Soester bouwers naar Filippijnen ÏYL'/An RAD) 1VAR/AI iSPORTj De KOSTER cs SPOED A. Lenarduzzi b.v. Zevenklapper MHC Soest Zitvolleybalteam via Soest naar Paralympics in 2004 Schakers tonen veerkracht Spelregels Meningen ^^vanlezersl Meneer Spee moet niet zeuren Inzet brandweer en dierenambulance Huizen voor allerarmsten in Las Pinas Sportuitslagen I NIEUWE BEZORGERS Stem voor Soest EIVTHOUSIASTE MEDEWERKER VOOR DE STEENHOUWERIJ Hockeyers stevenen op titel af HOCKEY Bezoeksters kunnen balletje mee slaan ZITVOLLEYBAL Zege (5,5-2,5) na 0-2-achterstand SCHAKEN Sportprogramm^ WANDELSPORT Zes middagen sportief wandelen met Co Limburg Klachten bezorging Collectanten gezocht door Hersensticht Soest stimule internetcafés Fries toneel Stekelenbui Van der Tor WOENSDAG 6 MAART 2002 SOESTER COURANT PAGINA 16 Om in aanmerking te komen voor plaatsing moeten brieven voor de rubriek 'Meningen van lezers' zijn voorzien van de naam van de afzen der. Daarnaast is bet de bedoeling dat de inhoud betrekking heeft op activiteiten of ontwikkelingen die te maken hebben met Soest. De maximale toegestane lengte is 300 woorden. De redactie van de Soester Courant is verantwoordelijk, noch aanspra kelijk voor de inhoud van de brie ven. Uite-raard behoudt de redactie zich het recht voor om van deze spelregels af te wijken, brieven in te korten of te weigeren. Tot voor kort was ene meneer Spee vooral bekend als de man die steeds verdedigde dat bekeuringen voor het rijden van 54 in plaats van 50 en 75 in plaats van 70 en zo voort goed waren om het ge drag van automobilisten 'wat bij te stellen'. Kassa! Kassa! Kassa! Als meneer Spee het daarbij gelaten had, komen alleen de Nederlan ders (en de Soesters onder hen) die zich wel eens vergissen met de snelheid, in 'contact' met de heer Spee c.s. Dan mag je stellen dat de heer Spee in een objectieve situa tie dingen constateert. Maar, de heer Spee laat het daar niet bij. Hij stelt zich beschikbaar als een van de 'deskundigen' van een politieke partij Soest 2002. Deze partij stelt met zijn kennis voor om de snelheid op de Ko ningsweg te verhogen naar 70 km/ u. Kunt u zich dat voorstellen? Razen van stoplicht naar stoplicht, misschien blijft het nog even groen. Immers, de Koningsweg is nergens fysiek zodanig ingericht dat men niet harder dan 50 km/u kan. Dat zelfde geldt voor vele autowegen. Je mag maar 120 en dat staat er gens als je ons land binnenkomt, en in boekjes, en soms mag je maar 100. Dan zie je vele bordjes langs de autoweg staan met heel veel cijfers. En als daar nou net de cijfercombinatie 100 in voorkomt wil dat zeggen dat je daar maar 100 mag rijden. Dat zie je niet aan de weg, alleen maar aan die cijfer tjes. Maar als je even niet oplet begint de correspondentie met de heer Spee c.s. want dan wordt ge meten 107, na correctie 104 km/ u en dat is te snel, dus Glashelder beleid. Kassa! Vanuit de 'deskundigheid' van de heer Spee blijkt echter dat hij heel inconsequent is. Nieuwe politiek? Je hoeft aan de weg zelf niet te kunnen zien hoe hard je mag, je moet het weten! En als je het ver geet: Kassa! Wat heett dit nu allemaal met Soest en Soesterberg te maken? Heel veel. Want dezelfde heer Spee c.s. weigert consequent ak koord te gaan niet snelheidscon troles en lasergun-acties op wegen en straten waar je maar 30 kilome ter per uur mag rijden. Verbiedt daardoor eigenlijk om educatief op te treden tegen te snel rijdende automobilisten die door de laser- gun-acties in Soest even uit de anonimiteit worden gehaald (ze wonen vaak in de buurt zelf) om geconfronteerd te worden met mogelijke slachtoffertjes van hun rijgedrag. Een unieke Soester actie die veel gemeenten willen navol