0 Deze u/eek Een jaar verder: wie zorgt? PCOB Gezonde ontspanning VAH iCoftth 1WELZUNT Een politiek antwoord Prinsenbal bij Narre Knollen Hoe behandel ik mijn dokter Project VOS draait goed Hulpverk WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 26 UNIE KBO Seniorenbus rijdt naar de kerstshow Kunstbus rijdt ook dit seizoen voor 55-plussers Meningen I van lezers Een groet vanuit het hart Met een 'TOF' dekking Vfcn uitstekende service, ook bij schade, zijn de premies per f1000,- voor: Heeft u een onverwachte hoge uitgave? Vijverhof zoekt vrijwilligers Gezond ouder worden Open brief van ouderenbonden Soest en Soesterberg j 1 Klachten bezorging Soester Courant Reiki-informatie Keuring automobilisten naar 60 jaar Wist u dat... Schenkingsrecht Pakje speculaas met of zonder amandelen4795 Roomborstplaat 100 gram2795 Mozaïek marsepein ioogram2795 Tevens elke zaterdag verse oliebollen in onze oliebollenkraam Mk A BÈffi Wi Project Vereenzaming Ouderen Soest WOENSDAG 10 NOVE £cUldtee*t4lifyie>u/ '"DSSPR&K Rode Kruis-verkoc in Hoog Soestdijk Stichting Wëlzijn Ouderen Soest Dalplein 6 Tel. 035-6023681 - 3762 bp Soest SENIOREN^NIEUWS Samenwerkende Bonden van Ouderen 10e JAARGANG NR.7 Bij de verhoging van de Onroerend Zaak-Belasting met 29.02% door de gemeente werd de uitleg gegeven, dat 17,5% nodig was om de begroting weer sluitend te krijgen. In het Seniorennieuws van 19 mei 1.1. werd door mij toen de vraag gesteld aan de wijze vrouwen en mannen van de gemeenteraad, waar wij senioren met een A.O.W.-uitkering en een niet waardevast pensioen 17,5% kon den neerleggen, om onze begroting weer sluitend te krijgen. Deze vraag is door de gemeenteraad serieus ge nomen en op 19 augustus in de ver gadering van de commissie Financiën behandeld. Ter vergadering werd ik in de gelegenheid gesteld mijn gestel de vraag nader toe te lichten. Als resultaat van de bijeenkomst werd door mij op 2 september een brief ontvangen, waarin het standpunt van de Commissie van Financiën ter zake mijn vraagstelling tot uitdruk king wordt gebracht. "Wij hebben begrip voor de proble matiek zoals door u verwoord in de commissie en zijn met u van mening dat lokale vertegenwoordigers hun invloed moeten aanwenden om de landelijke politiek hiermee te con fronteren. Uiteraard is de gemeenteraad in de eerste plaats gehouden om op plaat selijk niveau de belangen van burgers te behartigen. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad staat voor een verant woorde afweging tussen de voorzie ningen voor de inwoners en het las- Op de maandagen 22 november en 13 december maakt de seniorenbus uitstapjes naar een kerstmarkt in Leusden. De heenreis begint tussen 9.00 en 9.30 uur en om 12.00 uur wordt de terugreis aanvaard. De kos ten bedragen zes gulden per persoon. Wie mee wil kan op werkdagen (9.00-16.00 uur)bellen met de senio renbus, tel. 6019190. Tevens zoekt men voor de bussen chauffeurs (rijbewijs B of BE) en bij rijders (m/v) op basis van vrijwilli gerswerk. De seniorenbus is één van de vele activiteiten van de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS). tenniveau voor dezelfde inwoners. Een verdere verlaging van het (voor zieningen-) niveau vinden wij als ge meentebestuur niet verantwoord. Helaas resteert ons niets anders dan een verhoging van de belastingen door te voeren. Wij beseffen terdege dat belastingverhoging juist voor de lagere inkomensgroepen hard aan komt. Aan de andere kant willen wij opmerken, dat extra middelen zijn uitgetrokken om de laagste inkomens zoveel mogelijk tegemoet te komen. We denken hierbij aan de kwijtschel dingsregeling en de mogelijkheden voor bijzondere bijstand. Mijn conclusie van bovenstaand ant