Bewoners Huis ten Halve bezorgd I Soesterberg wil weer voetbalclub De combinatie van zekerheid en rendement Voorbereiding reünie Amerikanen CD n Soest. Itademciker SCHRAVEMADE B.V. Wie aan politiek doet, leest de Soester Courant Man sommeert dronken automobilist te stoppen Botenloods moet nu echt eind mei afgebroken zijn ardij o.g. 5-6016151 rse smaken. '.nl Brief naar gemeente over bouwkundige gebreken Ruim duizend handtekeningen voor sportwethouder Witte KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENST [HULPVERLENING Tussen 1954 en 1994 gelegerd op Soesterberg PAGINA 12 makelaardij.nl RIKLAAN stdijk ligt 0p itige plek deze middenwoning rging. De vrije, ca 16m) tuin is de zuidligging onnig. Hal met envloer, toilet met trapkast, meter- uime Z-vormige mers, badkamer kapel. S: 220.000 k.k. TERBERG- AAT n gezellig punt st Zuid ligt dit, 97 gemoderni- e, halfvrijstaan- oroorlogs woon- met garage en ten achtertuin. royale woonka- et parketvloer en haard, luxe keuken, douche en 2e toi- tkapellen en slaap- IJS: 299.000 k.k. n u's igheid bent! tijen mogelijk. 5-6015555 lie-hair) Mt irinetto Isolabella ïlla 0.7 11 sambuca Hl 0.7 Uur >.95 Silver 1015 t 0.7 liter I O* kenspeciaalzaak 44 Soest Tel 035-6012957 soesterbergseULcourant WOENSDAG 6 MAART 2002 Redactie-adres: Jan van Steendelaar, tel. 06-22450173. Klachten bezorging: C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 -602 18 41 Mede namens alle bewoners van de bovenste verdiepingen tan Huis ten Halve aan de Rademakerstraat in Soester- berg heeft B. J. Rabelink in een brief aan het College van bur gemeester en wethouders en kele punten aan de orde gesteld B1et betrekking tot de veilig heid van de bewoners. Zij ma ken zich onder meer zorgen over de lift ('een douchecel', zegt Rabelink) die onvoldoen de ruimte biedt en over bouw kundige gebreken, zoals het ontbreken van een achteruit- g in de benedenwoningen. Dat de lift onvoldoende capaciteit heeft, staaft de heer Rabelink met het voorbeeld dat het al een paar keer is voorgekomen dat ten be hoeve van de ambulance de lad derwagen van de brandweer Soest moest worden ingeschakeld om een ernstig zieke patiënt via de galerij uit zijn woning te halen. 'Het zal u duidelijk zijn dat de brandweer niet direct aanwezig kan zijn. Zo zijn er al enige malen levensbedreigende situaties ont staan,' aldus de heer Rabelink. De eigenaar van het gebouw, de woningbouwcorporatie SCW (Stichting Centrale Woningzorg) is volgens de briefschrijver van me ning 'dat er verder niets aan te doen is.' Met het oog op calamitei ten die op andere plaatsen in het land zijn voorgekomen, meent de briefschrijver dat er dan zijns in ziens een taak voor de gemeente ligt. Deze zou dwingend voor kun nen schrijven dat er op korte ter mijn dusdanige voorzieningen wor den aangebracht dat levensbedrei gende situaties worden voorko men. Uitgang en afstap Tot de bouwkundige gebreken re kent de heer Rabelink onder meer het ontbreken van een achteruit gang in de woningen op de bega ne grond. 