€1,70 4,49 Punt achter kwestie-Lindenhof Visser sh!' Jongeren mogen gaan zeggen wat ze wensen, willen of eisen ~7 ACTUEEL k(st)er 2,25 tjes /roomsaus 4 a re Politieke nieuwkomers in debat over Soest Loes Bakker (45) nieuwe gemeentesecretaris Soest www.groenlinkssoest.nl PAGINA 2 WOENSDAG 13 FEBRUARI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 3 yWYuU j€ tijd ;oed& Assurantiën 1 80 ■l sn BRASSERIE KEUZEMENU f Ciaii3" Hfn Burgerwerkgroep biedt politiek rapport aan Problemen bij Stichting Balans Raad van State wijst hoger beroep Vahstal af Programma talkshow Pers niet welkom bij jongerenoverleg Verkeerscontrole SECRETARESSE VAN DER GOEN ADVOCATEN Speciale 'talkshows' in februari, april en mei «J'J Woensdag 20 februari, Fusions: Rien van Vliet wordt griffier Inbreker slaat en bedreigt bewoner (76) PROFIL Alcoholcontrole KIES VOOR EEN NIEUW EVENWICHT: LIJST 5 Defensie Witgoed specialis SOEST Service voor alle merken Parkeercontrole >xho in meer dan i'n 500.000gasten. B. V. in Soest mensen omgaan en akken. >n op representatieve een uitgebreid inwerk- skostenvergoeding en (-kortingskaart. Je ont- s volgens de CAO voor sring. malie over de functie bel van Eijden Catering tel. 035 - 6095390. >lliciteren, bel dan niet ;en van de afdeling i op tel. 030 - 6016543. ieb je snel een baan. iXATIES VERZEKERINGEN e en secretaresse Spanje! wel per 1 april a.s., ontact met relaties, in de itehuis of notaris, OG Dp te noemen. als je op een of meerdere 4 eveneens collegiale niet- r...) pand, komen wij er qua de heer A.A. van Breukelen, 62 DG te Soest, Tel. 035-601 52 88 18,15 Geitenkaas in filodeeg met abrikozensaus RiUetje van eend met gekonfijte uitjes Aardappelpreisoep Ossenhaas met champignongehakt t gegratineerd met kaas geserveerd met madeirasaus I Kalfsschenkel met Proven?aalse saus Stoofpotje van verschillende vissoorten Appelbeignets met kaneelsaus en ijs Limoentaart Koffie of thee met bonbon Op maandag menu inclusief wijn en koffie (niet op feestdagen) 'Brasserie ester 035 - 603 60 10 Van maandag t/m zaterdag www.soesterduinen.nl leuwegeirt cke B.V. et op prijs gesteld. (Vervolg van voorpagina) De Burgerwerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing heeft in vier deel- werkgroepen (Fundament, Cul tuur, Communicatie, Leefbaar heid) aan het rapport gewerkt. Het is vorige week woensdag overhan digd aan de lijsttrekkers van de acht partijen die op 6 maart mee doen aan de gemeenteraadsverkie zingen en is dinsdag 19 februari onderwerp van een gesprek tijdens een openbare discussieavond in "'iet gemeentehuis (aanvang 19:30 jur) tussen leden van de werk- oep en de lijsttrekkers, fet belang mag niet worden on- lerschat, stelt Hans Visser van de leelwerkgroep Fundament: 'nu ;omt het missionarissenwerk aan de orde, óók in de kring van ge- pannen toekijkende burgers. Bur- ;ers die, nu er gesproken wordt »ver bestuurlijke vernieuwing, nog liet willen, durven of kunnen ge wen dat er ook echt iets wezen- jijks zal veranderen aan een vaak .troperig systeem dat al 100 jaar onveranderd is en steeds meer gat creunen onder zijn eigen gewicht.' tobin Hilbrands van de deelwerk troep Leefbaarheid was woensdag luidelijk tegen de politici en amb- enaren: 'jullie moeten echt hier door gaan. Je redt het niet door te :eggen: een stukkie hier- en daar aan. Dit document dient als ge- ïeeld beoordeeld te worden. Het is een nieuwe situatie, dat moet je durven!' Vervolg van voorpagina) Dm de financiële problemen te lestrijden zou Balans - met be- oud van de gemeentelijke subsi een van de accommodaties illen afstoten. Tijdens overleg - lat onlangs achter gesloten deuren •laatshad - werd duidelijk dat de aadscommissie welzijn daar niets 'oor voelt. De commissie vindt het 'el een goed idee dat een her- ichikking van de (kern)activiteiten ordt voorbereid. »e gemeente zal Balans niet laten allen, reageerde wethouder Har- ty Witte vorige week. 