Gulf ontketent benzineoorlog KERSTMARKT En dit zijn de knallers van deze week: I R3 ZONDAG 12 DECEMBER Afscheid burgemeester De Widt 8.98 13.99 1.89 1.25 ).99 EDSKES Het kan niet op Adama 14.95 WOENSDAG 8 DECEMBER 1999 j 78e JAARGANG NO. 16 Prijzen brandstof dalen in recordtempo; Shell doet niet mee 3 r< p n c c u u i 5 i 0 AUTOGAS All Creditcards accepted zijn wij GEOPEND van 10.00 - 17.00 uur. lekker gratis portie poffertjes eten?? Achttienjarige onwel door alcoholgebruik Parkeerboetes in Overhees DE VUURWERKKRANT IS UIT! VOORVERKOOP START 13 DEC. 3 Actueel 3 Actueel 5 Actueel 12 Cultuur 15 Soesterberg 21 Sport Man gewond bij gewapende roofoverval 'Flauwekul' Clubhuis scouting doelwit inbrekers a.s. vrijdag, zaterdag en zondag, zie onze advertentie op pagina (92j| GAAT VERBOUWEN Raadsvergadering en receptie op 27 januari NEFKENS jers SOEST v/iean® 'orrvcli 'oiffure Varkenshaas Magere riblappen Amstel Pils Grof volkorenbrood Witlof Schouderhar ri VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest A. van der Lee Cl,rof, Gevraagd VASTE BEZORGERS Aanmelden: tel. 601 41 52 WORDT DE LAATSTE KERST VAN DE EEUW EEN WITTE? REVLON Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 16,50 Buiten Soest f 33,— Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.750 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Redactie en administratie Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Mobil Motorolie Esso en Q8 reageerden op de sterk verlaagde Euro-prijs van Gulf en doken er zelfs Ook bij de BP-stations zakten de liter met twee cent onder. prijzen zienderogen. De benzineprijzen in Soest dalen in een steeds sneller tempo. Dit is het gevolg van een benzineoorlog die enkele weken geleden is ontketend door het nieuwe Gulfstation aan de Biltseweg in Baarn. Inmiddels heb ben ook de meeste stations in Soest hun brandstofprijzen verlaagd. Shell doet vooralsnog niet mee aan de prijzenslag. Eigenaar E. Zaal van het Essostation aan de Beukenlaan ging eergisteren wel mee en zette zijn prijs negentien cent onder de reguliere prijs vast, die giste ren is vastgesteld op f 2,37 per liter Euro. "En het gaat nog verder, zaterdag zullen we er weer twee cent afhalen." Toch kan dit volgens hem niet oneindig doorgaan. "De grote stations kunnen dit volhouden, maar wij niet. Wij moeten stoppen als de maatschappij zegt dat het zo genoeg is." Hoe lang de benzineoor- EURO LOODVRIJ Gulf zat gistermorgen vijftien cent on der de reguliere prijs. log zal duren, weet hij niet: "Die in Al- mere heeft maanden geduurd. Bij Q8 stunten ze al langer, maar voorheen deed hier niemand aan mee, nu ineens wel." De daling van de benzineprijzen in Soest is het gevolg van de stuntprijzen van het Gulfstation in Baarn. Eigenaar R. Offringa van dit pompstation ver klaart de daling van de prijzen eenvou dig. "Wij krijgen een korting van de le verancier en die berekenen we als zelf standige onderneming door aan de klant. Minister Jorritsma heeft gezegd: de benzine kan goedkoper en wij laten dat zien. Andere stations doen nu mee, dus die kunnen het kennelijk ook." Vol gens de pomphouder is er dan ook geen sprake van een openingsstunt. "Deze prijzen zijn blijvend. We komen er niet op terug." Een liter Euro kostte giste ren bij Gulf f 2,20. De Esso aan.de Beu kenlaan en Q8 aan de Birkstraat waren met f 2,18 nog goedkoper. Weglokken Eigenaar Plekkepoel van het Q8-station is duidelijk in zijn standpunt: "Als een ander denkt dat hij lager kan gaan met de prijs, dan kunnen wij dat ook. Wij hebben dit niet aangehaald, maar zijn wel meteen met de prijsverlagingen van Gulf meegegaan. We laten onze klanten niet zomaar weglokken." Doordat zijn station geen personeel heeft, is hij in staat de concurrentiestrijd lang vol te houden. Plekkepoel zegt dat hij altijd al acht cent onder de reguliere prijs zit. Ook de prijzen van Avia aan de Birk straat zijn gekelderd. De Euro kost hier f 2,23. Het station probeert automobi listen die vanuit Amersfoort Soest inrij den te attenderen op de lage prijzen. Aan beide zijden van de weg staan klap- borden met wervende teksten. De Shellstations mengen zich voorals nog niet in de benzineoorlog. Eigenaar Zwiers van het station aan de Weeg breestraat houdt nog vast aan de regu liere benzineprijzen, Jurriëns aan de Soesterbergsestraat is twee cent goedko per. "Op dit moment houden wij de poot nog stijf. Als ik een prijsverlaging wil dan moet ik eerst naar de maat schappij en als we dan naar beneden gaan, ben ik gelijk de