i Bemanning voor alle brandweer voertuigen in millennium-nacht 1 éÊKÊk\ 1 Politie richt extra posten in ï,te saam bij algehele stroomuitval LITI E Woningcorporaties hebben vertrouwen in millenniumwisseling zonder problemen WÊtÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊ L Achtgoed Weinig vragen aan Remu over problemen met energielevering Van het Raadhuisplein Extra maatregelen om direct te reageren bij eventuele problemen Extra spreekuur cliënten sociale dienstverlening Verwarring over begrippen eeuwwisseling/millennium WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 OP 'T HOOGT PAGINA ^NSDAG 10 Ni i Regio Utrecht District Eemland noord Wonen en Bouwen IBSD0 a@isi D3 C3IZ! D ED n n r 3 3 ion I liiS BW SElEüaifEiBÏ HË3EÜ I111I1HI! HE2E1I3E1S El E13 (033)4765311 Paniek is niet nodig, uit voorzorg maatregelen nemei is verstandig Het Soesterveer Gemeente j Ook de korpsen Soest en Soesterberg van de brandweer Soest zijn in de mil lenniumnacht paraat. In tegenstelling tot de normale situatie, wanneer de vrijwilligers na het alarm van huis of werk uit vertrekken, is van beide korp sen tussen elf uur 's avonds en twee uur 's nachts een complete uitrukploeg op de kazerne aan de Lange Brinkweg in Soest en in het brandweerhuis aan de Koppenlaan in Soesterberg aanwezig om van daaruit direct te kunnen uit rukken. Als er, zoals sommigen verwachten, sprake is van een sterke verho ging van het aantal hulpaanvragen, wordt aan de hand van de aard van de meldingen bepaald aan welke voorrang moet worden gegeven. Afhankelijk daarvan en van het aantal meldingen worden meer vrijwilligers opgeroepen. Volgens commandant J. Th. Bakker heeft de brandweer zich zo goed mo gelijk voorbereid op wat er allemaal kan gebeuren. "Verrassingen zijn nooit uitgesloten. Maar wat we van tevoren hebben kunnen regelen, is geregeld. Al doen we het natuurlijk in zo'n situatie nooit goed. Als er niets gebeurt, zegt men: wat overdre ven allemaal; een hoop heisa om niks, het was nergens voor nodig ge weest. Gebeuren er onverwachte din gen, dan zegt men al gauw: waarom is daar van tevoren niets aan ge daan." Wat de commandovoering betref t is zowel in Soest als Soesterberg een of ficier van dienst aanwezig. Daarnaast is er een coördinerend brandweerof ficier die in direct contact staat met de politie. Zo kan er afstemming plaats vinden over werkzaamheden die de politie doet en die de brandweer uit voert. "Voor alle voertuigen die we hebben is een bemanning beschik baar," zegt Bakker. Zich baserend op de verwachtingen van de speciale commissie die zich met de mülenniumproblematiek heeft beziggehouden, verwacht hij niet dat er veel mis kan gaan. "Maar we moeten er wel rekening mee houden. Want als er in die nacht iets gebeurt, heb je alles tegelijk. Dan heb je en al lerlei toestanden als gevolg van de jaarwisseling en eventueel problemen die verband houden met de overgang van het millennium. Aan die toeval ligheid moet je natuurlijk wel wat doen. Daarom hebben we extra maatregelen genomen, bijvoorbeeld ook met betrekking tot de verbin dingsmiddelen." De brandweer reageert vanzelfspre kend op alle daadwerkelijke brand meldingen. Moeilijker wordt het wanneer er automatische meldingen binnenkomen. "We hebben met name de bedrijven gevraagd of zij wil den aangeven dat ze millennium- proof zijn wat de brandmeldinstalla- ties betreft. Als er een heleboel auto matische meldingen komen omdat de stroom uitvalt of door wat voor an dere ellende ook, dan geven we voorrang aan bedrijven die aangege ven hebben dat ze millennium-proof W j zijn boven bedrijven die dat nagelaten hebben. Voor particulieren die zo'n installatie hebben, geldt hetzelfde. Als er echt sprake is van brand, is het verstandig om in alle gevallen een brandmelding via 1-1-2 te geven on danks dat ook de