'We kunnen 'et zonder Balans, want ze wordt tij veel projecten betrokken.' Als oorbeeld noemde Witte de over- st die jongeren vorig jaar op itraat veroorzaakten. Hij hoopt dat Sn overleg met de stichting vóór de romer oplossingen zijn gereali- :erd om herhaling te voorkomen. hertrouwen De werkwijze van de nieuwe direc- Seur Sheldon heeft vertrouwen ge bekt bij het College, zegt Witte. In het informele circuit is evenwel «luidelijk geworden dat er ook raadsleden zijn, bij wie het vertou wen in Balans aanzienlijk minder alans ontstond in 1998 na een isie tussen Jeugdzorg, Jeugdwerk, et Internationaal Vrouwencen- um (IVC) en de Vrijwilligers Va- :aturebank (WB) en heeft inmid dels dus ook De Vrije Teugel on- ler de paraplu genomen. Soest laakt jaarlijks 700 duizend euro tan subsidie over aan de stichting lie gaat proberen de inkomsten te verhogen en de onkosten te redu ceren. Het streven is dit jaar quit te te spelen en vanaf 2003 winst te gaan maken. Na veertien jaar zijn de bouw plannen van de Amersfoortse projectontwikkelaar Vahstal voor de Lindenhof (Van Weedestraat) definitief rijp,, voor de prullenbak. De Raad van State heeft op 6 februari uitspraak gedaan in het hoger beroep van Vahstal (tegen de uitspraak van de Utrechtse be stuursrechter) en dat onge grond verklaard. Daarmee is ook de strijd die de omwonenden (Nassauplantsoen) tegen de 'megalomane' bouwplan nen hebben gevoerd onherroepe lijk beslecht. Dat stelt in elk geval Gert Beijen, de Soester raadsman die de omwonenden al die jaren heeft bijgestaan in hun verzet te gen het bouwplan, met gepaste vreugde vast. De gang van zaken is tamelijk ingewikkeld, maar hij heeft het overzicht bewaard. Hij wijst erop dat het bouwplan sinds het begin van de jaren '90 ge steund werd door een raadsmeer- derheid van CDA, PvdA, D66, Progessief Soest en GPV/SGP/ RPF. Beijen ziet dit succes als een mooi steuntje in de rug bij zijn per soonlijke campagne voor de ko mende gemeenteraadsverkiezin gen, waarvoor hij bij de WD op de 14e plaats staat. De Raad van State deed ook in 1991 al een uitspraak over het plan-Vahstal, waarmee de omwo nenden de bouw verhinderden. 'Maar onder leiding van de toen malige wethouder van Ruimtelijke Ordening, Jan Visser, werd een nieuwe poging ondernomen om een nieuw bouwplan - waaraan de Welstandscommissie een 6-min had gegeven - er doorheen te krij gen,' aldus Beijen. 'Dat gebeurde met een zogenaamde artikel 19- procedure. 'Visser verklaarde toen namens het College - waarin ver der Jan Menne en Ries van Log- tenstein van het CDA en Mieke Swinkels van D66 - dat de ge meente niet meer dezelfde fouten zou maken en dat de nieuwe pro cedure 'zo zorgvuldig als nog nooit in Soest was vertoond' zou worden uitgevoerd.' Twijfelen In 1994 gaf de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar af, tegen de zin van de fracties van de VVD, Gemeentebelangen Groen Soest en de BAM, die mordicus tegen de sloop van het - volgens hen 'karakteristieke' - gezinsver vangende tehuis waren. Daarmee werd bij het provinciebestuur een vrijstelling aangevraagd van het bestemmingsplan Soestdijk. 'Eerst werd echter een negatief besluit genomen,' aldus Beijen, 'omdat D66 en GPV aan het twijfelen waren geslagen. Vahstal voerde fel verzet en kreeg Uiteindelijk de steun van de raadsmeerderheid. Ik zat toen ook niet meer in de raad,' zegt Beijen met een veelbeteke nende blik. In 1994 werd de AROB-wet ech ter vervangen door de nieuwe wet Algemeen Bestuursrecht. De om wonenden gingen daarom in be roep bij de bestuursrechter in Utrecht en kregen daar de verlang de schorsing van de bouwvergun ning. De bestuursrechter stuurde het beroep gemotiveerd terug aan het Soester College van B. en W., dat eerst de bezwarenprocedure moest volgen. 