15% KORTING hë&rbs Nieuw in Soest-Zuid: 'Studio Perfect Nails' ziet millenniumwisseling met veel vertrouwen tegemoet Fusie van Achtgoed rond ingelijn etaleur van sint Sinterklaas kleurwedstrijd Prijzenfestival Winkelkring "Een eigen dealing- room, dat wérkt voor beleggers." Wildschut Optiek Taai-taai versieren in winkelcentrum Hartje-Zuid Mode Palette deelt cheques uit aan drie prijswinnaressen Perfecl Nail OPENINGS AANBIEDING Manicurebehandeling en kunstnagels Reischeques ter waarde van 100 gulden Gekleurde contactlenzen of funlenzen. Ook millenniumlenzen. Mijn uitzenüburo. STVM nvm NNer^pH/inkel Kerstverkoop bij Spullenhulp Portemonnees weg soester courantHANDEL Et WANDEL PAGINA 9 Genuagroep met 31.000 woningen ollectie ONNEN, KEN, ESTEN. OfU Over kaarten gesproken Nieuw in Soest: De eerste échte nagelstudio! STUDIO Karin Hoogewoonink v^TiTHQerkom n* Monica varf^Voerkom f .Manicurcbeha^W*|k2g en Kunstnagels^fcj^, Soesterbergsestraat 11 b - 3768 EA Soest ".^lel/Fax 035-58 28 248 Bij afspraken gemaakt in december op vele handverzorgings producten Vijf reischeques ter waarde van 100 gul den zijn vrijdag de deur uitgegaan bij Reisbureau Gerth. Die waren de week- prijs in het kader van het prijzenfestival van de Winkelkring Van Weedestraat. De winnaars A. Aarts, E.M. van Buiten, A.C. van Nimwegen, W. van Roest en N. Woud kregen ze uitgereikt in de zaak, waarvan het interieur momenteel wordt vernieuwd, op de hoek van de Van Weedestraat en de Stadhouderslaan. Het was de derde prijsuitreiking in een reeks van zes. Wie een kans wil maken om iets te winnen, moet één (meer mag ook) van de waardebonnen uit het che queboekje van de Winkelkring verzilve ren. Er volgen nog prijsuitreikingen op 10,17 en 22 december. Goed beleggen was nog nooit zo dichtbij. IkiAlfCI AAP ^yXgichting Wereldwinkel Soest Steenhoffstraat 9A, tel. 602 8132 onverhoopt enige tijd uitvallen, dan is nieuws over de maatregelen die over heid, instellingen en bedrijven nemen toch te volgen. Gemeente De voorlichting over de maatregelen die de overheid op het gebied van de open bare orde en veiligheid neemt wordt in de maand december ter hand genomen door de gemeenten. Advies aan de bur gers is dan ook: hou de gebruikelijke voorlichtingsrubrieken van de eigen ge meenten in de gaten. Een goede voor bereiding is het halve werk, dat geldt voor bestuurders, politie, brandweer, GGD en overige ambtenaren maar ook voor de burgers thuis. Automobielbedrijf Gebr. van der Pouw Kraan bv SUBARU TEVENS UW ADRES VOOR GOEDE GEBRUIKTE OCCASIONS Middelwikstraat 4042, Soest, Tel: 035-6014289 V Jn de maand december is het Soester kringloopcentrum Spullenhulp tot 18.00 uur geopend. Op vrijdag 10 december organiseert het kringloopcentrum zijn jaarlijkse kerstverkoop. De hele middag (13.00-18.00 uur) is er gelegenheid om leuke kerstsnuisterijen te bemachtigen onder het genot van een drankje en een hapje. Ook staat er een bak bij de kassa met daarin gratis zakken om textiel in te doen. Spullenhulp stelt het erg op prijs als men de zak laat ophalen of zelf aan brengt. Verder is er een loterij met mooie prij zen. De opbrengst kerstverkoop is voor Vluchtelingenwerk Soest. Een 72-jarige Soesterse is vorige week woensdag tijdens het bezoek aan een supermarkt aan de Zuidpromenade be roofd van haar portemonnee. Ze was aan de inpaktafel bezig met haar bood schappen toen ze plotseling ontdekte dat haar beurs verdwenen was. Ze mist een geldbedrag en wat andere zaken. Uit een bedrijfspand aan de Birkstraat werd vrijdag ook een portemonnee ge stolen. Die zat in een jas van een 30-ja- rige Soesterse, die een aantal pasjes en een bedrag van 900 gulden mist. En maandag werd de diefstal van een por temonnee gemeld uit een ander bedrijf aan de Birkstraat. De benadeelde was een 56-jarige medewerkster uit Amers foort, die haar schoudertas in de recep tie had achtergelaten. In de verdwenen portemonnee moet nog zo'n 300 gulden hebben gezet, plus een ring en andere sieraden. ZUIDPROMENADE 14 - 3768 EM SOEST HARTJE-ZUID - TELEFOON (035) 602 22 12 PAGINA 8 WOENSDAG 8 DECEMBER 1999 ERGSESTRAAT 32A [)rie dames zijn donderdagmiddag eestelijk onthaald in Mode Palette, i kledingzaak aan de Van Weede- itraat. In hoogsteigen persoon reik te Sint-Nicolaas daar de prijzen uit an de actie die Mode Fblette had gehouden. Vie uiterlijk 27 november een bon in- ulde én inleverde, kreeg een sinter- Jklaaspresentje mee naar huis en maak te bovendien kans op waardebonnen van 250, 200 en 150 gulden. De trek king leverde twee Soester winnaressen op, de dames L. van den Berg en Wolf- sen. Dat Mode Palette ook buiten de gemeentegrenzen aantrekkingskracht uitoefent, bleek uit het feit dat mevrouw H.E. Lubach-Ziel uit Zeist één van de cheques in ontvangst mocht nemen. De winnaressen kunnen de cheques verzil veren bij Mode Palette, dat sportieve, modieuze kleding in de maten 38 tot en met 50 verkoopt. Op de foto poseren de winnaressen met mevrouw Meijer van Mode Palette, de sint en zijn gevolg. e onder winkeliers gehouden eta lagewedstrijd leverde drie nomina ties op: bakkerij Van Kooten, siga renmagazijn Van Kleef en Tingelijn. De laatste heeft uiteindelijk de hoogste scores gekregen van de pie tenjury. Naast het predikaat hofleverancier van Sint-Nicolaas mag Tingelijn zich etaleur van Sint-Nicolaas noemen. Op de foto toont de trotse eigenaresse Karen Ra- huuse de oorkondes. Het sinterklaascijferspel, een actie waar bij de cijfers van een dertigtal winkels opgeteld moesten worden, leverde een enorme hoeveelheid inzendingen op. Onder de juiste inzenders verlootten sint en z'n pieten de twaalf waardebon nen, beschikbaar gesteld door Sleepwell, Expert Schoemaker, Megapool, Tinge lijn, Hulleman en DA-drogist Kok. De winnaars zijn G. Bosman, mevrouw Zoetelief, Vera den Breejen, mevrouw Verhaar, mevrouw N. Steenaart, familie Rauch, mevrouw A.C. van Mourik-de Knijff, Marion Bloemendal, Els Stol wijk, H.J. Okhuizen, G. van Empelen en familie De Vries. De fusie per 1 januari tussen Acht goed Bouwen en Wonen en Amnis en Juliana uit Utrecht leidt tot een samengevoegd bezit van ruim 31.000 woningen. Onder de naam "Genuagroep" ontstaat hiermee een corporatie die tot één van de grootste behoort. De regio Utrecht voert de naam Amnis en Achtgoed blijft in de regio Eemland actief van uit Amersfoort en Soest. Het cen trale kantoor van de Genuagroep wordt gevestigd in Baarn. De directie wordt gevormd door de vier huidige directeur-bestuurders. Alge meen directeur en voorzitter van de di rectieraad is mevrouw M.P. Duijnker, nu ,nog directeur van Achtgoed. De heer R. Rötscheid vervult de functie van direc teur financiën. De heer Th. van Dam, directeur van Amnis, bekleedt die func tie voor de gehele regio Utrecht. Hij beheert tevens de portefeuille project ontwikkeling. J.P. Smeijer is directeur van de vestiging Eemland en tevens vice-voorzitter. Tot 1 januari 2000 is hij nog directeur van Woningstichting Julia na. Gezien de marktgericht tendensen in de volkshuisvesting, wil de Genuagroep een rol spelen in deze ontwikkelingen. De overheid treedt steeds verder terug en vraagt om corporaties met voldoen de financiële flexibiliteit en daadkracht, een gedegen kennisniveau en een brede spreiding van risico's. Daarnaast wil de Genuagroep een actieve rol spelen in de discussie hoe corporaties hun maat schappelijke doelstelling als huisvester kunnen invullen. De woonwensen van de klant staan centraal en de Genuag roep ontwikkelt op maat geleverde dien sten en producten. Schaalgrootte De schaalgrootte maakt de Genuagroep tot een serieuze gesprekspartner voor gemeenten, ministeries, bouwers en ont wikkelaars. Verder biedt het ruimte voor verbreding van deskundigheid binnen de eigen organisatie. Zo kan er worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering en innovatie, de kernbegrippen voor de toekomst. Ook kan de al aanwezige ca paciteit op het terrein van product- en projectontwikkeling beter worden inge zet. Op het gebied van herstructurering en beheer komen specialisatiemogelijk heden. Efficiencyvoordeel ontstaat on dermeer op de terreinen automatisering en treasury. De financiële slagkracht neemt toe. De Genuagroep maakt zich daarmee