brandmeldinstalla- tie Net als alle andere hulpdiensten heeft de politieregio Eemland Noord, waartoe ook Soest en Soesterberg be horen, zich terdege voorbereid op mogelijke problemen tijdens de over gang van het millennium. Om even tuele en op korte termijn niet oplos bare moeilijkheden met telefonische bereikbaarheid van het (doorlopend bemande) hoofdbureau in Soest en het postbureau in Soesterberg (in de kazerne van de Koninklijke Mare chaussee) het hoofd te kunnen bie den, heeft de politie een aantal extra plaatsen aangewezen waar ze positie inneemt als de stroom uitvalt. In Soest is dat op het Nieuwerhoekplein, bij C-drie en op de Zuidpromenade. In Soesterberg is de politie in dat ge val ook bereikbaar in de omgeving van de Buys Ballotlaan. Als contact op de normale manier via mobilofoon of portofoon niet mogelijk is, onderhouden de beide hoofdposten het contact met de extra posten door middel van ordonnansen die zo vaak als mogelijk en noodza kelijk is de berichten rondbrengen. Dit aantal kan onder normale om standigheden beperkt blijven wanneer iedereen een belangrijke bijdrage le vert aan het gewoon functioneren van het alarmnummer 1-1-2. Dit kan door dit nummer uitsluitend te bellen als er werkelijk iets ernstigs aan de hand is. Telefoontjes die niet recht streeks verband houden met een noodgeval kunnen ertoe leiden dat het alarmnummer overbezet raakt. Hierdoor ontstaat het gevaar dat mel dingen over echte incidenten of onge lukken niet (tijdig) kunnen worden doorgegeven. Net als andere hulpdiensten moet ook de politie bij een veelheid aan meldingen een beslissing nemen over het verlenen van voorrang aan hulp verlening. Zoals ook in normale om standigheden het geval is, gaat de eer ste aandacht uit naar het bestrijden van onmiddellijk gevaar voor lijf (bij voorbeeld een bedreiging, een aanrij ding met gewonde etc.) en goed (in braak, diefstal, brand). Ook groot scheepse vernielingen staan hoog op het lijstje van de politie als het om hulpverlening gaat. Als het druk is, komen minder urgente zaken zoals aanrijdingen met alleen materiële schade in tweede instantie aan bod. "Ook wij doen een beroep op de zelfredzaamheid van de mensen," zegt inspecteur J. Rigter. "Het is de bedoeling dat iedereen eerst zei samen met anderen probeert prol men op te lossen." De politie is voorbereid op He slechtst denkbare scenario. Het bf kent dat iedereen die kan werken! de dag of gedurende de nacht wq ingezet. Al een jaar geleden is l politiepersoneel meegedeeld datl dens de millenniumwisseling gel verlof zou worden gegeven. "H heeft er ook mee te maken dat onze aandacht over verschillende j caties moeten verdelen, niet alleenl Soest en Soesterberg, maar ookl Baarn, Bunschoten en Eemnes. Ai dere politieregio's zijn vaak veel cofl pacter," aldus Rigter." De politie zit volgens hem wat voorbereidingen betreft "op schem_ Het is nu een kwestie van de puntjl op de i's zetten. Het defintieve actij plan moet begin december helemi klaar zijn. Intern zijn we in ieder ga val helemaal millennium-proof." Soest Voor de woningcorporaties Achtgoed Wonen en Bouwen en de Stichting Centrale Woningzorg (SCW) vormt de millenniumwisseling geen grote bedreiging. Ze hebben er vertrouwen in dat deze gebeurtenis geen buiten sporige inzet van de medewerkers ver eist, al zijn zij wel extra paraat en kunnen zij in dringende gevallen eventueel opgeroepen worden. Mede omdat aangenomen wordt dat dit niet nodig is en dat zich geen onover komelijke problemen zullen voor doen, zijn voor de millenniumnacht aan de gewone storingsnummers geen extra nummers toegevoegd. Beide corporaties hebben al hun le veranciers benaderd om de produc ten die zij geleverd hebben extra na te kijken. Zij hebben de corporaties ver zekerd dat er niets mis kan gaan en dat de door hen geleverde apparatuur