19991 Millenniumwisseling: maak er een feest van! -j 25?° Medische hulp gegarandeerd f; 1-1-2 ftARDl' Niet wachten met aanvragen van paspoort of rijbewijs Bellen en gebeld worden in de nacht van oud op nieuw Waterleidingbedrijf gaat met vertrouwen nieuwe eeuw in WMN I0.00 puf KORTING M DAAR RED JE LEVENS MEE 10.00 PAGINA 28 vJDELJONGERIUS Kü -x [AAR VERZEKERD lier "Colitico" HT "RASPBERRY" ORREFORS voor 2 5.00 9EL GDMMER5 LSSAKORTING* m IGITALE 'EKKER )EL JONGERIUS Mijn vraag... Advies gemeente: vermijd de eindejaarsdrukte Wat is eigenlijk het millennium probleem? t Bent u thuis ook klaar voor 't jaar 2000? Een check Wat te doen bij problemen met watertoevoer? NG VOORDEELCHEQUE 3M dö IlIXÉJ Tiny en Piet loneenus Tiny en Piet Jongerius Van Weedestraat 29 3761 CB Soest tel (035)588 01 22 fa* (035) 588 01 21 boekhandeljongeriusÊw ng von deze cheque. Geldig l/m 31-12-1999 10 E JAARGANG N O. 3 5 4G VOORDEELCHEQUE iden tijdelijk GRATIS verzekerd s uw aankoop (vanaf 250,-) verlies en diefstal. lestraat 12a, tel. 035 - 601 83 19 rELIER g van deze cheque. Geldig l/m 31-12-1999 /J^j IG VOORDEELCHEQUE geschenkdoosje, iden om de sfeer te proeven. |Ï1 M fll Maximaal 2 stuks per klant KJ yan Weedestraat 48 Rl Soest deze cheque. Geldig l/m 31-12-1999 G VOORDEELCHEQUE 10% forting op de flesprüs tegen inlevering van deze cfiegwe ff .ff ff* 1761 EG Soest. tel. (035) 602 70 59 00 uur, vr. 930 - 21.00 uur. za. 930-17.00uu von deze cheque. Geldig l/m 31-12-1999 G VOORDEELCHEQUE V ïding vanaf 150,- B WINTERCOLLECTIE jrysde artikelen. Eén bon per klant. ïdestraat 4 - Soest van deze cheque. Geldig l/m 11-12-1999 f ->§ millenniumwisseling nadert, orde één lange tijd een schrik- ild, voor de ander een feest waar illang naar uitkijkt. Degenen die i minder optimistisch tegen de eke jaarwisseling 1999-2000 jtëken, moeten intussen het otste deel van hun angstgevoelens reventuele gevolgen kwijt zijn ge it, Immers, iedereen is er zo lang- ïerhand wel van doordrongen dat overheid, het bedrijfsleven en an- s organisaties, ieder voor zich ar ook samen, heel veel werk heb- iverzet om de eeuwwisseling zo idjes mogelijk te laten verlopen, ize speciale uitgave van Op 't oogt geeft hiervan een goede in- ok de gemeente heeft er alles aan «laan om problemen te voorko- :en, zoals u ook in deze krant kunt fzen. Het doel is ervoor te zorgen pt u ook aan het begin van 2000 iwoon bij uw gemeente terecht ,nnt, als 't kan zonder dat u er iets in merkt dat we de 21e eeuw zijn innengegaan. Misschien dat u op een andere plaats vordt geconfronteerd met proble men. Thuis bijvoorbeeld, omdat de videorecorder een andere datum aan geeft, uw personal computer een da- !um, probleem heeft of sommige te- lecomapparatuur kuren vertoont. Om ervoor te zorgen dat u zo weinig j mogelijk hinder ondervindt van wat als 'het millenniumprobleem' wordt i aangeduid, is het verstandig om ook in de huiselijke kring na te gaan wat er eventueel mis zou kunnen gaan. Het is in de eerste plaats de verant woordelijkheid van een ieder om zelf I zoveel mogelijk eigen maatregelen te treffen. Als iedereen zich ervan be- i wust is dat problemen zich ook in de huiselijke omgeving kunnen voor- I doen, maar dat tevoren al maatrege- I jen kunnen worden genomen om die tot een minimum te beperken, dan 1 wordt de kans op vervelende verras singen klein. Elders in deze uitgave staat de '2000 check' met voorbeel den die mogelijk op de situatie bij u thuis van toepassing zijn. Mocht u na het lezen van deze mil lennium-uitgave van Op 't Hoogt nog vragen hebben, dan kunt u deze schriftelijk stellen door gebruik te maken van de bon onderaan deze pagina. Omdat het millennium een onderwerp is dat iedere burger aan gaat, zullen de antwoorden in het de- cember-nummer van Op 't Hoogt worden gepubliceerd. Nog ruim anderhalve maand en het is zover. Op de eerste dag van de nieu we eeuw zullen we weten of alle maatregelen die maanden van tevo ren getroffen zijn, voldoende zijn ge weest. Daar gaat het gèmeèntebe- stuur wat zijn aandeel betreft wel van uit. Als ook andere instanties en or ganisaties daarvan overtuigd zijn, kun nen we erop vertrouwen dat de eeuwwisseling een feest zal worden voor iedereen! J. de Widt, burgemeester. 