ierken vraagd ASTE GERS luping UNIT biedt te koop aan 'Vredehofstraat 7' de lokale soap Van Breukelen Vastgoed Sloopvergunning gebouw Randstad Sinterklaas komt 20 november in Soest W#RTMANN Öde Bedstee voor de Bezwaren tegen nieuwbouw Verkley/Homoet ongegrond Verblijfsvergunning voor Soester Iraniër Sadjad Hadjipur unaiP' fetóMfïf' vVV Rantsoen, ruime mo- iwoning met berging. voor verkoopinforma- Den Blieklaan waarschijnlijk vrijdag open Van Breukelen Vast-goed Assurantiën m Bent u uitgekeken op grijs? PAGINA A A_4 WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT ACTUEEL PAGINA 5 Aanrijding Nieuwbouwwoningen, zodra vervuilde grond is gesaneerd Procedure kantoorbestemming begint na vier jaar opnieuw Veel activiteiten rondom intocht goedheiligman Gevolg van maatregel Cohen Wie vergelijkt leest de Soester Courant Service bij Schoemaker tak 5413521 2 IIE XCLUSIEVE JIdames- EN HERENMODE Catering Party-service 289.000,- Ranonkelstraat AMERSFOORT In de gewilde bloemenbuurt en nabij de Soesterweg een goed on derhouden middenwoning met tuin, c.v., berging en achterom. Ind.: hal, m.k., uitgebouwde woonk., mod. keuken met inb.app., inpandige berging. Ver dieping: overloop, 2 sl.km., bad- km. met ligbad en 2e toilet, zol der met vaste trap. Alg.: deze wo ning verkeert in goede staat van onderhoud en is o.a. voorzien van hete luchtverw., kunststof kozijnen en parketvloer. kosten koper Gevraagde koopsom Kamperfoeliestraat 6 ƒ398.000,- kosten koper SOEST Vrij gelegen derne ui Gevraagde koopsom ƒ379.000,- kosten koper Parkstraat 2 BAARN In het centrum te, op lo welke he^ ;n 3-kamer maisonnet- lenoeg alle voorzieningen veraangenamen. De Den Blieklaan wordt misschien morgen, waarschijnlijk vrijdag 12 no vember, weer opengesteld voor ver keer. De reconstructie, waarmee in augustus werd begonnen, is dan ach ter de rug. Maandag en dinsdag moet het ver keer in de directe omgeving nog re kening houden met omleidingen. Op 15 november worden op de Bosstraat (tussen de Den Blieklaan en de Wieksloterweg) plateaus aangelegd. Deze werkzaamheden duren één dag. Op dinsdag 16 november wordt op de Den Blieklaan (tussen de Bos straat en de Foekenlaan/Dolderse- weg) een plateau aangelegd. Ook dat neemt één dag in beslag. Koninginnelaan 40 Soest Tel.: (035) 601 7962 Fax. (035)602 60 61 vbreukel@worldonline.nl lingerie en damesmode Rademakerstraat 11-13 Soesterberg Telefoon 0346 - 35 18 45 Gratis parkeren voor de deur! Bij de Bedstee vindt u leuke combinaties in zwart/ijsblauw of berber/ hazelnoot met marine en zon nig maisgeel. woont niemand. De Swaan verbouwde het huis en opende zijn kantoor. Buur vrouw Gastelaars maakte vanaf het be gin bezwaar tegen de bestemmingswij ziging. Ze kreeg nul op het request bij de gemeente, maar vocht de kwestie uit tot de Kroon. Die stelde vast dat de ge meente een fout had begaan in de pro cedure. Yolande Gastelaars, die bang is dat er nog meer kantoren in haar woonomge ving komen als De Swaan zijn zin krijgt, dacht dat de zaak daarmee gesloten zou zijn. De Swaan liet het er niet bij zitten en klopte opnieuw bij de gemeente aan de deur. Hij heeft immers veel geld ge stoken in zijn kantoor. Hij vindt dat de gemeente bij hem verwachtingen heeft gewekt en vindt dat de gemeente op nieuw een bestemmingswijziging moet voorbereiden. Verhoudingen Het College is van plan dat te doen en heeft de gemeenteraad een voorstel ge daan, waarover donderdag 18 november wordt gestemd. Hoe de politieke ver houdingen zijn, is niet exact te zeggen, omdat het CDA en GPV/RPF/SGP vorige week dinsdag nog niet het ach terste van hun tong liet zien. Ingeschat mag worden dat ze akkoord zullen gaan met een