woord, door mij enigszins verkort weergegeven, is dat de vertegenwoor digers van de politieke partijen uit de gemeenteraad worden opgeroepen het probleem van de senioren aan hangig te maken bij de landelijke hoofdbesturen van diezelfde politieke partijen. De gemeente roomt eerst door lastenverzwaring de A.O.W. en de niet-waardevaste pensioenen af en drijft dan burgers in de vernederen de positie hun hand op te houden voor bijzondere bijstand, of dwingt hen hun hele hebben en houden op tafel te leggen in vragenformulieren om misschien in aanmerking te mo gen komen kwijtschelding te krijgen van gemeentebelastingen. Al met al is de vraag welke door mij werd gesteld "Waar kunnen wij oude ren met een A.O.W. en een niet waardevast pensioen 17,5% neerleg gen om onze begroting weer sluitend te krijgen?" door de politiek niet be antwoord. Gemeenteraad... toch bedankt dat u tijd en aandacht heeft besteed aan het probleem, laten we het maar hou den op onmacht van de democratie. LoukNachbahr Wegens enorme belangstelling in het afgelopen seizoen heeft de organisa tie van De Soester Kunstbus besloten ook komend seizoen 1999-2000 een aantal arrangementen aan te bieden. Het volledige programma is te verkrij gen bij mevrouw G. Trippaers-Zon- dag, Valeriaanstraat 125, 3765 EL Soest, tel. 6032577. Remedie tegen geweld Soms is het moeilijk om gedachten een voudig onder woorden te brengen. Evenals zovelen met mij maak ik me zorgen over de verharding in de samen leving. Dat is niet alleen in onze eigen regio, maar dat geldt voor het gehele land en zelfs wereldwijd neemt de ont wrichting van de mens toe. Dagelijks brengen de kranten, radio en televisie de verschrikkelijke verhalen en beelden van geweld. Mensen die gisteren nog vredig naast elkaar woonden staan elkaar van daag naar het leven. Natuurlijk mag ik niet generaliseren. Heel veel mensen hebben veel voor el kaar over. Er is nog ouderwetse nabuur schap. En gelukkig is hulpvaardigheid voor velen nog een normaal begrip. Maar het hart draait in je borst als je leest of hoort over de onlusten in een deel van Ierland waar protestanten en katholieken in naam van de Schepper elkaar te lijf gaan. Mijn onbegrip is grenzeloos als kleine meisjes worden verkracht en vermoord inons eigen land en onze eigen woon- Mijn verstand kan het niet bevatten als in KoSoVo "etnische zuiveringen" plaatsvinden en duizenden mensen wor den gedood op gezag van een tiran, die zich leider van het volk noemt. Ik zou de lijst van moorden, dodelijke wraak, overbodig geweld en schandelijk vandalisme nog eindeloos kunnen uit breiden. Hoe dikwijls verzuchten we: "In wat voor wereld leven we? En in wat voor wereld zullen straks onze kleinkinderen hun weg moeten zoe ken?" Groet iedereen Toen ik jaren geleden in Soesterberg kwam wonen, werden wij verrast door de vriendelijkheid van de dorpsgenoten. Iedereen zei iedereen vriendelijk gedag. In de loop der jaren is het dorp sterk uitgebreid en is deze goede gewoonte enigszins afgenomen. Jammer. Maar gelukkig zijn er altijd nog velen die im mer groeten. Die eenvoudige maar wel gemeende groet getuigt van respect voor elkaar. Het geeft een warm gevoel als zo maar een onbekende jou een goede dag toedicht. En dat gebeurt natuurlijk zon der enige drang van bovenaf. Het be staat - vooral in kleine gemeenschap pen - en het zou een remedie tegen ge weld kunnen zijn als deze goede ge woonte terugkeerde in het gehele land in de gehele wereld- Wat let ons om er vandaag zelf mee te beginnen?! Henk Koster Opstalverzekering steen/hard v.a. 0,55 OpstaIverzekering steen/riet incl. glas v.a./ 1,45 Inboedelverzekering steen/hard 1,35 Inboedelverzekering steen/riet 1,95 Verder