helft armer. Dan kan ik mijn personeel niet meer betalen. Shell Nederland is bepalend, als de prij zen hier dalen, zal dat overal gevolgen hebben." Het BP-station aan het Nieuwerhoek- plein heeft de literprijs van Euro wel verlaagd tot f 2,22. Volgens een mede werker van het station is dit nodig om de huidige klanten te houden. Aan de Koningsweg hanteert BP een literprijs van f 2,21. Mevrouw Poldervaart van BP Nederland zegt dat haar maatschap pij een adviesprijs geeft. "Prijzen bij onze stations kunnen onderling verschil len. Dat hangt af van onder meer in welk gebied en op welke locatie ze zijn gevestigd." Stuk De benzineoorlog concentreert zich voornamelijk op Euro, maar ook de prijzen van de andere brandstoffen lig gen tamelijk uiteen. De meeste stations vragen voor een liter diesel f 1,55, maar Shell houdt - zoals bij alle brandstoffen - de reguliere prijs aan. De prijs van een liter Super Plus vari eert van f 2,25 (Q8) tot f 2,43 (Shell). Q8 was met f 2,31 gistermorgen ook het goedkoopste adres voor Super, BP volg de met f 2,33 (Koningsweg) en f 2,34 (Nieuwerhoekplein), de Esso met f 2,41 en Shell met f 2,47 (Soesterberg sestraat) en f 2,49 (Weegbreestraat). Een oplossing voor de benzineoorlog lijkt nog ver weg. "Er zal eerst gepraat moeten worden. Dit is geen concurren tie meer, dit is proberen de boel stuk te maken," aldus Plekkepoel van Q8. Komt u ook een ettcpe ec&te i*c Soedt! 6 Eigendomweg 80 - 3765 EE Soest Zondagmorgen werd rond half vijf in Baarn melding gemaakt van een onwel geworden persoon. De achttienjarige Soester had zoveel alcohol gedronken dat hij hiervan onwel werd. Hij is met de ambulance naar Molendael in Baarn overgebracht. De politie heeft maandagavond zes be keuringen uitgedeeld aan autobezitters in Overhees, die hun voertuig buiten de daarvoor bestemde vakken hadden neergezet. Volgens de politie was er op dat moment ruimte genoeg binnen de vakken. Eén bestuurder kreeg een bon omdat hij zijn auto zonder bevoegdheid op een invalidenparkeerplaats bij het Orlando-gebouw had gestald. Soes lerbergses fraa I 4 - achter in hal Soest -Tel.: 035- 588 06 44 Conservering in wijk Klaarwater. Bedrijven met parkeerkelder beloond. Soest koopt terrein Soest. Jan Muis herleeft op kerstmarkt. Elli Piiester over bundel OverLeven. Tijdelijk rustin Rademakerstraat. Leuke surprise hockey-dames. In de pacht van zondag op maandag is rond half één een 59-jarige man overvallen. Het slachtoffer liep naar zijn woning aan de Birkstraat waar hij bij het openen van de deur drie mannen, met bivakmutsen op, achter zich bemerkte. Deze bedreigden hem met een vuistvuurwapen. Daarna kreeg hij een aantal slagen in zijn gezicht waarbij hij zijn bril verloor en een aantal tanden stuk werden gesla gen. Hierna volgden de mannen hem in de woning waarbij ook weer hij geslagen en geschopt werd. Vervol gens werd de man geboeid. De da ders spraken met elkaar in een wis seling van Nederlands en vermoede lijk Arabisch, en hadden het doorlo pend over een kluis die zich in het huis zovi bevinden. Toen de kluis er niet bleek te zijn, gingen de daders er met een creditcard vandoor. Het is niet duidelijk hoe ze vertrokken zijn. Nadat de man zichzelf bevrijd had, heeft hij alarm geslagen en kon hij voor onderzoek naar het ziekenhuis in Amersfoort worden gebracht. Bij een controle op de Koningsweg deelde de politie vorige week dinsdag morgen zes bekeuringen uit aan fietsers zonder deugdelijke verlichting. Eén van de fietsers, een 20-jarige Soester, ging er vandoor, maar werd alsnog staande ge houden. Tegen de agenten vertelde hij dat hij haast had om op tijd op z'n werk te zijn en dat hij geen tijd had voor flau wekul. Hij weigerde zijn identiteit prijs te geven en werd meegenomen naar het bureau. Daar gaf hij alsnog zijn naam op. Desondanks kreeg hij een extra pro- ces-verbaal. Het afgelopen weekeinde zijn tot twee maal toe spullen uit het clubhuis van de Hopman Masselman scoutinggroep weggehaald. Zaterdag rond half elf in de ochtend was tijdens de sinterklaasvie ring een insluiping. Daarbij waren twee telefoons en een disc-man buitgemaakt. Zondag tussen twaalf en twee uur werd het clubhuis weer doelwit van ongeno de gasten. Bij de inbraak werd een flink aantal spullen weggehaald, waaronder sigaren, spijkers, een cd-speler en vilt stiften. Er werd een spoor van goederen richting de duinen gevonden. Diverse bomen waren met spijkers en viltstiften bewerkt. Van de daders is nog niets be kend. DORRESTEINWEG 72b SOEST, TEL. 035 - 601 28 83 pagina 5 Burgemeester J. de Widt zal tijdens een buitengewone raadsvergade ring op donderdag 27 januari af scheid nemen. De vergadering be gint om 14.