Verhuur 3 PROGRAMMA - OVERZICHT Vakantieactiviteiten zwembad hrastwaBSS*-- RADLO [pMKBÖRDl [kerkdiensten ttSSStttijSStSn* - E™ Thuiszorg t 18 I Woensdag 13 februari 2002 SOESTER COURANT PAGINA 19 I co SWOS-hulp bij I belastingaangifte voor senioren Pakketten voor Polen Over Hollandganger en Hannekemaaiers Dierenlief Dierenleed Bingo voor 55+ 'Waarom zou ik mi; netjes gedragen?' De lopers van de week 1 MEDISCHE DIENST Volksuniversiteit Soest/Soesterberg Gespreksgroep voor familie van dementerenden Verhalen vertellen Hoe gaan we om met onze traditie? Mediums bij Paso Muziek in Utrecht Samenkomsten over evangelie Verkiezingen Soest Klassiek UUrWrednrrcndnvafcami.le Zin-On-Zin Karei van Geet Cor Geraets Dick Koblens Dr. Ad de Jong Thora-onderwijsbij evangeliegemeente I mm nma din- »nde uur aald. wil n 15.00 ;n 20.00 Dverhet oot. itcafé internet- leorgani- n tot uw 1 rfen naar favoriete esenteert jop.nl de bsite. Arbeids- teren zich scholings- nnismaken lingsmoge- idustrie. ter plekke ioen, zich citeren op Verkoop - Verhuur Reparatie van de vakman en de doe-het-zelver Industrieweg37b -Tel.6019589 Onlangs is in deze krant aange kondigd dat de Seniorenvoor- lichters van de Stichting Welzijn Ouderen in Soest (SWOS) be hulpzaam kunnen zijn bij het invullen van de aangifte Inkom stenbelasting voor 2001. Ze zijn daarmee begonnen omdat de belastingdienst Particulieren in Amersfoort geen ambtenaren van de dienst in Soest en Soesterberg inzet. Ouderen die opzien tegen de rompslomp die het invullen van een aangifte formulier meebrengt, kunnen gebruik maken van de hulp van de Seniorenvoorlichters. Senio ren die deze mogelijkheid wil len benutten kunnen zich tele fonisch opgeven bij het secreta riaat van de SWOS. Er wordt dan een afspraak gemaakt in het ontmoetingscentrum De Klarinet of Klaarwater. Men hoeft dan niet lang te wachten. Belangstellenden kunnen bellen op werkdagen tussen 09:00 en 16.30 uur: 886023681. Op zaterdag 16 februari is er van H 09:00 tot 12:00 uur weer gelegen heid om pakketten voor familie, vrienden en kennissen in Polen m ie leveren bij de fam. De Groot, Di Lassostraat 40. Informatie: 36024377 Op dinsdag 19 februari zal de heer J.J. Kaldenbach voor de Neder landse Genealogische Vereniging Amersfoort en omstreken een le zing geven over het onderwerp I Hollandganger en Hanneke maaiers. In de achttiende en eerste 1 helft van de negentiende eeuw kwamen ieder jaar enkele duizen den seizoenarbeiders te voet uit Duitsland om hier tijdelijk te wer ken. De Duitsers werkten in het veen, hielpen bij het binnenhalen van de oogst of het maaien van het gras. De grasmaaiers werden Han nekemaaiers genoemd. In Gronin gen heetten de gastarbeiders 'Mie ren'. Er was werk voor de 'Boven lander' in de Nederlandse katoen- drukkerijen en blekerijen. Er kwa men hier stucadoors uit Oldenburg en tichelwerkers uit Hessen. Be kend zijn ook de 'Lapj buben', de trekkende Duitse handelaars in lin nen en manufacturen, De naam van het restaurant 'de Mof' in Leusden herinnert ons aan die ge schiedenis. In Utrecht had je de 'Winkel van Sinkel'. Als gevolg van deze 'Hollandtrek' hebben veel Duitsers zich in Nederland gevestigd. Bij genealogisch onder zoek komen we hun namen dan ook herhaaldelijk tegen. In zijn vrije tijd is de heer Kaldenbach