nieuw voorbereidingsbesluit, dat nodig is om te kunnen afwijken van het bestemmingsplan. De WD, met acht zetels de grootste partij, en de PvdA (3) zullen het voor stel in elk geval steunen. Tegen zijn de oppositiepartijen GGS, GL/PS en D66, samen goed voor acht van de 27 zetels in de Soester gemeenteraad. Op dit moment zijn er twaalf voorstan ders voor een kantoorbestemming. Om een meerderheid te krijgen, zijn nog twee stemmen nodig. Het ligt in de lijn der verwachting dat in ieder geval het CDA meegaat, anders zou het zijn eigen wethouder Bart Krol behoorlijk in zijn hemd laten staan. Mocht het CDA toch tegenstemmen, dan kan de tweemans fractie van GPV/RPF/SGP het Colle gevoorstel nog over de streep trekken. Als het voorstel wordt aangenomen, start automatisch de bezwarenprocedu re. Houdt de gemeente voet bij stuk, Twee Soester jongens van 16 jaar zijn vorige week dinsdag licht gewond ge raakt bij een aanrijding op de Dorres- teinweg. Ze zaten op een bromfiets die werd aangereden door een auto, be stuurd door een 56-jarige inwoner van Barneveld. De man reed uit een inrit de weg op en zag de brommer over het hoofd. De jongens vielen en beschadig den ook hun kleding. Het gebouw van het voormalige Randstad-terrein aan de Eikenlaan mag met de grond gelijk worden ge maakt. De sloopvergunning geldt vooralsnog alleen tot het maaiveld. De fundering en andere onder grondse restanten mogen pas wor den verwijderd als de met chemi sche en andere stoffen verontreinig de bodem is gesaneerd. Wordt daar niet op gewacht, dan zou de grond worden geroerd en dat is onge wenst, gezien de vervuiling. Het grond water is ook verontreinigd. Een aantal tuinen, die grenzen aan het zogenoem de Randstad-terrein, zijn in het verleden reeds schoon gemaakt. Wanneer de grond op het terrein wordt gereinigd hangt af van projectontwikke laar Lingens Have uit Bussum en de provincie. Lingens Have moet een sane ringsplan maken, dat pas mag worden uitgevoerd als de provincie akkoord gaat. De kosten komen voor rekening van Lingens Have. Die zal hij doorbe rekenen in de verkoopprijs van de luxe woningen die hij op het terrein wil la ten bouwen. Afgelopen zomer was nog sprake van prijs per woning van 550.000 gulden. Het College is in principe bereid mede werking te verlenen aan het bouwplan, mits Lingens Have zich houdt aan de voorwaarden. Gebouwd kan er pas wor den als het volledige terrein is gesa neerd. Eerst moet er uiteraard worden gesloopt. Daarbij zal ook asbest worden verwijderd. Dit gebeurt op de wettelijk voorgeschreven manier. Het perceel aan de Eikenlaan biedt al decennia lang een trieste indruk. Sinds eind jaren zestig wordt het voormalige bedrijfsgebouw niet meer actief ge bruikt. Ooit waren er nog wel (chemi sche) afvalstoffen opgeslagen, maar die zijn geruime tijd geleden afgevoerd. In de loop der jaren heeft het groen bezit- genomen van het terrein. Een esdoorn en een eikenboom die op het terrein staan, moeten gespaard blijven. Vredehofstraat 7'. De eerste aflevering van de tweede serie van deze plaatselijke soap speelde zich vorige week af in het gemeentehuis. dan moet de bestemmingswijziging ook nog de goedkeuring van de provincie wegdragen. Komt het zover, dan zal Gastelaars het er niet bij laten zitten, want ze neemt de zaak hoog op en zal wederom tot de hoogste instantie blijven knokken. Ze presenteerde vorige week een zelf volgeschreven krantje van twaalf A-vier tjes met publicaties over de 'Vedehof- straat 7'. Gastelaars vindt het onbegrij pelijk dat de gemeente, ondanks de uit spraak van de Raad van State, opnieuw een procedure gaat starten. Tijdens de commissievergadering van vorige week liet ze