voor al uw verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen - beleggingen. Veenbesstraat 128 Soest Tel.: 035 - 601 60 11 Fax: 035 - 603 55 74 De volgende editie verschijnt op 15 december a.s. Kopij graag vóór 29 november a.s. inleveren bij de werkgroep "Seniorennieuws", p/a SWOS, Dalplein 6, 3762 SP Soest. Bijzondere bijstand is er niet alleen voor mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. Iedereen die een inkomen heeft dat min of meer gelijk is aan de gelden de bijstandsnorm: (vanaf 1 juli 1999 voor alleenstaande 65-plussers f 1567,91 en voor gehuwden of sa menwonenden f 2215,08 per maand) kan bijzondere bijstand aanvragen. Als u bijvoorbeeld alleen van een AOW-uitkering moet rondkomen en u komt voor onverwachte, voor u hoge uitgaven te staan dan kunt u een beroep doen op financiële hulp van de gemeente. Die uitgaven kunnen te maken heb ben met uw gezondheid, zoals medi sche kosten als die niet of maar voor een deel door uw verzekering vergoed worden. Ook kosten op het gebied van wonen kunnen in aanmerking komen. Veel ouderen laten de moge lijkheden, welke de bijstandswet biedt, ongebruikt. Dat is jammer, omdat privé-omstandigheden ook een rol kunnen spelen bij de beoor deling van uw aanvrage. Als u wilt weten of deze regeling ook voor u geldt, dan kunt u zonder te voren een afspraak te maken naar het spreekuur gaan van de afdeling Sociale Dienstverlening van de Ge meente Soest. Er is elke werkdag spreekuur van 8.30 uur tot 10.00 uur. U kunt ook eerst naar de senioren- voorlichters bellen voor een gratis advies. Wij zijn te bereiken op telefoonnum mer 035-6027997, dagelijks van 9.00-12.00 uur. Bron: Gemeentelijke Sociale Dienst Soest. Noot van de redactie: Senioren nieuws: Jammer genoeg maakt slechts 10% van diegenen, die hier voor in aanmerking komen, gebruik van deze regeling. Meteen bijzonder geslaagd toernooi hebben 22 seniorendeelnemers het jeu de boulesseizoen afgesloten. Dankzij de inzet van iedereen werd het een dag om met plezier aan terug te denken. Vanaf 1 mei tot 1 oktober werd iedere woensdagochtend van 10.00-12.00 uur op de baan aan de Gemshoorn (Overhees) met veel en thousiasme gespeeld. "Jammer dat het voorbij is, maar vol gend jaar weer" was de reactie van alle deelnemers. Jeu de boules is één van de vele activiteiten, die door de Stichting Welzijn Ouderen in Soest (SWOS) wordt georganiseerd. Voor het winterseizoen kan men als alternatief deelnemen aan het Koers- balspel in de Vijverhof op woensdag morgen op dezelfde tijd. De werkgroep Vijverhof van de SWOS zoekt voor het gelijknamige ontmoetingscentrum voor ouderen vrijwilligers voor zowel versterking van het team van gastvrouwen/gast heren als voor bestuurlijke taken. Per januari zullen diverse trouwe vrijwil ligers wegens leeftijd en/of gezond heid hun functie binnen de Vijverhof neerleggen. De meesten hebben sinds de oprichting van de Vijverhof hun vrije tijd eraan gegeven. Maar nu acht men de tijd gekomen om het estafet testokje door te geven aan anderen. Mocht u als lezer belangstelling heb ben voor vrijwilligerswerk binnen de Vijverhof laat het dan even weten aan dhr. Dorresteijn, tel. 6018519 of aan de SWOS, tel. 6023681. Bij het ouder worden neemt de be hoefte aan energie uit de voeding af. Senioren bewegen minder en hebben daardoor minder behoefte aan "com plete" maaltijden. Ze slaan gemakke lijk eens een maaltijd over. Dit kan leiden tot tekorten in de voeding. Ouderen zouden er extra op moeten letten dat ze voedingsmiddelen ge bruiken, die voldoende vitamines be vatten. Ook is het belangrijk dat men genoeg drinkt, omdat het dorstgevoel bij het ouder worden afneemt. Het is belangrijk dat men gevarieerd