Wiebe Meilof: 'Ik neem in elk geval met een goed gevoel afscheid' PvdA wil wijken zakgeld geven r6 25-50% KORTING 25-50% KORTING SCHERPE PRIJZEN 25% KORTING in ierk estdijk li Daar doen onze prijzen aan 035 - 609 05 05 OLVO OO sta'* jrkant ,r alt"jd T.jdetijds ,rti ment" Nieuwe gezichten Oranje 'Maxima-fiets' bij Profile Soest uitgereikt CHINESE KARPETTEN Berber - Nepal - Maroc - Klassiek - Modern e*v*a, Altijd 25% KORTING TAPIJTTEGELS Ook PROJECTEN tegen MATRASSEN Altijd 25% KORTING BOXSPRING kamerbreed v» Weedestraat 251 SOEST PAGINA 8 WOENSDAG 13 FEBRUARI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 9 GPV-raadslid houdt actieve politiek voor gezien -Reclamekrant Geen 'rondweg', wel een 'Buitenbrink' specialist in All Wheel Drive AWD Service bij Schoemaker Financiële Diensten, Voor al uw Verzekeringen, A Hypotheken en Pensioenen Grandioze collectie in alle maten Verder keus uit: ruim 1200 stuks op voorraad Meer dan 50.000 op voorraad. Altijd in alle maten en soorten 90x200 AOO slechts jBZjr" uit voorraad Altijd t.o. de HEMA I GARANTIE i Bovaggarantie en antie op motor, aandrijfassen. l-met., airco26.999 jw-metE.C.C, RTi39.705 m, E.C.C. Im-velgen 27.000 i, automaat, E.C.C33.988 km, E.C.C.. Im-velgen 31.742 i km, airco. LPG....12.210 .000 km, airco13.386 I0 km, airco, Im-velgen 15 383 )0km,LPG5.400 LPG7.941 ;m,blauw-met.,LPi,airco.8.848 net., airco, LPG, mistl. ..€11.299 07-97, Im-velgen.9.030 i 41.000 km, airco26.727 met,, E.C.C€37.618 net., E.C.C€38.525 ï-met., Im-velgen stoelverw. 36.300 km, airco€21.555 00 km, airco, Im.velgen ..€22.125 Okm.full options€26.092 leer. zwart-met15.837 Im-velgen€11.299 0 km. LPG, airco15.383 cm, E.C.C€18.105 OEST, 035-603 70 47 t-soest.nl .00 I.00 Eén van de vertrouwde gezich ten die de Soester politiek na 6 maart - de dag van de gemeen teraadsverkiezingen onge twijfeld zal gaan missen is dat van Wiebe Meilof, bijna sinds mensenheugenis raadslid/ fractievoorzitter van wat tot voor kort de combinatie GPV SGP/RPF en tegenwoordig ChristenUnie-SGP heet. Mei lof - zelf afkomstig uit de GPV- gelederen - houdt ermee op na een periode van maar liefst 16 jaar. De langste tijd daarvan heeft hij in zijn eentje de beginselen en stand punten van de 'kleine christelijke partijen' uitgedragen (Meilof ver foeit de term 'klein rechts'); de laatste vier jaar vormde hij met Chris van Vuuren - die hem op volgt - een tweemansfractie. Door ziekte heeft hij in het afgelopen jaar een aantal maanden van het raadswerk gemist, maar hij is in middels weer helemaal op de been. 'Ik was een beetje óp, maar nu sta ik weer te bruisen, merk ik. Ik heb er echt weer zin in...' Dat houdt overigens niet in dat hij spijt heeft van zijn besluit om terug te treden uit de actieve politiek. 'Ik stap er uit omdat ik het gevoel had dat ik niet meer warmliep bij de voorbe reiding. Nu neem ik in elk geval met een goed gevoel afscheid. Op de achtergrond doorgaan? Nee, dan word je misschien een oude zeurpiet. Ik zal me er niet meer mee bemoeien.' Terugkijkend op 16 jaar raadslid maatschap stelt hij vast dat er de laatste jaren 'niet zulke grote te genstellingen' zijn geweest als de jaren daarvoor. 'We zijn het be hoorlijk met elkaar eens, in het al gemeen gesproken.' Van gezapig heid wil hij overigens niet horen. 'Dat risico bestaat, maar het valt in Soest echt wel mee, vind ik. Kijk maar naar Bart Krol, die speelt toch geen gezapige rol; hij is voor het plan Spoordal gaan staan en voor de aanpak van de wijken - dat wil ik wel een zaak van durf noemen...' Als het om gezapigheid gaat denkt hij eerder aan de manier waarop CDA, WD en PvdA in Soest vroeger de lakens uitdeelden op het gebied van de ruimtelijke orde ning. 