Kies voor een belegging met toekomst roogteiSm Nieuw Soester Popkoor (in oprichting) gaat swingen! Lapidaristen bijna dakloos pakker^ pakker^ prtfóhocK Ballet en streetdanceshow van Studio Sylvia SOESTER COURANT PAGINA 11 ninste. 3 wel onze ollectie jis 035-6017120 ERGEHAKT 'Les Destinées Sentimentales' Jazzsessie Spelregels Nieuw initiatief voor jongeren vanaf 13 jaar Op 2 en 9 maart in de Vijverhof Nieuw bij de Rabobank Robeco MilieuTechnologie rabobank.nl Muziek, kleurrijk vormgegeven expert (h) schoemaker De Wereldwinkel in 2001 'Harry Potter en de Steen der Wijzen' Edelsmeden moeten in Smitsveen wijken voor BEC Meningen f] ^^vanlezersl Hoezo poldermodel? ELBERT VASTENBURG SCHILDERWERKEN Bestuurlijke vernieuwing! BANKETBAKKERIJ Voor u zefftfveor een anjer geef'l gebak met liefje aan e/kanjer Soesterbergsestraat 53, Soest Telefoon 035-6012050 WITLOF 500 GRAM FLORYN JONGE JENEVER I LITERFLES Steenhoffstraat 46, tel. 601 95 77 I Maandag 18 februari Met'Les Destinées Sentimentales' heeft regisseur Olivier Assayas een oogstrelende verfilming gemaakt van de trilogie van Jacques Char- donne. Het verhaal gaat over de lotgevallen van een predikant die zijn ambt en zijn huwelijk opgeeft, hertrouwt met zijn grote liefde en het familiebedrijf van de onder gang tracht te redden. Deze film is de grootste productie van Assayas tot dusver en hij schakelde hier voor een aantal grote sterren in. Charante, 1900. Jean Barnery (Berling) is een gedreven predi kant, afkomstig uit een welgestel de familie van streng protestantse Jpjorseleinfabrikanten. Tegen al zijn principes in verlaat hij zijn neuro tische vrouw (Huppert). Na zijn V;scheiding neemt hij ook afstand van zijn ambt, en hertrouwt met zijn grote liefde Pauline (Béart), de nicht van een rijke cognacfabri kant. Ze verhuizen naar Zwitser land, waar het paar een aantal ge lukkige jaren heeft en Pauline een kind ter wereld brengt. Aan hun geluk lijkt een einde te komen /anneer de porseleinfabriek ten mder dreigt te gaan. Jean wordt loor zijn familie gevraagd de lei ding van de fabriek op zich te ne men. Tegen de zin in van Pauline "teren ze terug naar Frankrijk en zestigen zich in Limoges. Hier krij gen Jean en Pauline te maken met de turbulente krachten van de ge- :hiedenis, zoals de Eerste Wereld- >orlog, de krach van 1929 en de jpkomende arbeidersbeweging, die protesteert tegen de privileges van een gefortuneerde bourgeoisie. In al zijn koppigheid lijkt Jean bijna het belangrijkste bijna over het hoofd te zien: dat alleen de liefde troost kan bieden. 'Les Des tinées. Sentimentales' is de eerste historische film van regisseur Oli vier Assayas. Als filmmaker ver wierf hij bekendheid met onder meer 'Paris s'éveille' (1991), 'L'éau froide' (1994) en 'Irma Vep' (1996). Assayas werkte ruim zes jaar aan 'Les Destinées Sentimen tales', die in 2000 zijn wereldpre mière beleefde in het hoofdpro gramma van het filmfestival van Cannes. Frankrijk/Zwitserland 2000, 180 min. Acteurs o.a. Em- manuelle Béart, Charles Berling, Isabelle Huppert, Olivier Perrier, Julie Depardieu e.a. Aanvang 20:30 uur. Entree 5,00; CJP/65+ 3,'50. Reserve ren: maandag t/m vrijdag 9:00- 13:00 uur, ©6019577. Vorig jaar is Artishock begonnen met jazzsessies op de derde vrijdag van de maand. De avonden heb ben inmiddels een eigen publiek gevonden en zijn zeer succesvol. Aanstaande vrijdag 15 februari is er een nieuwe sessie. Het is ver- heugend om