betrokken bij het documentatie- I centrum van de Nederlandse Ge nealogische Vereniging te Weesp. Desgewenst zal hij zeker bereid zijn om ook daarover informatie te verstrekken. De lezing wordt gehouden in het conferentiecentrum van Onze Lie ve Vrouw Ter Eem, Daam Focke- malaan 22 te Amersfoort (zaal 4). De koffieruimte bij de zaal is van af 19.00 uur open voor informatie en het bekijken van literatuur over genealogisch onderzoek in Duits land. De lezing begint om 20.00 uur precies. De toegang is vrij. In formatie: 88033-4611474 (mevr. Sickmann). Amivedi, Si035-6012697; j.ruijssenaars@worldonline.nl VERMIST Beagle, teef, rode halsband, heeft een tatouage in het oor 'Bambi' (Baarnse Bos). Lapjespoes, veelkleurig, dik, hang- buikje, zwarte vlooienband, 11 jaar, Kamerling Onneslaan (Soesterberg) GEVONDEN Poes, Siamees, Sealpoint, bruin/ beige, Paralelweg. Grasparkiet. Voor informatie: José Ruijsse- naars, tel/fax 6012697, e-mail: Riiijssenaars@worldonline.nl Komende vrijdag - 15 februari - is er weer een seniorenbingo in ontmoetingscentrum De Klarinet, Klarinet 39. Aanvang 14:15 uur- Op donderdag 21 februari houdt de filosoof Rob Tiepel voor het Humanistisch Verbond Soest/ Baarn een lezing met als onder werp 'Waarom zou ik mij netjes gedragen?' ofwel 'Over de funde ring van moraal'. Waarom ervaren we bepaalde handelingen als goed en andere als slecht? Zijn er wel goede gronden om een onder scheid te maken tussen moreel juist en moreel verkeerd of ligt dat er aan omdat ik dat toevallig vind? Als ik van mening ben dat alle mensen volstrekt gelijkwaardig zijn dan is dat niet zo omdat ik dat vind. Ik vind dat omdat ik denk dat het zo is. Dat is toch bijzonder. Niemand hoeft het met n}ijn m0~ rele overtuiging eens te zijn, maar toch kan ik bij hoog en bij laag volhouden dat ik gelijk heb. Waarop is moraal gebaseerd? Deze korte vraag blijkt bij nadere be schouwing namelijk al gauw niet eenduidig en helder te zijn. Rob Tiepel wil met de bezoekers over de fundering van moraal van ge dachten wisselen met behulp van de neo-kantiaan Christine Kors- gaard en de evolutionist Allan Gibbard. De lezing wordt gehou den in de grote zaal van De Deel, Melkpad 17, Baarn. Aanvang 19:30 uur. 'Dat mag in de krant," hoor je de mensen wel eens zeggen als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Dat vinden wij ook en daarom zwaaien we hier graag lof toe aan "de lopers van de week Dat zijn de jongens en meisjes die de krant rondbrengen en daarbij een tijd lang - twee maanden - geen enkele klacht hebben gekregen. Ze krijgen een extraatje (voor het goede voorbeeld) én een eervolle ver melding. Deze week zijn het: Martij n van Beek Leo Kooiman Sebastiaan de Vlaming Dick Bogers Zaterdag 16 februari zondag 17 februari Huisarts groep A, zaterdag 08:00 24=»° uur: PH Walter Weegbreestraat 56, S86Ula.U04. Huisarts groep B, za^rdag 08:00 - -.^ «H.OO uur: H.B. Huitema, Regentesselaan 14, 06012388. Huisarts groep B, zondag 08:00 - maandag 08:00 uur. 