'Ze deden wat de individue le burgers wilden, hooguit schaaf den ze daar nog wat aan, en of het mooi was, daar bekommerden ze zich niet om. Daar hebben bijvoor beeld D66 en wij altijd een gron dige hekel aan gehad.' De eerste vier jaar van zijn politieke loop baan waren een harde leerschool, constateert hij achteraf. 'Niemand luisterde naar me; ik moest echt m'n plek in de raad bevechten. Later werd er wel meer rekening met me gehouden. Zijn politieke belangstelling is nog lang niet 'op'. Meilof vult zijn da gelijks leven tegenwoordig met cursussen en lezingen, voorname lijk in het politieke en kerkelijke circuit waarvan hij deel uitmaakt, bijvoorbeeld over het postmoder nisme. De tijd waarin we nu leven wordt volgens hem gekenmerkt door het tolerantiedenken, en dat is in zijn ogen zowel een zegen als een vloek. 'Het ontaardt gauw in onverschilligheid. Dat zie je ook in de politiek. De tolerantie vraagt dat je niet over anderen mag oor delen, kijk maar naar D66 - dat is één brok postmodernisme. Ze dur ven het niet aan om te denken vanuit een overtuiging dat je, ethisch gezien, iets goed vindt voor Soest...1 Meilof ziet D66 in Soest overigens niet als zijn grootste po litieke tegenstander, integendeel, het is in de raad altijd een bevrien de partij geweest, bijvoorbeeld bij kwesties als het milieu, de plannen voor een rondweg... Maar landelijk gezien is D66 voor mij ook de par tij die de pornografie heeft vrijge geven.' Zwembad Het politieke klimaat in Soest is veranderd, stelt hij vast. 'De WD was altijd een bouwpartij, maar heeft nu ook ontdekt dat Soesters hier lékker willen wonen. Ik ben het tegenwoordig opvallend vaak eens met de WD, Dat is wel saai misschien, maar het betekent dat ze elementen van ons hebben over genomen. Ook het CDA is opge schoven in een richting die we graag zien. Kijk maar naar Zonne gloren. De zogenaamde milieupar tijen zijn daar om kromme redenen tegen, maar we zijn er niet inge trapt. De partijen die zich links noemen hebben nog altijd dat na tuurbad op hun nek liggen....Kijk maar naar Harry Witte; die moet altijd iets roepen over het zwem bad om z'n achterban te vriend te houden.' Gemeentebelangen Groen Soest een linkse partij - méént hij dat nou? 'Ach, ik weet niet wat links en rechts is. Dat be staat toch helemaal niet meer. Ik heb in mijn politieke loopbaan misschien één echte socialist ont moet... En kijk naar de WD. Die is in wezen natuurlijk tegen be stuurlijke vernieuwing, maar ze moeten wel ja zeggen, omdat ze nooit de suggestie willen wekken dat ze wel eens nee tegen de bur gers zouden willen zeggen...' Heeft hij successen geboekt? 'Ja zeker: Zonnegloren-terug-naar-de- natuur. Dat heb ik ooit op een ver gadering ingebracht. WD, CDA en PvdA wuifden het eerst weg, maar Pieter ten Hove de PvdA- wethouder, red.) pikte het idee op en ging ermee aan de gang. Ten Hove was geen groot politicus, maar is wel een harde werker op de achtergrond geweest.' En ne derlagen? 'Op het gebied van de landelijke wetgeving zijn er neder lagen geweest, maar dat speelde zich buiten Soest af. Wat ik in Soest altijd heb betreurd is dat we er niet in geslaagd zijn het voorma lige gebouw van de burgerlijke stand aan de Van Weedestraat te behouden. Daar hadden we iets leuks mee kunnen doen - een res taurant of zo. Nu is het gewoon een waardeloze winkelwand ge worden.' Opboksen Het is in zijn ogen symptomatisch voor het gemeentelijke beleid in de jaren tachtig. 