te zien dat steeds meer mensen deze avonden bijwo- i nen en vooral meedoen. Enthou- siaste jazz en bluesamateurs kun- j nen zich met elkaar uitleven in hun favoriete muziek. Iedereen die ij blaast, snaren beroerd, zingt of een I ritmesectie bespeelt is welkom. Wat wil de liefhebber meer dan samenspelen en improviseren met I soortgenoten? De leiding van de I sessies is wisselend in handen van I professionele musici. Zij zorgen ervoor dat iedereen aan zijn trek- ken komt. De deelnemers spelen afwisselend samen en solo. I Ook publiek is welkom. Hoewel Ide avonden in de eerste plaats Ivoor spelers lijken te zijn kan ook publiek genieten van de sfeer en de improvisatie activiteiten van de deelnemers. Hoe ontstaat muziek, in dit geval jazz, hoe wordt een ■improvisatie opgebouwd? De avond begint om 20:30 uur, de zaal is open om 20.00 uur. Toe gang is gratis voor leden van Ar- tishock en publiek. Niet-leden be- talen slechts 4,50 (eerste keer is zonder bijdrage en vrijblijvend). Een mooie gelegenheid om kennis |te maken met de jazzactiviteiten 'van Artishock. Er is nog steeds extra belangstelling voor deelne- mers aan de ritmesectie. Oni in aanmerking te komen voor plaatsing moeten brieven voor de rubriek 'Meningen van lezers' zijn voorzien van de naam van de afzen der. Daarnaast is het de bedoeling dat de inhoud betrekking heeft op activiteiten of ontwikkelingen die te maken hebben met Soest. De maximale toegestane lengte is 300 woorden. De redactie van de Soester Courant is verantwoordelijk, noch aanspra kelijk voor de inhoud van de brie ven. Uite-raard behoudt de redactie zich het recht voor om van deze spelregels af te wijken, brieven in te korten of te weigeren. I Er zijn vergevorderde plannen voor de oprichting van een nieuw koor in Soest, dat het Soester Popkoor moet gaan he ten. Het initiatief is afkomstig van Marijke van den Broek en Josine van Wanroy, twee moe ders van jongelui die tot voor kort meezongen in het fameuze Soester Kinderkoor, en van Arie Perk, de dirigent. Aanleiding voor de oprichting van het Soester Popkoor is het feit dat heel wat leden van het zeer succes volle Soester Kinderkoor inmid dels het 'Dikkertje Dap-genre' zijn ontgroeid, maar nog best zin in zingen hebben. Hun voorkeur gaat echter uit naar eigentijdse muziek, zoals die te horen is op radio en televisie. 'Muziek waar veel vol wassenen misschien de radio juist zacht voor zetten, maar die hén aanspreekt,' aldus Marijke van den Broek. Eigenlijk komt alle moderne mu ziek, mits geschikt voor een koor, in aanmerking voor het Soester Popkoor. 'Het repertoire kan in elk geval heel breed worden, van Brit- ney Spears tot oude nummers van Op de zaterdagen 2 en 9 maart, geeft Balletstudio Sylvia uit Soest een ballet- en streetdan- cevoorstelling in de Vijverhof, Klarinet 39. Eens in de twee jaar wordt een grote show ge bracht waaraan alle leerlingen (meer dan 90 kinderen vanaf 4 jaar tot en met volwassenen) meedoen. Dit keer wordt het klassieke ballet Cinderella (het bekende sprookje overAssepoester) opgevoerd. Daarnaast omvat het programma ook moderne dansen en streetdan- ce op muziek van o.a. Eve, Britney Spears, N-Sync, Christina Milia - kortom, een zeer vermakelijke show voor jong en oud. Op 2 maart begint de voorstelling om 19:30 uur; op 9 maart wordt er een matinee-voorstelling gegeven die om 13:30 begint, en een avondshow vanaf 19:30 uur. Kaarten voor de voorstelling kos ten 