wethouder Bart Krol (CDA) we ten dat de Tweede Kamerfractie van D66 vragen aan de minister Jan Pronk zal stellen, indien de gemeente de woonbestemming toch wijzigt in kan toor. Daarvan raakte Krol allerminst onder de indruk. Integendeel, het is allang geen geheim meer dat de Soester poli ticus landelijke ambities heeft en hij zal ongetwijfeld familieveijaardagen, Euro pa Cupfinales, recepties en vergaderin gen laten schieten voor een debat met Pronk. Alleen bij de gedachte daaraan spraken zijn ogen dinsdag al boekdelen. Gevraagde koopsom ƒ1.150.000,- kosten koper Gevraagde koopsom ƒ895.000,- kosten koper BAG VOOR EEN MILLENNIUMPRIJS VAN 250," (NORMAAL 349,"). WlJ LATEN U DIT "KlNG OF THE CENTURV" AANBOD GRAAG EVEN ZIEN. Zolang de voorraad strekt. >rijs L U S I E V E EN HERENMODE 3761 CJ Soestdijk Burg. Grothestraat 7 3743 BB Baarn Laanstraat 65 De bezwaren tegen de nieuwbouw van banketbakkerij Verkley en rij wiel- en bromfietshandel Z.J. van Homoet en de daarboven geplande woningen zijn ongegrond verklaard. De indienster heeft dat schriftelijk meegedeeld gekregen door het ge meentebestuur. Volgens de buurtbewoonster is het plan in strijd met het bestemmingsplan, om dat het bebouwingspercentage wordt overschreden, de afstand ten opzichte van de perceelgrens te klein wordt en de goothoogte en de diepte van het ge bouw niet overeenkomen met de voor schriften. Ook zou het nieuwbouwplan in strijd zijn met het Bouwbesluit. De buurtbewoonster maakte er bezwaar te- gen dat het beoogde pand ervoor zal zorgen, dat zij minder daglicht in haar woning krijgt. Op dit laatste punt verschilt het ge meentebestuur van mening. Wat de an dere punten betreft, zegt het College dat het de wettelijke procedure heeft ge volgd, die nodig is om af te kunnen wij ken van het bestemmingsplan. Het be stuur van de provincie Utrecht heeft hier inmiddels mee ingestemd, waarna de gemeente een bouwvergunning ver leende voor het plan. Het is de bedoeling dat de winkel van Verkley en de voormalige groentezaak van Van Dasselaar worden gesloopt. Verkley moet uitwijken naar een terrein dat grenst aan de rotonde op de Burge meester Grothestraat, voordat de nieuwbouw klaar is. Het gedeelte van Van Dasselaar wordt door Van Homoet bij zijn zaak betrokken. Als dat gereed is, wordt zijn huidige pand vervangen door nieuwbouw. Op de eerste verdie ping worden enkele woonappartemen ten gerealiseerd. De ondernemers hadden gehoopt dat de eerste fase van de nieuwbouw nu al zou zijn afgerond, maar tijdens de pro cedure werd veel vertraging opgelopen. Vier jaar al maalt het perceel Vrede hofstraat 7 in de ambtelijke en poli tieke en zelfs juridische molen en dat zal voorlopig wel zo blijven. In zet van de kwestie is de (gedeeltelij ke) kantoorbestemming die de ge meente aan het pand heeft gegeven. Dat besluit is door de Raad van Sta te vernietigd, omdat de procedure niet op de juiste wijze is gevolgd. De betrokkenen zijn nu weer van voor af aan begonnen. 'Vredehofstraat 7' is een lokale soap geworden. Vorige week dinsdag was de eerste aflevering van de tweede serie. A. de Swaan, die de villa jaren geleden kocht, kwam er speciaal voor uit zijn woonplaats in België naar het gemeen tehuis. Daar zat ook Yolande Gastelaars die aanzienlijk minder lang onderweg was, want zij woont op de Regentesse- laan, naast het perceel aan de Vredehof straat. In 1996 gaf de gemeente het woonhuis gedeeltelijk een kantoorbestemming. Op de eerste verdieping bleef de woon bestemming van kracht, maar daar Elf Iraniërs in Soest wachten al lan ger dan 4 jaar op een verblijfsver gunning. Twee jaar geleden bepaal de de Tweede Kamer dat Iran een veilig land zou zijn. Terug