eet: zorg altijd voor voldoende groente en fruit, wees matig met vet en alcohol. Als u niet zeker van bent, dat u "ge zond" eet, raadpleeg dan uw huisarts bij een volgend bezoek. De diëtist van de Stichting Thuiszorg Eemland kan op uw vragen ingaan, als u verwezen wordt door uw huisarts of specialist. Bronnen: Informatiebureau TNO Voeding Voedingscentrum, Den Haag. De bonden van ouderen in Soest hebben met instemming kennis ge nomen van het vonnis van de Utrechtse rechtbank om ANOVA te dwingen onmiddellijk huishoude lijke hulp te bieden aan vier bejaar de vrouwen. Sinds de invoering van de AWBZ in 1967 betaalt iedereen uit solidariteit een forse verzekeringspremie voor behan- delkosten in geval van bijzondere ziek tekosten. Kosten die je onmogelijk zelf kunt betalen. Maar al jarenlang moeten veel gedupeerden lang wachten op die hulp. Helaas is de hulp, die uiteindelijk wordt geboden, ook nog mondjesmaat, veelal ónder de maat! Schrijnende situa ties in verpleeghuizen kennen we vrijwel allemaal van dichtbij. Oorzaak: een overvloed aan bureaucratie, maar onvol doende geld. Soest kent sinds oktober vorig jaar het ene zorgloket om die bureaucratie te beteugelen. Belanghebbenden hoeven niet meer bij verschillende loketten hun aanvragen voor hulp in te dienen en niet meer allerlei vaak gelijksoortige vragen lijsten in te vullen. Vanuit dat ene loket gaat hun verzoek om hulp nog diezelf de dag naar het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO), dat de urgentie van de hulp moet bepalen. Maar dat was (nog) niet voor zijn taak berekend, zodat het wachten op hulp bleef. Een jaar later lijkt het erop dat dit nu aardig in orde is, maar dan? Als de urgentie straks snel is bepaald moet urgente hulp ook snel worden ge boden. Maar door wie? De betreffende zorginstellingen hebben het druk of zit ten vol. Ondanks het RIO kunnen zij bovendien zelf bepalen aan wie zij hulp bieden. En dan is er nog de verzekeraar. Die beweert dat de premie onvoldoende is. Er is geen geld genoeg om alle noodza kelijke voorzieningen te financieren dus waarschuwen zij de zorginstellingen om efficiënter te werken en zuinig om te springen met hulp, want hulp kost geld. Aldus: 23.000 wachtenden voor u. Waarvan 20.000 alleen al voor thuis zorg! En dus benoemen we een commissie onder leiding van Marcel van Dam om de wachtlijsten te vergelijken met wel beschikbare voorzieningen: geen hulp mogelijk in de buurt, dan maar een eindje verderop? Kortom, een miserabele situatie waarbij niemand meer weet wie waarvoor ver antwoordelijk is. De roep om oplossin gen wordt in 'Den Haag' begrepen. Meer dan drie miljard gulden wordt uit getrokken om gedurende deze kabinets periode de algemene voorzieningen op peil te brengen, zoals "Daelboven" èn de "Wiekslag 1" in Soest. Daarnaast zet men 100 miljoen in om de wachtlijsten voor thuiszorg weg te werken. "Het dubbele is nodig", zegt de landelijke Vereniging voor Thuiszorg. En thuiszorg is belangrijk, want het scheelt in de besteding van de drie mil jard als de mensen langer thuis kunnen blijven wonen. En dan is het zo ver. Een rechter zegt dat al dat gedoe mooi is maar dat hulp behoevenden niet langer hoeven wach ten. Zij zijn verzekerd en dus moet de verzekering zorgen dat men onmiddel lijk hulp krijgt. Aan het "gevecht" om geld, en wie waarvoor verantwoordelijk is, hebben zij geen boodschap. Hulp moet worden geboden, en snel. Maar wat dreigt nu weer? Het princi piële debat over de financiering en or ganisatie van de thuiszorg lijkt te moe ten leiden tot verhoging van de premie en/of tot het uitkleden van het zorgpak- ket. Bijvoorbeeld tot het schrappen van de kosten voor gewone huishoudelijke zorg. Dat