gen. Maar nee, dat mag niet van heer Spee c.s. De straten moeten eerst fysiek zo worden ingericht dat je eigenlijk niet harder kunt dan 30 km/u. Drempels, chicanes, bloem bakken en palen om alles te ver fraaien om dan pas als 30-kilome- tergebied door de heer Spee c.s. herkend te worden. Deskundige? Nee, de arrogantie van een staat in de staat. Gemeentelijke overheden opleggen dat ze daar geld aan moeten uitgeven. Wie bepaalt dat eigenlijk? Een politieman? Of een gekozen volksvertegenwoordiging? Maar die straten zijn toch al fysiek goed ingericht. Als je links en rechts kijkt zie je toch voortuintjes en een voetpad, een speelplaats, een meneer of mevrouw achter de geraniums! Je ziet toch dat je in een woonwijk rijdt! Nee, er moet nog meer gebeuren. Het planten van 30 km-borden om de 40 meter, spandoeken over de weg, wegversmallingen en bedenk maar wat nodig is om overal te la ten zien dat je maar 30 mag. Als dat allemaal gebeurd is, dan pas komt de heer Spee c.s. in actie, als het je toch nog lukt om te snel te gaan. Het voorgaande is niet gechar geerd! Het is een simpele weerga ve van iemand die wel eens op straat komt. Het is een gewone constatering dat de politiek de moed moet hebben om 'deskundi gen' te wantrouwen. En als zo ie mand zijn 'naam' verbindt aan een politieke groepering, zeg ik maar simpel: wie wind zaait zal storm oogsten'. Dus meneer Spee, u moet nou niet zeuren dat uw inte griteit ter discussie is gesteld. Glashelder Beleid! Bert Krijger, WD Soest Woensdag 27 februari om 7:45 's morgens: omwonenden signaleren jong poesje in het uitlaatterrein park F' usbergen. In de avond, 18:30, werd een poging onderno men door de vrijwillige brandweer. Waarvoor ik vreesde gebeurde: de ladder werd uitgeschoven tegen een vrij dikke boom en de redding /■—- Makelaars Makelen is al meer dan 65 jaar onze pro fessie. Al vele jaren is De Koster cs een be grip in 't Gooi. Eemland en Vechtstreek als het gaat om woningmakelaardij en bedrijfs- huisvestiging. De Koster cs biedt een veel zijdig aanbod dat garant staat voor inval ling van elke wens. Op inventieve wijze en met een zakelijke instelling bemiddelt en ondersteunt De Koster cs het gehele traject voor particulier en bedrijf. Ter versterking en uitbreiding van het team op de assuran- tieafdeling van ons kantoor zijn wij op kor te termijn op zoek naar een kandidaat voor de navolgende functie: ASSISTENT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) Binnen de afdeling bent u het eerste aanspreekpunt voor onze relaties. U on dersteunt de buitendienst; u onderhoudt contacten met cliënten en verzeke ringsmaatschappijen. Tevens bent u verantwoordelijk voor de administratie ve verwerking in algemene zin. Profiel: - Leeftijd vanaf 25 jaar - Meao werk- en denkniveau - In het bezit van of bereid tot het studeren voor assurantie B - Ervaring met ANVA 4/5 - Enkele jaren relevante werkervaring - Enthousiaste en flexibele persoon lijkheid - Affiniteit met de makelaardij en hypotheekverstrekking - Goede communicatieve vaardig heden Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u binnen 14 dagen uw brief voorzien van CV sturen naar: De Koster cs Makelaars T.a.v. de heer J.J.H. Rosendahl Postbus 729, 1200 AS Hilversum Voor nadere informatie Tel. 035-6233641 Wij bieden u: - Een zelfstandige en uitdagende functie - Een informele maar professionele werkomgeving - Verschillende opleidingsmogelijk heden - Passend salaris Afgelopen vrijdag zijn negen Soester(bergse) bouwers op het vliegtuig naar de Filippij nen gestapt. Ze maken deel uit van een groep van ca. 20 vakge noten, die daar huizen gaat bouwen voor de allerarmsten. Ze zullen daarbij ook zelf de