Rampbestrijdingsplan ter inzage Geen vergunning voor bouw van carport Cheque van 'Opperzot' voor jubilerende Zotteklappers Carnavalsontbijt in open lucht Gedeeltelijke uitbreiding van woning toegestaan Bölkow nieuwste aanwinst van Luchtvaart Museum DONOR [KERKDIENSTEN j MEDISCHE DIENST HULPVERLENING TAPIJTTEGELS PIET VAN HEUGTEN 'De Drie Eiken'i Rolverdeling Soest, Zeist en hulpverleners vastgelegd Cenakel-viering op televisie Regio Taxi Helpt U mee? RODE KRUIS Soest/Soesterberg Tel. (035) 601 39 57 Bloedbank Midden Nederland Hilversum Tel. (035) 624 50 27 te wachten, die Bezint eer u aan kamerbreed tapijt begint! Reductie-adres: Jan van Steendeiaar, tel. 06-22450173. Klachten bezorging: C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 - 602 18 41 Zaterdag 16 februari zondag 17 februari Rooms-katholiek, Caroluskerk, Rademakerstraat 75 10:30 aalm. J. Schutte; koor Odijk Samen op Weg, Vredekerk, Gen. Winkelnianstraat 101 10:00 ds. M.A.A, Nawijn Sterrenberg, 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10:30 drs. Z. Hageman-Vos World Outreach Church (info locatie: SS0346-350458) 10:30 Mark Six Huisarts, vrijdag 18:00 - maandag 08:00 uur: eigen huisarts bellen, dan wordt men doorverbonden Apotheek (lange dienst), vanaf vrijdag 17:30 uur: Van Lennep apotheek, Zeist, 88030-6956019. Apotheek (korte dienst), zaterdag 10:00-18:00 uur, zondag 12:00- 17:00 uur; maandag t/m vrijdag 17:30-20:00 uur: Apotheek Planetenbaan, Bilthoven, 88030-2281415. Tandarts, spreekuren 13:00 en 19:00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts, weekenddienst na afspraak; H.J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, @352467; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland, 24 uur per dag, SS033-4220500; van 's avonds 17:00 tot 's morgens 08:00 uur en in de weekeinden al leen voor spoedeisende situaties. Politie (Kon. Marechaussee) Veldm. Montgomeryweg 2; werkdagen 12:00-13:00 uur; centrale meldkamer: 880900-8844; alarmnummer: 881.1.2. Vrijwilligershulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp; werkdagen 09:30-11:00 uur, 88035-6031119. Hulpdienst Stichting Hulpdienst Soesterberg, aanvragen dagelijks 09:00-10:00 uur, @351940, b.g.g. 351658. Overige Huisvesting De Drie Eiken, mevr. D. Elie, @352391. Grofvuil, @035-6093666. éF) Tevens hoogpolig W -jft. en zuiver '«L. - scheerwol tapiitteoels Kom naar onze toonzalen bij de tapijtfabriek van DE Z00NVAN DE UITVINDER VAN HEUGA TEGELTAPIJT. Utrechtseweg 4, RENSWOUDE Tel.0318-571225, www.vanheugten.com Bet s.v.p. voor gratis kleureninfo? Bezoek onze afdeling speciale aanbiedingen tapijttegels, Altijd 200.000 tapijttegels In voorraad! reeds v.a. 3,71 p.t. S0x50 cm tel van de gemeente is Prins Zotteklap XI niet langer de 'heerser' over Zotteklapland, zoals Soesterberg gedurende de carnavalsdagen heet, maar is alles weer bij het oude. Dins dagavond was de afsluiten de carnavalsavond in De Leutbunker, de naam die café De Gouden Leeuw in Zotte klapland draagt. SMaar eerst stond dinsdagmorgen Prins Zotteklap XI, prinses Esme- ralda en adjudant Giliam de tradi- elk jaar weer anders uitpakt. Dit keer stond een openlucht-ontbijt op het programma bij het monu ment De Vleugel op de hoek Ban- ningstraat-Kampweg. Al vroeg werd het drietal op het verblijf adres aan de Plesmanstraat met toeters en bellen gewekt door de Zottewijven. Tijd om zich in het pak te steken, werd hun niet ge gund. Totaal onwetend wat hen te wachten stond, werden ze meege nomen naar De Vleugel. Daar stond een gedekte tafel klaar met niet alleen verse broodjes en crois- santjes, maar ook met haring en Dienstencentrum Dorpsplein 18, Soesterberg Telefoon 0346 - 35 14 02 De bewoner van Gemini 231 mag geen vrijstaande carport bij zijn woning bouwen. Burge meester en wethouders zouden door gebruik te maken van hun bevoegdheid om vrijstelling van de bepalingen in het ont- werp-bestemmingsplan Soesterberg-Oost te geven de bouw eventueel kunnen toe staan, maar hiertegen bestaan stedenbouwkundige bezwaren. Het perceel Gemini 231 ligt in het bestemmingsplan Mercury, Het heeft daarin de bestemming 'nade re