'PvdA-wethouder Pieter ten Hove, opvolger van Vis ser, kwam de eer toe de bouwver gunning ter vernietiging voor te dragen,' aldus Beijen vergenoegd. 'Op 15 september 1995 wapper den de vlaggen aan het Nassau plantsoen, na de overwinning op het gemeentebestuur.' Vahstal vocht vervolgens met alle hem ten dienste staande juridische middelen de besluiten aan bij de hoogste rechter, de Raad van Sta te. Nadat hij eerder een beroeps zaak tegen het Soester gemeente bestuur had verloren - waarin hij eiste dat zijn oorspronkelijke bouwplan alsnog gerealiseerd zou mogen worden - tekende hij hoger beroep aan. De uitkomst daarvan is, zoals nu vaststaat, negatief voor hem. Beijen: 'Ik ben blij dat de blunders van het College en de meerderheid van de gemeenteraad nu door de bestuursrechter en de Raad van State-naar behoren zijn gecorrigeerd.' Volgens hem blijft de gemeente Soest daardoor ook -een schadeclaim van ca. tien mil joen (gulden) bespaard, waarmee Vahstal zou hebben gedreigd. De Schoof aan de Molenstraat gaat dinsdag 19 februari om 19:30 uur open voor de eerste talkshow voor jongeren. De dis cussie begint om 20:00 uur en wordt aangezwengeld door drie stellingen die aldus luiden: 1. Er zijn genoeg faciliteiten voor jongeren in Soest, zoals (sportclubs). 2. Alle jongeren kunnen ge bruik maken van alle facilitei ten, ongeacht geloof, cultuur en geslacht. 3. Zo niet, welke faciliteiten wil len jongeren dan hebben in Soest. Uiteraard is de toegang van deze bijeenkomst gratis. Boven dien krijgen de jongeren bij bin nenkomst ieder twee consump tiebonnen die kunnen worden ingewisseld voor koffie, thee of fris. Voor informatie over de talk show kan contact worden opge nomen met Judith Loffeld van Stichting Balans, tel. 6017615. De pers is niet welkom bij de twee talkshows die Stichting Balans in opdracht van de ger meente heeft belegd voor jon geren. De organisatoren zijn bang dat de doelgroep niet vrijuit zal spreken in aanwezig heid van de lokale en regionale media. De pers wordt dus ge weerd op de openbare bijeen komsten die zijn bestemd voor Soesters van 12 tot en met 16 jaar. Dat is afgesproken tussen Balans en een ambtenaar van de afdeling welzijn. Welzijns wethouder Harry Witte heeft begrip voor het argument van Balans en wil zich niet gaan be moeien met het toegangsverbod voor de pers, dit ondanks dat de gemeente de opdracht heeft verstrekt en het project finan ciert. Hij zegt dat er meteen persberichten worden gemaakt en dat de pers tijdens het jon- gerenpanel, eind mei, wel wel kom is. Drie mensen moeten 40 betalen, omdat ze de gesloten verklaring van de A.P. Hilhorstweg aan hun laars lapten. Wij vragen: die wil werken in een jong, enthousiast team voor 4 of 5 dagen per week. Reactie per e-mail (info@vandergoen.nl), fax (035 - 602 43 45) of per post (postbus 318,3760 AH te Soest) t.a.v. Dorine Six. Vredehofstraat 15 Soest Postbus 318, 3760 AH Soest wvw.vandergoen.nl De Soester jongeren mogen de komende maanden zeggen wat ze wensen, willen of eisen. In twee zogenoemde talkshows, op dinsdag 19 februari en 16 april, kunnen ze aangeven wel ke faciliteiten er voor hen in onze gemeente zouden moeten komen. De ideeën en sugges ties worden daarna op papier vormgegeven en eind mei tij dens een jongerenpanel met de gemeente besproken. Stichting Balans heeft 160 jonge ren vanaf 12 jaar uitgenodigd. Het betreft de jeugd die vorig jaar deel nam aan een enquête, maar- ook alle andere jongeren uit Soest en Soesterberg zijn welkom op de praatsessies. In De Schoof aan de Molenstraat worden aanstaande dinsdag drie stellingen afgevuurd, die een levendige en inhoudelijke