'Je moest altijd op boksen tegen het imago dat we toch vooral niet ouderwets moes ten willen zijn. Daardoor sneuvel de het een na het andere mooie bouwwerk in Soest. Door die din gen steeds inhoudelijk te lijf te gaan heb ik wel invloed gehad, denk ik, op de omslag die er uit eindelijk toch gekomen is. Jan Vis ser werd door CDA en WD altijd afgedaan als querulant, maar ze wilden nooit dat ik hen links pas seerde. Dat vonden ze irritant....' Echte vrienden heeft hij aan de politiek in Soest trouwens niet overgehouden, stelt hij vast. 'Ach nee, zo gaat dat nu eenmaal. In het begin heb ik met een paar CDA'ers nog wel eens een af spraak gemaakt om samen een glas wijn te drinken, maar dat is er eer lijk gezegd nooit van gekomen.' Een 'politiek testament' heeft hij niet echt. 'Soms denk ik er wel over na; er is zo veel wat ik zou willen nalaten, maar het zijn na tuurlijk vooral dingen die niet los staan van mijn christen-zijn. Wat hem zorgen baart is de volgens hem typisch postmoderne gedach te 'als je je maar lekker voelt' als de hoogste norm in de samenle ving. 'Daaraan wordt alles onder geschikt gemaakt. Hoe minder er geleefd wordt volgens christelijke normen, hoe onveiliger de samen leving wordt, dus de mensen zijn gek als ze daarin trappen. God heeft ons gemaakt en weet wat goed is voor ons. De normen van de bijbel zijn niet benauwend; de mens die zijn eigen normen be denkt maakt de samenleving een zamer en troostelozer...' D66 en andere partijen willen de christelij ke normen bewust buiten beeld brengen, stelt hij vast. 'Daar wil ik de samenleving wel voor waar schuwen.' Antiquariaat Waar hij de komende jaren zijn vrije tijd mee gaat vullen staat "nog niet vast. Misschien begint hij een internet-antiquariaat, aansluitend op zijn hobby: het verzamelen van oude boeken op het gebied van kunst en letterkunde, soms uit zeer beperkte oplagen, al dan niet met een opdracht van de auteur. Van dat soort boeken houdt hij. 'Ze zijn vaak erg duur, en de kring van belangstellenden is te klein om er een winkeltje voor op te zetten, maar via Internet kun je geïnteres seerden in het hele land en daar buiten bereiken.' Persoonlijk ver zamelt hij daarnaast nog clandes tiene uitgaven uit de Tweede We reldoorlog en theologische werken, 'maar in Nederland wordt geen theologie meer gelezen...' In zijn jonge jaren heeft hij nog wel eens een poosje leraar wiskunde of Nederlands willen worden, maar aan dat laatste had hij geen be hoefte meer toen hem een baan in het vormingswerk werd aangebo den. Bovendien had hij al gauw zijn bekomst van wat hij noemt de 'decadentie' in de moderne Neder landse literatuur. 'Ik was het snel zat om de kots van anderen te le zen. Ik dacht: waarom doe ik dit eigenlijk?' Juist de 'ondergrondse literatuur' uit de bezettingstijd spreekt hem daardoor zo aan. 'Als je je realiseert wat mensen ervoor over hadden: elk boek werd in die tijd gedrukt met gevaar voor je ei gen leven...' Opa en oma Gaat hij misschien zelf nog schrij ven? 'Nee, dat denk ik niet. Ik kan mondeling meestal heel goed dui- Wiebe Meilof. Foto: Soester Courant delijk maken wat ik wil zeggen, maar als ik het op papier moet zet ten wordt het altijd een soort dis cussiestuk. Bovendien: met boe ken wordt bijna niets meer gedaan. Boeken hebben geen invloed meer op het zijn van de mens. Televisie programma's hebben veel meer invloed. Is er tot slot dan nog iets dat hij via de krant eens kwijt zou willen aan de bevolking van Soest? 