'De Linde', Lindenlaan 4B, 06014545. len! Apotheek, vanaf vrijdag 17:30 uur: Apotheek Overhees, Tamboerijn 35, 06015073. Nachtdienst apotheek na 21:00 uur: 0033-4328500 Ta:d^S1^s^ncrnadlL""s,ram 32, 06013842. ®°™êk™ali"een voTspoedeisende situaties). Dierenarts, vrijdag 20:00 - zondag 24:00 «un G. Boersma (Baarn), Bremstraat 56, 0542211 Dierenambulance, 24 uur per dag: 54137407 Dierenambulance Amersfoort e.o., 006 5433740/. Zondag 17 februari Di Lassostaat 65', tel. 6022195 'er/ei typen boten. Handsfree de 'Mr. pro', zijn ijk in het idig zelf te uw-carkits, van Nokia, Halfords den inge- angeschafte nen ook In aed van pas. jropese lan- ië, Frankrijk, talie is het al verplicht, t de nieuwe Sinds maandag en tot en ^Zegelke tr in het zwembad en ^esportha dewerkers middag ^kantieacttviteitemZohad^nm m de nieuwe exPlo"an'S^°nmiddag weer was en ft nisbaan (foto) opgezet, die er vanrmaaag ook vrijdag door de jeugd bestormd 1J-J0 cuit en staat er een groot luchtkussen. sn-nn Op vrijdag is alleen het zwembad toegankelijk (13.00 15-00 uur) voor activiteiten als aquarobtc, aqua tae bo en hippe muziek. Deze dag word, de nieuwe naam van behaagt 2,85 (,/m 14 jaar en 65+) of €3 45 voor ter zwembad en€ 1,50 voor de sporthaL Voor 6,00 kan men aan beide activiteiten deeiIne men en krijg, men tussen,door""P"'?™"" kwke' en ranja. Voor meer informatie, tel. 6027363. /-^ELKE WEEK EEN soestebScxwrant IN DE Neein een ahonnement: €8,25 per half jaar! tel. (035)6014152 Het verzorgen van een demente rend familielid valt vaak niet mee en vraagt een grote inzet van hen die de verzorging op zich hebben eenomen. Het kan zijn dat men vragen heeft als: doe ik het wel goed? Wie kan ik inschakelen voor hulp in de verzorging? Hoe kan ik in contact komen met mensen die ook voor een dementerende zor- gen? Het RIAGG Amersfoort Om streken start op woensdag 27 fe bruari (om 09:30 uur) met de ge spreksgroep 'De dag samen door De gespreksgroep telt zeven bij eenkomsten -van twee uur en een terugkombijeenkomst; ze is be doeld voor partners, kinderen en anderen die zorgen voor een thuis wonende dementerende oudere. In deze gespreksgroep wordt onder meer gezamenlijk gesproken over: 'omgaan met het familielid, daar leer ik elke dag weer van'; 'zorgen voor en toch toekomen aan jezelt 'samen dingen doen, is dat nog mogelijk?' De bijeenkomsten wor den gehouden in het gebouw van het RIAGG Amersfoort Om streken, Westsingel 41 te Amers foort. - Belangstellenden kunnen zich tele fonisch voor deelname aan deze gespreksgroep aanmelden. De kos ten bedragen éénmalig 11,5U (voor de cursusmap). Voor de ge spreksgroep begint vindt een kort kennismakingsgesprek plaats. Voor meer informatie en aanmel ding kan men contact opnemen met: RIAGG Amersfoort Om streken, afdeling Ouderen, me vrouw G. Tiel Groenestege of me vrouw J. Jaspers-Reesink, 88033- 4603500 (op alle werkdagen) Wie van verhalen vertellen houdt kan zich aanmelden voor een ver- telkring' bij de Volksuniversiteit. De deelnemers vertellen elkaar wat hen bezig houdt en interes seert: eigen belevenissen, zelf be dachte verhalen, navertelde sprookjes, mythen en broodje aap- verhalen. Verhalen vertellen kun je leren. Met aanwijzingen van de docent en door het regelmatig te doen, leert men een verhaal boeiend neer te zetten. Na ontvangst met koffie wordt in de beslotenheid van een tuinhuis in een ontspannen sfeer geluisterd naar, eikaars verhalen (van niet meer dan tien minuten). De eerste bijeenkomst is op dins dag 26 februari, 19:30-22:00 uur De overige data zijn 26 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni. Cursus