Balans in financiële problemen Carnaval Soest: 'een fantastisch festijn!' vi intratuin OVER DE VLOER En dit zijn de knallers van deze week: 3.99 2.70 1.67 Burgers: 'wijkraden en samenlevingscontract' VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 13 FEBRUARI 2002 80e JAARGANG NO. 25 HOUD DE POLDER GROEN HARRY Bestuursstructuur moet veranderen Tekort: 189.000; gemeentegarantie voor lening A. van der Lee Primula acaulis, diverse kleuren. VanJJrS^ nu voor OPEL-©- SOESTER KALENDER GEVRAAGD VASTE BEZORGERS SOESTERgC0URANT io% korting op al het tapijt en gratis gelegd 20% korting op alle vloertegels UW WONING VERKOPEN? BEL UW MAKELAAR: 035-601 13 04 Smit-Hol Molenbeek Rhodos Miami Frankrijk Dordogne, bungalow v.a. 223,- p1 153 5^. f EVEN EEN ANDER LEVEN Hamlappen Gemengd gehakt Bongeronde Palingfilet Casino Knorr wereld- qerechten Grote bloemkool VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 DEZE WEEK SOESrOBOOtMJwr Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Iedere wijk in Soest moet haar eigen raad krijgen, die de wensen en behoeften van de buurt verzamelt. Een zo* genoemde relatieambtenaar gaat vervolgens proberen de betreffende afdelingen in het gemeentehuis warm te krijgen voor deze actielijst, zodat er voorstellen aan de gemeenteraad kunnen uit* rollen. Het is een van de aanbevelin gen van de Burgerwerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing, een groep van bijna dertig burgers die zich - op verzoek van de gemeente - de afgelopen vijf tien maanden achter de scher men het hoofd hebben gebro ken over hoe het beter kan. Conclusie van de werkgroep: het kan alleen maar beter, om dat nu zo'n beetje alles fout gaat in het contact tussen ge* meente en burger. Het kan sneller, duidelijker, concreter en vooral klantvriendelijker. Amb tenaren en politici moeten zich veel meer openstellen voor en samenwerken met de burger, dat alles op basis van respect, vertrouwen en eerlijkheid. De beoogde wijkraden moeten worden onderverdeeld in rayons met - als het even kan - in iedere straat een vertegen woordiger. Wordt een actiepunt van een wijkraad in het ambte lijk traject of bij de besluitvor ming in de gemeenteraad niet gehonoreerd, dan is de wijkraad opnieuw aan zet om te kijken of ze het plan kan verbeteren, dan wel aanpassen. De wijkraden zouden zich voor namelijk kunnen buigen over de (on)veiligheid, het verkeer, on derhoud van de openbare weg, groen- en speelvoorzieningen en de inrichting van de wijk. Verder wil de burgerwerkgroep in elke sector van Soest en Soesterberg een Wijk Informa tie Punt (WIP) inrichten, een vitrinekast waarin de bewoners op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken en in formatie kunnen vinden over voorzieningen en faciliteiten. Ombudsman In het rapport wordt gepleit voor een samenlevingscontract tussen burgers en gemeente. Wie zich er willens en wetens niet aan houdt, moet rekenen op sancties. Zo kan de burger dan fluiten naar hetgeen hij wil. Straffen voor de gemeente kun nen zijn: terugbetaling van geld (dat in de kas van de betreffen de wijkraad vloeit), een VW- bon schenken of een donatie aan een goed doel (de Wind hond) doen. Een ombudsman is nodig om in de gaten te hou den of de samenwerking tussen burger en gemeente goed ver loopt. Soest heeft al een ombudsman, maar zijn taken en bevoegdhe den dienen te worden uitge breid. Als een scheidsrechter moet hij groene, gele en rode kaarten uitdelen, referenda or ganiseren over belangrijke on derwerpen, een staf medewer kers tot zijn beschikking krijgen en, misschien wel het belang rijkste van alles: zijn uitspraken zijn bindend, als het aan de bur gerwerkgroep ligt. Daarnaast zou een raadscommissie van toezicht belast moeten worden met het volgen, toetsen en con troleren van de bestuurlijke ver nieuwing. Duidelijk geregeld dient de lo ketfunctie te zijn. Komen bur gers met een vraag bij de ge meente (aan de balie, telefo nisch of via internet), dan is het zaak dat hun kwestie volledig wordt behandeld, zonder dat ze steeds worden doorverwezen. Daarom is