'Jawel. Ik zou tegen iedereen wil len zeggen: "denk vooral-niet dat u zelf gewoon bent; durf uw eigen tic onder ogen te zien". Dat klinkt nogal raadselachtig, maar Meilof legt het als volgt uit: 'De postmo derne mens vindt het gewoon om postmodern te zijn. De gemiddel de Nederlander denkt dat het ge woon is dat hij denkt zoals hij denkt. Zou hij maar een halve dag proberen eens om zich heen te kij ken met de ogen van zijn opa en oma, toen die jong warendan zou hij waarschijnlijk om zichzelf la chen...' Bladen zijn er zat... maar er is slechts één Soester Courant Met een bescheiden feestje in het Soesterbergse Kontakt der Kontinenten heeft de PvdA- Soest(erberg) vorige week woensdagavond het startsein gegeven van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezin gen. Dat het feestje gehouden kón worden is op zichzelf al een klein wonder, gezien de ontwikkelingen. Nog maar een paar maanden terug zag het er naar uit dat de partij helemaal niet mee zou kunnen doen we gens gebrek aan kandidaten. Het tij is, gelukkig voor de sociaal democraten, inmiddels helemaal gekeerd en met nieuw elan presen teerde de partij vorige week zowel een nieuw bestuur als een volwaar dige kandidatenlijst met een opval lend leesbaar programma. Daarin ligt de nadruk vooral bij de aan dacht voor de wijken, waaraan de PvdA veel belang toekent als het gaat om zaken Sis veiligheid en sociale samenhang. Al eerder op perde de PvdA bij de begroting de mogelijkheid van 'wijkaandelen'; in het verkiezingsprogramma pleit ze nu voor de toekenning van een eigen wijkbudget, waaruit diverse uitgaven bekostigd zouden moeten worden. 'Zakgeld', zo werd het omschreven. Volgens de kersverse lijsttrekker "Eric Bervoets is dat de manier waarop de sociale samenhang van geheel Soest verbeterd moet wor den. 'Soest is nog niet af,' aldus de nieuwe aanvoerder. 'De problemen in Soest kun je alleen aanpakken in wijken die schoon, heel en veilig zijn.' Bij de wijkbewoners - jon geren, ouderen, allochtonen - zit volgens hem ook de meeste 'exper tise' en het is eigenlijk alleen maar een kwestie van durf om de crea tieve krachten in de wijk te mobi liseren. 'Dan hoef je de wijken echt niet blauw te verven met dure dienders...' Over de hoogte van het wijkbud get en wat daarvan dan precies betaald moet gaan worden wilde Bervoets geen uitspraak doen. 'Dat moet de raad vaststellen.' In eerste instantie denkt de PvdA aan de wijken Smitsveen en de Eng, maar stapsgewijs zouden ook de andere Soester wijken aan de beurt moeten komen. Uit het program- ma blijkt dat de PvdA in elke wijk een (vestiging) van de Brede School wil, met daarin of daarom heen allerlei voorzieningen, zoals 'een crèche, een spreekuur van het consultatiebureau, het maatschap pelijk werk, de GGD, de reuma- verpleegkundige, de wijkagentde opvoedkundige of de belastingad viseur.' Volgens Bervoets toont de ge meente tot nu toe niet genoeg durf als het om de invloed van de bur gers gaat. 'Burgers zijn een beetje eng, lijkt het wel, die moet je op afstand houden...' schertste hij. 'Maar dat wordt anders als ze mo gen meebeslissen. Er gebeurt nu veel te veel 'top-down'; de zeggen schap van de burger moet juist van onderop komen.' De gemeente heeft de neiging formeel-juridische oplossingen te zoeken voor de di verse problemen. De PvdA daar entegen koerst meer in een so ciaal-informele richting. Volgens Paul Lemmen, de num mer 2 van de kandidatenlijst, heeft Gebr. van der Pouw Kraan bv Middelwijkstraat 40-42 Soest Automobielbedrijf Tel. 035 - 601 42 89 - Fax 035 - 60234 31 de PvdA een rotsvast vertrouwen in de wijksgewijze aanpak van de problemen. Daarvoor zouden bij voorbeeld, in navolging van Utrecht, ook junior-agenten kun nen worden ingezet. 'Met een paar goeie wijkagenten heb je een machtig wapen in de hand om de onleefbaarheid de baas te worden,' vindt ook Bervoets. Over het verkeer huldigt de PvdA een tamelijk genuanceerd stand punt. De partij wil niet weten van een 'rondweg', voor zover daaron der verstaan moet worden een doorgaande verbindingsweg door de polder in de richting Amers foort. 