uitwerking van de bestemming wonen'. Het ontwerp-bestem- mingsplan Soesterberg-Oost voor het hele gebied is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld. Het ligt nu ter goedkeuring bij de pro vincie. Binnen het ontwerp-bestemmings- plan heeft Gemini 231 een woon bestemming. De aangevraagde car port is gepland voor de bebou- wingsgrens, heeft een hoogte van 3 meter 50 en een oppervlakte van 20 vierkante meter. Omdat de maximale hoogtegrens van 2 me ter 70 wordt overschreden, is er geen sprake meer van een vergun- ningvrije carport en is de aanvraag bouwvergunningsplichtig. Omdat er gebouwd wordt voor de bebouwingsgrens kunnen burge meester en wethouders alleen me dewerking aan het plan verlenen op grond van een procedure die vrijstelling verleent van een bepa ling in de Wet Ruimtelijke Orde ning. Er bestaan echter vanuit ste denbouwkundig oogpunt bezwa ren tegen het bouwen voor de be- bouwingsgrèns. Het is een plano logische hoofdregel dat bouwen alleen is toegestaan achter de be bouwingsgrens. Aan de open ruimte in het gebied hecht de ge meente veel waarde. Het ruimtelijk belang is hier dus doorslaggevend. Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten het verzoek van de aanvrager te weigeren. Burgemeester en wethouders vinden het niet gewenst mee te werken aan uitbreiding van de woning Viiegtuiglaan 31 in Soesterberg in de vorm die de bewoner heeft voorgesteld. Wel zijn ze bereid vergunning te verlenen voor uitvoering van een deel van het bouwplan. De aanvrager wil de keuken en de hal aan de voorkant van de woning uitbreiden. Hij tpoet daarbij reke ning houden met de bepalingen van twee bestemmingsplannen. Het huis ligt namelijk zowel in het bestemmingsplan Egghermonde I (eerste uitwerking), als in het be stemmingsplan Soesterberg-Oost 2001 dat in voorbereiding is. In 'Egghermonde I mag de afstand tussen de voorgevel en de achter gevel van een eengezinshuis niet meer bedragen dan de 10 meter die de woning nu diep is. Door de voorgestelde uitbreiding van de keuken en de hal wordt deze maxi male diepte overschreden. Alleen al hierom is het principeverzoek in strijd met de voorschriften van dit bestemmingsplan. In het bestemmingsplan Soester berg-Oost 2001 mogen uitbouwen bij de woningen uitsluitend worden gebouwd binnen de bebouwings grens en bovendien om minstens 3 meter achter het verlengde van de voorgevel. De gewenste uitbreiding valt echter buiten de bebouwings grens en bovendien voor de voor gevel. Het principeverzoek is daar om ook in strijd met het plan dat in voorbereiding is. Burgemeester en wethouders zou den vrijstelling kunnen verlenen van de bepalingen, maar zij vinden het niet wenselijk mee te werken aan een uitbreiding van de woning in de voorgestelde vorm. Door de uitbreiding van de hal en de keu ken komt de woning te veel aan de straatkant te liggen, terwijl het juist belangrijk is deze ruimte aan de voorzijde van de woningen zoveel mogelijk open te houden. Eén van de hoogtepunten van de carnavalsviering zaterdaga vond in Soesterberg was het optreden van burgemeester Koos Janssen bij De Zotte klappers. Met een baret op het hoofd en in een kiel met het opschrift 'Opperzot' zong de burgemeester een carnavals lied, waarvan het refrein uit volle borst door de carnavallis ten werd meegezongen. Komende zondag, 17 februari, vindt om 10:00 uur weer een eu charistieviering plaats in het Cena- kel te Soesterberg. De viering wordt uitgezonden op televisie (Nederland 1). Voorgangers zijn mediapastores Peter Denneman en Ben Verberne. De zang wordt ver zorgd door de Schola van het Ce- nakel o.l.v. Herman Rouw. het traditionele glaasje Jagermeis ter. Desondanks ging de haring er niet van harte in.... Het is bij De Zotteklappers ge bruik dat op de laatste dag van het carnaval de prins, de prinses en hun adjudant een verrassing wordt aangeboden. Dit jaar was het dus een ontbijt, waarvoor een bont ge zelschap die-hards zich bij De Vleugel had verzameld om het drietal aan de ontbijttafel aan te moedigen toch vooral een flinke bodem te leggen voor de rest van de dag en de slotavond. Karin Hagen van de