het belangrijk dat binnen elke gemeentelijke afde ling een ambtenaar beschikbaar is voor de afhandeling van de vragen/ verzoeken. Enkele andere aanbevelingen van de burgerwerkgroep: om dat (lokale) politici goedwil lend, maar niet per definitie deskundig zijn, is het wenselijk dat de raadsleden via de ge meente de (financiële) moge lijkheid krijgen door scholing hun kennis te verbreden. Soest zou vaker deskundige mensen moeten inhuren, bij voorbeeld als het gaat om een toekomstvisie. Omdat zoiets veel geld kost, zou dit in sa menwerking met andere ge meenten kunnen worden ge daan. Lees verder op pagina 3. Met tekorten van 98.000 in 2000 en vorig jaar 91.000 is Stichting Balans in een finan ciële crisis verzeild geraakt. Om te voorkomen, dat ze niet in liquiditeitsproblemen komt, zal de gemeente een garantie verklaring afgeven, zodat Ba lans bij een bank 180 duizend euro kan lenen. Zonder dat geld zou Balans haar rekenin gen niet meer kunnen betalen. Op dit moment hoeft niet te wor den gevreesd voor de werkgele genheid bij Balans, laat directeui Roy Sheldon weten. Bij de stich ting werken 50 beroepskrachten, deels parttime. In totaal gaat hel om 27,2 formatieplaatsen. Hel personeel is op de hoogte gesteld van de situatie. Het tekort van 2000 is vooral door incidentele oorzaken ontstaan, zo als de overname van (fusie met) Kinderparadijs De Vrije Teugel en de aanloopkosten van de buiten schoolse opvang (BSO). Onder andere door een nogal onoverzich telijke boekhouding van het kinderparadijs moest volgens Sheldon van Balans veel tijd wor den geïnvesteerd in het op orde brengen van de administratie. Daarnaast liep De Vrije Teugel 34 duizend euro mis aan inkomsten als gevolg van de MKZ-crisis. Dat bedrag is inmiddels door de ge meente bijgelegd. Structureel Verontrustender is het verlies van 2001 dat structurele vormen aan neemt als er niet wordt ingegrepen. De BSO baart Bglans en de ge meente zorgen, omdat dit project allesbehalve kostendekkend is als gevolg van tegenvallende deelna me. Hetzelfde geldt voor enkele andere activiteiten. Nog een reden van het tekort van 2001 is volgens welzijnswethouder Harry Witte dat Balans meer doet dan alleen haar kerntaken. Daar om gaan gemeente en Balans de komende maanden duidelijke af spraken maken over wat nu precies de kernactiviteiten van de welzijns- stichting zijn. In augustus zal dui delijk zijn waarmee Balans verder gaat en wat van het programma wordt geschrapt. daarnaast proberen de activiteiten kostendekkend te ma ken. Sheldon is tevens bezig een andere administratie in te voeren. Bij zijn komst, juni vorig jaar, naar Balans trof hij een bedrijfsvoering aan, die naar zijn oordeel aan kwa liteit veel te wensen overliet. Sheldon zegt dat bijvoorbeeld niet precies duidelijk was welke gelden aan welke activiteiten en projecten werden besteed. Hij heeft naar zijn zeggen enkele maanden nodig ge had om orde te scheppen in de boekhouding en administratie. Ook in Soest is de afgelopen da gen volop carnaval gevierd. Het feest bracht ook hier, zo vee boven de grote rivieren, weer heel wat mensen op de been. Volgens inge wijden werd het een fantastisch Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Meebeslissen waaraan uw belastinggeld in Soest wordt besteed? Dat willen wii nou ook! Jongeren van Soest! Wat willen jullie nu eigenlijk echt? Het antwoord: Stem U bent van harte welkom bij onze eerste openbare vergadering in De Rank (Soesterbergsestraat 18) op maandag 18 februari vanaf 20.00 uur. www.soest2002.com festijn, dat qua gezelligheid zeker met onderdeed voor de feestelijk heden in het zuiden des lands. De traditionele optocht (zaterdag middag) voltrok zich helaas in de regen, maar dat deerde de deelne mers allerminst. De algemene vro lijkheid droop er - bij wijze van U HET GROENE WARENHUIS Amersfoort, Amsterdamseweg 139, 033-4611203, donderdag/vrijdag koopavond. Nijkerk, Het Spaanse Leger 1, 033-2457644, donderdag/vrijdag koopavond. iVfcstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon (035) 601 23 64 spreken mét het