moeten de ouderen maar zelf betten en dat kan als de premie omlaag gaat en men zich dan zelf daarvoor kan verzekeren. Ziet u het al voor u? Jaren heeft ieder een betaald. Als dan huishoudelijke hulp helaas nodig is, dan mag je nog een keer betalen. Een volksverzekering met een doodlopende weg (een cul de sac)! Enfin, de rechter heeft gesproken. "Ja, maar slechts voor de vier personen," roepen de verzekeringsmaatschappijen en overheid in koor. Maar de ouderen bonden zijn het zat en de ANBO kon digt terecht een proces aan om de thuis zorg voor alle wachtenden af te dwin gen. De gezamenlijke ouderenbonden in Soest en Soesterberg roepen hun hoofd besturen op om dit grote belang van hun leden gezamenlijk aan te pakken en alert te zijn op plannen van overheid en verzekeraars om de AWBZ uit te kle den. Tegelijk rekent men op de thuis zorginstellingen om er alles aan te doen om, ondanks het gekissebis, snelle hulp te (blijven) bieden waar nodig. Op de eerste zaterdag na de Elfde van de Elfde houden de Narre Knol len traditiegetrouw hun Prinsenbal in partycentrum Bos en Duin aan de Bosstraat 80. Tijdens dit Prinsenbal zullen de Raadsleden worden geïn stalleerd en zal Prins Chris de Eer ste zijn Hofhouding bestaande uit Prinses Brenda, Adjudant Nico en Hofdame Elize op passende wijze ontheffen van hun taken. Daarna wordt hij door de President 'ont manteld' treedt hij af. Later op de avond, om Elf over Elf (23.11 uur) precies, zal burgemeester De Widt voor de laatste maal als Eer- ste Burger van Soest de nieuwe Prins der Narre Knollen bekendmaken en in stalleren. De toegang is op deze avond voor de leden gratis, terwijl voor niet- leden de toegangsprijs nog steeds f 5,00 is. Natuurlijk kan men deze avond ook lid worden, zodat men het Prinsenbal en het Kleintje Karnaval gratis kan bezoe ken en voor het Grote Karnaval nog eens (in de voorverkoop) een korting krijgt van f 5,00 per kaart. Het lidmaat schap is nog steeds f 47,50 per jaar per gezin, inclusief inwonende kinderen tot 18 jaar, en f 25,00 per jaar voor alleen staanden. Opgave bij de penningmees ter bij de kaarten-/muntenkassa in Bos en Duin of telefonisch: tel. 6022332. Indien u op woensdag om 18.00 uur de Soester Courant nog niet in uw bezit heeft, kunt u tot 18.30 uur naar ons kantoor bel len (tel. 601 41 52). De krant wordt dan dezelfde avond nog nabezorgd. Als u later dan 18.30 uur belt, kunt u de klacht op het antwoordapparaat inspreken. In dat geval krijgt u de krant de vol gende dag in de namiddag be zorgd. Wat is Reiki en hoe kan Reiki mijn le ven positief beïnvloeden? Deze vragen worden beantwoord op een informatie avond op maandag 15 november om 20.00 uur op de Di Lassostraat 66 (te genover De Vijverhof). Reiki is kosmi sche levensenergie. Een gebrek aan deze energie kan een mens uit balans bren gen waardoor hij/zij niet optimaal func tioneert. Dit kan lichamelijke klachten tot gevolg hebben. Door Reiki toe te passen gaat deze energie weer stromen. Ook kan Reiki gebruikt worden bij een voudige blessures en pijnen. Simpel de (Reiki) handen op de zere plek leggen brengt ontspanning - men voelt de pijn wegtrekken! Ieder mens heeft het ver mogen dit te doen; wij zijn het slechts verleerd met deze energie te werken. Reiki is een eenvoudige, natuurlijke manier van hulpverlening, aan uzelf en anderen. Hoe men deze energie weer ten volle kan leren gebruiken hoort men op de informatieavond. Wie deze gratis avond wil bijwonen, kan zich telefonisch opgeven bij Reiki Mees ter Gitti Görög, tel. 6027972. Het zat er al een tijdje aan te komen. Geruchten over verlaging van de leef tijd voor de medische keuring van automobilisten deden de ronde. Vanaf 2004 worden automobilisten en motorrijders van zestig jaar en ouder verplicht tot een medische keu ring. Deze keuring dient vervolgens elke vijfjaar plaats te vinden, alvorens het rijbewijs wordt verlengd. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt uit onderzoek van Europese rijexamen instituten dat 60-pIussers een behoor lijk risico vormen in het verkeer. In 1998 werden in ons land ruim 88.000 medische keuringen bij 70- plussers uitgevoerd, waarvan ruim 3.700 op medische gronden onge schikt verklaard werden. De grootste problemen worden veroorzaakt door traagheid, problemen met de ogen en een begin van dementie. Ons land is momenteel één van de minst stren ge landen wat deze keuringen betreft. Iedere woensdagochtend in Hom bergen van 10.30 uur tot 11.45 uur gevolksdanst wordt door 55-plussers? Er wordt op een prettige en ontspan nen manier les gegeven. Volksdansen 55-plus is een onderdeel van de SWOS. Komt u eens kijken, dat kost niets! Wilt u verder nog inlichtingen' Tei. 6026726. Als mensen elkaar geld of goederen geven, moet daarover belasting wor den betaald. Dat heet het schenkings recht. Men hoeft niet over iedere cent die men ontvangt schenkingsrecht betalen. Er gelden namelijk vrijstellin gen. In 1999 mogen ouders aan hun kinderen f 8.254,- geven, zonder dat hierover belasting hoeft te worden betaald. Kleinkinderen mag u in 1999 f 4.951,- per twee jaar schenken. Voor deze vraag en nog vele andere kunt u terecht bij de 50+-Vragenlijn op werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur onder telefoonnummer 038- 4221055. Een patiënt die doorvraagt en precies wil weten wat er aan de hand is, is geen zeurpiet maar staat in zijn recht. Het boek 'Hoe behandel ik mijn dok ter, Patiëntenrecht in de praktijk' van Mr. Jaap de Vries, laat zien hoe pa tiënten rechten in de praktijk werken. Met name ouderen hebben van kinds af aan nog al eens een heilig ontzag voor een dokter. Zijn wil is wet werd hen geleerd. De lezer van het boek ontdekt aan de hand van de verhalen van andere pa tiënten hoe men problemen kan voorkomen en oplossen. En hoe men zelf invloed kan uitoefenen op de behandeling door zich goed te la ten informeren en zich daarbij mon dig te gedragen. Prijs: f 29,90. ISBN 90 215 9441 2. Bron: Echoklanken PCOB BROOD EN BANKETBAKKERIJ Birkstraat 93 - Soest - Tel. 601 23 54 Beukenlaan 46 - Soest - Tel. 601 20 65 Van Weedestraat 46A - Soest - Tel. 601 38 77 tel. 6023681 Project VOS, werkgroep van de SWOS, heeft als doelstelling het so ciaal isolement, de eenzaamheid van ouderen te heipen doorbreken. Om dit te realiseren heeft de pro jectgroep een aantal activiteiten op gezet om ouderen in de gelegenheid te stellen nieuwe sociale contacten te leggen. De activiteiten zijn o.a. het huiskamer project, Activiteiten Netwerk en het se niorenrestaurant. Deze activiteiten lo pen goed, het aantal deelnemers aan de activiteiten blijft gestadig toenemen. Door middel van het huiskamerproject kunnen ouderen op een ongedwongen manier nieuwe contacten opdoen bij el kaar in de huiskamer. Op dit moment bezoeken gemiddeld 60 ouderen per week het seniorenrestau rant. Het bevindt zich in de grote zaal van het verzorgingshuis Molenschot efl is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur. Door de stijging van het aantal gasten voor het restaurant zijn vrijwilligers om dit alles te organiseren van harte welkom! Voor het Activiteiten Netwerk hebben op dit moment ongeveer vijftig 55-plus sers zich aangemeld. Activiteiten Net werk brengt ouderen met elkaar in con tact om samen iets te ondernemen of om zomaar gezelligheid te delen. Ook geeft het project VOS desgewenst infor matie over allerlei voorzieningen