handen uit de mouwen steken. Een eenvoudig maar degelijk huis voor alle mensen op aarde... Habi tat for Humanity probeert de daad bij het woord te voegen. Deze christelijke organisatie heeft sinds 1976 in 83 landen ruim 120.000 huizen gebouwd voor de allerarm sten. Afgelopen vrijdag zijn twin tig bouwondernemers - van wie negen uit Soest en Soesterberg - naar de Filippijnen vertrokken om daar als vrijwilliger in een week tijd in Las Pinas (vlakbij Manilla) zoveel mogelijk huizen te bouwen. Een Habitat for Humarity-huis kost op de Filippijnen gemiddeld 3.050,00. Het ontwerp is afge stemd op de klimaatomstandighe den daar en de gebruikte materia len worden lokaal ingekocht. Met- te Pronk, bouwreiscoördinator bij Habitat for Humanity: 'Een bouw- reis is een unieke manier om een project niet alleen financieel te steunen, maar ook daadwerkelijk te helpen uitvoeren, en tegelijker tijd een onvergetelijke ervaring.' De bouwreis is een uitvloeisel van het 75-jarig jubileum van de Stichtse Houthandel (Stiho), vorig jaar. Stiho bedacht een originele manier om zijn jubileum te vieren en ging met 300 mensen (eigen werknemers en relaties) in een week tijd 75 woningen bouwen op de Filippijnen. Dat heeft 75 Filip pijnse gezinnen gelukkig en veel Nederlandse ondernemers enthou siast gemaakt. Vandaar dat op dit moment opnieuw twintig onderne mers hun handen uit de mouwen steken op de Filippijnen. Geen presenteerblaadje De gelukkige Filippino's krijgen hun huizen overigens niet voor kon beginnen, maar de kat dacht daar anders over en koos voor een nog hoger gelegen tak. De ladder werd nog verder uitgeschoven, maar hij liet zich niet vangen! De poging werd gestaakt, naar de omstanders toe nog met de mede deling dat als hij honger en dorst kreeg, vanzelf wel naar beneden zou komen! Maar tot mijn stomme verbazing, zat hij er nog om 7:00 uur de volgende dag! Wat dat diertje allemaal kreeg te doorstaan, flinke regenbuien, storm. Maar naar beneden gaan: hó maar. 's middags kwam weder om de brandweer en pleegde over leg met mij wat de opties waren om tot een goed resultaat te ko men. Er werd contact opgenomen met de firma A.P. van Doorn. Die kwam met een goed uitgewerkt plan, uitstekend materiaal en met een kordate bomenklimmer die wederom te maken kreeg met vluchtpogingen van de kat, maar deze man gaf niet op! De dierenambulancedienst op en top mensen die een hart voor die ren hebben, had het nodige mate riaal om tot een goed resultaat te komen. De omstanders wilden ook allen een steentje bijdragen en hielpen spontaan mee met de be vrijding, wat een saamhorigheid! Na herhaalde vluchtpogingen kon de kat dan eindelijk in zijn kooitje mee met de dierenambulance, twee meisjes begeleiden hem. Ze konden waarschijnlijk moeilijk af scheid nemen van het zielige kat je. Lieve meisjes, die in die dagen de benarde positie van het katje volgden! Tot slot bedankt, brand weer, dierenambulance en omstan ders voor jullie inzet, klasse! Een buurtgenoot, Ria van Egdom. De Soester Courant zoekt met spoed Bel snel 035-6014152 voor meer informatie. Ook invalbezorgers - zijn welkom. Open brief Geachte heer Witte Met veel belangstelling lazen wij vandaag Uw blad 'Gemeentebe langen Groen Soest' nummer 4 van februari 2002, met hoofdzake lijk daarin als thema: Stem voor Soest. Wij werden vooral geattendeerd op uw hoofdpunten i.v.m. de a.s. ge meenteraadsverkiezingen, zoals: Handhaaf groen in de bebouwde kom Soest blijft Soest Dorpsrand beschermen. Denk aan de Toekomst!!! Een nobel streven om Soest mooi te houden. Maar wat gebeurt er in werkelijkheid? Alle mooie monu mentale panden worden gesloopt; zwembad gesloten; Ziekenhuis si tuatie, u ook wel