gemeente Soest geeft maandag 18 februari informatie over de Regio Taxi, een nieuwe vorm van openbaar ver voer, waarin ook de gemeente een hand heeft gehad. In De Drie Ei ken komt Karin Hagen, hoofd van de afdeling WVG, om 10:QQ uur aan het woord. De toegang is gra tis. Onder toeziend oog van de c0nunandant vliegbasis Soesterberg, kolonel-vlieger C. j, Lorraine, hebben burge meester drs. J. J. L. M. Janssen ,an Soest en zijn college R. G. Boekhoven van Zeist vorige iveek het Rampbestrijdings plan Vliegbasis Soesterberg vastgesteld. Hierin is duidelijk vastgelegd wat de beide ge nieenten en de hulpverleners te doen staat in geval van een eventuele ramp. 1 Hei Rampbestrijdingsplan Vlieg- '1 basis Soesterberg onderscheidt uch van soortgelijke plannen el- 5] ders in het land doordat het ter l inzage is gelegd voor de inwoners I van beide gemeenten. Ze mogen er bovendien op reageren. Dat wil niet zeggen dat eventuele op- en aanmerkingen ook in het plan wor- I den verwerkt. De gemeenten zijn I dit namelijk niet wettelijk ver- I plicht. I Uiterlijk in juni moeten alle ge- i meenten met een luchtvaartterrein I over een rampbestrijdingsplan be- j schikken. De rijksoverheid heeft j dit besluit destijds genomen naar I aanleiding van de ramp met de 1 Hercules in Eindhoven. Dit toestel stortte in 1996 bij de landing neer. Van de passagiers, leden van een militair muziekkorps, overleefden 34 mensen de ramp niet. Er had den wellicht niet zoveel slachtof fers hoeven vallen als de gemeen telijke diensten en andere (militai re) hulpverleners beter hadden sa mengewerkt. Soest en Zeist (het terrein van de vliegbasis bevindt zich op grondge bied van deze beide gemeenten lopen voorop als het gaat om het gereed hebben van het rampbe strijdingsplan. Het vorige week gepresenteerde plan is in feite een aanvulling op de rampenplannen die beide gemeenten al hebben. Het rampbestrijdingsplan is com- Op donderdag 21 februari draagt de directeur materieel van de Koninklijke Lucht macht, generaa 1-majoor P. M. A. Vordeman, de nieuwste aan winst van het Militaire Lucht vaart Museum in Soesterberg officieel aan het museum over. Het gaat om een helikopter, de Bölkow BO 105. Het toestel is al enkele maanden geleden aan de collectie van het museum toegevoegd. Het is daar mee is het bezit gekomen van een helikopter (registratienummer B- 37) die in de afgelopen decennia zowel de Koninklijke Luchtmacht als de Koninklijke Landmacht gro te diensten heeft bewezen. De nieuwste aanwinst, die bijvoor beeld in Bosnië werd ingezet, heeft een prominente plaats gekregen in de vernieuwde Ir. H. A. Vreeburg hal. De Koninklijke Luchtmacht heeft de Bölkow-helikopter sinds de ja ren 1975-'76 in dienst als observa tiehelikopter. Van dit toestel wer den er dertig aangeschaft. Een bij- De Bölkow-helikopter, de nieuw ste aanwinst van het Militaire Luchtvaart Museum, in de vlucht Foto: Koninklijke Luchtmacht. zonder kenmerk van het toestel is dat het desnoods op één motor kan vliegen. Het vermogen van die motor wordt dan automatisch op gevoerd. Bovendien is de stabiliteit groter dan van menige andere heli van deze afmetingen (lengte 11.86 meter, hoogte 3.80 meter). Aanvankelijk was de Bölkow bij nacht en slecht weer minder goed inzetbaar. Om daarin verbetering te brengen, kwam in 1985 een mo derniseringsprogramma van de grond om het vliegen onder die condities naar een hoger plan te tillen. Nu is het mogelijk om met de zogenoemde Night Vision Gog- gles (een hulpmiddel voor vliegers waarmee ze ook in het donker kunnen zien) ook 's nachts opera ties uit te voeren. De Bölkow, in gedeeld bij het 299 squadron op de vliegbasis Gilze-Rijen, wordt door twee bemanningsleden gevlo gen. Daarnaast is er plaats voor twee tot drie passagiers. De burgemeester, in gezelschap van zijn echtgenote, was niet met lege handen gekomen. Hij over handigde volgens traditie niet al leen de gemeentesleutel aan prins Zotteklap, maar had ook een ca deautje bij zich in verband met het 'elvirium', het elfjarig bestaan van de vereniging. Op de cheque was een toepasselijk bedrag ingevuld: 111,11. Na de overhandiging