3 VOORDEELCHEQUE IRSONEN EXTRA VOORDELIG SAMEN A Criï Van Weedestraat 66 I Soest-Tel. 6012372 'Q" dezs chequa. Geldig l/m 11-12-'99. fjCl -X VOORDEELCHEQUE Tegen inlevering van deze bon permanentbehandeling t een afspraak. 761 CD Soest - 035-6021500 deze cheque. Geldig t/m 31-12-1999. Wie rond oud en nieuw medische ver zorging nodig heeft, kan er verzekerd van zijn die te krijgen. Zowel de zie- kenhuizen, waar voldoende personeel en bedden beschikbaar zullen zijn voor spoedeisende opvang, als de am bulancediensten hebben maatregelen getroffen om noodzakelijke medi sche hulp tijdens de eeuwwisseling te garanderen. Niet alleen de zieken- huizen, ook andere zorginstellingen zijn voorbereid op eventualiteiten. i VOORDEELCHEQUE chts SCHOEMAKER '61 CJ SOEST, TELEFOON 03^6010344 ze diequa. Geldig zolang de voofTood tfrefa. >1 VOORDEELCHEQUE K Tiny en Piet Jongerius Van Weedestraat 29 3761 CB Soest tel (035) 588 01 22 fax (035)588 01 21 boekhandeljongerius@wxs.nl De GGD/ambulancedienst heeft een directe lijn met huisartsen, zie kenhuizen, thuiszorg, verloskundigen, geestelijke gezondheidszorg, apothe ken, tandartsen en verpleeg- en ver- zorgtehuizen. Indien dit noodzakelijk is, wordt in Soest alle hulpverlening gecoördineerd via het Gemeentelijk Actie Centrum. Belangrijk is het te weten dat in het geval telefoonverkeer onmogelijk is, zowel in Soest als Soesterberg de po litie op vaste punten gealarmeerd kan worden. Behalve het bureau aan de Dalweg in Soest en de post in de ka zerne van de koninklijke marechaus see in Soesterberg, is de politie in Soest op nog drie andere plaatsen bereikbaar (Nieuwerhoekplein, C- drie en Zuidpromenade) en in Soesterberg bovendien nabij het win kelcentrum Buys Ballotlaan. Millenniumbestendig Onderzoeken in de ziekenhuizen hebben duidelijk gemaakt dat de meeste apparaten en systemen mil lenniumbestendig zijn. Waar zich problemen voordeden, werden die door reparatie of vervanging opgelost. Dat geldt ook voor medische appara tuur thuis, althans voor zover cüe ver strekt zijn door de thuiszorginstellin gen. Wie apparatuur gebruikt die niet door de thuiszorg is verstrekt, doet er verstandig aan zelf contact op te nemen met de leverancier om de ap paratuur te laten controleren. Bij testen met het oog op de millen niumwisseling is komen vast te staan dat zowel de medische apparatuur in de ambulances als de mobilofoons gewoon blijven werken. De bereik baarheid van de huisartsenpraktijken zal naar verwachting evenmin proble men geven. Bij ouderenzorg, geestelijke gezond heidszorg en gehandicaptenzorg zijn geen problemen in de medische ap paratuur geconstateerd. Het Millen nium Platform Zorg, dat voor onder steuning zorgt bij het oplossen van knelpunten, verwacht dat zich binnen deze zorginstellingen geen problemen zullen voordoen, ook niet wat betreft de bereikbaarheid van de medische staf. deze cheque. Geldig l/m 31-12-1999 x Naam:man/vrouw Adres: Telefoon: Met betrekking tot de millenniumwisseling zou ik het college win burgemeester en wethouders het volgende willen vragen: Insturen vóór dinsdag 16 november aan Voorlichting, Antwoordnummer 120,3760 VB Soest. (Een postzegel is niet nodig). De gemeente Soest verwacht geen grote problemen bij de overgang van het