nesten gevonden en gemerkt, die vervolgens door boeren en loonwerkers worden gespaard en beschermd. De activiteiten van de werkgroep bestaan tevens uit het plaatsen van ijzeren nestbeschermers tegen grazend vee, het verleggen van nesten op akkers, het geven van voor lichting en het registreren van alle gege vens voor Landschapsbeheer Utrecht. 1 Ging het in het eerste jaar om enkele I tientallen nesten van enkele vogelsoor- 1 ten, in 1999 werden bijna 800 nesten I beschermd van 14 verschillende soorten 1 weidevogels. We moeten hierbij vooral denken aan de traditionele weidevogels als kievit, grutto en tureluur. Maar ook scholekster, veldleeuwerik en graspieper horen tot de beschermde soorten. Het gebied waar de werkgroep actief is ligt vooral aan de Soester kant van de Zwanen in een Eemlandse sloot. Eem, waar bijna alle boeren meedoen aan het project. Maar ook het gebied aan de noordkant, de Baarnse zijde, breidt zich steeds meer uit. Deze activi teiten leveren zichtbaar resultaat op. De gruttostand is de afgelopen jaren duide lijk verbeterd, terwijl de tureluur, een kwetsbare weidevogel, zich goed hand haaft. Heel blij zijn boeren en vrijwilli gers dat de veldleeuwerik tijdens lente en zomer weer zingt boven onze wei den. De werkgroep hoopt de komende jaren dat ook de wulp, die al diverse malen is gesignaleerd, een broedpoging zal on dernemen. Want met de komst van deze koning der weidevogels zou de werk groep de kroon op haar beschermings- werk zetten. de vakgarage voor Soesterberg Reparaties en onderhoud volgens dealerspecificaties APK-keuring 59,95 (incl.) Bademakerstraat 31a Soesterberg Tel.: 0346 - 351 530 De politie heeft vorige week woensdag een 43-jarige Soester in zijn woning aangehouden, die met valse papieren diverse kredietaanvragen had gedaan bij diverse geldinstellingen. Dat gebeurde in de periode februari 1998 tot mei 1999. Niet alle aanvragen (voor 200.000 gulden) lukten. De man slaag de er wel in 145.000 gulden los te peu teren. Het geld was inmiddels op en de Soester bleek zelfs nog forse schulden te hebben. Hij is inmiddels voorgeleid aan de officier van justitie. Een 16-jarig meisje uit Soest is maan dagmiddag gewond geraakt toen ze op de Torenlaan (Baam) werd aangereden door een achteropkomende bromscoo ter. De bestuurder reed na het ongeluk gewoon door. Met meisje had verwon dingen aan hoofd, knieën en handen en vermoedelijk ook een lichte hersen schudding. Van de dader is geen signa lement bekend, alleen dat hij op een gele brommer reed van een "scooterach tig" model. Onze oud-plaatsgenoot dr. ir. S.M.M. (Stef) Joosten is per 9 november als hoogleraar aangesteld op de leerstoel Informatica, in het bijzonder Bedrijfsin formatietechnologie bij de Open Uni versiteit te Heerlen. Hij is tevens direc teur van Anaxagoras Procesarchitecten te Enschede. Joosten heeft jarenlange ervaring als onderzoeker en adviseur op het raak vlak van bedrijfsprocessen en informa tietechnologie. Zo was hij onder ande re als associate professor verbonden aan Georgia State University te Atlanta, USA, en heeft hij tal van publicaties op zijn naam staan. Stef Joosten heeft een groot deel van zijn jeugd in Soest-Zuid doorgebracht. Hij studeerde en promoveerde aan de Universiteit Twente te Enschede. Stef is zoon van Tiny en Pierre Joosten en mid delste uit een gezin van vijf kinderen. Stef was in Soest en Amersfoort o.a. actief als lid van het Jongerenkoor Soest-Zuid en het Eemlandkoor. Hij is sinds mei 1982 de schoonzoon van "Arie Wandelaar" (Rondje Soest). Steenhoffstraat 62 - Soest - Tel: 035-6019991 Bij Vèrse Hoeven uitgeverij in Raamsdonkveer verschijnt begin november "De oorlog leeft voort". In dit tweede boek bundelt Geke van de Merwe-Wouters de herinne ringen aan de Tweede Wereldoor log van mensen die nu in het Land van Heusden en Altena wonen. In 