prijs: 32,00. Word 97 Kunt u al een beetje overweg met uw computer maar fraai uitziende brieven versturen is toch nog een probleem, dan kunt u binnenkort starten met een cursus Word. MS Word is een van de meest gebruik te tekstverwerkingsprogramma s. In deze cursus komen de beginse len van het tekstverwerken aan bod zoals tekst opmaken, printen, het toevoegen van kop- en voet teksten, tabellen, afbeeldingen en spellingcontrole. Verder worden ook gevorderde mogelijkheden behandeld, zoals het gebruik van sjablonen en profielen. Enige ken nis van Windows 95/98 en de wer king van de muis en het toetsen bord is noodzakelijk voor het vol gen van deze cursus. Zoals bij alle computercursussen bij de Volks- universiteit ligt de nadruk op het zelfdoen onder begeleiding. Op dinsdag 12 maart start vanwege grote belangstelling nog een extra cursus Windows 98 en computer gebruik voor beginners. Hier zijn nog enkele plaatsen vrij. Informatie, inschrijving en cursus programma: Volksuniversiteit Soest, Di Lassostraat 65, 3766 EB Soest, 06022195, e-mail: vu- soesl@csnet.nl; maandag 13:00- 16:00 uur; dinsdag, woensdag en donderdag 10:0-13:00 uur. In ver band met de vooijaarsvakantie is het kantoor gesloten tot 16 februa- Stichting Thuiszorg Eemland, veelzijdig in zorg; hoofdkantoor: Van Asch van Wijkstraat 1-9, Amersfoort, 0033-4220500, Voor: huishoudelijke verzorging verzorging en begeleiding verpleging maatschappelijk werk vrijwilligershulpverlening bellen: 0033-4220500. R°n1^o'^r.^Kl'vm^chadew^kfeijcharistiey^ptg^pamchiekoor Too E. Heldeman/M.L. Thijssen; commun.ev.enng; cantores Rooms-katholiek, Joanneskerk, Willaertstraat51 09-30 B. Steenhuis; communieviering parochiekoor Samen op Weg, Emmakerk, Regentesselaan 2 10:00 ds. P. van Winden Samen op Weg, De Open Hof, Veenbesstraat 2 10:00 ds. H.R. van Heil Samen op Weg, Oude Kerk, Torenstraat 1 10'00 dr. H. Roest, Amersfoort Samen op Weg, Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18 10-00 ds. J.W. Huisman Nederlands-hervormd, Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2 10:00 en 17:00 ds. R. van Kooten Christelijk-gereformeerd, Julianalaan90 09:30 en 16:30 ds. L.W. v.d. Met), Driebergen Gereformeerd-vrijgemaakt, Parallelweg 1 „ersma Veenen- 10:00 ds. J.C. Post, Spakenburg; 17.00 ds. H. Jagersm Gereformeerde gemeente, Rehobothkerk, Dalweg 44 09:30 leesdienst; 16:30 ds. G.J. Baan (woensdag 20 februari, 19:30 ds. J. Beenj) Vrijz. geloofsgemeenschap NPB, Rembrandllaan 20 10:15 mevr. C.A. v.d. Kuil Evangeliegemeente, Julianakerk, Juhanalaan 19 Christengemeente, Griftland College, Noordenveg 79 10:00 Harpert Tromp; H.A. Jehovah's Getuigen, St. Theresiastraat 18 Voor: voedingsvoorlichting en dieet advisering ouder- en kindzorg (consultatie bureaus) aanvullende diensten en lid maatschap (Gezondheidsservice Eemland) bellen: 0033-4600046. •°het uitlenen van hulpmiddelen en verpleeg-artikelen (Uitleenser vice/ Thuiszorgwinkel) bellen: 0033-4619191. enovansvreiu.g.:.., --- --- dinsdag 19:25 uur; zaterdag 18:00 uur Apostolisch Genootschap, Talmalaan44 09:30 dienst Baarn Doopsgezind, Eemnesserweg 63B N^erta^uls-gereformeerd, Waldheiin Mavo, Vondellaan 2 10:00 ds. M. Janssens; H.A. M.C. Molendael, Molenweg 2 10:00 ds. C. Agterhof Leger des