millennium. Al in juni is op het Computer Uitwijk Gentrum in Lelystad getest wat de gemeen telijke systemen doen, met name de meest kritische op de afdeling Publiekszaken en de afdeling so ciale dienstverlening als gevolg van het ingaan van een nieuwe eeuw. Volgens mevrouw J. van der Drift, adviseur informatiebeleid, zijn daarbij vrijwel geen problemen op getreden. Enkele kleine onvolko menheden konden snel worden op gelost Vanzelfsprekend heeft de gemeente de hoogste prioriteit gegeven aan de systemen waar het publiek mee te maken heeft. Hoewel er dus geen problemen worden verwacht, is als extra zekerheid een noodplan ge maakt. "We gaan er van uit dat we op maandag 3 januari gewoon open zijn en dat iedereen voor de gebrui kelijke zaken aan de balie terechtkan, zoals aangifte geboorte en overlij den, ondertrouw etc. Het enige waar echt problemen kunnen ontstaan, is bij rijbewijzen en paspoorten.Voor de aanvraag van rijbewijzen moeten we verbinding leggen met de Rijks dienst voor het Wegverkeer om ge gevens op te halen. Voor paspoor ten hebben we gegevens nodig uit de Gemeentelijke Basis Administra tie." Om die reden adviseert de ge meente iedereen die nu al weet dat hij in januari een nieuw paspoort of rijbewijs nodig heeft, dit alvast in december aan te vragen en niet te wachten tot januari 2000. "We wil len voorkomen dat op 3 januari mensen aan de balie staan die een paspoort nodig hebben omdat ze de volgende dag of kort daarna op va kantie gaan. Je weet nooit wat er misschien toch mis gaat, dus om eventuele teleurstelling te voorko men (want een paspoort mag niet met de hand geschreven worden), is het verstandig dat men nog voor de jaarwisseling het paspoort laat ver nieuwen." Voor het geval er onverhoopt en on voorzien toch problemen ontstaan met systemen op de afdeling Publiekszaken, anders dan met be trekking tot paspoorten en rijbewij zen, zullen alle andere zaken op pa pier worden geregistreerd en later alsnog in het geautomatiseerde sys teem worden ingevoerd. Overigens heeft de gemeente volgens mevrouw Van der Drift "een enorme excer- citie achter de rug voor alles wat we aan automatisering in huis hebben", allemaal bedoeld om verrassingen te voorkomen dan wel te minimalise ren. Test met backup Zoals in de inleiding gemeld heeft de gemeente Soest in juni gedu rende een week op het Computer Uitwijk Centrum in Lelystad getest wat de gemeentelijke systemen doen als 31 december 1999 overgaat in 1 januari 2000. "Van alles wat bij ons op de computer staat hebben we een backup gemaakt en in Lelystad op de computer gezet. We zetten de datum op 31 december 1999, de tijd op 23.45 uur en die hebben we laten doorlopen tot na middernacht. Dat was voor ons het moment om te ontdekken of alles blijft draaien. Bij de belangrijkste applicaties, zoals de sociale dienst, publiekszaken, belastingen en finan ciën, zijn geen problemen naar voren gekomen." In het eerste weekend van januari zal nog extra worden bekeken of in derdaad alles werkt zoals het be hoort te werken. Is dat hier en daar niet het geval, dan kan men het weekend gebruiken om ervoor te zorgen dat op maandag 3 januari 2000 alle systemen weer functione ren zoals voor de millenniumwis seling. Hoewel er al veel voorlichting is gege ven en nagenoeg iedereen er wel van op de hoogte is dat er tijdens de mil lenniumwisseling extra problemen kunnen ontstaan die tijdens een ge wone jaarwisseling niet voorkomen, blijkt nog steeds dat veel mensen niet precies weten waardoor het millen niumprobleem kan ontstaan. Voor hen volgt hier de uitleg. De kern van het probleem is simpel. In veel computerprogramma's en chips is het jaartal in twee in plaats van vier cijfers vastgelegd. De datum 30 juni 1999 bijvoorbeeld