8,50 en zijn verkrijgbaar in Artishock, Steenhoffstraat 46, op de volgende dagen: maandag 18 februari, 15:30-21:30 uur; woens dag 20 februari 12:30-20:00 uur; zaterdag 23 februari 09:30-13:30 uur; dinsdag 26 februari 16:30- 20:00 uur; woensdag 27 februari 16:00-20:00 uur. Meer informatie: ©0346-554903. Balletstudio Sylvia is gevestigd in Artishock en aangesloten bij de Royal Academy of Dancing. Die is sinds de oprichting in 1920 uitge groeid tot 's werelds grootste en invloedrijkste examen- en trai ningsorganisatie voor klassiek bal let. De syllabus van de Royal Aca demy wordt in meer dan 70 landen onderwezen en biedt elk jaar aan ruim 250.000 kinderen en studen ten een hoog niveau van danstrai- iiing. Bij balletstudio Sylvia wor den de lessen gegeven door Sylvia Refos, gediplomeerd danspedago- ge van de Royal Academy of Dan cing. de Beatles, bijvoorbeeld, en na tuurlijk liedjes uit musicals die in de belangstelling staan. Met pop muziek is het best een beetje las tig, want je hebt natuurlijk nogal wat eendagsvliegen, maar in het repertoire dat wat gedaan heeft is heel wat te vinden. Maar vaak be staat daarvan dan weer geen koor bewerking...' Voorlopig gaan de initiatiefnemers aan de slag met de ledenwerving. Uiteraard wordt daarbij in eerste instantie vooral gedacht aan oud leden van het Kinderkoor, maar dat is beslist geen voorwaarde. Ie dereen die zo tussen de 13 en de 20 jaar is en van zingen houdt is in principe hartelijk welkom. 'De tijd is er rijp voor,' vindt ook dirigent Arie Perk. 'Een gemeente met meer dan 45.000 inwoners moet toch een eigen popkoor kunnen hebben? Je vindt ze tegenwoordig in alle steden.' 'Dit is waar Soest al jaren op wacht,' klinkt het enthousiast. 'Het wordt heel erg leuk!' Op de repe tities - vroeg in de avond - is er altijd vaste pianobegeleiding, maar bij de optredens en uitvoeringen komen daar nog weer drums en andere instrumenten bij. Het wordt ook geen stilstaand koor, maar het gaat beslist swingen - dat is wel duidelijk. Marijke van den Broek en Arie Perk rekenen in elk geval op voldoende respons onder de zingende jeugd van Soest om zo rond half maart voor het eerst bij elkaar te komen. Het minimum aantal aanmeldin gen is vooralsnog gesteld op 25. Als dat getal wordt gehaald is er op woensdag 20 maart de eerste repetitieavond in het Gildehuis aan de Steenhoffstraat 46 (achter het museum Oud Soest). Vooraf aan melden is overigens beslist nood zakelijk. Dat kan telefonisch bij Marijke van den Broek, #6024135, bij wie ook verdere informatie te verkrijgen is. Wereldwijde milieuproblemen roepen om een oplossing. Steeds meer overheden reageren hierop met stringente milieumaatregelen. Dit opent uitstekende kansen voor bedrijven die investeren in producten en technieken om ome natuurlijke omgeving te behouden of te verbeteren. Zoals duurzame energie, watermanage ment en afvalrecycling. Via het nieuwe fonds Robeco MilieuTechnologie kunt u beleggen in deze groeisector. Tot en met 1 maart 2002 kunt u kosteloos inschrijven in Robeco MilieuTechnologie* Voor meer informatie kijk op www.rabobank.nl of ga naar de adviseur van uw Rabobank. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voorde toekomst. Uw beslissing om in te schrijven op deze belegging dient u uitsluitend te baseren op de inhoud van het prospectus, dat verkrijgbaar is bij de Rabobank. Onderdelen van de Rabobank Groep die als effecteninstelling zijn aan te merken, zijn geregistreerd bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer te Amsterdam. Rabobank Dat volmaakt geluid uw grote liefde is, hoeft nog geen reden te zijn om de kamer vol te proppen met luidsprekers. En de BeoLab 4000 is hiervan het bewijs. Met zijn puur en krachtig Bang Olufsen geluid en bovendien leverbaar in zes kleuren. Ontworpen voor geluidsweer gave van grote klasse, maar met beschei den afmetingen. De BeoLab 4000 past zelfs op een plank of in een boekenkast. Of u hangt hem gewoon aan de muur of aan het plafond, precies onder de hoek die wilt. De BeoLab 4000 is hier afgebeeld in com binatie met de BeoSound 3000. A LIFE LESS ORDINARY Burg. Grothestraat 9, Soest. Telefoon 035 601 03 44 BANG 6. OLUFSEN Steenhoffstraat 9A, tel. 602 8132 Als er in het lOjarig bestaan van de Wereldwinkel één jaar was waarin van grote activiteiten spra ke was, dan is het wel het afgelo pen jaar geweeest. Het begon met de snelle verhuizing van het nood gebouw naar de nieuwe winkel. Vlak daarop de voorlopige ope ning. Later de officiële opening en daarbij nog de viering van het lO jarig bestaan. Terugkijkend op dit jaar is er maar één conclusie: het was een goed jaar. Goed om te bemerken dat er een groep vaste bezoek(st)ers is waar op de Wereldwinkel kan rekenen. Goed om te ontdekken dat het etaleren en de ligging van de win kel ook anderen aantrekt. Goed om te ontdekken dat de vrij willige arbeid wel vruchten af werpt. En al zullen vele medewerk(st)ers zeggen: 'het was me het jaartje wel', dan zal daar vast achter kun nen volgen: 'maar we zijn er alle maal heel tevreden over'. Voor alle meeleven en alle belang stelling in 2001 willen wij u graag bedanken. Graag tot ziens in 2002, in goede gezondheid cn geluk. Ooi: h 2002 geopend: maandag 13:00-17:00 uur; dinsdag t/m vrij dag 09.30-17:00 uur; zaterdag 09:30- 1'7:C0 uur; ©6028132. Cultureel Centrum Willaertstraat 49, tel. 609 58 21 Woensdag 20 februari Harry Potter is een doodgewone, maar ongelukkige jongen die sinds de dood van zijn ouders bij zijn saaie en barbaarse oom en tante woont, in de bezemkast onder de trap. Op een dag arriveert er een geheimzinnige brief voor hem. En daarna nog een, en nog een. De brieven veranderen Harry's hele leven: hij wordt gered door Ha- grid, een woeste figuur op een vliegende motorfiets. Met een spe ciale trein, die vertrekt van perron 93/4, belandt hij op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Ho cus-Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen, toverdranken en monsters. Ook komt Harry erach ter dat zijn ouders tovenaars waren en dat hij wereldberoemd is. Toen hij een baby was heeft hij een moordaanslag overleefd van de meest gevreesde magiër Volde- mort. Sterker nog: door Harry's toedoen is er nooit meer iets ver nomen van Voldemort. De grote vraag is of Voldemort nog leeft. Als zijn aartsvijand leeft zal Har ry het opnieuw tegen hem moeten opnemen... Lengte: 152 minuten. Nederlands gesproken. Aanvang: 14:00 uur. Toegang: 5,00. Kaarten reser veren bij de theaterkassa, ©6095829, Willaertstraat 49; ma t/m vr 10:00-18:00 uur. De Nederlandse Lapidaristen Club moet in juni het huidig onderkomen aan de Smitsweg verlaten en heeft nog geen al ternatieve huisvesting. 'We zoeken een stenen ruimte van 60 tot 100 vierkante meter, bij voorkeur in Soest, anders in de directe omgeving, met, een maximale huur van 1200 euro per jaar,' zegt Winnie Schuin van de club. 