ïüei OPRUIMING Van de Ven Nieuwe Centurion modellen! Ook toe aan een Centurion Garagedeur! Soester orgelmaker Elbertse voltooit eervolle opdracht Soest 50 jaar geleden^ imr Verdwenen Soest hervonden □□□□i inrnnii -WïMÊiÊ iiüiiP-iiiiiiimiiiii man Vele boeken VOOR DE HELFT VAN DE PRUS (OF NOG MINDER) Geluidsarm Ruimtebesparend Maatwerk Isolatie Kwaliteit I AANBIEDINGEN II T F I }=5==5=={ I □□□□1 IlllllilllilllllJIlllll GOR DIJNEN BOX- SPRING 'AGINA 12 WOENSDAG 13 FEBRDarT20Ö2~ SOESTER COURANT NVM PAGINA 13 Herstel monumentaal kerkorgel Westzaan mmm Santiago de Compostela Bomen, heesters en vaste planten o os Cursussen in OC De Klarinet SCHRAVEMADE B.V. Soest over 25 jaar. rzen wVx"-' LAMINAAT PLANKENVLOEREN BAMBOEPAKKET DE GROOTSTE COLLECTIE DEMOOISTE COLLECTIE cgarage j we sten pkamene aminaatvioer aal vernieuwde afdeling ikkundig advies, eventueel snelle perfecte afwerking, ervol bij u thuis! Onlangs voltooide Elbertse Orgelmakers uit Soest de res tauratie van het ruim 130 jaar oude Flaes en Brünjes-orgel te Westzaan. Het herstel werd uit gevoerd in samenwerking met en onder toezicht van de Rijks dienst voor de Monumenten zorg. Pieter Flaes en Georg Brünjes richtten in 1842 hun gezamenlijke orgelmakerij op. Beide orgelma kers kregen hun opleiding in het befaamde Utrechtse bedrijf van Batz en Witte en de invloed van hun leermeesters bleef in door hen gezamenlijk vervaardigde instru- menten duidelijk herkenbaar. Van hef bescheiden aantal door Flaes en Brünjes gebouwde instrumen ten zijn er maar weinige in de ori- gihele staat bewaard gebleven. De Soester orgelmakers hebben het uit 1866 stammende orgel nu zo ver als mogelijk teruggebracht naar de originele staat. Met name voor wat betreft de klank/intonatie was dat een grote uitdaging, omdat vrijwel geen enkele pijp meer in de origi nele staat verkeerde. In de naar aanleiding van de res tauratie verschenen brochure om schrijft de betrokken orgeladviseur, drs. W.J.C. Diepenhorst, het resul taat als volgt: 'Krachtig en liefelijk, glanzend en snijdend, 'mollig' in de bes, met een gepast glanzende discant; dat zijn de karakteristie ken van het Westzaanse orgel, die na de restauratie door Elbertse Orgelmakers in al hun facetten weer zijn teruggekeerd'; een om schrijving en een resultaat waarop Hans Elbertse en zijn medewer kers trots mogen zijn! Ook in Soest Overigens is ook Soest een Flaes en Brünjes-orgel rijk. Dit orgei werd in 1968 door Elbertse Orgel makers overgeplaatst vanuit de Nederlands Hervormde kerk te Andijk naar de Christelijk Gere formeerde kerk aan de Julianalaan. Op dit moment wordt in het orgel- Het 130 jaar oude Flaes en Brü njes-orgel in Westzaan, dat door de Soester orgelmakers is gerestau reerd. Foto: Soester Courant makersbedrijf aan de Zuidergracht volop gewerkt aan de voltooiing van de restauratie van het monu mentale Maarschalkerweerdorgel (1877) uit Brielle. Daarna staan onder andere de restauraties van het Ypma-orgel (1864) te West woud en het Van Oeckelen-orgel (1881) te Lage Vuursche, beide ook monumenten, op het pro gramma. Stichting De Soester Kring Secretariaat: Krommeweg 5 Tel. 035-6014403 Na Rome en Jeruzalem was San tiago de Compostela vroeger het derde bedevaartsoord binnen de christelijke wereld. Ook nu nog reizen mensen erheen, te voet, te paard, per fiets, auto of ander ver voer. Ria Janson-Schwirtz neemt woens dag 20 februari de bezoekers van I de Soester Kring-bijeenkomst mee naar het pelgrimsoord. Ze doet dat aan de hand van een dialezing die om 10:00 uur begint in de NPB- l kerk aan de Rembrandtlaan (in- l gang bij parkeerplaats aan de Pie- I ter de Hooghlaan). Janson begint haar lezing in ons land en over- 1 brugt de 2500 kilometer met ver- halen en beelden. Meer informatie I kan worden ingewonnen op haar I website: www.janson.demon.nl BLOEI O Koninklijke Afd. SOEST Boomkundige Kromhout vertelt