is gepro grammeerd als 30/09/99. De 19 voor 99 'denkt' het systeem er zelf bij. Dit is nooit een probleem ge weest. Nu op 1 januari 2000 het nieuwe millennium begint, kunnen compu ters het nieuwe jaartal 2000 lezen als 1900. Hierdoor kunnen allerlei sto ringen optreden. Storingen die voor een relatief klein ongemak zorgen (de videorecorder zou kunnen haperen), maar die ook ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld door dat productieprocessen in fabrieken vastlopen of berekeningen die ver keerde uitkomsten krijgen (banken, beurzen, handel). Daarbij komt nog dat de meeste be drijven, systemen en apparaten als schakels in een keten werken. Een storing in één systeem kan de wer king van de gehele keten beïnvloeden. Dit betekent dat een bedrijf of orga nisatie zelf wel alert kan zijn, maar dat geeft nog geen garantie dat er geen problemen zullen optreden. De zwakste schakel bepaalt immers de sterkte van de gehele keten. Doet de telefoon het straks nog wel als de eeuwwisseling een feit is? Vol gens de gezamenlijke telecombedrij- ven wel. Ze verwachten althans geen grote problemen anders dan door mogelijk tijdelijk overbelasting van het net. Hoewel dit tot ergernis leidt bij de gebruikers, is dit wel eens va ker voorgekomen. Bij massale tv-ac- tie bijvoorbeeld, waarbij het publiek werd gevraagd telefonisch te reageren, en bij andere bijzondere gelegenhe den, zoals de jaarwisseling. Nu er sprake is van een bijzondere jaarwisseling, die immers tegelijk eeuwwisseling is, wordt een nog in tensiever (vooral ook internationaal) telefoonverkeer verwacht dan in een normale oud en nieuw-nacht. De te lefoonbedrijven hebben daarom in de loop van dit jaar hun netwerken uit gebreid getest en waar nodig aange past. De verwachting is dat er hoog uit sprake zal zijn van tijdelijke over belasting van de netwerken door het vele telefoonverkeer in de eerste uren van het jaar 2000. Een probleem met internationaal bel len zou kunnen zijn dat bepaalde lan den de zaken niet op orde hebben. De situatie zal per land verschillen, en daarmee ook de mogelijkheden die men heeft om een verbinding tot stand te brengen. Overigens is de ver wachting van de telefoonbedrijven dat iedereen rond oud en nieuw gewoon kan bellen en gebeld kan worden, zowel via een vast toestel als mobiel. Met nadruk wordt er echter op gewe zen dat het belangrijk is zo min mo gelijk onnodig van de telefoon ge bruik te maken, vooral als het gaat om het beroep doen op hulpdiensten. Overbelasting van de centrales van de hulpdiensten zou ernstige gevolgen kunnen hebben in situaties waarin levens op het spel staan. Om te voor komen dat het alarmnummer 1-1-2 overbezet raakt, wordt iedereen aan geraden alleen van het alarmnum mer gebruik te maken als er werke lijk iets ernstigs aan de hand is. An ders zou het gevaar kunnen ontstaan dat meldingen over echte incidenten of ongelukken niet direct kunnen worden doorgegeven. Apparatuur De telecombedrijven hebben met het oog op de millenniumwisseling de door hen geleverde randapparatuur - van telefoontoestellen tot modems- onderzocht. Het blijkt dat het me rendeel van de telefoonapparatuur voor consumenten millenniumbe stendig is. Faxapparaten werken met een datum. De meeste modellen zul len in het jaar 2000 normaal functio neren. Het ergst wat kan gebeuren is dat een verkeerde verzenddatum wordt geprint op faxpost. Het appa ratuur blijft echter gewoon werken. Gebruik de handleiding om de cor recte datum in te voeren of neem hierover contact op met de leveran cier. Ook apparaten die niet bij een tele- combedrijf zijn gekocht, hebben soms een aanpassing nodig, zoals een alarminstallatie of andere apparaten die gebruik maken van een telefoon lijn. Voor informatie