nu quae wmm Nieuw elan in 'ontmoetingscentrum' door professionele ondersteuning 'Slecht teken voor onderwijs' Filipijnen centraal op DWG-avond mmm expert "Een eigen dealing- room, dat wérkt voor beleggers." 1 ACTUEEL! laardij! GRATIS 2000 Fl. 269, SCHOEMAKER PAGINA 5ELING WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 SOESTER COURANT PAGINA 7 De Vijverhof zoekt enthousiaste vrijwilligers EZE KRANT VINDT U DE rENTlES (Kleintjes). /.tiuisweb.nl Ci.lt (.stcr^ClS t.w.v. f 6,95 voor elke bezoeker. Bonne-bonne-bonne Brommers botsen De grootste zuigkracht in zijn klasse! Voor Expert gaat niets te ver. Jsi BURG. GROTHESTRAAT 9, SOEST - TEL 035-6010344 EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAN Oud-schooldirecteur Moerkerke heeft handen vol aan advieswerk Goed beleggen was nog nooit zo dichtbij. t ring Depositofonds Je Coöperatieve niging Gooische lartverzorging u.a ooi, Eemland en de Vechfifreeli Utrechlseweg 11 /ersum - 035-6242548 jrgh", Gr. Wichmanlaan 28 issum - 035-6917988 at", Wesierstraai 92 \mersfoort - 033-4611344 of", Albert Cuyplaan 196 oest-035-6242548 kbaar onder nummer 242548 n de GUV deelt de leden-depo- SALDOBIUETTEN zijn verzon- do-biljet hebben ontvangen, dan ntact op te nemen met ons extern 3nts Hilversum. leurenbrochure die lijnwerpers zet, biedt ingrediënten voor een lel voor een rxatie 035-6016251 1930 met garage, ca. 1065 m2. Aantrekkelijke tijheid van winkels en bos- let groene hart van Neder- iting op de A28 geven dit rijke meerwaarde. Ider, slaapkamer, douche- aapkamers, balkon en over- id woonhuis ca. 425 m3. Met .ening te worden gehouden. w»l het centrum van litbalkon geven u het volle ,n de Van Weedestraat. r, veel raam partijen en toe- 'kamer, bergkamer, douche- lerheden: eigen c.v.-gas in een uitstekende staat van irtement. Vloeropp. circa 65 nslaan 167 ÊXëTm eus verbouwd en nieuwe badkamer en grote xtra kamer. Totaal effectief I. zolder). Indeling: Woon- iet deur naar balkon, vrijwel •aratuur, grote slaapkamer, astafelmeubel en toilet. Zol- Dtentiële extra kamerruimte, id en voorzien van c.v. gas- b middenwoning het zuidwesten. Totaal grond den: Luxe keuken, fraai sani- 1e living, wanden in het hele ïrkt en vanzelfsprekend c.v.- Dptimale isolatie (thermoglas, Excellente staat van onder living, open keuken compleet n hal. 1e verd.: 3 ruime slaap- Dp. 2e verd.: vaste trap naar tuur en de luxe in dit huis ge ring. [•75) yale berging, carport rbestrating, fraaie borders en ig met winkels en N.S.-station houd woonhuis ca. 500 m3. B.g.: L-vormige woonkamer, ipparatuur, ruime slaapkamer, hal. 1e verd.: 4 slaapkamers, )t. 2e verd.: bergzolder niet "Ontmoetingscentrum", zo worden ide dienstencentra in Soest (in Honsbergen en de Vijverhof) voortaan genoemd. Daarmee hoopt de SWOS van het "stempel" af te ko men dat de dienstencentra alleen [bedoeld zouden zijn voor de bewo ners van de beide wooncomplexen [voor ouderen. Integendeel: beide ontmoetingscentra staan open voor alle ouderen van Soest die zin heb ben om met elkaar koffie te drin- i ken, een spelletje te doen of welke j andere activiteiten ook. De omvorming van diensten- naar ont moetingscentrum is geïnspireerd door [het onderzoek naar het bereik van de dienstencentra door drs. Nel Verhoe ven. Daaruit bleek dat het dienstencen trum van de Drie Eiken in Soesterberg een aanzienlijk groter bereik had onder de plaatselijke oudere bevolking. Het grote verschil zat hem in de aanwezig