discussie moeten opleveren en waaruit duidelijk moet worden aan welke voorzieningen en faciliteiten de doelgroep het meeste behoefte heeft. Uit de vorig jaar gehouden enquê te kwam naar voren dat de jeugd in Soest vooral verlangt naar een jongerencentrum, een bioscoop en een jongerencafé. Tot dusver wil de gemeenteraad niets weten van een centrum. Maar nadat er vori ge zomer voor de zoveelste keer sprake was van overlast van jonge ren op straat (met name in winkel centrum Overhees) pleitten enke le oppositiepartijen wel voor een onderkomen voor de jongeren. Bij die gelegenheid sloot wethou der Harry Witte niet uit, dat het er wellicht toch van zal komen, maar liet het initiatief aan de fracties die straks hun conclusies zullen trek ken uit de resultaten van het jon gerenoverleg. Als het gaat om een bioscoop en een café kan de gemeente niets concreets doen, hooguit een voor- Twee van de vier jonge Soester bestuursleden van de talkshows voor jongeren, aan de vooravond van de eerste próatavond. EEN STEM VOOR ROEST IS EEN STEM VOOR SOEST Wim Roest Tegen: een pierenbad Voor: een buitenbad vvww.d66soest.nl waardenscheppende rol vervullen in geval van particulier initiatief. Sinds het najaar van 2001 is er een (goed bezocht) jongerencafé (The Cardinal) op de hoek van de Stad houderslaan en de Noorderweg. De talkshows op 19 februari en 16 april komen voort uit het jeugd- participatiebeleid van de gemeen te en Balans. Kort na de overlast in Overhees stelde de gemeente 2275 èuro beschikbaar voor de talk shows. De lokale politiek vindt het van groot belang dat alle groepen jongeren meedoen aan het overleg, zodat een helder en representatief beeld ontstaat van de vraag naar faciliteiten en activiteiten. Wat dat laatste betreft, belooft de aanloop naar de 'jongerenconfe- renties' niet veel goeds. Op de op roep om zitting te nemen in het speciaal voor de talkshows samen gestelde bestuur hebben slechts vier jongeren, allen van allochtone afkomst, gehoor gegeven: Sefil Gükalp, Nazire £etin, Leyla Yildi- rim en Öme Gulec. 'Zij zijn de enigen die interesse hebben ge toond, maar er is in het bestuur nog plaats voor twee mensen', zegt Loffeld die te bereiken is onder telefoonnummer 6017615. Na de twee talkshows gaan jonge ren, die zich daarvoor kunnen op geven, in samenwerking met Ba lans de uitkomsten op een rijtje zetten en proberen ze te vatten in een projectmatige aanpak. Het re sultaat daarvan komt eind mei aan de orde tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur. Daarna is het aan de politieke partijen om te zien wat ze met de wensenlijst gaan doen. Het fenomeen lijsttrekkers debat is niet nieuw, de mees te standpunten die de lijst trekkers, meestal gepokte en gemazelde politici, naar vo ren zullen brengen evenmin. Maar op de kandidatenlijs ten van de verschillende par tijen staan ook veel nieuwe gezichten. De Derde Kamer, de 'denk tank' van de VVD Soest- Soesterberg, wil juist eens we ten wat deze nieuwelingen aan ideeën en standpunten hebben en hoe zij die uitdragen. Daar om organiseert zij op woensdag 20 februari een debat tussen 'nieuwkomers' in de politiek. Dit debat zal plaatsvinden in restaurant Fusions aan de Bur gemeester Grothestraat 37. Alle politieke partijen worden uitgenodigd om hun nieuwe kandidaten in de ring te bren gen voor een pittige, maar voor al gezellige discussie over aller lei Soester zaken. De avond is bedoeld voor iedere inwoner van Soest die kennis wil maken met de toekomstige politici en tevens wil meedenken over de toekomst van Soest-Soester- berg. Dé gelegenheid voor de zwevende kiezer om een nieu we keuze te maken. Aanvang 20.00 uur. Loes Bakker wordt met ingang van 1 juni de nieuwe gemeente secretaris van Soest. Ze volgt Wim de Kam op, die