bekend. Alles is altijd weer een kwestie van geld,en principes worden wel heel snel ver geten als het daarom gaat. Niet al leen in de gemeentekas! Ook nu weer is er weer zo'n voor beeld van gemeentelijk financieël belang. De verkoop van de grond van de manege aan de Bosstraat, weer een stukje Soester nostalgie gaat verloren door de sloop van deze manege die recent zo perfect was opgeknapt en weer moet wij ken voor huizenbouw. Er is im mers een groot tekort aan stalling ruimte voor de paarden in Soest en de locatie van deze manege is zon der meer uniek te noemen. Mijn vrouw en ik rijden er al sinds 1966 paard (35 jaar) en moeten nu uit wijken naar Maartensdijk, omdat er weer zonodig gebouwd moet worden. Jammer, zo verdwijnt langzaam maar zeker toch een stukje mooi soest en recreatie, wat ook voor kinderen zo belangrijk is. Wat ik het meest kwalijke vind, is het feit dat uw partij en fractie zich geheel achter dit besluit hebben gezet, terwijl uw programma toch duidelijk anders is, althans afwij kend uitdraagt. Ik had behoefte om een en ander nog eens onder uw aandacht en dat van uw fractie te brengen, mo gelijk kan dit in uw achterhoofd bijdragen tot het voorkomen van c.q. zich verzetten tegen dit soort beslissingen. Hoogachtend. JohnS. Blitz Natuursteenbedrijf Natuursteenbedrijf A. Lenarduzzi b.v. is een modern bedrijf en gespecialiseerd in het verwerken van natuursteen in de exclusieve bouwsector. Ons bedrijf verwerkt natuursteen in gevels, vloeren en de interieurbouw. Wij zoeken een: De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het bewerken en zagen van diverse soorten natuursteen. Voor bovengenoemde functie is enige ervaring met maatvoering een vereiste. Geïnteresseerd? Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer L. Lenarduzzi, 035-6014727. Natuursteenbedrijf A. Lenarduzzi t.a.v. L. Lenarduzzi Beckeringhstraat 27 3762 EV Soest. niets. Mette Pronk: 'Habitat for Humanity ondersteunt het princi pe "Niet geven, maar delen" en vraagt de toekomstige huiseigena ren zelf een bijdrage te leveren aan de bouw van hun nieuwe huis. Ze bouwen gemiddeld 500 uren mee aan hun eigen huis en dat van an deren en betalen de renteloze le ning die Habitat for Humanity ver strekt terug over een periode van twintig a dertig jaar, met een aflos sing van ongeveer 7,00 per maand. Wat de vrijwilligers betreft: zij betalen behalve hun reis- en verblijfkosten ook een deel van de huizen die ze gaan bouwen. Verder sponsoren Stiho (Utrecht), Rabo bank Soest-Baarn, Hooijer (Soest) en Van Santen Belettering (Soes terberg) het materieel dat voor deze bouwreis nodig is. Twintig bouwondernemers gaan op de Filippijnen persoonlijk de handen uit de mouwen steken. De deelnemers uit Soest en Soesterberg zijn C.G.W. Uyland (BMU Groep), F.A.J. Meeder (Bouwbedrijf Fred Meeder), J.C.L. van Zuiden (Zuwa Sloop werken), G.H.A. van Asch (Bouwcombinatie F. van Asch-R. de Jong), J.W. de Jong (Bouw combinatie F. van Asch-R. de Jong), P.H. van Asch (Bouwbe drijf Peter van Asch), J.G. Bode- wes (Bodewes Soest), L.G. Hooft (Bouwbedrijf L.G. Hooft), P.H. Hom (KeuicenExpo). Naast hen reist een groep collega's mee van de Stiho-organisatie en enkele an deren. Na drie maanden pauze heeft MHC Soest de competitie her vat met een 0-7-zege op Wes terduiven. Extra winstpunten werden gepakt, omdat de ach tervolgers Amersfoort en Kr- omhouters remise met elkaar overeenkwamen. Het ongeslagen hockeyteam van Matias Slagt kan zich in de reste rende vijf thuis- en twee uitwed strijden zelfs twee nederlagen ver oorloven, dan nog is er niets aan het handje. Of de Soesters het zo ver laten komen, is de vraag. Tot dusver wonnen ze alle vijftien duels