zong de bur gemeester zijn carnavalslied ('Zijn er ook cd's van?' vroeg een bezoe ker), waarin hij vooral ook aan dacht vroeg voor de veiligheid bij het naar huis gaan, want we willen dat iedereen er volgend jaar weer bij is.' Het was al vroeg een drukte van belang in de residentie van De Zotteklappers, café De Gouden Leeuw, die tijdens het carnavals feest is omgedoopt in De Leutbun ker. Deze was veranderd in een waar tropisch paradijs, dankzij veelkleurige versiering en de tropi sche planten. De bezoekende car navalsvierders hadden zich hieraan aangepast; de meesten waren prachtig uitgedost in zomerse kle dij, al ontbraken daarbij de combi naties met mutsen, handschoenen of skiuitrusting niet. Het is tenslot te nog midwinter! Voor in de avond kwam de Stads- de hulpverlening; bij zijn afwezig heid neemt zijn collega van Zeist automatisch die rol op zich. Niet alleen op papier is de hulp verlening nu optimaal geregeld. Het is van belang regelmatig te oefenen. Dit gebeurt regelmatig, ook al voordat de Herculesramp tot drastische maatregelen leidde. De brandweer van de vliegbasis zelf oefent uiteraard regelmatig met extreme situaties, maar ook de brandweer Soest en Zeist komen hiervoor min of meer regelmatig naar de vliegbasis. Ook worden er 'droogoefeningen' gehouden, waarbij onder toeziend oog van deskundigen op papier een denk beeldige ramp wordt behandeld. Voor dit jaar staan er minstens twaalf oefeningen op het program ma, zo liet commandant Lorraine weten. Wie belangstelling heeft voof het rampbestrijdingsplan, kan dit nog Burgemeester en wethouders heb ben dit de aanvrager schriftelijk laten weten. prinses van Amersfoort, Joris XXVI, met haar gevolg en onder steund dOOr UC Dia«ii>ivdpci ^OCIC- té a Musicale 'Neuzenvreugde' de boel eens even goed op stelten zet ten. In een overvolle Leutbunker barstte het feest toen pas echt goed los. Onder leiding van een diskjoc key werd het een waar spektakel. De feestvreugde werd nog vergroot door de komst van het Adjudanten Gilde van Grootstad Sint Joris uit Amersfoort. Iedereen liet zich de cocktails en het gerstenat uitstekend smaken tijdens het feest, dat tot in de klei ne uurtjes duurde. Sinds gistera vond zijn de prins, de prinses en de adjudant weer gewone wereld burgers. Ze gaan zich na een kor- Alsof het dagelijks werk is, zong burgemeester Janssen als 'Ópper zot' de sterren van de hemel bij De Zotteklappers in Soesterberg. Foto Eemland Pers. pleter. Er is twee jaar aan gewerkt om het zover te krijgen. Vertegen woordigers van de instanties die er een bijdrage aan leverden, waren bij de officiële presentatie aanwe zig: ambtenaren van de gemeente lijke afdelingen openbare orde en veiligheid, de brandweer, de GGD en de politie. Namens het provin ciaal bestuur was een vertegen woordiger bij de ondertekening presentatie aanwezig. Burgemeester drs. J. J. L. M. Jans sen, die bij de officiële presentatie een toelichting gaf op het plan, wees erop dat het in goede harmo nie met alle betrokkenen tot stand is gekomen. Nog belangrijker is, aldus de burgemeester, 'dat wij denken hiermee een waterdicht systeem te hebben als het echt op grootschalige hulpverlening aan komt.' Als er ooit sprake is van een ramp op de vliegbasis, coördi neert de burgemeester van Soest een kleine drie weken inzien in het gemeentehuis. Het is ook opgeno men op de gemeentelijke website (www.soest.nl). Gelet op andere uitbreidingen die in de Vliegtuiglaan en ook de Oude Tempellaan zijn gerealiseerd is het wel mogelijk om mee te wer ken aan de uitbreiding van een deel van de keuken. Voorwaarde is wel dat deze uitbreiding niet bre der en niet hoger wordt dan de garage. Hiertegen bestaan uit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren. te rustperiode, samen met al die andere enthousiaste carnavalsvier ders in Soesterberg opmaken voor het nieuwe carnavalsseizoen. Foto Eemland Pers. Burgemeester Janssen en zijn echtgenote boden de jubilerende carnavalsvereniging De Zotteklap pers een cheque aan van 111,11 ter gelegenheid van het elfjarig be staan.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 15