heid van een beroepskracht, aldus SWOS-coördinator Martin van Weel den. Hij gaat - in afwachting van de komst van een andere beroepskracht (waarvoor de gemeente hopelijk nog eens de nodige fondsen zal fourneren) voorlopig één dagdeel per week de vrij willigers in de Vijverhof en Honsbergen ondersteunen. De ontmoetingscentra draaien, zoals bekend, vanouds op de inzet van toege wijde vrijwilligers. De beroepskracht zal hen terzijde staan met het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten en optreden als vraagbaak, maar niet zelf de kar trekken. Dat doet de vrijwilligerswerk- groep, die in de Vijverhof o.a. bestaat uit Ernst van Dorresteijn (secretaris) en de leden Bep van der Heijden en Rie Challa. Zij zoeken nog enthousiaste col lega's. De nieuwe opzet van de dienstencentra - om ze zo nog even te noemen - vraagt inderdaad om aanvulling van het aantal vrijwilligers. Mogelijk zijn er "oudge dienden" die zich aangesproken voelen V.l.n.r. Martin van Weelden, Bep van der Heijden, Rie Challa en Ernst van Dorresteijn. door de nieuwe "formule" en nog eens een poosje willen meedraaien, of buurt bewoners die zin, tijd en gelegenheid hebben om per week een aantal uren in het ontmoetingscentrum mee te doen. "De vrijwilligers hebben recht op steun en aandacht van de SWOS," aldus Mar tin van Weelden. De werkgroep is daarom bijvoorbeeld op zoek naar vrijwilligers (m/v), die willen optreden als gastheer/gastvrouw in de Vijverhof - "wat persé niet het zelfde is als barbediende," licht Martin van Weelden toe - die de gastvrijheid in het ontmoetingscentrum opnieuw ge stalte kunnen geven. Wie belangstelling heeft kan zich in verbinding stellen met Ernst van Dorresteijn (tel. 6018519) in de Vijverhof, of met de SWOS (tel. 6023681). ONGEWOON WONEN GEWOON MEENEMEN Birkstraat 101 Soest naast Middelman Wooncentrum De politie heeft in de afgelopen dagen weer een fors aantal bekeuringen uitge schreven. De meeste werden uitgedeeld voor parkeerovertredingen, maar ook de gordelcontrole (deze maand extra in de aandacht van de politie) leverde een aardige oogst op. Daarnaast de gebrui kelijke problemen met fietsverlichting, geslotenverklaringen enzovoorts. Verder ging er en Soester op de bon omdat hij zijn drie honden niet aangelijnd had. De bonnenoogst van de afgelopen week: Dinsdag 72 Woensdag 37 Donderdag 70 Vrijdag 47 Zaterdag 78 Maandag 19 totaal 323 Op zondag heeft de politie geen bekeu ringen uitgeschreven. Bij een ongeval op de Beckeringhstraat zijn maandagmiddag twee bromfietser gewond geraakt. Een van hen, een 20- jarige Utrechter, reed aan de verkeerde kant van het fietspad en botste frontaal op de ander, een 19-jarige jongeman uit Blaricum. Hij werd voor controle naar een ziekenhuis in Amersfoort gebracht maar kon daarna naar huis. Met de nieuwe Mobilo Plus stofzuigers van Philips krijgen stof en vuil geen kans meer. Deze krachtpatsers laten geen spoor achter. Het unieke 6-filter-systeem zorgt voor schone uitblaaslucht HR 8564 Extra lage prijzen door gezamenlijke inkoop van 3000 Experts in Europa. Gratis Expert All-Risks-Garantie (bij aankopen boven 490,-). Geldt niet voor mobiele telefonie. (Q) Gratis Thuisbezorgen. (g[) Vakkundige en snelle service, (Q) Gratis Omruilgarantie. iööv Modern betaalgemak met o.a. de Expert Creditcard. Philips Mobilo Plus HR 8564 stofzuiger. Een krachtige, lichtgewicht design stofzuiger met geïntegreerde draaitop, chromen buizen en 