actueel a« JG v WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 OP 'T HOOGT PAGINA 4 WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 OFFICIËLE BE KEN D MAKING VAN DE GEMEENTE SOEST J 1 HOOGT Uitgave: Gemeente Soest Centrale Voorlichting Raadhuisplein 1 - 3762 AV Soest Telefoon 035 - 609 34 55 Internet: www.soest.nl E-mail: info@soest.nl BOUWZAKEN/VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn op de volgende bouwaanvragen met toepassing van het daarbij genoemde voorschriften, vrijstelling/vergunning te verlenen voor: 1. bouwen van een blokhut, Ereprijsstraat 3; (artikel 23 lid 2 voorschriften bestemmingsplan Smitsveen) 2. uitbreiden van een woonhuis, Hartmanlaan 24; (artikel 8, lid 6. onder a. voorschriften bestemmingsplan Soest-Zuid 1995) 3.* verbouwen/uitbreiden van een garage, Van der Griendtlaan 26. (artikel 3, lid 2. onder a. voorschriften bestemmingsplan Soesterberg-Kom) Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een ter mijn van vier weken, derhalve van donderdag 11 november tot en met woensdag 8 december 1999 eventuele zienswijzen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze bouwaanvragen betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, in het gemeentehuis, afdeling planologie en bouwen (balie bouw zaken), Raadhuisplein 1, ter inzage. Het met een gemerkte bouwplan ligt tevens ter inzage in de Dependance Publiekszaken, Dorps plein 17 te Soesterberg, geopend dinsdag en donderdag van 14.00 - 16.00 uur. BOUWZAKEN De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn op de volgende aanvragen met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften, vergunning te verlenen voor het: 1. uitbreiden van een woonhuis, Beukenlaan 25; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 2. uitbreiden van een woonhuis (erker aan rechter zijgevel), Bosstraat 67; (artikel 50 lid 5 van de Woningwet) 3.* wijzigen van de voorgevel van een winkelpand, Buys Ballotlaan 9; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 4. bouwen van een garage/berging, Wieksloterweg W.Z. 33; (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 5.* bouwen van een tuinhuisje, Chr. Huygenslaan 20. (artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een ter mijn van twee weken, derhalve van donderdag 11 november tot en met woensdag 24 novem ber 1999, eventuele bedenkingen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze aanvragen betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, dage lijks van 8.30 - 12.30 uur, in het gemeentehuis, afdeling planologie en bouwen (balie bouwza ken), Raadhuisplein 1, ter inzage. De met een gemerkte bouwplannen liggen tevens ter inzage in de Dependance Publieksza ken, Dorpsplein 17 te Soesterberg, geopend dinsdag en donderdag van 14.00 - 16.00 uur. BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN INGEDIEND Amersfoortsestraat 15 Amnestylaan 80 Beatrixlaan 54 Beckeringhstraat 32 De Colignylaan 7 Hofstedering 311 Honingbij 11-13 Klaarwaterweg 33 Ploegschaar 2-14 Weteringpad 24 (99839) (99836) (99845) (99848) (99844) (99842) (99720) (99835) (98424) (99826) tijdelijk plaatsen van kantoorunits plaatsen van een dakkapel en uitbreiden woonkamer/slaapkamer uitbreiden van een woonhuis bouwen van een duivenhok vergroten van de berging bouwen van een garage plaatsen van een kap op de garages plaatsen van een dakkapel en vernieuwen/veranderen kozijnen aanpassen van de indeling en achtergevels van de woningen plaatsen van een verdiepingsvloer Periode: 29 oktober 1999 t/m 4 november 1999 De volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ontvangen: Perceel: Draailier 109 Sterrenbergweg 34 Nieuwstraat 77 Weegbreestraat 50 W. Beckmanstraat 360 W. Beckmanstraat 358 Kerkpad zz 22c Steenhofstraat 17 Door de gemeente Soest ontvangen: Rademakerstraat 1 Troelstraat 1 t/m 31 Betreft: 1 conifeer een aantal coniferen 5 kastanjebomen en 1 den 1 els 1 eik 1 boom 1 walnotenboom, 2 kersenbomen, 1 appelboom, 1 berk, 1 sierkers, 7 populieren en 1 spar 1 boom en 1 berk 1 populier en 1 berk 2x prunus en 1 notofagus antartica r «|1 \ss 26-10-99 25-10-99 27-10-99 29-10-99 27-10-99 26-10-99 29-10-99 25-10-99 26-10-99 25-10-99 Deze aanvragen kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling planologie en bouwen (balie bouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30-12.30 uur. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN Apollo 184 (99743) bouwen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 29-10-99 Apollo 186 (99742) bouwen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 29-10-99 Biltseweg 35a (99719) vernieuwen/veranderen van een shop 28-10-99 Burg. Grothestraat 53 (99627) verbouwen kantoor-woonhuis en bouwen berging (wijz. verl. verg.) 29-10-99 Chr. Huygenslaan 52 (99640) uitbreiden van een woonhuis en het aanbouwen van een berging 29-10-99 Clauslaan 34-36 (99456) uitbreiden van twee woonhuizen (plaatsen kap op verdieping) 29-10-99 Dolderseweg 11 (99786) bouwen van een schuur op kavel13 29-10-99 Heideweg 45 (99523) uitbreiden van een woonhuis 29-10-99 Hildebrandlaan 36 (99755) plaatsen van een raamkozijn 29-10-99 Soesterbergsestraat 46 (99764) verbouwen/veranderen van een woonhuis tot kantoor met bovenwoning 27-10-99 Speenkruidstraat 65-73 (99476) uitbreiden van 5 balkons (achterzijde woningen) 27-10-99 Veldweg la (99658) bouwen van een garage 29-10-99 Veldweg 8 (99534) verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 29-10-99 Winterkoning 29 (99713) aanbouwen van een serre 27-10-99 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een gemotiveerd be zwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan Bur gemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet BINNEN 6 WEKEN na de VERZENDDATUM worden ingediend. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Afdeling Planologie en Bou wen (balie bouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30-12.30 uur AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunningen verleend voor: 1. het slopen van de opstallen op het perceel Eikenlaan 65 (Randstad) (verzenddatum: 5 november 1999). 2. het verwijderen van een asbesthoudende vloerbedekking en leidingisolatie uit gebouwen op het perceel Amersfoortsestraat 18 (voormalig Cenakel) (verzenddatum: 5 november 1999). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Wet Awb) kunnen belanghebbenden een ge motiveerd bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat be zwaarschrift worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzenddatum van de sloopvergun ning worden ingediend. AANVRAAG EN ONTWERP-BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij een verzoek om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben ontvangen van: - Brepo B.V. Het betreft een revisievergunning ten behoeve van het graveren en bedrukken van relatiegeschen ken d.m.v. tampondruk/zeefdrukken. De inrichting is gelegen op het perceel Nieuwegracht 7 te Soest. Aan de desbetreffende vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu. De ontwerp-beschikking, de aanvraag en andere daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 10 november 1999 tot 8 december 1999 - in het gemeentehuis, kamer 2.31 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur - in de bibliotheek aan de Willaertstraat, tijdens de openingsuren Gedurende deze termijn kan een ieder gemotiveerde SCHRIFTELIJKE BEDENKINGEN te gen het ontwerp van de beschikking inbrengen bij het gemeentebestuur (Postbus 2000, 3760 CA Soest). Deze worden mede ter inzage gelegd. Wanneer de indiener van bedenkingen daarom verzoekt, worden zijn persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt. Dit verzoek moet schriftelijk tegelijkertijd met de bedenkingen bij het gemeen tebestuur worden ingediend. Een ieder kan ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BEDENKINGEN inbrengen op een openbare zitting, waar gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtewisseling, waarbij de vergunningaanvrager eveneens wordt uitgenodigd. U gelieve daartoe een afspraak te maken voor 24 november 1999. BEROEP tegen de beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn bedenkingen heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te bren gen, dan wel de beschikking