en systemen 'millenniumproof zijn. Liften, de centrale verwarming, ke telhuizen en het automatiseringssys teem zijn gecontroleerd. Desondanks moeten zowel Achtgoed als de SCW een slag om de arm houden. Ook zij zijn immers afhankelijk van wat er bij andere betrokkenen gebeurt, bijvoor beeld Remu als leverancier van elec- triciteit. Het is dan ook niet voor honderd procent uit te sluiten dat er in appa raten of systemen geen storingen op treden. Als bijvoorbeeld de stroom uitvalt, werken telefoons met ant woordapparaat en telefoon/faxcom binaties die op het electriciteitsnet zijn aangesloten, niet meer. Het grootste risico is dat het telefoonnet werk uitvalt door overbelasting. Volgens een woordvoerster van Achtgoed Wonen en Bouwen zijn de mensen inmiddels goed op de hoog te van wat er eventueel mis zou kun nen gaan. "Iedereen weet nu wel dat het niet verstandig is om uitgerekend tijdens de millenniumwisseling in een lift te zitten. Zou eventueel de stroom uitvallen, hoewel de kans op een stroomstoring niet groter is dan gewoonlijk, dan zou het wel eens lang kunnen duren voordat er profes sionele hulp komt. Dus stap niet in de lift om vijf voor twaalf en belast het telefoonnetwerk niet meer dan nodig is!" Net als op alle andere dagen van het jaar is op 31 december 1999 de ser vicetelefoon van Achtgoed 24 uur per dag bereikbaar. Na kantoortijd kunnen huurders voor noodgevallen bellen naar (035) 6037437 (Soest) (033) 4791979 (Amersfoort) In het bewonersblad komt Achtgoed terug op het millennium met de laat ste stand van zaken en algemene tips. Ook de SCW heeft in haar bewoners blad aandacht besteed aan de millen niumwisseling. De servicetelefoon van de SCW is net als altijd bereikbaar onder num mer Ook de SCW gaat er van uit dat dit nummer tijdens de jaarwisseling niet vaker gebeld zal worden dan in nor male omstandigheden. Beide corpo raties besluiten dan ook met 'alvast de beste wensen en niet te veel zor gen over het millennium!' Energieleverancier Remu verwacht geen millenniumproblemen. De maatschappij heeft er alles aan ge daan om ervoor te zorgen dat de in stallaties voor energietransport en - levering millenniumproof zijn. Remu schat de kans op een verstoring van de energievoorziening niet hoger in dan normaal. Ook verwacht men geen 'domino-effect': het uitvallen van de ene centrale leidt tot het uit vallen van de volgende enzovoorts. Dit neemt niet weg dat ook Remu de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Desondanks is een garantie voor een ongestoorde energielevering ook tijdens de millenniumovergang niet te geven. Het is volgens een Remu-woordvoer- der opvallend dat de consument tot nu toe weinig vragen heeft gesteld over problemen waarmee hij even tueel geconfronteerd kan worden en wat hij in dat geval het best kan doen om die opgelost te krijgen. Wat Remu betreft, de maatschappij heeft zich optimaal voorbereid voor het ge val zich onverhoopt toch storingen voordoen. Alle noodplannen zijn kri tisch bekeken, verder aangescherpt en verbeterd. De procedures voor het oplossen van onverwachte situa ties zijn afgesproken en vastgelegd. En om er zeker van te zijn dat vol doende deskundigheid aanwezig is om alles goed onder controle te hou den, staan tijdens de jaarwisseling tweehonderd Remu-medewerkers klaar op wie direct een beroep kan worden i Daarin staat Remu niet alleen. De energieproductie- en distributiesector van Nederland heeft, samen met de overheid, al in een vroeg stadium de krachten gebundeld in het Energie Millennium Platform (EMP). Dit heeft een gezamenlijke strategie be paald om ervoor te zorgen dat de energievoorziening geen gevaar loopt tijdens de eeuwwisseling. De manier waarop dit gebeurt, is vastgelegd in het Nationaal Energie Continuiteits- plan (Necop). Hierin zijn de Gasunie, TenneT ('verkeersagent' voor de stroomvoorziening) en het ministerie van economische zaken vertegen woordigd. Dit team is op 31 decem ber vanaf 12.00 uur in het crisiscen trum in Arnhem bijeen. Het staat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van economische zaken. Indien zich calamiteiten voordoen, neemt dit team alle belangrijke beslis singen met betrekking tot de energie voorziening. Eeri voorbeeld van wat zou kunnen gebeuren is dat de verwarming uitvalt. De kans daarop wordt echter klein geacht. Voor het geval daar onver hoopt toch sprake van zou zijn, is het aan te raden tijdig voor alternatieve verwarmingsbronnen te zorgen en eventueel voor extra warme kleding. Voor gevaar met betrekking tot het gas hoeft men niet beducht te zijn. Dit geldt ook in het geval de gasdruk wegvalt. De gasmeters binnen hebben een voorziening waardoor er geen lucht in de leidingen kan komen. Omdat Remu geen problemen ver wacht die binnen redelijke termijn kunnen worden opgelost, zijn er geen extra storingsnummers. Voor de klanten gelden de normale storings nummers. In noodgevallen krijgt de bevolking belangrijke mededelingen altijd te horen via de regionale zenders. In de regio Utrecht is Radio M daarvoor de aangewezen zender. Men doet er goed aan een draagbare radio met batterijen in de buurt te hebben voor het geval de zender door een stroom storing niet te ontvangen is. Dan is het natuurlijk ook mogelijk de zender via de autoradio te beluisteren. Actuele informatie van de gemeente Soest is op Radio Soest te be luisteren iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 uur. De uitzending wordt de daaropvolgende zondag op hetzelfde tijdstip herhaald, dus van 11.00 tot 12.00 uur. Radio Soest is te ontvangen op de volgende frequenties: kabel 90.9 (mono) en 107.9 (stereo) en via de ether op 105.9 Mhz. Politie, brandweer en ziekenhuizen zetten tijdens de millenniumwisseling extra personeel in om bij eventuele problemen direct te kunnen ingrijpen. Ook andere diensten en organisaties zoals Achtgoed Wonen en Bouwen; energiebedrijf Remu, waterleidingbedrijf Midden-Nederland en de telecom- bedrijven hebben zich vergewist van mogelijke problemen en ongemakken en waar mogelijk zich daarop voorbereid door tijdig (extra) maatregelen te tref fen. Als er millenniumproblemen ont staan, worden deze veroorzaakt door de reactie van geautomatiseerde sys temen op de eeuwwisseling en op el kaar. De inrichting van onze samen leving is afhankelijk van deze syste men. Tijdens de overgang van 1999 naar 2000 zouden er storingen kun nen optreden. Doordat veel systemen van elkaar afhankelijk zijn, is het niet ondenkbaar dat dit gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de aanvoer van goederen en de afhandeling van dien sten. Het is mogelijk dat dit allemaal trager verloopt dan onder normale omstandigheden. Overigens zijn dit jaar in praktisch alle sectoren van de samenleving zoveel maatregelen getroffen, dat levensbe dreigende situaties, aanzienlijke eco nomische schade, maatschappelijke ontwrichting of ernstige verstoring van belangrijke bedrijfsprocessen tot een minimum zijn beperkt. Niet toereikend In Soest heeft een samenwerkingsor gaan van gemeente, politie, GGD Eemland, de brandweer, federatie Midden- en Kleinbedrijf, woningcor poraties en Soester Zakenkring in een brief het bedrijfsleven en de organisa ties en personen die in de gemeente werkzaam zijn op het terrein van de eerste- en tweedelijnsgezondheids zorg, de zorginstellingen en instellin gen voor ouderenhuisvesting gewezen op mogelijk problemen. Daarin wordt er op gewezen dat in geval van ernstige problemen de mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer en GGD, maar ook van de gemeente niet toereikend zullen zijn om op alle aanvragen om hulp te kunnen reageren. In de meest ernstige