22 diep menselijke verhalen wordt de lezer deelgenoot gemaakt van de vaak zeer emotionele herinnerin gen aan deze periode en van de in vloed hiervan - zelfs na ruim een halve eeuw - op de levens van de geïnterviewden. De dagbladjournaliste Geke van de Merwe (60) werd vlak voor de oorlog geboren in Soestdijk waar haar vader, ds. Sietse Wouters, tot 1946 predikant was. Van 1956 tot 1960 woonde zij in Soest, waar zij in Zonnegloren na zes tien maanden ziekbed haar verpleeg stersopleiding weer oppakte. In dit tweede boek dat van haar hand bij Vèr se Hoeven uitgeverij verschijnt, vertel len ook de uit Soest afkomstige schrijf ster Mink van Rijsdijk en haar echtge noot Jenne Wielenga over het grote ver raad van hun dorpsgenote Miep Oran je. Verraad Miep Oranje kwam in Soest regelmatig over de vloer bij Minks ouders, het echtpaar Quelle. Op advies van Mink werd zij als koerierster aangetrokken door het verzet. Miep werd gearres teerd. Zij raakte tijdens haar verblijf in de gevangenis van Amsterdam verliefd op het hoofd van de Sicherheitsdienst en is voor de SD gaan werken. Tal van LO-kopstukken zijn door haar toedoen opgepakt. Volgens oorlogsspecialist Lou de Jong heeft zij tussen de honderd en tweehonderd doden op haar geweten, waaronder Minks broer Arend Quelle. "De oorlog leeft voort" - met als onder titel "Streekgenoten over de tijd voor en na de bevrijding" - gaat onder meer ook over de uit Utrecht afkomstige Kees Begemann die vanuit 27 Jappenkampen dwangarbeid aan de Burmaspoorweg verrichtte. Over de spannende situaties waarin Jan en Sien de Kreek in de Bies- bosch verzeild raakten. Over de onver schrokken wijze waarop Toon Ver schoor als een Rode Pimpernel erin slaagde Almkerkers te behoeden voor tewerkstelling in Duitsland. Over Piet Roubos die in opdracht van het verzet in Rotterdam gevaarlijke verraders liqui deerde en boten tot zinken bracht. Over de slachtoffers van de Stadhuisramp in Heusden. Over de Woercumse visfabri- kant Willem Wijnbelt die ten onrechte beschuldigd werd van collaboratie. Emoties Volgens de schrijfster is de meerwaarde van dit oorlogsboek dat de geïnterview den niet alleen over hun aangrijpende oorlogservaringen vertellen, maar ook op bijzonder openhartige wijze ingaan op de grote invloed hiervan op hun le ven, vaak nog elke dag. "Voor de hoofdrolspelers in mijn boek zijn de herinneringen aan het verleden niet meer uit te wissen", weet Geke van de Merwe. "In hun verhalen komen jaren lang zorgvuldig weggestopte emoties bovendrijven. Duidelijk wordt dat de Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Toyota Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volvo Punto 551100 cc, 3-drs. groenm. Punto 55 SX, 3-drs. groenm. Cherokee Limited autom. wit 106 Etoile 1.1,3-drs. rood 106 Accent 1.1,3-drs. d.blauwm. 106 Galerie 1.1,3-drs. blauw 106XR1.1,3-drs. rood 106 Accent 1.13-drs. cdv/erv rood 205 GT11.9,130 pk, 3-drs. blauw m. 205 Accent 1.15-drs. antrac. m. 205 Accent 1.1,3-drs. rood 206 XN01.9,3-drs. stbkr. rood 306 XR 1.4,5-drs. blauw m. 306 Galerie 1.4,5-drs. stbkr. blauw m. 306 XR 1.4,3-drs, stbkr. etc. blauw m. 306 XR 1.4,3-drs, stbkr, LMV d.groen m. 306 XR 1.4,3-drs,stbkr. d.groen m. 405 GR 1.9 Autom, stbkr. beige m. 405 Referance 1.6 stbkr. rood 406 SV 2.016v sedan d.rood.m. 406SL 1.816v sedan/LPG zwart 406 SRDT Break zilver m. 806 SR 2.0 roodm. 