woensdag 20 fe bruari van alles en nog wat over bo men, heesters en vaste planten in de kleinere tuin. Hij doet dat bij Groei en Bloei die daarvoor de beschikking heeft over de EHBO-zaal aan de Parallelweg. De bijeenkomst begint om 20:00 uur en duurt ongeveer twee uur. Aan het eind verloot Kromhout enkele van zijn vaste planten. De toegangsprijs voor niet-ieden is 2,50, inclusief koffie/thee. Deze maand zijn er nog drie cur sussen voor 55-plussers in ont moetingscentrum De Klarinet in Overhees. Donderdag 14 februari kan worden meegedaan aan de cursus roosjes maken van lood.. Donderdag 21 februari staat voor jaarskaarten maken op het pro gramma en een week later 'tissue doos beschilderen'. De cursussen kosten 2,30 per dagdeel, exclusief materiaal. Er is plaats voor maximaal tien deelne mers. Opgeven kan aan het buffet van het OC of telefonisch: 6023139. Kinderparadijs De Vrije Teugel Vedelaarpad 53, tel. 6018136 Instrumenten Tijdens de inloopmiddag van woensdag 20 februari kunnen de deelnemers zelf instrumenten ma ken, en: daarna gaan ze er op pro beren te spelen. De kinderen van 4 tot en met 10 jaarvoor wie de activiteit is bestemd, kunnen op die manier samen een gelegen heidsorkest vormen. De inloopmiddag is van 14:00 tot 16:00 uur, deelname kost 2,50. (TT) tandtechnisch laboratorium Voor al uw reparaties en adviezen. CE gecertificeerd. K H N D Winketcentrum Hartje-Zuid Soest 035-6012419 www.libris.vandeven.nl email: info.vandeven@libris.nl Uit de Soester Courant van Dindag 12 Februari 1952 Een aandachtig maar tevens cri- tisch gehoor was in "Religie en Kunst" aanwezig goen Wethouder W.G. v. Zadelhoff sprak over het Uitbreidingsplan onzer gemeente. Aandachtig, omdat de heer Van Zadelhoff zeer uitvoerig was en het plan goed onder de knie bleek te hebben en critisch, omdat er nogal onrust onder de burgerij is met betrekking tot de uitvoering van het plan. De heer Van Zadelhoff begon met er op te wijzen, dat het sociaal- economisch en geografisch rapport van dr. Vlak nodig was om een prognose te maken van de toe komstige groei van Soest. De behandeling van dit rapport liet spr. achterwege, daar in ons blad hierover reeds meerdere malen uit voerig is geschreven, zodat de bur gerij in dit opzicht uitstekend is ingelicht. Spr. bepaalde zich daarom tot de conclusies van dit rapport. Hoe veel mensen zullen zich in de eer ste 25 jaren in Soest vestigen? Wat voor mensen zijn dit? Hoeveel woningen moeten wij voor hen bouwen en in welke huurklassen? Moeten er nog winkelbedrijven worden toegelaten? Hoe groot zijn de recreatie-mogelijkheden? Hoe is de situatie voor het agrarisch bedrijf? Dit waren o.m. punten, die vooral in het oog moesten wor den gehouden bij het maken van het Uitbreidingsplan. Dr. Vlak heeft aangetoond, dat Soest snel is gegroeid, in verhouding sneller dan de Provincie en het Rijk. Het geboorte-overschot werd steeds kleiner, doch vele immi granten voerden het inwonertal op. De vele gepensioneerden en klei ne renteniers onder deze immi granten waren oorzaak van een lage bezetting der woningen. Zij waren oorzaak van de vele mid denstandswoningen die gingen verrijzen, doch zij brachten weinig geld in de winkelkas. Er kwam niet veel industrie en de vestiging hier van ondervond tegenwerking. Het gevolg was, dat er een arbeidsover- schot groeide d.w.z. dat voor de alhier wonende werkers van hoofd en hand geen werkgelegenheid ter plaatse was en men buiten de woöngemeente werk moest zoe ken. Dit was ook oorzaak, dat de arbeiders veelal ongeschoold ble- Soest - Telefoon 035 - 602 02 49 Torenstraat 13 1 21.00 UUR - 21.00 UUR Schoien- )estaat uit l College en Rg?; POLITIE keurmerk veilig! j WONEN mamwiïï/- 00-18.00 uur. ven en, in het algemeen gezegd, Soest niet industrieminded werd. Meer industrie en bestemming van grond tot industrieterrein werden dan ook beslangrijke wensen en factoren