'Wij hoeven in Soest niet de hele regionale verkeersproblema tiek op onze schouders te nemen.' Maar een 'Buitenbrink' - als om leidingsroute ter ontlasting van de Van Weedestraat - tussen de Stad houderslaan en de Dalweg (brand weerkazerne) vinden de sociaal democraten nog steeds een prima oplossing. De PvdA gaat met nieuw élan de verkiezingen tegemoet, zoals ook Kees Koppenaal, de nieuwe afde lingsvoorzitter, in zijn speech bena drukte. Hij stelde vast dat er geen sprake is van een crisis, waar het een poosje geleden wel op leek. 'Eén briefje aan de leden was ge noeg om een hele beweging in gang te zetten.' Volgens hem heeft de beoogde fractie al bijzonder goed werk geleverd met de samen stelling van het programma, 'dat leest al een roman'. Die beoogde fractie bestaat uit een driemanschap - Eric Bervoets, Paul Lemmen en Jan de Gruijl - Soester PvdA-prominenten rond om lijsttrekker Eric Bervoets (op de campagnefiets in het midden); v.l.n.r. Jan de Gruijl, Kees Koppen aal, Saskia ten Hove, Cees Verkerk, Marijke Kingma en Paul Lemmen. Foto: Soester Courant dat zelfs niet uitsluit dat de PvdA een vierde zetel zal gaan halen. Over een eventueel wethouder schap wil niemand hardop specu leren. 'We hebben zeker goede kandidaten', aldus Bervoets. 'Maar alles op z'n tijd; eerst de kiezer la ten spreken...' Al meer dan 50 jaar repareert Schoemaker beeld, geluid en huishoudelijke apparatenten. Eigen monteurs verzorgen snelle en vakkundige reparatie. Nu ook op zaterdag! Kleuren-tv, telefoon of I.S.D.N. defect?; wasauto maat stuk; koelkast ontdooit? Bel Schoemaker, wij staan voor u klaar! expert Schoemaker Burg. Grothestraat 9 Telefoon: 035 - 601 03 44 Eric Bervoets (30) is de lijst trekker van de PvdA. De partij heeft bij nader inzien toch maar afgezien van een 'duo-lijsttrekkerschap', waarvan destijds even spra ke is geweest. Bervoets is bestuurskundige en docent aan de politieacademie in Apeldoorn, hij woont sinds 1999 in Soest. Hij werkt aan een dissertatie over jeugdcrimi naliteit. Politieke ambities had hij tot voor kort niet, maar hij was als student al PvdA-lid. Paul Lemmen (56) is in Soest vooral bekend geworden als voorzitter van de voormalige Sportraad. Hij was directeur van Divosa (directeuren van sociale diensten) en actief in diverse geledingen binnen de (landelijke) partij. Hij vond het tijd worden om iets anders te gaan doen. Jan de Gruijl (55) is (nog) di recteur van Mavo-Soest en combineert die functie met zijn werk bij het Trajectbureau Eemland, waar hij voortijdige schoolverlaters begeleidt. Hij was altijd politiek geïnteres seerd maar had tot dusver geen tijd. Fiets De Soester kiezers maken kans op een heuse ('rooie') PvdA- fiets, gratis voor niks. Daarvoor moeten ze op de folder die de partij in de komende dagen huis-aan-huis verspreidt alleen even aangeven welk program mapunt zij het belangrijkst vin den en het formulier terug stu- De PvdA hoopt op die manier wat 'respons' van de kiezers te krijgen. De fiets wordt onder de inzenders verloot. www.soesteronderlinge.nlinfo@soesteronderlinge.nl SO©St©f Soesterbergsestraat 26, Soest. 035 - 6029060 OllCf©rlin{|© Uit zo'n 500 inzendingen is bij Profile Soest in de afgelopen week de gelukkige winnaar aangewezen van de 'Maxima-fiets', die ter gele genheid van de opening (op 02.02.02) van de rijwielzaak werd verloot. De winnares was Maria van den heuvel uit Soest. Zij ont ving de in fraai oranje uitgevoerde speciale Batavusfiets - waarvan er slechts 1000 zijn gemaakt - uit handen van Dirk Boshuis (l.) en John Hockox van Profile. Foto: Soester Courant EXECUTIE- VEILING

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 9