806 SR 2.0 airco etc. grijs m. Celica 1.6 airco/stbkr. rood Passat 1.8 CL Variant blauw m. Passat 1.8 CL stbkr. LMV rood Golf cabriolet 1.8 stbkr./etc. d.blauw m. Golf 1.4 CL, 3-drs. wit 850 GLE 2.0 20v sedan d.roodm. sept'96 63.000 km 16.950,- jan.'97 42.000km 17.750,- sep.'90 106.000 km 19.950,- mrt'94 80.000km 12450,- 51.000 km 14.750,- 85.000 km 13.950,- 84.000 km 9.950,- 16.000 km 16.950,- 119.000 km 13.750,- 105.000 km 8.950,- jan.'92 160.000km 8.950,- sep.'99 3.000 km 28.450,- apr.'93 156.000km 11.950,- okt '94 90.000 km 15.750,- 60.000 km 16.750,- 83.000 km 15.450,- 24.000 km 19.950,- 48.000 km 4.850,- 'jan. '92 140.000 km 8.450,- jan.'96 51.000 km 32.750,- apr. '96 137.000 km 21.750,- juli'99 13.000 km 47.500,- nov. '94 89.000 km 31.750- juni'99 11.000 km 53.950,- feb. '92 101.000 km 19.750,- dec.'89 235.000 km 6.950,- juni'94 130.000 km 18.750,- juli'91 80.000 km 18.450,- mei'93 86.000 km 13.450,- mrt'93 114.000 km 28.750,- nov.'95 feb.'95 nov.'92 mrt'96 mei "91 mei'S jan.'95 nov.'95 sep. '96 juni'88 oorlog voor deze mensen nog altijd leeft. Mede onder invloed van bijvoor beeld de recente beelden uit het voor malige Joegoslavië. Zij voelen aan den lijve de ontberingen die de slachtoffers van huidige gewapende conflicten door maken en welke traumatische ervarin gen zij de rest van hun leven met zich moeten meetorsen. Ik wist niet dat de emoties zo diep zaten." Waanzin "De oorlog leeft voort" is overigens geen boek waarin het vermanende vin gertje wordt opgestoken. Het is wel een boek waarin in de vlot lezende verhalen de boodschap over de waanzin van oor logen duidelijk doorklinkt. De 22 hoofdstukken gaan onder meer over onderduiken, verzet, verraad, gevangen schap, dwangarbeid, liquidatie, collabo ratie, massamoord, evacuatie en wraak. Alle hoofdstukken zijn royaal geïllus treerd met foto's uit die tijd. De auteur stelt: "Net als mijn eerste boek is "De oorlog leeft voort" een reeks verhalen door en voor mensen. Ik ben alleen maar de aangever, degene die dit alle maal heeft mogen opschrijven." Voor uitgever Chris Verhoeven is de drijfveer om "De oorlog leeft voort" uit te geven, het besef hoe belangrijk het is dat mensen hun oorlogsherinneringen kwijt kunnen. "Door mensen hun ver haal te laten vertellen, krijgen zij ruim te in hun "geestelijk archief' voor nieu we belevenissen die het waard zijn om te worden opgeslagen. Geke heeft tien tallen mensen de ruimte geboden einde lijk eens van zich af te praten. Ik hoop oprecht dat de geïnterviewden aan de publicatie van hun verhaal een goed gevoel overhouden en dat mensen die na 1945 geboren zijn - waartoe ik ook behoor - nog meer respect zullen krij gen voor allen die zich ingezet hebben voor onze vrijheid." "De oorlog leeft voort", door Geke van Mer- we-Wouters. ISBN 9075703945NUGI648; 216 pagina's; verkoopprijs f 29,90. Uitgege ven bij Vèrse Hoeven uitgeverij, Raamsdonkveer. Zes uur en 45 minuten zat Marinus van Wijk achter het bord om een re mise uit het vuur te slepen. Het bleek een kostbaar punt, want mede daardoor won DVSB met 11-9 van Samen Sterk. Door dit resultaat bezetten de dammers na vier ronden de gedeelde tweede plaats. DVSB moet Edam-Volendam en Orca naast zich dulden. De achterstand op de ongeslagen koploper bedraagt twee punten. De kortste partij tegen Samen Sterk nam drie uur in beslag en eindigde ook in remise. Dit punt werd behaald door Leo van Laar. Vijf andere partijen ein digden eveneens onbeslist. Met twee zeges tegenover één nederlaag bleef de damcombinatie uit Soest en Baarn aan de goede zijde van de score. 1- PN-SX-39 RD-SH-77 XN-PG-14 HP-VT-58 NG-PX-08 IB-RD04 FT-TH-02 NS-DF-73 ZB-45-ZB FD-JV-96 DN-ZP-25 07-DF-BL GJ-ZB-36 JP-LB-82 JV-PS-32 NF-RN-09 NZ-SN-21 TJ-86-VH DL-XR-66 NJ-FB-91 NS-NV-91 XD-FR-86 JR-ZP-26 ZL-VF-44 DJ-RV-08 XX-51-HR JD-FV-58 ZT-70-GN GN-VR-09 JX-LG-53 Vandaag zijn 20 vrijwilligsters van de UW in Soest begonnen met de verkoop van de nieuwe serie Kinderpostzegels. Daarnaast ver kopen zij ook een uitgebreide col lectie kerst- en nieuwjaarskaarten. De nieuwe serie kinderpostzegels komt vandaag officieel uit. Het thema is kin derboeken. Jip en Janneke, Otje en Pluk van de Petteflet. In 1924 (75 jaar gele den) werd de eerste kinderpostzegel uit gegeven. Duizenden vrijwilligers in het hele land zetten zich in voor