straks afwijkt van het ontwerp. BESCHIKKINGEN WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest maken bekend, dat bij besluit van 19 oktober 1999 is besloten over te gaan tot het verlenen van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van: - Zuwa Sloopwerken Het betreft een revisievergunning voor een sloop-en aannemingsbedrijf. De inrichting is gelegen op het perceel le Heezerlaantje 60 te Soest. Aan de desbetreffende vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het mi lieu. De vergunning en de andere daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 10 november 1999 tot 22 december 1999. - in het gemeentehuis, kamer 2.31 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur - in de bibliotheek aan de Willaertstraat, tijdens de openingsuren. Gedurende deze termijn kan BEROEP worden ingesteld door: a. de vergunninghouder; b. de betrokken adviseurs; a belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen; d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; e. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking. De aandacht wordt erop gevestigd dat de beschikking afwijkt van de ontwerp-beschikking. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van een VOORLOPIGE VOORZIENING. Dit verzoek moet eveneens binnen de genoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de hierboven genoemde afdeling van de Raad van State. Voor het in stellen van beroep/verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor die datum een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 29 oktober 1999 t/m 4 november 1999 Datum verzending: 5 november 1999 De volgende kapvergunningen zijn verleend: Diegenen die menen in hun belangen te worden geschaad door een eventuele vergunning kun nen dit mondeling of schriftelijk binnen 4 weken na deze bekendmaking kenbaar maken bij de afdeling groen milieu van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, telefoonnum mer 035-6093709. Perceel: Choristenpad 57 Braamweg 97 Beukenlaan 25 Aagje Dekenlaan 39a Beatrixlaan 43 Betreft: 1 berk 1 cedrus atlanticus 2 sparren, 1 berk en 1 populier 1 prunus 2 bomen WELKOMSTAVOND NIEUWE INGEZETENEN Inwoners van de gemeente Soest, die dit jaar in Soest of Soesterberg zijn komen wonen, zijn van harte welkom op een speciale welkomstavond die voor hen op woensdag 17 november in het gemeentehuis wordt gehouden. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur is men van harte welkom. De leden van het college van B&W zullen die avond dieper ingaan op zaken die op dit mo ment in de gemeente spelen en ook het 'waarom' vertellen. Het gemeentebestuur wil daarnaast graag de mening van de nieuwe inwoners horen over zaken die hen zijn opgevallen. Misschien komen er suggesties naar voren over hoe het in hun vroegere gemeente geregeld was. In deze bijeenkomst is ook een rondleiding door het gemeentehuis begrepen. Op die manier leert men in voorkomende gevallen de weg vinden in het gemeentelijk apparaat. Aandacht wordt ook besteed aan de gemeentelijke informatiemogelijkheden als Internet en Te letekst. De 'Swing Selection' uit Soest zorgt voor een muzikale omlijsting. GEDEELTELIJKE AFSLUITING ZANDLAAN ZATERDAG 11 DECEMBER Burgemeester en wethouders maken in verband met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend, dat zij besloten hebben: Op zaterdag 11 december 1999 vanaf 9.30 uur tot 16.00 uur in verband met de Wielerveldrit van Amersfoort, de Zandlaan vanaf het dierenpension tot het deze weg kruisende rijwielpad van Soest naar Amersfoort, door middel van bord Cl van bijlage I van het RW-90 gesloten te verklaren voor alle bestuurders, uitgezonderd bestemmingsverkeer. N.B.: Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere be palingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tij delijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan wor den gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de president van de rechtbank te Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd van f 210,- voor een natuurlijk persoon of f 420,- voor een rechtspersoon. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. MELDING WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest maken bekend, dat zij de volgende mel ding in het kader van de Wet milieubeheer hebben ontvangen: Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer - Molenstraat 148-150 (Paperwork Soest) Het betreft het oprichten van een nieuwe inrichting t.b.v. het binden, knippen, vouwen en nie ten van papier. Tegen de melding kan geen bezwaar worden ingediend, genoemde instelling zal aan de alge mene voorschriften, bij de desbetreffende algemene maatregel van bestuur gesteld, voldoen. Desbetreffende stukken kunnen gedurende de periode van 10 november 1999 tot 8 decem ber 1999 worden ingezien in het gemeentehuis, kamer 2.31, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Inlichtingen: afdeling groen en milieu, tel 035-6093643. WEGVERKEER Burgemeester en wethouders maken in verband met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend, dat zij besloten hebben: I. Met plaatsing van bord Gil - verplicht fietspad -, bord G12A -fiets/bromfietspad - en bord G12B - eindefiets /bromfietspad - van bijlage I van het RW 1990 op de navolgende punten worden de bromfietsers al dan niet met ondersteunende markeringen en bebording van en naar de fietspaden buiten de bebouwde kom en de rijbaan binnen de bebouwde kom ge leid: a. op de Koningsweg bij de kruising de Jachthuislaan; b. op de Vredehofstraat tussen de aansluitingen van de Biltseweg en Colenso; c. op de Soesterbergsestraat bij de kruising Dennenweg/van Beuningenlaan; d. op de Birkstraat nabij de aansluiting van de Maarschalkersteeg; e. op de Rademakerstraat nabij de aanduiding van de bebouwde kom; f. op de Banningstraat ten oosten van de aansluiting van de Oude Tempellaan. II. Met plaatsing van bord G12A - fiets /bromfietspad - van bijlage I van het RW 1990 op de Birkstraat nabij de aansluiting van de Maarschalkersteeg en bij de gemeentegrens met de gemeente Amersfoort huidige fietspaden aan te duiden als verplichte fietspaden voor fietsers en bromfietsers; III. een afschrift van dit besluit te zenden aan: g. het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht; b. de hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat in de provincie Utrecht; h. de districtschef van de Regiopolitie Eemland-Noord; d. de commandant van de Brandweer Soest; N.B.: Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere be palingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tij delijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan wor den gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de president van de rechtbank te Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd van f 210,- voor een natuurlijk persoon of f 420,- voor een rechtspersoon. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. BESLUITEN B. W. d.d. 2 NOVEMBER 1999 ONDERWERP Verkeersbesluit "Bromfietsers op op de rijbaan" Sloopwerkzaamheden op zondag Voorstel van de wethouder RVO inzake het bezwaarschrift van mw. M.Th. van Dorresteyn Gemotiveerde bezwaren tegen het genomen besluit kunnen binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA, te Soest. BESLISSING Het verkeersbesluit vaststellen. Besluit van 5 oktober 1999 wordt ingetrok ken omdat het college niet bevoegd is op dit punt een beslissing te nemen. Kennis wordt genomen van besluit burge meester om ontheffing te verlenen o.g.v. art. 3 van de Zondagswet voor slopen op zondag onder voorwaarde - dit slechts inpandig gesloopt zal worden en het af te voeren sloopmateriaal bin nen zal worden opgeslagen tot de daar op volgende maandag. - Dat deuren gesloten blijven en ramen worden geblindeerd en gewerkt wordt van maximaal 9.00 - 18.00 uur. 1. Mw. van Dorresteyn ontvankelijk verklaren in haar bezwaren; 2. de bezwaren, zoals gesteld in het be zwaarschrift d.d. 31-08-1999 en nader toegelicht tijdens de hoorzit ting d.d. 27-09-1999, ongegrond verklaren; 3. de verleende bouwvergunningen nrs. 98343 en 98589 in heroverweging in stand laten; 4. de indienster van het bezwaarschrift en de vergunninghouders hiervan in kennis stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 32