6-filtersysteem. Zuigkrachtvermogen 360 W, motorvermogen 1500 W. (Q) www.expert.nl Enkele weken geleden nam hij af scheid als directeur van de drie Van der Huchtscholen, maar hij komt bijna om in het werk. Dat is goed voor zijn bureau Consultants On derwijs Organisatie, maar het baart P.J. Moerkerke ook zorgen. "Het is een slecht teken voor het onderwijs, het betekent dat steeds meer scho len in nood komen." Moerkerke wordt als extern adviseur door scholen ingehuurd om reorganisa ties en fusies te sturen, directeuren te begeleiden, interim- en crisimanage- ment op zich te nemen, schoolorganisa ties te analyseren en te verbeteren. Ver anderde regelgeving, verzelfstandiging, schaalvergroting, het zijn begrippen die aan de orde van de dag, maar niet over al ingeburgerd zijn. Op dit moment heeft Moerkerke een stuk of zes freelan cers, over het algemeen (oud)directeu- ren, in dienst en vijf projecten, van veer tig tot achthonderd uur, in portefeuille. "Het onderwijs op zich is niet slecht. Het punt is dat mensen op hun grenzen lopen. Het ziekteverzuim is hoog en ik verwacht dat dit zal toenemen. Daar moet aan gewerkt worden. Er is een toenemende werkdruk, de mensen moeten steeds meer verantwoordelijk heid afleggen en krijgen te maken met steeds meer veranderingen. Kijk maar naar de voor- en naschoolse opvangen, gezinnen die uit elkaar vallen, nieuwe technieken. Als je een goede leraar was, werd je vroeger vanzelf hoofd van de school. Tegenwoordig ben je ook be leidsmaker en moet je van meer afwe ten dan alleen het onderwijs. Directeu ren kunnen een tweejarige cursus vol gen, maar dat gebeurt lang niet altijd. Het zou wel moeten, maar dat heeft te maken met de regelgeving vanuit Zoe- termeer (Ministerie van Onderwijs- red.)", zegt Moerkerke die tijdens zijn loopbaan bij de Van der Huchtschool in zijn eigen tijd rechten studeerde en ma nagementopleidingen en diverse cursus sen volgde. "Door studie heb ik allerlei zaken ge leerd en bijgehouden. Directies en be sturen worden vandaag overspoeld met dingen waar ze nog niet aan toe zijn. Bij de Van der Huchtschool begonnen we al in 1989 met bovenschools manage ment. Sommige scholen krijgen daar nu pas mee te maken of zijn er net aan toe, ik heb er al tien jaar ervaring mee." Zelfstandiger "Ik vind het goed dat het basisonderwijs zelfstandiger wordt. Voorheen kwam alles uit Zoetermeer, kon je je altijd ver schuilen achter Zoetermeer, nu moet je zelf alles maken én waarmaken. Het ontbreekt de scholen aan faciliteiten, er moet een zakelijke inslag komen. Nu is er meer afstand tussen directie en schoolteam. Er zijn veel directeuren, ik schat zestig tot zeventig procent, die dat niet willen. Ze staan liever voor de klas. Iemand die negentig procent van de tijd wil lesgeven, moet je geen directeur maken, maar bijvoorbeeld locatiehoofd. Ik ben er niet voor dat directeuren al leen maar financiële managers en des kundigen zijn. Je moet wel uit het on derwijs komen en een managementop leiding hebben gedaan. En: je moet het willen." Moerkerke is sinds kort zelf geen direc teur meer. Dertig jaar lang werkte hij voor de Van der Huchtschool, hij was zeer nauw betrokken bij de oprichting van de drie bijzonder neutrale basis scholen in Soest. De laatste jaren was hij drie dagen per week in dienst van de P.J. Moerkerke tijdens de afscheidsre ceptie die hem enkele weken geleden werd aangeboden door de Van der Huchtschool. De voormalige directeur voorziet nu veel