de verkoop van de Kinderpostzegels en kaarten. De op brengst van de kinderpostzegelactie is bestemd voor kinderen in binnen- en buitenland die in moeilijke omstandig heden verkeren. Bijvoorbeeld kinderen met een handicap, straat- en zwerfkin deren, werkende kinderen, kinderen die zijn aangewezen op jeugdhulpverlening en kinderen die slachtoffer zijn van ge weld, uitbuiting of discriminatie. Dank zij de kinderpostzegelactie van 1998 kan de Stichting Kinderpostzegels Neder land dit jaar zeventien miljoen gulden bijdragen aan projecten voor deze kin deren. De verkoopstand van het plaatselijk co mité in Soest is te vinden bij de SNS- bank, Van Weedestraat 5. De bank is geopend van maandag tot en met vrij dag van 9.00 tot 16.30 uur en vrijdag tot 18.00 uur; in het ziekenhuis Molendael te Baam op woensdag 24 november en woensdag 15 december in de hal bij de ingang van 9.00 tot 17.00 uur, in verzor gingscentrum Mariënburg op donderdag 25 november en donderdag 16 decem ber van 9.00 tot 16.00 uur. De waarden van de kinderpostzegels zijn 80 40 cent. Naast het velletje kinderpostzegels, de serie en het PTT- mapje, verkopen de vrijwilligsters een uitgebreide collectie wenskaarten. DAGMENU'S woensdag 10 t/m dinsdag 16 november Te bestellen dagelijks van 17.00 tot 22.00 uur 1 Hamburger, palat en salade 12,M Chili con carne, salade 14,00 Provengoalse ham, Proven9aalse friet groentes 15,- Karbonade met aardappelen-/ groentemix 16,50 Nasi met loempia speciaal 8,00 Biefstuk, geb. krieltjes, tuinboontjes Tel035 - 603 32 27 Fax 603 23 35 Goeije Dorus is een onderdeel van Beckeringh Catering Hij is nog maar veertien jaar, maar Jeroen van Vulpen uit Soest is een eersteklas-rookworstmaker. Dat bleek afgelopen zaterdag tijdens de nationale rookworstwedstrijden in Arnhem, waar hij een van de win naars werd met de vermelding goud met-ster. Jeroen had zijn rookworst onder eigen naam ingezonden. Hij woont aan de Dorresteinweg en zit nog op de Waldheim-mavo in Baam, maar werkt vrijwel elke zaterdag in de slagerij van zijn vader, Henk van Vulpen, in Hooglanderveen. Daar heeft hij de techniek van het worst maken inmiddels dus uitstekend on der de knie gekregen. Ook vader Van Vulpen viel trouwens in de prij zen (goud). Het samengaan van de r.k. school besturen van Soest/Soesterberg, Nijkerk en Baarn is van de baan. De stichting Katholiek Onderwijs Soest/Soesterberg (SKOSS) heeft de conclusie getrokken dat de be oogde samenwerking geen meer waarde biedt. Voor de betrokken scholen heeft het stuklopen van het fusietraject geen gevolgen. In mei van dit jaar presenteerde de stuurgroep haar eindverslag. De conclu sie van dit verslag (waarvan de finan ciële verslaglegging nog niet geheel was afgerond) was dat bestuurlijke samen werking tussen de drie besturen moge lijk was. Vervolgens hebben de besturen de fusie intern besproken, waarbij Nij kerk en Baam het definitief oordeel hebben opgeschort totdat ook de finan ciële paragraaf voltooid was. Soest/Soesterberg heeft na een intern onderzoek vastgesteld dat de beoogde samenwerking geen meerwaarde biedt. De besturen van Nijkerk en Baarn zijn van mening dat een fusietraject zonder Soest/Soesterberg gezien de gewenste schaalvergroting geen zin heeft, en heb ben daarop besloten de besprekingen stop te zetten. Voor de scholen zal het stopzetten van de fusiebesprekingeri overigens geen gevolgen hebben. De scholen hebben een stabiel of stijgend leerlingental en, gezien de maatregelen rond de groepsgrootteverkleining, een toenemende leerkracht-formatie. De besturen van Nijkerk en Baarn beraden zich nu op andere mogelijkheden bin nen de regio. Tientallen vogels waren vorige week te zien in het duiven- zaaltje aan de Koningsweg. Daar werd de jaarlijkse tentoon stelling gehouden van Vogelvreugde, één van de vogelvereni gingen die Soest rijk is. De