te sturen Iraniërs zouden na hun terugkeer nog een tijdje gevolgd worden door de Nederlandse regering, om na te gaan of zij veilig waren. Al heel snel bleek dat dit volgen van Iraniërs helemaal niet mogelijk was. Zowel Amnesty als Vluchtelingenwerk tekenden protest aan. Er werden vragen gesteld in de Tweede Kamer en er werd om een hoorzitting gevraagd. De kerken stelden zich beschikbaar om Iraniërs, die bedreigd werden met uitzetting, opvang te bieden. Ook in Soest stelden de ker ken zich op verzoek van Vluchtelingen werk garant. Intussen was er een regeringswisseling. Opnieuw brak er een tijd van afwach ten aan. Tot september, toen besloot de Tweede Kamer op voorstel van Cohen I een versoepelende maatregel voor deze Sadjad Hadjipur en Henk de Jong. groep Iraniërs te tretfen. In Soest vallen waarschijnlijk de meeste van de 11 in ROA-huizen wonende Iraniërs onder de regeling. Zéker weten ze het pas als de verlossende brief van justitie binnen komt. Dat was op 3 november het geval voor Sadjad Hadjipur. Hij mag niet alleen in Nederland blijven, maar kan nu ook zijn studie tandheelkunde aan de universiteit van Amsterdam vervolgen. Henk de Jong, vrijwilliger van Vluchtelingen werk, heeft Sadjad al die tijd samen met zijn advocaat juridisch begeleid. Lijkt het u ook leuk werk om u in te zetten voor mensen als Sadjad? Meld u dan aan als vrijwilliger bij Vluchtelin genwerk. (tel. 6026053, vragen naar Ammy of Elly). ^)AI meer dan 50 jaar repareert Schoemaker beeld, geluid i en huishoude lijke apparaten. Eigen monteurs verzorgen snelle en vakkundige reparatie. Nu ook op zaterdag! Kleuren-tv, tele foon of I.S.D.N. defect?wasauto maat stuk; koelkast ontdooit? Bel Schoemaker, wij staan voor u klaar! expert Schoemaker Burg. Grothestraat 9 Telefoon: 035 - 601 03 44 Aan het eind van de eeuw heeft King voor u een zeer aantrekkelijk aanbod: TWEE 1 00% KATOENEN KlNG SHIRTS SAMEN MET EEN EXCLUSIEVE KlNG OVERNIGHT t kan slapen toch mooi zijn. Op zaterdag 20 november komt Sint- Nicolaas naar Soest. Omdat de goedhei ligman niet op alle plaatsen tegelijk kan zijn, komt sint een week later dan de aankomst op tv naar Soest. Dit keer geen aankomst per trein of zoals vorig jaar per helikopter, maar Sint-Nicolaas en zijn pi eten zullen na hun nachtelijk werk over de daken slapen in de jeugd herberg aan de Bosstraat. De Spaanse gasten vragen wel aan de Soester jeugd om die zaterdagmorgen wat stiller te zijn, omdat Sint-Nicolaas graag wat wil uitslapen. Immers, dit jaar hoop de sint 1729 jaar te worden! Vanaf de Bosstraat zal hij omstreeks 12.30 uur met zijn pieten in optocht naar het gemeentehuis rijden voor de officiële ontvangst door burgemeester J. de Widt. De route loopt via de Den Blieklaan, Insingerstraat, V.d. Weijden- straat, Obrechtstraat en Vedelaarpad langs 't Kwettemest. Hier zal de sint even stoppen voor een kort bezoek aan de twintigjarige peuterspeelzaal. Via de Willaertstraat gaat de stoet naar de bi bliotheek die in een nieuw huis zit. De tocht wordt vervolgd via Dorpsstreek, Dalweg en Speenkruidstraat om via de Dalweg naar het Raadhuisplein te gaan. Na de officiële ontvangst door de bur gemeester zullen de pieten voor het no dige vertier zorgen. Aansluitend is er een kort bezoek aan de Lindenhof. Ook dit jaar zijn er kleurplaten van sin terklaas voor de jongste groepen van de basisscholen. Eigenlijk meer een bouw plaat die in te kleuren is, want na de schoen in 1998 heeft het Sint Nicolaas Comité Soest gekozen voor een sinter klaashuis. Een tiental kinderen zullen hun gemaakt werkstuk zelf bij Sint-Ni- colaas komen brengen. Steun en inzet van velen Om te voorkomen dat iedereen naar de Bosstraat