Heils, Acacialaan 6 09:30 bidstond; 10:00 samenkomst Boeken over oude gebruiken, tra ditie, rituelen en symbolen staan in de belangstelling. Daar zijn ook veel boeken over verschenen. Met name over oude en nieuwe reli gieuze tradities. De christelijke tra ditie is naar het gevoel van velen in een crisis beland. Hoe is dat zo gekomen? In 1999 verscheen het veelbespro ken boek 'Gebroken tradities' van prof. dr. Theo Witvliet. Daarin worden praktische vragen bespro ken als: wat zegt de eeuwenoude christelijke traditie in een wereld waarin modern en flitsend zijn een hoogste goed is? Kun je vol over tuiging christen zijn, terwijl ook andere geloven aanspraak maken op waarheid? Hoe dragen we het geloof over aan de jongere genera tie? In 'Gebroken tradities' zet de schrijver zich af tegen fundamen talisme, maar hij zoekt zijn heil ook niet in een vaag religieus be sef of in religieus shoppen. Het is een actueel thema. Prof. Witvliet, die na zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amster dam in Soest is komen wonen, is gevraagd deze lezing te houden. Het is een onderdeel van het vor- mings- en toerustingsprogramma van de SoW-kerk Soest Noord, passend in het jaarthema 'De kerk is open'. Belangstellenden zijn har telijk welkom. De lezing vindt plaats op dinsdag 19 januari, aan vang 20:00 uur, in de Emmakerk, Regentesselaan. Amersfoort Evangelisch-luthers, Lutherse kerk, Langestraat 61 10'30 ds. K. v.d. Horst Orthodox, H. Cornelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19:00 vespers; zaterdag 19.00 vespers, zondag 09:00 metten; zondag 10:30 goddelijke liturgie Nieuw-apostolisch, Utrechtseweg 73-1 zondag 10:00 uur; woensdag 20:00 uur EvangHiegemeente De Tabernakel, 'De Roef', Assenraadstraat 2 10:30 G.A. Anthony Op maandag 18 februari verzorgt o.a. Catherina uit Zeist bij Paso een engelenhealing. Daarnaast zijn twee mediums actief met wasteke- ningen en waarnemingen aan de hand van voorwerpen. Aanvang: 20:00 uur in De Vriendschap, Nachtegaalweg 8A. Entree: leden 2,00; niet-leden 4,50. Zaterdag 16 februari, Domkerk: Passieproject met 'Legons de Ténèbre' (klaagliederen) van 1 Couperin, door Christine Jansen en Machteld van Woerden (so praan) en Jan Jansen (continuo). Aanvang: 15:30 uur. Toegang vrij. Wie meer wil weten over de een voudige 'Boodschap van Jezus wordt uitgenodigd voor de evange liesamenkomsten die voorlopig elke woensdagavond van 20:00 tot 21:00 uur gehouden werden m cultureel centrum C-drie, Willae- rtstraat 49 (ingang bij de biblio theek). Centraal in de samenkom sten staan belangrijke vragen met betrekking tot de zin en het doel van ons leven. Evangelist P. Blok ker en medewerkers zullen deze vragen behandelen in het licht van Gods Woord. Toegang vrij. Con tactadres: Aviatik 10, 3769 JL Soesterberg. en ranja. Voor meer mjormuuc,j| 1QQ3 noe Frans studeren aan de stevig op zijn plaats iteit is in twee lijktijdig spreken. 