op voor de toekomst. Ook dit jaar zullen weer, ter gelegenheid van kerst en nieuwjaar, miljoenen wens kaarten worden verzonden. Bij de keu ze uit het overstelpende aanbod gaat de één uit van de eigen smaak; een ander zal meer denken aan de smaak van de gene waarvoor de kaart bedoeld is. In de Wereldwinkel heeft men een aantal kaarten, waarbij ook de herkomst van de kaart of degene die de kaart gemaakt heeft een rol speelt. Uit de grote verscheidenheid kunnen genoemd worden: batikkaarten uit In dia, met verschillende kerstmotieven; kaarten van bananenblad, gemaakt door jongens uit de sloppenwijken van Haï ti; Arpilleraskaarten, met de afbeeldin gen van de "verhaal-wandkleden" uit Chili; kaarten uit Zimbabwe, Kenia, Thailand, Bangladesh, enz. Naast deze handgemaakte kaarten zijn ook kerstkaarten te koop die van kring looppapier zijn gemaakt. Behalve losse kaarten zijn deze kaarten er ook in fraaie geschenkverpakking. Dit jaar zijn aan de collectie veel nieuwe motieven toegevoegd. Door de toepassing van kringlooppapier wordt het gematigd re genwoud bespaard. Soms kan het oude papier tot 5x toe hergebruikt worden. Voor het samenstellen en verpakken heeft men gehandicapten ingeschakeld. Om een goed beeld van de collectie te kunnen krijgen is een bezoek aan de Wereldwinkel zeker aan te bevelen. Er is trouwens nog veel meer te zien en te koop. De winkel is geopend: maandag 13.00- 17.00 uur; dinsdag t/m zaterdag 09.30- 17.00 uur. n' van Topform. sief wit Amerikaans eiken, erse maten. Als afgebeeld :gevoert met lage rug en in ren met een hoge rug en een •rten. Als afgebeeld f 1190 - van Topform, eiken met daarin verwerkt essoir is tevens uit te voeren Als afgebeeld f3695,-. De overheid ziet de millenniumwis seling met veel vertrouwen tege moet. Bestuurders en operationele diensten (politie, brandweer, GGD) hebben zich goed voorbereid. Dat is de boodschap van de bestuurlijke pnegiegroep millennium in de provin cie Utrecht. Onder voorzitterschap van de commis saris van de Koningin in de provincie Utrecht, mr. B. Staal heeft die regie groep zich het afgelopen jaar gebogen over de millenniumproblematiek op het gebied van de openbare orde en veilig heid in onze provincie. Er is een scena rio gemaakt, waarbij er vanuit is gegaan dat door één of meer millenniumbugs de elektriciteits- en/of de communica- ievoorzieningen kunnen uitvallen. Alle jetrokken organisaties, bedrijven, instel ingen en overheden hebben met dat scenario in de hand de eigen voorberei dingen nog eens nader kunnen aan- cherpen. Meldpunten Er zijn afspraken gemaakt dat er in elke gemeente één of meer meldpunten wor- Iden voorbereid. Mocht de stroom uit vallen, dan worden de meldpunten be zet. Zij gaan voor burgers als nood- meldpunt functioneren als ook de tele- jcommunicatiemiddelen - anders dan het dichtslibben van het telefoonnet als ge volg van alle nieuwjaarswensen - uitval len. Dat wordt dan via Radio M be kendgemaakt. In noodgevallen kunnen mensen dan via die meldpunten politie, brandweer en GGD bereiken. Ook kan via deze meldpunten snel contact ge maakt worden met huisartsen, tandart sen, verloskundigen, ambulance, de thuiszorg, het Riagg, etc. Onder leiding van mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht en korpsbeheerder politie regio Utrecht, werken bestuurder en operatio nele diensten samen in één regionaal beleidsteam. Daarin zitten ook de korpschef politie, de beide regionale commandanten brandweer (Eemland en Utrecht) en de coördinerend directeur geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Dat team werkt vanuit het COV-gebouw te Utrecht. Politie, brand weer en GGD bundelen dus alle krach ten. Zij zullen er ook voor zorgen dat de contacten met de meldpunten, zodra daartoe beslist, goed gaan functioneren. Radio M Radio M functioneert in deze provincie als calamiteitenzender. En al voorziet de overheid op dit moment geen grote pro blemen, iedereen staat in de startblok ken om in te springen als dat nodig is. Dat geldt ook voor de regionale om roep. De overheid zal Radio M gebrui ken om de bevolking te laten weten of