na onder meer zijn 16 jarig dienstver band bij deze gemeentelijke or ganisatie van zijn pensioen gaat genieten. Zowel het College als de onderne mingsraad en andere vertegen woordigers van het gemeentelijk apparaat kozen Loes Bakker na een selectieprocedure uit 35 kan didaten. Zij vervult nu dezelfde functie in de gemeente Oudewater, waar ze tevens hoofd Stafbureau, Burger en Bestuur is. Bijzondere aandachtspunten van haar zijn be stuurlijke samenwerking, strate gisch gebiedsperspectief en organi- sa tieon t wi kkeling. Voor haar komst naar Oudewater was Loes Bakker loco-secretaris in Hillegom en werkzaam voor de gemeente Amsterdam, op het ge bied van onder meer ruimtelijke ordening en bestuurlijk planologi sche zaken. Een inbreker heeft maandag avond een 76-jarige bewoner tot tweemaal toe neergeslagen en met een huishoudschaar met de dood bedreigd. De verdach te kon - dankzij een goed signa lement - later in zijn woning worden aangehouden. Het be treft een 28-jarige Soester. Hij was maandagavond laat een woning aan de Verlengde Tal- malaan binnengedrongen, maar werd ontdekt door de bewoner. Er ontstond een worsteling, waarbij de bewoner lichtge wond raakte. De dader bedreig de hem ook nog, maar nam uit eindelijk de benen via de voor deur die inmiddels door de be woonster was opengezet. Nieuweweg 97 - Soest Telefoon 035 - 58 804 72 Opanlngatljdan: dlntdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.00 uur In haar vrije tijd zit ze graag op de fiets om lange afstanden af te leg gen, bezoekt ze musea, theaters en steden en leest ze veel. Ze is voor zitter van de secretarissenkring Zuid- en West-Utrecht, bestuurs lid van een cultureel fonds en lid van het Vocaal Ensemble Oude water. Griffier Rien van Vliet wordt per 1 juni griffier. Dat is een nieuwe functie als gevolg van de wijziging van de gemeentewet. De griffier moet de gemeenteraad gaan ondersteunen bij haar taken in het nieuwe, dua le lokale bestel. De raad krijgt na melijk nog meer een eigen positie ten opzichte van het College en het ambtelijk apparaat. De wethouders zullen na de installering van de nieuwe raad in maart (na de ver kiezingen van 6 maart) geen deel meer uitmaken van deze gemeen teraad. De 43-jarige Van Vliet is nu hoofd van de gemeentelijke afdeling Fi nanciën en Belastingen. Daarvoor werkte hij bij een accountantsbu reau. De gemeentesecretaris (De Kam/Bakker) blijft hoofd van het ambtelijk apparaat en secretaris van het College, de griffier wordt (vrij vertaald) de secretaris van de gemeenteraad. Hij zal ook officieel de raadsvergaderingen bijwonen, iets wat tot nu de gemeentesecre taris nog doet. Tijdens een grootschalige alcohol controle in Soest en Baarn zijn vrijdag tussen 17:00 en 23:00 uur twee automobilisten betrapt op rij den onder invloed. Beiden kregen een proces-verbaal van 190 en een rijverbod. In totaal werden op de Soesterbergsestraat, de Vrede hofstraat in Soest en de Torenlaan in Baarn 244 blaastesten afgeno men. Later in de nacht werd op de Bosstraat nog een dronken be stuurder bekeurd. Op de Birkstraat is donderdag avond een 19-jarige vrouw uit Soest staande gehouden voor een blaastest en vervolgens aangehou den en meegenomen naar het bu reau voor een ademanalysetest. Ze bleek te veel alcohol in haar bloed (1,25 promille) te hebben. Ze kreeg een rijverbod van vijf uur en een proces-verbaal. De aanhouding vond plaats tijdens verschillende alcoholcontroles die de politie van donderdag op vrij dag in het district Eemland-Noord hield. 