002 in werking, en handsfreeset, i ieder geval zor- ten van je vakan- je immers niet vragen of je in bent, als je in de Tekst TV Stem uw televisietoestel ook eens at op kanaal 29 en u komt waar schijnlijk tot uw verrassing oog in oog met de Tekst TV die Rad O Soest en Omroep Amersfoo samenwerking met elkaar per dag presenteren. Van s dags 5 uur tot 's nachts 1 uur en s morgens van 8 tot 10 uur wor Tekst TV uitgebreid met een echt tv-jouraal, waarin elke dag h kale en regionale nieuws in wordt gebracht. De Tekst *V het tv journaal, elk ongeveer kwartier, worden continue her haald. Tekst TV wordt dagelijks ververst en waar nodig 3an&(*^ met actueel nieuws. Wilt u informatie vinden over Soest kijkt u dan op teletekstpagi na 540 voor de uitgebreide p gramma-informatie van oneigen lokale omroep. Deze teleteks p na's kunnen door de kijker op ene moment worden geraadpleegd zinesprogramma 'De toekomst in eigen hand'. Inmiddels werd vori ge week in een uitzending van het live programma'Soest Actueel de loting verricht voor de marathon- d zending op zaterdag 2 maart. Dan zendt Radio Soest van's mor gens 9 uur tot 's middags 5 uur alle fcht vraaggesprekken integraal achter elkaar uit. De loting voor de volgorde van uitzending werd ver richt door gemeentesecretarisi Wrn de Kam, voorzitter van onze lokale „,enhadhervo,gendereo sultaat: 1. GroenLinks om 9.00 uur 2 D66 om 10:00 uur, 3. PvdA om 11:00 uur 4 CDA om 12-00 uur, 5. Soest 2002 om 13.00 uur, 6. VVD om GGS om 15:00 uur en 8.Chnste nUnie/SGP om 16:00 uur. Pre sentatie: Thari Schroder en Jan Visser. Techniek: Jaap Gankema. Alle interviews met de acht poli- i tieke partijen, die op o maart I doen aan de gemeenteraadsverki zingen in ons dorp, zijn men. Op donderdag 14 febru i om 18:00 uur wordt het Sepjek I uitgezonden met lijsttrekker 1 van Vuuren van de Christenuni I SGP en op maandagmiddag 1 1 bruari om 18:00 uur is D66 aan de beurt, waarbij de heren Wim Koest en Jacques Honkoop aan de tan worden gevoeld over hun verkie Sainf-Saëns, die leefde van 1835 tot 1921. H"j was een Franse Donist organist, pianist en een echt wonderkind. Zijn eerste pianocon cert schreef hij op 23-jangeNeef tiid Hij had het vak van pianist/ organist toen al onder dc knie, vandaar dat hij de moeilijkste pas sages altijd speelbaar schreef. De twee pianoconcerten zijn van een absolute helderheid en doorzteh- Iifbfiet tweede uur worden het weede en gedeeltelijk het derde tweede e g Rus N)ko]al Medtner behandeld. De periode tussen Tsjaikowsky en Strawmsky moet beschouwd worden als een geheel. De Russische componisten Rimsky-Korsakow, Sergev Ta- neyey, Aiexander Glazoenow, Ser- gej Rachmaninov en Aiexander Skiriabien behoorden in deze pe riode tot de grootsten. Daarna kwam eeri hele reeks componisten en de meest getalenteerde musicus uit deze groep was Nikolai Medt ner Hij was een tijdje professor aan het conservatorium te Mos kou, maar hij verliet Rusland en reisde naar Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten als concert pianist. Hij was bevriend met de componisten van de romantische school, vooral met Rachmaninov. De pianoconcerten lijken op die van Rachmaninov, met dezelfde sfeer en dezelfde oprechte, ver drietige inslag. Productie: Jacques van de Griendt. Presentatie: Ber- na Kousemaker. panel meer kritische tegenargu menten in de discussiestrijd had geworpen. Welnu: het discussiepa nel krijgt een herkansing! Want, geheel tegen de gewoonte van dit programma in, heeft de redactie besloten ook de komende uitzen ding van 'Zin-On-Zin' aan datzelf de thema te wijden, en ook dit keer zal magnetiseur Ronald Groe- nestein weer acte de présence ge ven. En