'Bij brand in de voorka mer of het leefgedeelte kan de oudere gebrekkig lopende bewo ners moeilijk uit het raam klim men. Het zijn woningen voor be jaarden en dan is het toch noodza kelijk dat er goede vluchtwegen zijn', aldus de briefschrijver. Een ander euvel, op de bovenver dieping, is de veel te hoge afstap van de huiskamer naar het balkon. Ook deze situatie wil men graag verbeterd zien. Mede namens alle bewoners van de bovenste verdie pingen van Huis ten Halve vraagt Rabelink het gemeentebestuur 'welke wegen wij als bewoners moeten bewandelen om hierin ver beteringen te kunnen aanbrengen.' Rabelink vraagt de gemeente om, indien mogelijk, de brief aan de orde te stellen tijdens overleg met de woningcorporatie SCW. MAKELAAR Een grote delegatie uit Soester berg, hoofdzakelijk jeugdvoet- ballertjes in gezelschap van hun ouders, heeft maandag middag bij wethouder Harry Witte eventueel bet laatste rest je twijfel weggenomen over zijn vasthoudendheid voor het in Soesterberg realiseren van een officiële voetbalaccommoda- (ie. De zevenjarige Tom Bekker bood de wethouder niet minder dan 1.050 handtekeningen uit het dorp aan van mensen (particulieren, middenstand, verenigingen, scho len) die zich achter de pogingen van de initiatiefnemers scharen om Soesterberg, met name de voetbal vereniging 't Vliegdorp in oprich- ing, aan een eigen veld te helpen. Wethouder Witte liet weten dat het college van burgemeester en wet houders nog geen besluit heeft ge nomen over de beste plek voor de accommodatie. Het college heeft hiervoor de keus uit enkele moge lijkheden. Namens de vereniging in oprichting liet voorzitter Henk Timmerman weten dat 't Vlieg dorp de voorkeur heeft voor een Iveld aan de Kerklaan, op de plaats |waar nu een noodschool staat. Als ;de keuze van burgemeester en wethouders niettemin op een an dere plek valt, dan zal 't Vliegdorp idaar geen bezwaar tegen hebben j'als we maar in het seizoen 2002- 2003 aan de competitie van de (KNVB kunnen meedoen,' aldus 'immerman. itbreiding !n de begeleidende brief bij de andtekeningen ('waaruit wél •lijkt hoezeer de Soesterbergse levolking weer een eigen voetbal- |lub wil', zei Timmerman), wijst iet bestuur van 't Vliegdorp er indcr meer op dat Soesterberg .000 inwoners telt 'met de nei- ing tot uitbreiding. Het is een op Ichzelf staande woongemeen- ;hap, die graag zelf zo veel moge- jk voorzieningen heeft voor deze imeenschap, zeker gericht op het iciale aspect.' [orpen in de omgeving met soms aar 3.000 inwoners hebben vaak Sn florerende voetbalvereniging. |e initiatiefnemers in Soesterberg ibben de afgelopen vijf jaar als iganisatoren van het schoolvoet- tltoernooi geconstateerd dat in iesterberg nog steeds de behoefte aanwezig is om te voetballen. Met hame voor de jongere kinderen is het een grote belemmering dat er geen voetbalvereniging is. Wie toch wil voetballen, moet hiervoor uitwijken naar andere plaatsen in de omgeving. Dat is niet voor ie dereen mogelijk. Na uitvoerig overleg met een aan tal belangstellenden in de Soester bergse samenleving heeft het idee gestalte gekregen om weer een voetbalvereniging op te richten, aangesloten bij dc KNVB. 'Dit omdat de Soesterbergse samenle ving erbij gebaat is dat de jeugd vanaf jonge leeftijd de kans krijgt om een teamsport te bedrijven in het eigen dorp met een eigen iden titeit en karakter. Dit heeft het ge volg dat de Soesterbergse jeugd elkaar leert kennen en begrijpen en zal leiden tot sociale controle, het geen weer zorgdraagt voor een hechte gemeenschap', aldus het bestuur van 't Vliegdorp. Het ver wacht tevens een groter aantal jon geren te kunnen bereiken, waar door het toenemend vandalisme onder de jeugd teruggedrongen kan worden. Gezien het feit dat voetbal nog steeds de meest populaire sport is in Nederland (het landelijke ge middelde ligt op ongeveer 5 pro cent van de bevolking), is het re delijk om aan te nemen dat de nieuwe voetbalvereniging op ter mijn uit ca. 150 leden zal bestaan. De doelstelling is dat de