hierover kan men zich het beste wenden tot de le verancier van de apparatuur. Hoewel de energiebedrijven nooit voor honderd procent kunnen uitslui ten dat er geen storingen optreden, kunnen ze wel de garantie geven dat er alles aan gedaan is om die te voor komen en te beperken. Dit geldt dus ook voor het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN). De tot nu toe getroffen en eventueel nog te treffen maatregelen worden voldoen de geacht om met vertrouwen de nieu we eeuw in te gaan. Immers, de kans dat zich rond de millenniumwisse ling problemen zullen voordoen, is niet groter dan normaal. Als extra veiligheid heeft ook het WMN vol doende personeel en materieel be schikbaar om eventuele problemen op te lossen. Het waterleidingbedrijf heeft destijds bij de inrichting al rekening gehouden met eventuele problemen, veroor zaakt door bijvoorbeeld het defect raken of uitvallen van een pomp. Zou het computersysteem uitvallen, dan is het altijd nog mogelijk op handbediening over te gaan. Overi gens is in de afgelopen twee jaar alle belangrijke apparatuur getest op mil lenniumbestendigheid. Wat niet door de test kwam, is aangepast of vervan- N.V. WATERLEIDINGBEDRIJF MIDDEN-NEDERLAND gen. Wie niettemin vreest dat hij rond de jaarwisseling zonder water komt te zitten, wordt aangeraden op de laat ste dag van het jaar een hoeveelheid drinkwater af te tappen en in de koel kast te zetten. De energiebedrijven verwachten dat zij met ingang van 1 januari 2000 zon der problemen de leveranties kunnen voortzetten. Toch kunnen voor zorgsmaatregelen nuttig zijn. Dit geldt trouwens niet alleen voor de eeuwwis seling, maar in feite voor elke dag. Tips - Zorg ervoor dat er altijd een zak lamp (of kaarsen, waxinelichtjes met lucifers) in de meterkast aanwezig is. Controleer zo nu en dan de batterij en. Zorg ervoor dat u reservezekeringen bij de hand hebt. Zorg dat u het telefoonnummer van een installateur en het storingsnum mer van de energiebedrijven op een briefje in de meterkast heeft hangen. U hoeft niets te doen aan: - eigen cv-ketel, thermostaat - koelkast, was- en droogmachine - radio, tv, stereo, schotelantenne Mogelijk datum handmatig aan passen van: -fax - digitale camera, camcorder - sommige videorecorders Controleer op mogelijke datum problemen: - personal computer: hardware en software - sommige telecomapparatuur De kans dat er tijdens de millen niumovergang geen water uit de kraan komt, is volgens het Water leidingbedrijf Midden-Nederland nagenoeg uitgesloten. Wat dit be treft is er dus geen verschil met welke andere dag ook. De meeste Nederlanders hebben dan ook nog nooit een storing in de waterleve rantie meegemaakt. Toch kan een storing altijd voorkomen. In dat geval kunt u het volgende doen: - Bel het het storingsnummer (dag en nacht) van het WMN 030-2487281 en meld de storing. Als dit num mer in gesprek blijft, kunt u er van uit gaan dat al meer mensen over de storing bellen. Luister naar Radio M (FM 100.1). Als er sprake is van een grote storing, wordt u hierover via deze zender geïnformeerd. Maak tijdelijk zo min mogelijk ge bruik van de doorspoelknop van het toilet. Bewaar water voor het doorspoelen van de grote bood schap. Voor hen die in een flat wonen (hoger dan de derde etage) is het zinvol om bij onderbreking van de drinkwatervoorziening te vragen of de benedenburen nog wel water hebben. Als dit inderdaad het ge val is, is een pompje beneden in het gebouw afgeslagen. De huis meester kan dit weer in bedrijf stellen. Als de storing langer duurt dan 24 uur, wat in ons land nog nooit is voorgekomen, wordt een nood voorziening gestart. Meer infor matie hierover krijgt u via Radio M. i

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 29