voor het uitbreidingsplan. Hieraan werd tevens de noodzaak gekoppeld van de vestiging van een ambachtsschool. Daarom wordt thans getracht hier industrie te krijgen. Vele moeilijk heden levert dit streven op, want van de 10 aanvragen om industrie vestiging zijn er 8 niet bonafide. Winkels zijn er in onze gemeente reeds te veel en de winkeliers heb ben een consumentengemiddelde hetwelk veel lager ligt dan in Baarn of Zeist, waarbij nog komt, dat Soest g'een achterland heeft, zoals Eemnes en Spakenburg het achter land van de Baarnse winkelstand vormen. Winkels zullen daarom alleen nog daar worden toegelaten, waar de bevolkingsgroei dit vraagt. De toestand van het agrarisch be drijf is zodanig dat het besluit werd genomen hiervan niet meer grond af te nemen en geen gronden meer te versnipperen. Deze en meerde re factoren waren uitgangspunten bij het maken van het Uitbrei dingsplan. Aan de hand van de analyses en prognoses van dr. Vlak en de mededelingen, welke de heer Van Zadelhoff deed, is het mogelijk de groei, welke onze ge meente (zonder Soesterberg) in de eerste 25 jaren zal doormaken, te schetsen. In 1975 of daaromtrent zal de be volking uitgegroeid zijn tot ca. 40.000 zielen. De nieuwe inwoners zullen wonen in 4000 tot 5000 nieuwe woningen. Ons oneven wichtig gevormde Soest, bestaan de uit twee woonkernen, Soestdijk en Soest-Zuid, verbonden door een Rijksweg, waaraan een smalle bebouwing, zal dan omgebouwd zijn tot een evenwichtiger geheel. In Soestdijk zullen de plannen Hart 1 Hart 2 uitgevoerd zijn en 200 woningen zullen daar zijn ge bouwd. In de nieuwe lanen terzijde van de Burg. Grothestraat zullen vele nieuwe gemeentenaren wonen in vele nieuwe woningen, terwijl op de gronden tussen de Van Weede- straat, Prins Bernhardlaan, Oran jelaan en Anna Paulownalaan een geheel nieuwe wijk zal zijn verre zen. v: AtW, Op de foto jagers en drijvers net terug van een jachtpartij in de buurt van het Pluismeer Lage Vuursche. Het Pluismeer vinden we op de weg tegenover het Spiehuis na een halve kilo meter rechts van de weg in de bossen van Pijnenburg. Vroe ger was het ook voor vele Soes- ters een strenge winter een ge liefde plek om te schaatsen. Nu is het beschermd gebied gewor den. Het Pluismeer ligt buiten de ge meente Soest, zodat deze foto ei genlijk niet in de rubriek Verdwe nen Soest thuishoort, maar we maken eén uitzondering omdat er veel Soester mensen op staan. Uit de reacties hoorde we dat in de ja ren zestig en zeventig nabij het Pluismeer, op de Stulp, twee gro te schuren hebben gestaan. Deze werden voor opslag gehuurd door de gebroeders Kooy, Jan Kooy van Garage Soest en Jan Kooy van Garage Baarn, beide dealers van uitsluitend Mercedes-Benz. Een van die schuren bouwden zij om tot een jachthut met bar en openhaard en alles wat er bij hoort om een jacht spannend en aange naam te maken. Van tijd tot tijd huurden de broers een terrein en organiseerden ze voor relaties een jachtpartij. Drijvers die het wild moesten opjagen, waren ook altijd wel spontaan te vinden. Het waren volgens Jan Kooy Baarn vaak de mensen van de saunaclub. Meest al waren er 6 a 7 geweren (dus ja gers) en de rest van de personen die u op de foto ziet zijn drijvers. Ook Herman Voorveld reageerde op de foto. Voorveld vertelde dat hij 40 jaar jachtopziener bij Staats bosbeheer is geweest. Eerst in de buurt van Holten, Rijssen en van 1959 tot aan zijn pensionering in 1980 in Baarn /Soest. Hij zorgde voor de fazanten die moesten wor den afgeschoten en vanaf een bootje op het Pluismeer voerde hij ook de eenden. Als je die voerde, bleven ze wel op hun plekje han gen. Ze maakten bij de jacht ook wel gebruik van lokeenden. Na de jacht werd er met jagers en drijvers in de jachthut een borreltje ge dronken en door restaurant Hak- stege uit Lage Vuursche werd soep gebracht en sommige drijvers kre gen voor hun werk een kleine be loning. 