we hopen - sterker, we verwachten dat zelfs - dat de dis cussie heftig zal zijn, want het laat ste woord over de wereld van het paranormale is nog lang niet ge sproken. Luisteren dus, komende vrijdag om 10:00 uur! De leden van het panel gaan dan samen met gespreksleider Ernst Jawetz op nieuw de (woorden)stnjd aan met Ronald Groenestein. Herhaling: dinsdag 19 februari 17:00 uur. Hel discussieprogramma 'Zin-On Zin' van vorige maand ging over 'de wereld van het paranormale en als speciale gast was daarbij aanwezig magnetiseur Ronald Groenestein. Dat hebben we ge weten! Nog nooit bereikten Radio Soest zo veel reacties van luiste raars, zowel telefonisch als schrif telijk. Veel reacties getuigden van waardering voor de manier waar op zowel dc panelleden als de gast dit ietwat omstreden thema bena derden. Maar een ander deel van de luisteraars vond dat het panel zich weinig kritisch opstelde tegen over het onderwerp; beter hadden die luisteraars het gevonden als het In zijn programma 'Op bezoek bij de politiek' praat Werner Paans zondagJ7 februari om 12:001 uur met het Soesterbergse raadslid Karei van Geel (WD). Dit inter view wordt bij hem thuis gehou den, waarna om 13:00 uur het ge sprek live wordt voortgezet in dc studio. U kunt beide heren daar dan bereiken met vragen en op merkingen, telefonisch via 6093857, per fax via 6093860, per e-mail: radio@soest.nl. Techniek. Wim Kiezebrink. Vrije Universiteit te Amsterdam. Het imago van Holland met de molens, klompen en tulpen werd onder de loep genomen. Ook be lichtte hij de invloed van klassieke en populaire muziek op de cultuur. Ad de Jong is als wetenschappe lijk- en beleidsmedewerker ver bonden aan het Openlucht Mu seum te Arnhem. Deze 'Ontmoe ting met...' van Lonneke Meijer wordt uitgezonden op vrijdag 15 februari om 13:00 uur, met een herhaling op dinsdag 19 februari om 10:00 uur. Veel luisteraars die ooit in het zie kenhuis Molendael of in Zonne gloren hebben gelegen kendeit misschien Cor Geraets. Hij was daar geestelijk verzorger, een func tie waarvan hij in februari afscheid heeft genomen. In haar program ma 'Soesters en hun muziek' praat Lonneke Meijer met hem en laat ze zijn muziekkeuze horen op don derdag 14 februari om 17:00 uur, met een herhaling op maandag lo februari om 10:00 uur. 1993 nog Frans studeren aan de Universiteit van Utrecht en schreef een scriptie over de fableau. Dat is een bepaalde vorm van Franse dichtkunst, te vergelijken met de Nederlandse 'boerde'. Maar hij weet nog veel meer van poëzie, vertelt daarover en wisselt het ge sprek af met Franse muziek. Dit programma wordt herhaald op maandag 18 februari om 14.00 uur. Elke dag nieuws op de hele uren 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Oud Goud 12:00 Cocktail 15:00 Radio M 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Cultuur in de regio (h) 11:00 Even uitblazen 12:00 Lunchroom 13:00 Kleinkunst en cabaret 14:00 Operetteland Valentijn in operette 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Soesters en hun muziek gast: Cor Geraets 18:00 Verkiezingen: CU-SGP 19:00 Radio M 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Religie en poëzie 10:00 Ommetje in de natuur (h) 11:00 Van 't Raadhuispleini (h) 12:00 Op bezoek bij de politiek 14:00 Soest klassiek 