en ac tiviteiten die georganiseerd worden in Soest en Soesterberg (zie hiervoor ook de Infogids voor 55-plussers in Soest). Wie belangstelling heeft voor de activi teiten van de VOS of meer informatie wil hebben kan contact opnemen met de projectleider, Margöt Bultink, op maandag, dinsdag en woensdag, tele foon (035) 6023681. j ALCOHOL IS '&OED...VOOR, DE SL'JTER eigen colleci met edelstee zilveren sier en colliers reparaties, c eigen slijper. Lange Brinkweg 66 Op dinsdag 16 november is ei 14.00 tot 16.00 uur weer een vei van Rode Kruis-artikelen. Dat ge ditmaal in Hoog Soestdijk, Prins driklaan 5. Wie een attentie zoekt een jarige, een gastvrouw, een zie een (klein)kind, kan hier vast iet zijn/haar gading vinden. De arti zijn zelf gemaakt door de deelm aan de afdeling Sociale Kontakte het Rode Kruis Soest/Soesterbei zijn ook veel aardige gebruiksarti tegen een schappelijke prijs en het genot van een kopje koffie kaï alles rustig bekijken. De afdeling Sociale Kontakten v, Rode Kruis kan nog heel goed nieuwe vrijwillig(st)ers gebruike: een paar uurtjes per week bezig zijn voor de medemens. Informatii ky van Soest, tel. 6013235, Nel I tel 6020538, of het Centraal Mei Vrijwilligershulp, tel. 6031119. Weekend-opvangdienst Maatschappelijke Dienstverlenii Hulp in dringende moeilijkhed zaterdag, zondag en algemeen ei feestdagen, tel. 6245555. Stichting Hulpdienst Soesterb Hulp aanvragen dagelijks tussen i 10.00 uur, tel. (0346) 3517 352097. Nazorg borstkankerpatiënten Informatie: Borstkanker informa trum Utrecht (BIC), tel. (030) 23 di. t/m. vrij. 10.00-13.00 uur. Vrouwenspreekuur Iedere donderdag 20.00-21.0( Stadsring 31A (Vrouwenhuis), foort, tel. (033) 4616612. Als j niem wilt blijven kan dat. Meidentelefoon Voor specifieke meisjesprob Maandag 19.00-21.00 uur; wo 16.00-18.00 uur; donderdag 21.00 uur, tel. (030) 2322020. Vrouwen in de Bijstand Vrouwen die problemen hebben terrein van de bijstand kunnen d; terecht bij de werkgroep Vrouwe Bijstand, telefonisch dagelijks 13.00 of na 18.00 uur, Soe 6017431 of 6018555. Spreekuur: elke 2e vrijdag maand, 10.00-11.30 uur, in het I tionaal Vrouwencentrum, Smitsw Slachtofferhulp Soest Praatpaal en vraagbaak voor slacl van misdrijven en verkeersongt tel. 6027719. AI-Anongroep Soest Steun aan familie van degene di matig veel drinkt of dronk, tel. 6 (Soest) of 5415474 (Baarn). TE KOOP AANGEBODEN Centrale Verwarming ZELF BOUWPAKKET op maat CV- ketel met 8 radiatoren incl. huur gereedschap. U instal leert en wij controleren en stellen de installatie in be drijf. Prijs v.a. 4.000,- Feiken Verwarming te Amersfoort. Tel. 033-4621162. Fax 033- 4655423. Gebruikte FIETSEN van de vakman met Bovag-garantie. Ben de Bruin Rijwielspecia list Gallenkamp Pelsweg 1 (to. Winkelcentrum Soest-Z). Tel. 035-6012857. OPRUIMING! cv-ketels 22 kw 1.250,-; Combi-ketels 23 kw ƒ1.795,-; HR-ketels v.a. 1.995,-; Grote partij radiato- ren v.a. 125,-. Feiken Venvar- ming te Amersfoort Tel. 033- 4621162. Fax 033-4655423. CONVECTORPUTTEN op maat geleverd en gemon teerd. Feiken Verwarming te Amersfoort Tel. 033-4621162. Fax 033-4655423. RENAULT 21 GTL, Sympho- nie 1,8 bordeauxrood, 144.000 km,/5.950,-. Tel. 035 - 609 04 40. Mobiel: 06-51311588. Uit grootmoeders tijd: DRESSOIR, uitklapbare eet- tafel, 375,-. Tel. 601 61 81. TE KOOP GEVRAAGD MUGRO Autorecycling. T.k.g. loop, sloop, schadewagens. Tev. verkoop van onderdelen. Industrieweg 16a. Tel.: 035 - 6011276 Te koop gevraagd: in Soest, Baarn, Amersfoort of Leus den BEDRIJFSHAL met kantoor of locatie die hier voor geschikt is. Opp. 500 tot 1.000 m2. Tel. 035-6024321 hr. W. Robberse. Nog 31 weken. S.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 26