'Een prachtige tijd', vindt Voor veld, van huis uit een echte Hik- ker. Hij heeft als boswachter in onze omgeving een mooie tijd ge had. Dat er in deze tijd nog weinig wild in de bossen zit, wijt hij aan SCHUREN EN RENOVEREN BESTAANDE VLOEREN «.(Lij Eiken Bourgogne wisselende breedte, gelegd Schuren bestaande parketvloeren, v.a. Het Parket Atelier Soest, Birkstraat 91 Tel.: 035 60 110 60 24 uur per dag bereikbaar de toenemende vossenpopulatie. Om te leven moet iedere vos elke dag een konijn of andere prooi als maal hebben, dus tel uit, er blijft voor een jager niets meer over. Aan de jachtpartijen is vermoede lijk niet lang na de oliecrisis 1974 een einde gekomen. In die jaren is ook Garage Kooy uit Soest ver dwenen. De heer Ab van der Schagt belde ook. Hij heeft als jongen altijd in deze contreien gewoond. Hij her innert zich nog dat na de oorlog honderden Duitse soldaten in de bossen tussen Soest en Den Dol- der werden opgevangen en ontwa pend. Daarna mochten ze weer naar de 'Heimat'. Er is toen in de bossen veel munitie en ander oor logstuig achtergebleven. Als jon gen verzamelde hij nog scherpe kogels en hij en zijn makkers wa ren zelfs even in het bezit van een echte stengun. De vrienden maak ten een vuurtje en gooiden er zo maar wat kogels in die ontploften. Een levensgevaarlijk spelletje. Ge- lukkig zijn ze allemaal heelhuids door deze periode gekomen. Ab van der Schagt heeft ons wat namen doorgegeven en de rest van de namen hebben we van Jan Kooy Baarn. Jan Kooy Soest staat niet op de foto, want hij is de fo tograaf van de kleurenfoto. Achterste rij v.l.n.r.: 1. Nico van de Broek (ijzerhand laar) 2. Kees Wijnands van de hei 3. Gijs van den Akker 4. Herman Voorveld boswachter 5. Van der Meulen politie 6. Jan van Kooy Baarn 7. Cor de Bruin 8. Steven van der Schagt 9. Hans van de Heijden 10. Joop Smeets 11. Wim Jachtenberg 12. Hans Lengers 13. Gert Drieënhuis 14.? 15.? 16. Ruud de Broeder met geweer over schouder Voorste rij v.l.n.r.: 17. Harry van de Brink 18. Lex Sjoerds 19. Gert Kooy 20. Willem van Kuilen 21.? 22. Bob Martens 23. Frans Buitenhuis met muts 24. Tom 25. Gerrit Verwelius 26. Gerrit van de Munt 27. Wiebe Eybers Garagedeuren! Wij heten u van harte welkom om kennis te maken met de kwaliteits garagedeuren van Centurion. In onze showroom in Weesp rolt u van de ene verbazing in de andere. Wij laten u de unieke eigenschappen van de Centurion Garagedeuren zien. Een Centurion garagedeur is leverbaar in vrijwel elke denkbare uitvoe ring. Alles mogelijk: Van hout tot aluminium en staal, van glad tot decoratieve panelen. Van standaard wit tot elke denkbare kleur, van recht tot en met prachtige toogvormen. Bovenal is elke Centurion garagedeur een technisch hoogstandje met z'n uiterst betrouwbare en vrijwel geruisloze werking. Ook de design afdeling van Centurion is constant bezig met product-innovatie. Dit heeft geresulteerd in een aantal fantastische nieuwe Centurion modellen. Kijk maar... Houten panel uitvoering Slertljst/slerdelen uitvoering Visgraat uitvoering Verticale delen uitvoering Onze showroom in Weesp is dagelijks geopend (zaterdags van 10.00 tot 15.00 uur). U kunt ook vrijblijvend onze overzichtelijke brochure aanvragen, bel 0800-0224040 of via internet: www.centuriondeuren.nl dntyrion Centurion Deuren B.V. Hogeweyselaan 223 in Weesp - Telefoon 0800-0224040 Voor diverse relaties zoeken wij WOONHUIZEN en/of winkelpanden. Wilt u uw wo ning en/of winkelpand verko pen? Neem dan contact op met Van Breukelen, Vastgoed Assurantiën, Koninginne- laan 40, tel.6017962. BIJ WASIEL STEITNER WASIEL STEITNER SLAAPSTUDIO T A P U T LANDE B R I NXWEO S 8 Soest, t.oREMU-Tel.: 035-6019600 BIJ WASIEL STEITNER WASIEL STEITNER SLAAP8TUDIO T A P u r LANGE B R t N K W E G 3 8 Soest t.o. REMU-Tel.: 035 60196 00

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 13