16:00 Dit was de week 17:00 Musica Aeterna 18:00 Kerkdienst Ichthuskerk (ned. herv.) 19:00 Christelijke muziek 20:00 Het boek open 21:00 Radio M De cultuurhistoricus dr. Ad de Jong promoveerde vorig jaar cum lande op het ontstaan van onze volkscultuur. Dat gebeurde aan de Eén van de pro gramma's die werden uitge zonden door ons op de Na tionale Gedich tendag 2002 was een inter view van Ernst Jawetz met drs. Dick Koblens. Deze 76-jarige Soestej ging in 08:00 Goedemorge^Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Zin-On-Zin 11:00 Soest 55-plus 12:00 Lunchroom 13:00 Ontmoeting met- gast: dr. Ad de Jong 14:00 Jazzy Listening 15:00 Soest Actueel (li) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Sportcafé 18:00 Jazz uit Artishock 19:00 Radio M 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Soesters en hun muziek (h) 11:00 Verzoekplaten voor bedrij ven 12:00 Lunchroom 13:00 Muziekpalet klassiek en opera 14:00 Oud-Franse verzen 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 De derde helft sportmagazine 18:00 Verkiezingen: D66 19:00 Radio M De Evangeliegemeente Soest orga niseert vanaf zaterdag 16 februari 'Onderwijs uit de Thora' (de eer ste vijf bijbelboeken) waarbij met name vragen over de God van de bijbel centraal staan. Begonnen wordt met een studie van de 'fees ten des Heren' uit Leviticus. Spre ker is rabbijn Ariel Berkowitz, die ook de ramshoorn (sjofar) zal bla zen. Hët programma duurt'van 10:30 tot 12:00 uur. De bijeen komst wordt gehouden in de Julia nakerk, Julianalaan 19, en krijgt iedere eerste en derde zaterdag van de maand een vervolg. Belangstel lenden zijn van harte welkom. In formatie: M. Essid, 05880313. 14:00 Operetteland (h) 15:00 Soest Aetueel(h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Zin-On-Zin (h) 18:00 Van psalm tot pop 18:30 Weg met hobbels 19:00 De verrekijker chr. kinderprogramma 19:30 Het kompas chr. jongerenprogramma 20:00 Boek binnenstebuiten 21:00 Zingen maakt blij 21:30 Bijbelverzen 22:00 Radio M 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ommetje in de natuur 11:00 Van 't Raadhuisplein gemeentevoorlichting, met de column van burgemeester Janssen 12:00 Lunchroom 13:00 Over het voetlicht musical en cabaret 14:00 Soest 55-plus (h) 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Cultuur in de regio 18:00 Radio M 08:00 Goedemorgen Soesl 09:00 Soest Actueel 10:00 Ontmoeting mei... (h) 11:00 Senioren vragen 12:00 Lunchroom 13:00 A Country Song In dit programma-overzicht van Ra dio Soest vindt men elke week de eeeevens over de uitzendingen van donderdag tot en met woensdag, die 's morgens vanaf acht uur tot in de namiddag (op een enkele uitzonde- ring na) worden uitgezonden via de kabel en de ether. Na deze lokale uitzendingen wordt 0V"S«ehakeld naar de regionale zender Radio M tot 's morgens acht uur. KodU van buitenstaanders (ingezon den brieven, tips, ideeen en reac ties) voor deze rubriek moet uiter lijk donderdagmorgen in de studio worden ingeleverd. Upt oHres van Radio Soest is. Raad- huisNein 1, Postbus 3062,3760 DB Soest, 38035-6093851; fax: 035- 6093860; e-mail: radio@soest.nl. Ook voor programma-ideeën, pers berichten, aankondigingen, vereni- gingsnieuws, clubbladen, etc.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 19