scholen van advies. Foto: Goos van der Wilt onderwijsstichting. Volgens Moerkerke, die in 1992 zijn eigen adviesbureau op richtte, was dat genoeg om het werk te doen. Het bestuur wilde dat de alge meen directeur van de Van der Hucht scholen op fulltime basis zou gaan wer ken. "Ik heb geprobeerd het bestuur er van te overtuigen dat drie dagen genoeg is. Ze hebben anders besloten, op een democratische wijze, maar ik heb geen zin om dingen tegen mijn zin te doen. Dan kun je gaan dwarsliggen, maar dat is voor de mensen niet goed. Daarom ben ik opgestapt. Dat besluit was hele maal niet makkelijk. Als je in mijn hart kijkt, was ik liever tot mijn VUT door gegaan. De binding met de kinderen is altijd gebleven, ook als bovenschools directeur. Het doel is dat de kinderen er beter van worden, daar gaat het om. Ik heb vertrouwen in de mensen die er werken en zal de ontwikkelingen blijven volgen. Destijds hadden we tweehon derd kinderen, nu zijn het er 650 tot zevenhonderd. Er staan kinderen op de wachtlijst, het wordt tijd voor een vier de school." Of de Van der Huchtschool nog eens aanklopt bij haar oud-directeur voor advies, is de vraag. Maar Moerkerke heeft werk zat. "In '92 zeiden de scho len dat ze geen geld hadden voor extern advies. Nu zien ze in, dat het nog meer kost als de mensen zo'n hoog ziektever zuim hebben. Dat proberen ze nu te ver mijden door te investeren in dit soort advies." Zo'n honderd belangstellenden konden vrijdagavond 5 november tijdens de jaarlijkse informatie avond van de Derde Wereldgroep Soest genieten van een boeiend ver haal over de Filipijnen door pater Edgar Koning, oprichter van het Fi lippines Informatie- en Documen tatie Centrum in Dordrecht. Pater Koning sprak in het kader van het door de DWG gesteunde project van "Aid Foundation" op Negros, een van de ca. 7000 eilanden van de Filipijnen. Onder deze 7000 horen volgens de in leider ook de vele onbewoonde rotspun ten die boven water uitsteken. De toe hoorders kregen, mede door de getoon de dia's, een goed beeld van de moei lijke situatie van de kleine boeren en arbeiders, hun weinige mogelijkheden en tevens van de prachtige natuur. Pater Koning die zelf jarenlang in dit land werkte is, volgens eigen zeggen, verknocht geraakt aan het land en zijn bevolking. Hij is ervan overtuigd dat de vele arme boeren nauwelijks iets beter worden van de grootschalige ontwikke lingsprojecten. Kleine projecten, zoals opgezet door voornoemde "AID", waarbij mensen individueel "op het paard" worden geholpen of waar voor zieningen op lokaal nivo worden gerea liseerd helpen deze mensen. Hierbij stel de hij het werk van de DWG als voor beeld en wenste Soest geluk met deze organisatie. Voor de aanvang van zijn voordracht was er voor ieder ruim gelegenheid zich op de hoogte te stellen van alle projec ten die de DWG op dit moment in be werking heeft middels fotopanelen en onderlinge discussie. Ook kramen van Wereldkinderen en de Wereldwinkel De muziek- en dansgroep "A lab tij dens de DWG-avond in het Griftland College. waren aanwezig. Na de voordracht trad de Filippijnse muziek- en dansgroep "Alab" op met dansen van de verschil lende eilanden. Dat viel bij de aanwe zigen duidelijk in de smaak. De Derde Wereldgroep Soest kan op een zeer ge slaagde avond terugzien. Rabobank Soest-Baarn, telefoon (035) 609 63 50 Rabobank U BENT OOK VAN HARTE WELKOM YAN 10.00 TOT 14.00 UUR

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 7