voetbal vereniging een sociaal karakter zal hebben waarbij een zo groot mo gelijk aantal mensen uit het dorp bij betrokken zal worden. Mee doen is dus belangrijker dan de prestatie. Sportpark Kerklaan Omdat het bestuur het wenselijk vindt om zoveel mogelijk sportac tiviteiten te centraliseren meent het dat het Sportpark Kerklaan bij uit stek geschikt is om ook daar de voetbalsport te beoefenen. Op dit moment zijn alle gebruikers (ski-, tennis- en korfbalvereniging alsme de de voetbalvereniging in oprich ting) in gesprek om het sportpark optimaal te benutten. In deze ge sprekken heeft het bestuur van 't Vliegdorp te kennen gegeven, graag zo veel mogelijk met de an dere verenigingen samen te werken waar het gaat om het gezamenlij ke gebruik van kleedkamers en kantine. Omdat dit samenwerkingstraject nog wel enige jaren nodig kan heb ben, heeft het bestuur van 't Vlieg dorp besloten (met medeweten en goedkeuring van de overige vere nigingen) nu het verzoek te doen om een tijdelijk veld aan te leggen met een tijdelijke kantine- en Onder goedkeurend oog van voorzitter Henk Timmerman van de v.v. 't Vliegdorp in oprichting biedt de zevenjarige Tom Bekker ruim 1.000 handtekeningen uit Soesterberg aan sportwethouder Harry Witte aan. Foto: Eemland Pers. kleedkameraccommodatie zodat de vereniging het seizoen 2002/ 2003, de vereniging van start kan. 'Tevens is dit dan een periode waarin bewezen dient te worden dat Soesterberg werkelijk een voet balvereniging verdient en dat er een bestuur is dat adequaat leiding kan geven aan deze vereniging, die overigens een zaterdagvereniging zal worden. Indien de verwachting van ca. 150 leden bewaarheid wordt, zullen wij als voetbalvereni ging minimaal twee velden en een trainingsveld nodig hebben,' aldus het bestuur van 't Vliegdorp in oprichting. tandtechnisch laboratorium Voor al uw reparaties en adviezen. CE gecertificeerd. Torenstraat 13 Soest - Telefoon 035 - 602 02 49 Introductie Robeco AEX Garant mrt 02/07 U wilt beleggen in bekende ondernemingen, maar ook het risico van koersdalingen beper ken? Dan is een belegging in een garantie fonds een goede keuze. Robeco introduceert daarom Robeco AEX Garant mrt 02/07. Een nieuw garantiefonds dat goede rendements verwachtingen van de AEX-index combineert met de zekerheden van een minimumgaran- tiewaarde. De KoersKliks stellen behaalde koerswinsten veilig. Kosteloos inschrijven kan tot 22 maart, 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl of ga naar uw adviseur van de Rabobank. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw beslissing om in te schrijven op deze belegging dient u uitsluitend te baseren op de inhoud van het prospectus, dat verkrijgbaar is bij de Rabobank. Onderdelen van de Rabobank Groep die als effec teninstelling zijn aan te merken, zijn geregistreerd bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer te Amsterdam. rabobank.nl Zaterdag 9 maart zondag 10 maart Rooms-katholiek, Caroluskerk, Rademakerstraat 75 10:30 aalm. J. Schutte; communieviering; gemengd koor Sameh op Weg, Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101 10:00 ds. R. Zandstra; biddag Sterrenberg, 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10:30 ds. H. Henstra; avondmaal World Outreach Church (info locatie: 880346-350458) 10:30 Mark Six Huisarts, vrijdag 18:00 - maandag 08:00 uur: eigen huisarts bellen, dan wordt men doorverbonden Apotheek (lange dienst), vanaf vrijdag 17:30 uur: Utrechtse Apotheek, Zeist, 88030-6913030. Apotheek (korte