gevallen zal als eerste hulp worden geboden. Zelf verantwoordelijk Het is van belang dat ieder bedrijf, iedere organisatie en iedere burger (want het probleem kan zich ook in huiselijke kring voordoen) zich ervan bewust is dat zij ook zelf verantwoor delijk zijn voor het treffen van eigen maatregelen. Men kan hierbij den- 1 ken aan het millenniumproof maken van geautomatiseerde systemen het inschakelen van een particulier be veiligingsbedrijf. Voor cliënten van de afdeling sociale dienstverlening van de gemeente Soes is met het oog op de millenniumwisseling morgen, donderdag 11 november tussen 9 en 12 uur een speciaal telefoonnummer beschikbaar waar zij al hur vragen kwijt kunnen: (035)60 93 719 In de afgelopen maanden zijn ook op de afdeling sociale dienstverlening alle computers gecontroleerd en getest. De kans dat er storingen optreden bij het verstrekken van uitkeringen is hierdoor heel klein geworden. Voor alle zekerheid is er een noodplan ge maakt. Toch wil de gemeente geen enkel ri sico nemen met de bijstandsuitkerin gen. Daarom keert de gemeente Soest de uitkering over de maand december eerder uit. In plaats van op 7 januari 2000 ontvangt men uiterlijk op 31 december 1999 de uitkering. Dit betekent wel dat men rekening moet houden met de afwijkende ter mijn van ruim vijf weken die er tus sen de betalingstermijnen zit. De eer ste uitkering in 2000, over de maanc januari, kan men omstreeks 8 februa ri verwachten. Voor cliënten van de dienst is het vai belang dat zij hun inkomstenbriej]e op 15 december inleveren. Zij die di hoogte van hun inkomsten niet pre cies kunnen aangeven, kunnen vol staan met een schatting. Bij eventuek verschillen in de hoogte van het uit keringsbedrag wordt deze verrekent met de uitkering over januari 2000. De gemeente krijgt regelmatig telefoontjes van inwoners die in verwarring zijn geraakt door het begrip millennium'. Zij willen weten wanneer nu precies de eeuwwisseling is. Er zijn zelfs mensen die in de nacht van 31 december 1999 op 1 januari 2000 willen trouwen, omdat zij deze gebeurtenis willen laten plaatsvinden op -in hun ogen de grens van de eeuwwisseling. in de nacht van 31 december 2000 op 1 januari 2001. Een eeuw telt immers 100 jaar en die periode is pas aan het eind van het jaar 2000 voltooid. Wat er wel gebeurt in de nacht van 31 december 1999 op 1 ja nuari 2000: het eerste van de vier cijfers van het jaargetal, de 1, ver andert in een 2. Het derde millen nium begint dus op 1 januari 2001. Bij de overgang van de twintigstl naar de eenentwintigste eeuw worden geen grote problemen verwacht. Dd grote leveranciers van energie hebberi maatregelen genomen om eventuele problemen zoveel mogelijk te voor-] komen. Doen zich die desondanks voor, dan staan overal medewerkers! klaar om waar nodig direct aan del slag te kunnen teneinde de proble men snel op te lossen. Er is dus geen reden voor grote onge rustheid of zelfs voor paniek. Dat I neemt niet weg dat het, in de weten-1 schap dat ergens misschien toch ietsl mis zou kunnen gaan, altijd verstandig! is om enige voorzorgsmaatregelen tel treffen. Aanbevolen wordt om in ieder geval! voldoende kaarsen in huis te hebben I voor het geval de verlichting/elektrici-1 teit uitvalt. Niet vergeten op enkele stra-1 tegische punten lucifers voor het grij-l pen te hebben. Om bij stroomuitval toch naar Radio Ml te kunnen luisteren, die in geval van! onverwachte gebeurtenissen de inwoT ners informeert, is het aan te bevelen over een aantal extra batterijen te be-j schikken. jstne terrein Om alle misverstand over de be- Op 1 januari 2000 .spreken we grippen eeuwwisseling/millen- dus over 'het jaar 2000' en nium weg te nemen het volgen- niet over, eeuwwisseling/millen- de: de eeuwwisseling vindt plaats nium'.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 30