hemelwater van af. De stoet kenmerkte zich dit jaar opnieuw niet zozeer door het gro te aantal, maar door de hoge kwa liteit. De Plattelandsgenotsknotsen ('wij boeren al elf jaar goed') wer den - niet voor het eerst, en ver moedelijk ook niet voor het laatst - winnaar bij de grote groepen met hun mobiele hooiberg. De num mer twee waren de Praomprinsen (hier op de foto) die met hun groot formaat klomp 'de wereld rond' beloofden te gaan. Zondag vielen beide groepen ook nog in Hoogland in de prijzen: ook hier wonnen de Knotsen de hoofd prijs; de Prinsen gingen met de 5e prijs strijken. Verderop in deze krant, op pagina 7, meer over het carnaval dat de afgelopen dagen een deel van de De reuzenklomp van de Proam- prinsen was goed voor de 2'prijs. Foto: Foto Bell Soester bevolking in zijn ban hield. Gisteravond gaf Prins Chris I de symbolische sleutel van Soest terug aan burgemeester Koos Janssen. De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 14 februari 14:00 Creatieve workshop, o.c. De Klarinet, Klarinet 39 2,30. Vrijdag 15 februari 19:30 Concert van Randwijckor- kest, De Drie Eiken, Dorpsplein 18, Soesterberg. 20:30 Jazzsessie Artishock, Steenhoffstraat 46, deelnemers 4,50. Zaterdag 16 februari 09:00 Pakketten voor Polen, fam. De Groot, Di J_assostraat 40. Maandag 18 februari 10:00 Informatieochtend (55+) over Regiotaxi, De Drie Eiken, Dorpsplein 18, Soesterberg. 20:00 Mediums bij Paso, De Vriendschap, Nachtegaalweg 8A, 2,00/4,50. 20:00 Openbare bijeenkomst Soest 2002, De Rank, Soester bergsestraat 18. 20:30 Film 'Les Destinées Sen- timentales', Artishock, Steenhoff straat 46, 3,50/5,00. Dinsdag 19 februari 20:00 Talkshow voor jongeren, De Schoof, Molenstraat 143. 20:00 Lezing prof. dr. T. Wit vliet over tradities, Emmakerk, Regentesselaan 2. Woensdag 20 februari Lezing Ria Janson over Santia go de Comnpostela, de Soester Kring, NPB-kerk (ingang P. de Hooghlaan), 2,30. 14:00 Informatiemiddag (55+) over Regiotaxi, o.c. Klaarwater, Wiardi Beckmanstraat 475. 14:00 Inloopmiddag (4*10 jaar), de Vrije Teugel, Vedelaarpad 53, 2,50. 14:00 Film 'Harry Potter en de Steen der Wijzen', C-drie, Willae- rtstraat 49, 5,00. 20:00 Lezing W. Kromhout over kleine tuinen, Groei Bloei, EHBO-gebouw, Parallelweg IA, 2,50. 20:00 Politiek debat tussen 'nieuwkomers', rest. Fusions, Burg. Grothestraat 37. in Soest voor de Aanmelden: tel. 6014152 bouwen woonwaren. baarn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl VOOR EEN INFORMERENDE AFSPRAAK Woning- en Assurantiemakelaars UTRECHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN ZEIST Burgemeester Grothestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl 8 dagen v.a. 350,- pp fly drive 8 dagen v.a. 495,- pp Vertrekpunt Van Weedestraat 58. Zuidpromenadc 21 - Soest vin de table per fles %ww gerookt O T|J 100 gram \J wit- of tarwebrood heel diverse soorten per pak per stuk Burg. Grothestraat 13, SOEST BuijsRegiomokelaars nl REGIOMAKELAARS Soest@Bui|sregiomakelaars.n! nvm UW MAKELAAR (N DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT) Op 't Hoogt Actueel 4 Actueel 5 Brand bij woning aangestoken. Langer perron op Soest-Zuid. Soest vanuit vogelperspectief. SLAS-columwedstrijd over De Liefde. Familieberichten 6 Actueel 7 Niets is te mal met carnaval. Actueel 9 Wiebe Meilof (GPV) neemt afscheid met goed gevoel. PvdA wil wijken zakgeld geven. Cultuur en Welzijn 13 Soester orgelmaker voltooit eervolle opdracht. Nieuw Soester Popkoor gaat swingen. Ballet- en Streetdanceshow. BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 Actueel Punt achter kwestie Lindenhof. Talkshows voor Soester jongeren. Politieke nieuwkomers in debat, Column Jan Visser. Soesterberg 15 Rampenbestrijdingsplan vlieg basis. Carnavalsontbijt in open lucht. Bölkow nieuwe aanwinst museum. Prikbord 19 Medische dienst. Kerkdiensten. Vakantieactiviteiten zwembad. Programma Radio Soest. Sport 17 Wisselvalligheid WZ slaat toe. Stam/SoVoCo op goede weg. Arjan Roest 'strafworpkoning'. Boshoeve wint springen.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1