en wanneer alle meldpunten zullen gaan functioneren. Radio M bereidt zelf in ieder geval een live uitzending voor die duurt tot 01.00 uur. In de voorlichting van de gemeenten aan de burgers zal er nog eens gewezen worden op de voor delen van een transistorradio (met goe de batterijen). Mocht de elektriciteit Sinds maandag j.1. is aan de Soester- bergsestraat 11B (net om de hoek van de Eikenlaan) "Studio Perfect Nails" geopend. De nagelstudio is een initiatief van de zusjes Karin Hoogewoonink-van Woerkom en Monica van Woerkom uit Soest. Ze zijn beiden gespecialiseerd in mani curebehandelingen en kunstnagels. Behalve gediplomeerd manicure zijn Karin en Monica allebei zeer deskundig op het gebied van kunstnagels, zowel van acryl en gel als van fiber glass en zijde. Die kunstnagels hebben allemaal hun toepassingen. Ook voor nageldeco raties - "van tijgerprintjes en bloemetjes tot kerstboompjes en dolfijntjes, alles is mogelijk!" - kan men uitstekend bij hen Karin en Monica van Studio Perfect Nails. terecht, evenals voor "nail art" ("zeg maar een schilderijtje op je nagel"). Niet alleen jonge mensen besteden te genwoordig veel aandacht aan de ver zorging van hun nagels, maar ook oude ren. "Verzorgde handen worden nu een maal erg belangrijk gevonden, vooral in beroepen waarbij mensen hun handen moeten laten zien, zoals in kledingza ken," zeggen Karin en Monica. Voor nagelbijters en mensen met nagelschim mel zijn (onzichtbare) kunstnagels een hele uitkomst. Oudere mensen met reu matische aandoeningen hebben veel baat bij paraffinebaden." "We doen eigenlijk alles wat met goed verzorgde handen en nagels te maken heeft," aldus Karin en Monica. In de modern ingerichte nagelstudio aan de Soesterbergsestraat staan daarvoor twee moderne behandeltafels klaar, compleet met een uitgekiende afzuiginstallatie en voorzien van een speciale zachte opzet- rand voor de handen. Karin en Monica volgden allebei een opleiding als nagelstyliste bij May Lian in Soesterberg en werkten tot nu toe van huis uit. Dat was wat ze noemen de "opstartfase". In de nieuwe zaak wisse len ze elkaar af. Ze werken daar overi gens uitsluitend op afspraak (tel./fax 5828248) eventueel ook 's avonds en in het weekeinde. Donderdag was het in Hartje-Zuid groot feest voor de kinderen in Soest. Vijfenzeventig kinderen had den zich aangemeld voor het onder begeleiding versieren van taai-taai figuren met suikerglazuur, peperno ten, rozijntjes en gekleurde snoep jes in de kantine van de C1000. Het enthousiasme en de creativiteit van de kinderen was enorm. Na afloop kre gen alle deelnemertjes een verrassing en hadden enige zwartepieten ondanks alle drukte in deze dagen, tijd vrijgemaakt om alle kunstwerken te beoordelen en de mooiste uit te zoeken. Uiteindelijk waren Sacha van Zeist, Jo ris Kooy, Melissa Schut, Jerrel Unkel, Annemarte Balfoort, Robin Dogterom, Binnert van Nispen en Carine van Em pelen de gelukkige winnaars van een prachtige prijs die door Sint-Nicolaas zaterdag werd uitgereikt. De sint zei in zijn korte toespraak zeer blij te zijn dat zoveel ouders met hun kinderen aanwe zig waren en hoopt dat hij volgend jaar weer verrast zal worden. commerciële, productie en "in je met plezier aan de slag i- In de maand december zijn Uit de ingeleverde kleurplaten van het Sint-Nicolaas boekje koos de bisschop uit Spanje de tekeningen van een veertigtal kinderen die een lego- of playmobiel kadootje heb ben gekregen. Voor Fay Sanders en Romy Andeweg had de jury-piet een passend spel-kado. De prijsuitreiking vond plaats in de win kel van Brilcentrum Nota op zaterdag 4 december. Op de foto Romy Andeweg vol verwachting wat ze zal krijgen. Ook werd de winnaar van het raden van de inhoud van de duikklok bekendge maakt. Deze actie (tijdens de sinter- klaasmarkt) van de bekende opticiën uit de Van Weedestraat leverde de heer Koopman een fraaie X-Oor zonnebril op t.w.v. 229 gulden. De juiste hoeveel heid water was door een vijftal mensen goed geraden (18.000 liter). Rabobank Soest-Baarn, telefoon (035) 609 63 50

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 9