gaat en Sint-Nicolaas niet kan uitslapen heeft de Hopman Masselman- groep zich bereid verklaard om rond de jeugdherberg een beetje op te passen. Ook op het Raadhuisplein verrichten zij hand- en spandiensten. Voor alle zeker heid loopt de EHBO mee in de optocht, Autotron Rosmalen staat garant voor een authentieke (pepernoten)bus en taxi Klomp laat voor en na de optocht de pieten niet lopen. En dan niet te verge ten Klaas S. en de ruim 50 Pedro's. De jaarlijkse intocht is in handen van het Sint-Nicolaas Comité Soest en wordt financieel gesponsord door de gemeente Soest, de Soester Zakenkring en de fe deratie MKB Soest. Cijferspel Het sinterklaas-boekje 1999 is huis-aan- huis verspreid. Daarin vindt men alle informatie over de intocht. Ook het sin- terklaas-cijferspel kan men hierin vin den. Dertig winkels in Soest hebben een cijfer van de sint gekregen, te vinden op de etalageruit. Tel alle cijfers bij elkaar op en stuur de oplossing naar: Sinter klaas, Postbus 99600, 3760 NA Soest, of deponeer het deelnameformulier in de actiebus bij het kantoor van de Soes ter Courant, Van Weedestraat 227. On der de goede inzenders worden waarde bonnen van 100 gulden yerloot, die be schikbaar zijn gesteld door de hofleve ranciers van Sint-Nicolaas: DA-drogis- terij Kok, Expert Schoemaker, Hulle- man Optiek, Megapool Soest, Sleepweil Soest, Tingelijn de kinderwinkel. Etalagewedstrijd Ook dit jaar vraagt Sint-Nicolaas aan alle winkels om hun etalages in de sfeer van 5 december te maken. De winkel met de mooiste etalage kan rekenen op een oorkonde, die de goedheiligman zal uitreiken op 27 november tijdens de sin- terklaasmarkt in de Winkelkring Van Weedestraat. Koopavonden Op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 december zullen de winkels open zijn tot 's avonds negen uur. Wieksloterweg SOEST Schitterend gelegen aan de rand van de bebouwing van Soest, te genover de Pijpenburgse bossen, een vrijstaande woning op ca. 1500 m2 eigen grond. Ind.: hal, toilet, L-vormige woonk., mod. keuken en bijkeuken. Verd.: 3 ruime sl.kam. en douchecel, bergzolder met vlizotrap. Alge meen: deze woning verkeert in icuciijnc »aai «au onderhoud. De mogelijkheid be staat om de woning nog uit te bouwen. Sterrenbergweg SOESTERBERG-NOORD Vrij gelegen, op ca. 900 m2 grond, een geheel gemoderniseerd en uitgebouwd vrijstaand woonhuis met grote garage, paardenstal en schitterend aangelegde vrije tuin. Ind.: hal, toilet, m.k., ruime L-vor mige woonk. met parketvloer en schouw, mod. hoekkeuken met inb.app. (o.a. vaatwasmach., koelk., oven, gask.pl.) en bijkeu- w.v... luxe badkam. met ligb. en apar te douche, apart 2e toilet, 4 sl.km. (2 met balkon), zolder met vaste trap en ruime 5e sl.km. Alg.: deze woning verkeert in uitstekende staat van onderhoud en is o.a. voorzien van extra isolatieglas, nieuwe gara ge, paardenstal (3m x 4m), aangelegde tuin met o.a. vijverpartij, bloemenkas, volière en meerdere terras sen. De jaarlijkse reis van Spanje naar Nederland gaat vooraf aan de In tocht van Sint-Nicolaas en zijn zwartepieten, een eeuwenoude tra ditie die stamt uit de derde eeuw. Zaterdag 13 november zal de aan komst op tv te volgen zijn. Menig kinderhart zal sneller gaan klop pen. die door de politiemensen van Eemland Noord veilig door de Soester straten zal worden geleid. De heer v.d. Grift is zijn rijtuigen al aan het poetsen om straks Sint-Nicolaas van de Bosstraat naar het gemeentehuis te brengen. PVO en de pietenband zijn druk met het repeteren van sinterklaasliedjes. De supermarkten A&P, AH, C-1000 en Hoogvliet zorgen ook dit jaar weer voor het strooigoed.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 5