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergade ring wordt besloten met een af scheidsrede door burgemeester J. de Widt. Aansluitend is er voor de genodigden gelegenheid om per soonlijk afscheid te nemen van de heer en mevrouw De Widt-Beukel- Afscheidsreceptie Op donderdag 27 januari 2000 is er voor de inwoners, verenigingen/instel lingen en bedrijven gelegenheid per soonlijk afscheid te nemen van burge meester J. de Widt tijdens een af scheidsreceptie in het gemeentehuis. De receptie begint om 19.30 uur. Enkele verenigingen zullen het afscheid opluisteren. Ook zal aandacht worden gegeven aan het project "Mondelinge Geschiedenis Soest/Soesterberg", dat onlangs is gestart. Tijdens deze receptie zal het comité van aanbeveling het ge vormde fonds als afscheidsgeschenk aan burgemeester De Widt aanbieden. Comité van aanbeveling Voor een afscheidscadeau bij gelegen heid van het vertrek van burgemeester J. de Widt per 1 februari 2000 is van uit de Soester gemeenschap een comi té van aanbeveling samengesteld. Dit comité wordt gevormd door ds. J.W. Huisman, mr. R.E. Schippers, H. Duit, mr. D. van Loon, W.J.B. Putman, me vrouw Y.P. Hoekstra en mevrouw E.M. Stolwijk. De burgemeester heeft te kennen gege ven een eventueel cadeau te willen ont vangen in de vorm van een afscheidsca deau met blijvende betekenis voor de Soester gemeenschap. Hij heeft ervoor gekozen het cadeau te bestemmen voor het project "Mondelinge Geschiedenis" van de Historische Vereniging Soest/ Soesterberg. Over dit project vindt men hieronder meer informatie. Het comité van aanbeveling vindt het zeer waardevol dat gegevens, die anders waarschijnlijk verloren zouden gaan voor het nageslacht, bewaard blijven en geeft de bevolking in overweging om, indien men een cadeau zou willen aan bieden, dat te doen in de vorm van een bijdrage aan het project "Mondelinge Geschiedenis". Bijdragen kunnen worden gestort op rekening 37.99.44.898 ten hame van de Historische Vereniging Soest, onder ver melding van "project mondelinge ge schiedenis". Ook bestaat de mogelijk heid een bijdrage op de afscheidsrecep tie onder couvert te deponeren op een daartoe bestemde plaats. Mondelinge Geschiedenis Ter behoud van het culturele erfgoed van de Soester samenleving is de Histo rische Vereniging Soest/Soesterberg gestart met het interviewen van met name oudere inwoners van Soest en Soesterberg. Die interviews worden ge bundeld tot een "gesproken archief" over de geschiedenis van Soest en Soesterberg in de 20e eeuw. In het "ge sproken archief' moeten de stemmen automobielbedrijf VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon 035 - 6012364 Onze nieuwe openingstijden zijn: ma. 8.30-17.30 uur di. 8.30-17.30 uur wo. 8.30-19.30 uur do. 8.30-17.30 uur vrij. 8.30-17.30 uur za. 18.30-21.00 uur 8.00-14.30 uur Van Weedestraat 53 035-602 15 00 500 gram 9.98 Rundvlees krat a 24 flesjes 500 gram 1 Vers van 't mes 100 gram Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag. 20 Burgemeester J: de Widt legt volgende maand zijn ambtsketen neer. van alle lagen en gezindten te vinden zijn. De te verwachten honderden interviews worden opgenomen op minidisk, zodat de opnamen zonder kwaliteitsverlies nog tientallen jaren kunnen worden be luisterd. Van elk interview wordt een samenvatting gemaakt, die weer wordt opgenomen in een toegangscatalogus. Via de in een computer opgeslagen toe gangscatalogus van Mondelinge Ge schiedenis zullen de interviews voor een iéder te horen en te raadplegen zijn in het museum Oud Soest aan de Steen- hoffstraat. Ook via Radio Soest zullen interviews of gedeelten daarvan worden uitgezonden. Burgemeester De Widt draagt dit pro ject een warm hart toe en zou een in het kader van rijn afscheid te vormen fonds willen aanbieden aan de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Deze zal het fonds benutten om professionele audio-apparatuur en een speciaal com putersysteem voor dit project aan te schaffen. in Soest voor de Met ingang van 2000 Ook specialist in: MEUBELSTOFFERING Tel. 035 - 60 24 29 4 Kijk op pagina 14 Revlon 24-hour Cream 125 ml 29^5 HOUR CRE M ME 24 HEU 24 HOURS Deze aanbieding geldt vanaf donderdag 9 decem ber t/m zaterdag 18 december 1999, of zolang de voorraad strekt. ETOS SADÉ Van Weedestraat 221A

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 1