'We' zijn de negentig leden uit Midden-Nederland die, verspreid over acht middagen en avonden, bijeenkomen in de verbouwde fiet senstalling van de voormalige Rin- ke Tolmanschool naast het wijk centrum in het Smitsveen. Dat complex zal worden gesloopt om plaats te maken voor het Breed Educatief Centrum (BEC), waar in onder meer een openbare school en kinderopvang onderdak krijgen. Directe uitwijkmogelijkheden zijn er niet voor de lapidaristen, want de vereniging heeft verder alleen activiteitencentra in Den Haag en Haarlem, waar gewerkt kan wor den. In Soest hebben ze in de slijp en smeedruimte 'Het Bergkristal' de beschikking over verschillende (slijp)machines en andere materi alen die nodig zijn om mineralen, gesteenten en metalen te bewerken en om te vormen tot sieraden en juwelen. Vanwege de machines moet de werkgroep Midden-Nederland kunnen beschikken over een per manente zaal. Leden van de club zijn reeds eni ge tijd de boer op gegaan, maar contacten met onder meer de ge meente en aannemers hebben nog niet tot een oplossing geleid. 'We kunnen dit seizoen afmaken, maar in september hebben we echt een andere ruimte nodig met water- en elektriciteitsvoorzieningen, verwar ming en toilet. We willen die hu ren voor langere tijd, zeg maar vijf tot tien jaar', verduidelijkt Winnie Schuin. Het liefst neemt de club haar in trek in een gebouw dat op loopaf stand ligt van een bushalte of trein station, omdat verschillende leden van buiten Soest zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Zij komen naar Soest voor slip cursussen, edelsmeden, vrijslijpen, beeldsnijden en facetteren. Dat ge- beurt allemaal onder deskundige leiding. Ook wordt twee tot drie maal per jaar een speciale bijeen komst gehouden aan de Smitsweg en worden er in binnen- en buiten land excursies georganiseerd voor belangstellenden en leden. De club die 35 jaar bestaat en lan delijk 1700 leden telt, heeft geld gereserveerd voor de verhuizing. In juni kunnen de materialen en ma chines een poosje ergens worden opgeslagen, maar in het ergste ge val wordt de werkgroep in Soest dakloos en rest niets anders dan zichzelf op te heffen. Wie de Nederlandse Lapidaristen Club aan een nieuw onderkomen kan helpen of een goede tip heeft, wordt verzocht te bellen met me vrouw Sanny Flink, 6018487, Deze reactie komt tot u van ie mand die in Soest woont, in Leus den heeft gewoond en veel vanuit Amersfoort werkt. In Soest heb ben we ook mensen met wilde waanideeën. Een rondweg door de polder, het opvrolijken en mo gelijk autoluw maken van een niet op te vrolijken winkelstraat, het teruggeven aan de natuur binnen de contouren van een bebouwde kom, het niet zien zitten van een legermuseum, het wel realiseren van een wijk Spoordal (waar moet al dat verkeer heen?) die jammer genoeg te duur zal worden voor starters en dan daarnaast nog nieu we bedrijfsterreinen willen aanleg gen. Naast de ambitieuze ego's die al jarenlang geloven in dit soort her senschimmen, krijgen we nu ook nog de ondernemers die de laatste jaren uit de diverse politieke par tijen vertrokken zijn. Kregen zij in een democratische omgeving te weinig hun zin? Waarschijnlijk, dus we hebben hier nu ook Pimka- lePim's en lijsttrekkers en duwers die niets liever doen dan kernont sluitingen maken, die dan kunnen leiden tot nieuwe en voor jonge Schilder en onderhoudwerkzaamheden, Betonrenovatie, ijzerwerkbehandelingen. Binnen