verzameling vogels leverde een kleurrijk geheel op en natuurlijk werden tijdens de tentoonstel ling de verschillende prijswinnaars bekend gemaakt. specialist in autoruiten 10 jaar schriftelijke garantie, inclusief unieke breukgarantie gratis* ster-reparatie (met kunsthars) RECHTSTREEKSE AFHANDELING MET ALLE VERZEKERAARS De politie heeft vorige week dinsdag in Baam een 25-jarige Soester aangehou den met een bestelwagen, die 45 kilo illegaal vuurwerk vervoerde. Het spul was afkomstig uit België en werd uiter aard in beslag genomen. De voorraad bestond o.a. uit vier dozen "betonstrij- kers", een doos "vlinders" en nog wat andere zaken. Volgens de politie was het vuurwerk zonder meer gevaarlijk. De Soester kreeg een proces-verbaal. Iedereen die in zijn woning loden waterleidingen heeft, kan subsidie van het Rijk krijgen om deze leidin gen ter vervangen. Loden leidingen treffen we nog aan in huizen die vóór 1960 gebouwd zijn. Voor het gebruik van water uit loden waterleidingen voor het aanmaken van (fles)voeding voor zuigelingen tot één jaar, geldt een waarschuwing. Voor oudere kinderen en volwassenen levert lood in drinkwater geen risico's op. Een loden waterleiding is grijs van kleur en een koperen waterleiding roodbruin. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wil dat alle loden waterleidingen vóór 2005 vervangen zijn. Tot die datum geldt ook de mogelijkheid voor het aan vragen van subsidie. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld aan de hand va'n het aantal strekkende meters nieu we waterleiding. Subsidie wordt gegeven wanneer de sa nering door een installateur wordt uit gevoerd, maar ook als de aanvrager zelf de waterleidingspijpen vervangt. De subsidie bedraagt ongeveer 75 procent. In het gemeentelijk Informatiecentrum, hal gemeentehuis, ligt gratis een uitge breide brochure over deze materie. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Stichting Loodsanering, tel. 070- 3477551. Badso heeft eindelijk een overwin ning te pakken. Dat gebeurde zon dag in de thuiswedstrijd ten koste van Meppeler Meppers. Het werd 5-3 voor de Soesterbergse badmin tonners. Na de enkelspelen was de stand nog in evenwicht. Eerste heer Kasper Bouw man en tweede dame Nienke de Jong wonnen in twee games. Tim de Lange capituleerde na twee games en Barbara Klerks, die een trainingsachterstand heeft, streek de vlag na drie games: 11- 8,5-11,5-11. Het herendubbel (Bouwman/Erik van Velszen) van Badso kwam zelfvertrou wen en overtuiging te kort, maar Klerks en Nicole Beekman bewezen andermaal een sterk duo te vormen. Met tweemaal 15-4 trokken zij de stand in evenwicht. Een andere samenstelling van de mix duo's bleek een gouden greep. De Lan ge en De Jong trokken in een zinderen de partij aan het langste eind (10-15, 15-12, 15-11) en na twee spannende games klaarden ook Nicole Beekman en Van Velsen aan het langste stokje: 15- 13, 15-12. Daarmee behaalde Badso de eerste zege van dit seizoen. ook zo ziek en uitgehongerd was. Word hulpouder. Helpen heeft wèl zin! Mede dankzij u gaan kinderen naar school en verbeteren hun omstandigheden. Velen vinden uiteindelijk een baan, voorzien in eigen onderhoud. Zij hadden tóch j|- nog geluk. U correspon deert, kunt desge wenst op bezoek. Postbus 2480,1200 Cl Hilversum Tel - (035) 628 49 84 Fa*: (035) 623 76 10 E-mail: ics@euronet.nl Giro 70730 GEEF EEN KIND DE KANS VAN ZIJN LEVEN Jaarlijks gaan zo'n 6.200 gangers met ons op pad. zoeken wij verplegenden verzorgenden om onze g 1 onvergetelijke vakantie tf chronisch zieke en gehandicapte vakantie- Daarom en zieken- ||||fc asten zo'n ?W!p sbezorgen. NATIOnale verenicing Postbus 2100 «800 CC Breda Fel (0761564 63 62 E mail inloOionnebloem.nl htip «www zonnebloem nl ^F: <ru«W»*VOO«VT«V.TVWO«MK*OHVTOir*«I».

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 25