Extra politieposten in Soest en Soesterberg bij uitvallen stroom :liënten lening egrippen llennium ite Baarn Soest Soest s niet it voorzorg elen nemen ndig jstne- terrein Het Soesterveen Om te voorkomen dat bij stroomuitval de politie alleen bereikbaar is op de hoofd posten (in Soest op het bu reau aan de Dalweg, in Soesterberg in de kazerne van de Koninklijke Mare chaussee aan de Veld. Mont- gomeryweg), zijn maatrege len genomen om een optima le bereikbaarheid van de po litie te garanderen. Die bestaan uit het inrichten van extra (mobiele) posten op stategische punten in zo wel Soest als Soesterberg. Bij stroomuitval kan men voor dringende politie-assis- tentie ook terecht op de vol gende locaties: 1. Dalweg 2. Zuidpromenade, winkel centrum Soest-Zuid 3. C-drie, Overhees 4. Nieuwerhoekplein In Soesterberg is de politie bij algehele stroomuitval niet al leen bereikbaar op de vaste post in de 5. kazerne van de Koninklij ke Marechaussee, maar bovendien bij het 6. winkelcentrum op de Buys Ballotlaan. Als tussen de politieposten de onderlinge verbinding via de mobilofoon of de porto foon uitvalt, onderhouden de hoofdposten het contact met de 'buitenlocaties' door middel van ordonnansen. Zij zullen zo vaak als moge lijk en noodzakelijk is de be richten rondbrengen. De politie gaat er overigens van uit, dat deze maatregelen niet nodig zijn en dat het alarmnummer 1-1-2 gewoon blijft functioneren. Op bijgaande plattegronden zijn de extra posten aangege ven. PAGINA 2 WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 OP 'T HOOGT PAGINA 3 Gemeente Zeist Slangen- bosje IXUNJDnr tennis Industrie sportcoaplex hockey honk- en softbal tennis Klaar-, k water Smitsveen Overhees PUIN! sporthal tennis Oe Paarden- kaap Industrie ^ontakt der kont inenten terrein sporthal johannes- stichting sportcoaplex jereen eerst zelf of en probeert proble- /oorbereid op het scenario. Het bete- i die kan werken op inde de nacht wordt i jaar geleden is het meegedeeld dat tij- niumwisseling geen den gegeven. "Het ïe te maken dat we iver verschillende lo- irdelen, niet alleen in ;rberg, maar ook in »ten en Eemnes. An- 's zijn vaak veel com- dgter. /olgens hem wat de 1 betreft "op schema, vestie van de puntjes Het defintieve actie- 1 december helemaal n zijn we in ieder ge- llennium-proof." ïg van de twintigste vintigste eeuw worden blemen verwacht. De :rs van energie hebben inomen om eventuele Keel mogelijk te voor- zich die desondanks overal medewerkers r nodig direct aan de i teneinde de proble- lossen. reden voor grote onge- Ifs voor paniek. Dat dat het, in de weten- j :ns misschien toch iets i gaan, altijd verstandig oorzorgsmaatregelen te ordt om in ieder geval rsen in huis te hebben de verlichting/elektrici- vergeten op enkele stra- n lucifers voor het grij- uitval toch naar Radio M steren, die in geval van gebeurtenissen de inwo- rt, is het aan te bevelen ;al extra batterijen te be- g van de gemeente Soesi onderdag 11 november ichikbaar waar zij al hur t wel dat men rekening n met de afwijkende ter-; m vijf weken die er tus- ngstermijnen zit. De eer in 2000, over de maanci men omstreeks 8 februa- :n. :ht van 31 december 1 januari 2001. Een mmers 100 jaar en die pas aan het eind van het voltooid. 3l gebeurt in de nacht icember 1999 op 1 ja- D: het eerste van de vier het jaargetal, de 1, ver- ïen 2. Het derde millen- ;int dus op 1 januari uari 2000 spreken we 'het jaar 2000' en eeuwwisseling/millen- ;n van de dienst is het vai dj hun inkomstenbriefje a nber inleveren. Zij die de hun inkomsten niet pre n aangeven, kunnen vol en schatting. Bij eventuele in de hoogte van het uit rag wordt deze verrekene :ering over januari 2000.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 31