dienst), zaterdag 10:00-18:00 uur; zondag 12:00- 17:00 uur; maandag t/m vrijdag 17:30-20:00 uur: Centraal Apotheek, Den Dolder, ©030-2290404. Tandarts, spreekuren 13:00 en 19:00 uur. eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts, weekenddienst na afspraak; H.J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, ©352467; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland, 24 uur per dag, ©033-4220500; van 's avonds 17:00 tot 's morgens 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties. Politie (Kon. Marechaussee) Veldm. Montgomeryweg 2; werkdagen 12:00-13:00 uur; centrale meldkamer: ©0900-8844; alarmnummer: 1.1.2. Vrijwilligershulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp; werkdagen 09:30-11:00 uur, ©035-6031119. Hulpdienst Stichting Hulpdienst Soesterberg, aanvragen dagelijks 09:00-10:00 uur, ©351940, b.g.g. 351658. Overige Huisvesting De Drie Eiken, mevr. D. Elie, ©352391. Grofvuil, ©035-6093666. Een volslagen dronken auto mobilist is donderdagavond rond half zeven tot stoppen ge dwongen door een 27-jarige man uit Soesterberg. Hij reed achter de bestuurder die op de Amersfoortsestraat zeer ge vaarlijk rijgedrag vertoonde. Uit veiligheidsoverwegingen be sloot de Soesterberger een poging te wagen de man voor hem van de weg te halen. Dat lukte. De 46-ia- rige Amersfoorter stopte en de Soester berger waarschuwde de politie. Die nam de Amersfoorter een blaastest af en uit de ademanalyse test kon worden vastgesteld dat hij 2,75 promille alcohol in zijn bloed had. Dat is 5,5 keer meer dan is toegestaan voor bestuurders. De beschonken automobilist kreeg een rijverbod van vijftien uur. Ook zal hij zich moeten verantwoorden voor de rechter. Dankzij de clementie van burgemeester en wethou ders kan een familielid de boot afbouwen op een door de eigenaar beschikbaar ge steld terrein aan de Amers foortsestraat in Soesterberg. B. en W. verleenden destijds een tijdelijke bouwvergun ning voor een botenloods. Deze vergunning werd een paar keer verlengd. Nu er opnieuw een verzoek om uitstel is gedaan voor afbraak van de botenloods waarin de boot is gebouwd en gestald, hebben burgemeester en wet houders de eigenaar/gebruiker aangeschreven om de loods ui terlijk 31 mei te verwijderen. Is dit niet gebeurd, dan volgt een dwangsom van 8.000 euro. De tijdelijke bouwvergunning liep op 26 februari 2001 af. Meer dan eens kregen B. en W. het verzoek om verlenging van de termijn omdat de boot nog niet klaar was. Daarom verleen den ze twee keer uitstel, eerst tot 1 september 2001 en vervol gens tot 1 januari 2002. Later gaven B. en W. op verzoek nog maals toestemming de loods langer te laten staan, tot 15 maart. Daarna kwam er opnieuw een verzoek binnen om de boot tot eind mei te mogen stallen. Het college stemt daarmee in, maar laat nu uitdrukkelijk weten dat het de laatste keer is dat toe stemming wordt verleend om dc loods te laten staan. Deze moet nu echt voor 31 mei zijn afgebroken. Als wordt vastge steld dat de loods er dan. nog steeds staat, gaat het de eige naar/ gebruiker 8.000 euro kos ten. Rabobank Een inwoner van Soesterberg, Kevin Burns, die als politie agent dienst heeft gedaan op de vliegbasis Soesterberg toen daar een Amerikaanse squa dron was gelegerd, heeft het initiatief genomen voor de or ganisatie van een reünie van al diegenen die in die 'Ameri kaanse' periode, van 1954 tot 1994 op Soesterberg gelegerd waren. Dit ter gelegenheid van het feit dat het in 2004 vijftig jaar geleden is dat de Amerika nen op Soesterberg werd gesta tioneerd. Op 1 november 1954 werd het Amerikaanse 512 Fighter Day Squadron met F-86F Sabre dagja gers op Soesterberg (Camp New Amsterdam) gestationeerd. Het kwam onder Nederlands bevel te staan. In 1959 veranderde de naam van het squadron in 32 Fighter In terceptor Squadron. Tien jaar later kwam er opnieuw een naamswijzi ging en werd het 32 Tactical Figh ter Squadron. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, toen er een eind kwam aan de 'koude oorlog' en de Amerikanen besloten tot bezuinigingen op de fensiegebied, werden steeds meer toestellen van Soesterberg terugge trokken. De laatste F-15 Eagle ver liet Soesterberg op 13 januari 1994. Vooral ook om zoveel mogelijk oud-gedienden te bereiken en te interesseren voor de reünie, heeft Kevin Burns een website geopend op het internet http:/ home.wanadoo.nl/schuurs/ Deze heeft helemaal betrekking op het Amerikaanse squadron op Soesterberg. Burns is getrouwd met een Nederlandse. Na zijn ac tieve diensttijd is hij weer in Soesterberg gaan wonen. De site die hij heeft opgezet, geeft veel informatie over de Ameri kaanse eenheid in de periode dat deze op Soesterberg was gelegerd. Soesterberg juni '77 Comitee Welkom Amerikanen. Soesterberg juni '71 J V Comitee Welkom Amerikanen. De informatie wordt afgewisseld met tal van foto's die beschikbaar zijn gesteld door Amerikanen zelf, maar ook door Nederlanders, bij voorbeeld vliegtuigspotters, die de Amerikanen een warm hart toe dragen. Burns is overigens op zoek naar zoveel mogelijk informatie en illustratiemateriaal, voorat ui. beginjaren. Koninklijk bezoek Tot halverwege de jaren tachtig heeft prins Bernhard als geziene gast het squadron meer dan eens bezocht. De Amerikanen waren verguld met de koninklijke belang stelling en toonden dit door de prins te onderscheiden met het 'ere-lidmaatschap' van het Ameri kaanse squadron, dat overigens symbolen van het Huis van Oran je in z'n vaandel voerde. In het voorwoord van het boek dat ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van het Amerikaanse squadron op Soesterberg in 1984 werd uitgegeven, schreef de prins: 'Zelf bewaar ik de beste herinne ringen aan de vele contacten die ik in de afgelopen dertig jaar met het squadron mocht hebben. Bovenal is echter belangrijk dat onze Ame rikaanse vrienden in die periode zo'n grote bijdrage hebben gele verd aan onze defensie. Daarvoor verdienen zij de dank van een ie der van ons.' Toen de eerste Amerikanen onder aanvoering van luitenant-kolonel Frank M. Haynie in Soesterberg arriveerden, vlogen ze met de F- 86F Sabre, In 1956 werd dit toe stel vervangen door de F-100C Super Sabre. In 1960 deed de F- 102A Delta Dagger z'n intrede, negen jaar later opgevolgd door de F-4E Phantom II. In 1978 kwam de F-15 Eagle, waarmee het squa- In 1977, toen hier en daar protes ten tegen de aanwezigheid van de Amerikanen op Soesterberg de kop opstaken, vormde zich spontaan een comité om de Amerikanen een hart onder de riem te steken. Het gaf onder meer speciale 'welkomst stickers' uit. Bron: Eemland Pers dron tot 1994 heeft gevlogen. Een 'flight-line' van de toestellen waar mee de Amerikanen hebben ge vlogen, is te zien op het terrein van het Militaire Luchtvaart Museum aan de Kampweg in Soesterberg. Voor wie contact wil opnemen met Kevin Burns: zijn e-mailadres is wolfhoundcop@netscape.nl Twee F-15 Eagles tijdens een oe- fenvlucht ergens boven Nederland. Bron: Eemland Pers ■SSttCS

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 13