1 j Ans Mann (foto), lijsttrekker van GroenLinks Soest/Soesterberg: "Veiligheid op straat is één, maar veiligheid binnenshuis is twee. i Slachtoffers zijn meestal vrouwen en kinderen. Niet langer sussen, 1 maar effectief ingrijpen." Het opnieuw instellen van de commissie ouderenbeleid. Vindt u dat ook? Gehandicapten helpen aan een woning. Hoe? Voorrang geven bij vrijgekomen aangepaste woningen. Vindt u dat ook? Stem U bent van harte welkom bij onze eerste openbare vergadering in De Rank (Soesterbergsestraat 18) op maandag 18 februari vanaf20.00 uur. www.soest2002.com De op één na gevaarlijkste vijand van Soest in vredestijd is Defensie. Al eeuwenlang wordt ons prachti ge buitengebied geteisterd door betonnen, inmiddels verwaarloos de landingsbanen en door lawaai van vliegtuigen en van de A28. Sinds het vertrek van de Amerika nen en de straaljagers zou men denken dat er betere tijden aange broken zijn voor het Vliegdorp. Immers Professor Korsten is al lang dood, maar zijn KE-lijnen hebben blijkbaar het eeuwige le ven. Alleen de flora en de fauna varen er wel bij, zeggen ze. Met het economisch draagvlak van de Soesterbergers is het slecht gesteld. De verbeteringsplannen van Soesterbergs Belang en van de Soesterbergse ondernemers liggen klaar: een groei van 2000 inwo ners en 800 huizen. De eerste twee stellingen van de 25 TOSS-aanbevelingen, gericht aan onze politieke partijen in Soest en aan ons gemeentebe stuur, luiden: 1. Maak uitbreiding van werken en wonen in Soesterberg mogelijk, zodat het dorp een levende ge meenschap blijft. 2. Blijft u inzetten voor concrete maatregelen om de geluidsover last van de A28 te beperken. Deze beden zijn nog niet doorge drongen tot de dovemansoren in Den Haag, waar men het kenne lijk te druk heeft met de JSF-crisis. Ondertussen wordt de motorclub SALZ door Defensie weggestuurd van hun terrein, waardoor de ge meenten Amersfoort, Soest, Leus den en Zeist worden opgezadeld met een nieuw probleem. Een bewoner van Zeist kreeg on langs geen enkel gehoor voor zijn klachten over geluidsoverlast van laag vliegende helikopters. Com modore F. Horst ontkent de herrie glasbard en voelt er niets voor de compromitterende videobeelden te tonen. Soester landgoedeigenaar E. Raa tjes van de P&ltz is de overlast spuugzat en daagt de bakermat van de luchtvaart voor de rechter. Zijn advocaat Bob van der Goen is ervan overtuigd dat de vliegbasis handelt in strijd met de eigen Lo- cal Flight Operations. Tot overmaat van ramp wil Defen sie aan de Richelleweg in Soester berg plotseling een groot militair museum vestigen. Daarmee wordt al het oorlogstuig van het Militai re Luchtvaart Museum en van het Legermuseum in Delft samenge voegd. Daarmee heeft Defensie eerdere toezeggingen ingetrokken. Brutale mensen hebben de halve wereld. Vlees is ook een levensbehoefte, maar slagers stellen niet hun hak blokken, messen, gehaktmolens en witte schorten, handschoenen en petten ten toon. Met oorlog pronk je niet. Soest wijst de Haag se plannen af, omdat 4 a 5 hectare grond broodnodig is voor (transport)bedrijven. Bravo, Col lege! Laten we Defensie de oorlog ver klaren. Eigen technische dienst met 24-uur service. Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35a Tel. 035 - 602 93 60 Op het Plein van Zuid heeft de politie zaterdagochtend gecontro leerd op het parkeergedrag. Zes keer werd in de blauwe zone een bon uitgeschreven, omdat de maxi maal toegestane parkeertijd van anderhalf uur was overschreden. VERHUUR - REPARATIES - KEURINGEN Verhuur van professioneel gereed schap voor bedrijf en particulier. Reparatie en onderhoud van uwtuinmachines (motormaaiers) en elektrisch gereedschap. Speciaal weekendtarief van vrijdag 16.00 tot maandag 9.00 uur. Deskundig advies en goed bereikbaar (ind.terrein Nieuwegracht). Nieuwegracht IA, 3763 LP Soest Postbus 462,3760 AL Soest Tel. 035-6015566 - Fax 035-6026894 www.hooijervcs.nl-info@hooijervcs.nl Open: ma t/m vrij van 7.30 - 17.00 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 3