schilderwerk, behangen, Wandafwerking en kleuradviezen. Ereprijsstraat 141 3765 AG Soest Tel. 035 - 60 20 397 Mobiel 06 50244991 ondernemers interessante behui zingen; misschien kan er zelfs nog wat aan huizenbouw gedaan wor den. En hoe zit hét dan met de kosten, nee natuurlijk dat betalen we uit de opbrengst van de grond. Ja dit voorstel betreft voorlopig het hele groene gebied tussen globaal het spoor Soest-Baarn, Baarn- Amersfoort en de rijksweg Amers- foort-Soest. Als de voorstanders van dit infrastructurele wonder voor een keer gaan kijken in Amerfoort Noord, in Nieuwland, in industrieterrein Calveen en in de Hoef en zich ook goed informe ren over de ellende de zich hier vanaf het begin heeft voortgedaan met de ontsluitingen cn de totaal niet verwachte verkeersdruk dan weten ze waarschijnlijk genoeg. Kijken bij de aansluiting van Leus den op de A-28 kan ook makke lijk als je lang in de file staat om het dorp uit of in te komen. Weg met hun plannen. Nieuw Knal Groen is echt een leuke naam, ten minste niet zoiets als 2002 of Leef baar. 0 ja, Amersfoort moet wel wat doen aan haar West-tangent, want zelf alles lekker luw maken (Daam Fockemalaan) en alle sluipverkeer via Soest en Soesterberg naar Utrecht heen en terug te laten rij den is oök niet echt zo als het hoort. Bezint eer ge begint, Groen is zeer bemind. B&GSmiet Nog uitgebuikt door de afgelopen feestdagen, maken de meeste mensen zich op om zich alweer te goed te doen aan het komende (voor)jaar. Traditioneel een tijd van opruimen-schoonmaken en het plannen en uitvoeren van ver anderingen in b.v. tuin-huis-bedrijf etc. Gezellige drukte bij woonwin kels en die het zelf zaken, kortom we maken ons op voor een schoon en helder jaar, evt. gestoken in een nieuw jasje. In dit licht gezien zijn een jaar ge leden, op uitnodiging van de ge meente Soest, enkele tientallen in woners van deze gemeente in div. werkgroepen gaan werken aan be stuurlijke vernieuwing. Dit met als doel het gemeentelijk/politiek be stuur te voorzien van de benodig de helderheid en de organisatie te kleden in een nieuw jasje. Een van deze zgn. subwerkgroepen had als taak te omschrijven hoe wij be stuurlijke vernieuwing zagen van uit 'het gevoel van leefbaarheid'. Op 19 februari a.s. is er in de raadszaal van het gemeentehuis een publiekelijk debat waar u ken nis kunt nemen van al onze aanbe velingen aan de politieke partijen van Soest en kunt u van hart mee praten hierover. De politieke par tijen hebben inmiddels de aanbe velingen gekregen en zullen deze avond duidelijk moeten maken wat zij hiermee gaan doen. Dit maakt deze avond zo bijzonder, want de politiek laat dan haar ware gezicht zien in hoeverre zij wil dat de inwoners van onze gemeente een duidelijke en permanente vin ger in de bestuurspap krijgen. Het is dan ook van het grootste belang dat velen van u aanwezig zijn om ons werk te steunen en een duidelijk signaal te geven aan po litiek Soest dat er nu eindelijk iets moet veranderen. De aanbevelin gen zijn gedaan voor de volgende onderwerpen: het fundament, cul tuur, communicatie en leefbaar heid. Ik hoop dat u dit bericht ter harte neemt door te komen, want als er ooit een mogelijkheid is geboden om iets en de bestuursprocedure te veranderen dan is het nu!!! Ik ben er absoluut van overtuigd dat het ons allen gaat lukken. R. Hilbrands voorzitter subwerkgroep leefbaarheid

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 11