en bovendien is de meerder heid van de klassengenoten een voudigweg te zwak, zodat een te rugkeer in de tweede klasse een kwestie van tijd lijkt. Bij de hervatting van de competi tie werd MHC Soest snel in het zadel geholpen door treffers van Wouter van Rensen (strafcorner) en Justin van de Born. Binnen vijf minuten was het al 0-2 en na acht tien minuten 0-5 (Garreld Klaucke en tweemaal Van de Born). Na de rust zorgden Pepijn Goed hart en Maarten Weijburg vlotjes voor 0-6 en 0-7. De Soesters kon den in de 25 minuten die volgden, niet meer de discipline opbrengen om als team te hockeyen. Te vaak werd de individuele actie gezocht en onzorgvuldigheid sloop in de achterste linies, zodat Soest soms zowaar even werd teruggedrongen. Volgens de huidige stand zou MHC Soest op zondag 14 april de titel in de wacht kunnen slepen. De ploeg speelt dan aan de Bos straat tegen Kromhouters. Op 21 april en 12 mei (tussendoor is Soest vrij) komen Arnhem en Amersfoort nog naar het nieuwe complex. Soesters die het Nederlands vrouwen zitvolleybalteam aan het werk willen zien of eens een balletje willen mee slaan, kun nen dichtbij huis blijven, want het traint en speelt zondag 10 maart in de sporthal van Spleasure Centrum. Het programma aan de Dalweg begint om 10:00 uur en wordt 's middags om een uur of vier afge sloten. In Oranje speelt onder an deren Marijke Roest uit Soest. Verder doet onder meer ook de plaatselijke volleybalvereniging Stam/SoVoCo mee aan het toer nooi. In het kader van de Internationa le Vrouwendag kunnen vrouwelij ke belangstellenden aan den lijve ondervinden hoe het is om met be perkingen te volleyballen, want er worden ook trainingen gehouden. Het nationaal zitvolleybalteam bij de vrouwen is regerend Europees en wereldkampioen en bereidt zich voor op onder meer het WK dat in het najaar in Slovenië wordt ge houden. Eindigt het bij de eerste acht, dan is het geplaatst voor de Paralympics (Athene 2004). Tus sen de trainingen en wedstrijden door geeft Oranje een demonstra tie zitvolleybal. De sportdag is mede georgani seerd door het Bentinck Fonds dat zich in Soest al 30 jaar inzet voor minder validen die willen sporten. De toegang is gratis. Om uitzicht te houden op de ti tel moest het eerste achttal van Soest vrijdagavond winnen van BSG. Dat lukte na een 0-2-ach- terstand: 5,5-2,5. Roderick Loeber had zijn vooruit gespeelde partij verloren. Toen na nauwelijks een uur spelen kopman Gerrit Muis na een desastreus ver lopen opening zijn koning moest opleggen (0-2), leken de Soester schakers op een catastrofale neder laag af te stevenen. De stellingen zagen er gunstig uit voor de bezoe kers en alleen Bram Otto had een pion gewonnen en kon vrolijk op winst spelen. En inderdaad eindig de de wedstrijd in een catastrofe, voor de Bussummers wel te ver slaan. Hugo van Hengel leidde de Soes ter opmars in. In een moeilijk to reneindspel verschalkte hij de to ren van zijn tegenstander (1-2) en dit feit scheen de overige spelers te inspireren. De mouwen werden opgestroopt. Harry Wiltink zeilde met vlag en wimpel de remiseha ven binnen. Bram Otto won een tweede pion en daarmee de partij en bracht Soest op gelijke hoogte (2,5-2,5). Vervolgens overklaste Koen Veg- ter zijn tegenstander in het mid denspel, veroverde de kwaliteit en won door een fraaie zigzagcombi natie. Rene Molenaar kreeg actief spel op de koningsvleugel, legde daar een soort houdgreep aan en liet niet meer los. Marcel Wijnhof drukte zijn tegenstander in een complexe stelling wat een dame opleverde en na nog enig tegens partelen de partij. AV Pijnenburg Uitslagen NK veldloop (categorieën staan door elkaar). 4. Mart van Hal, 15. Adri van der Zon, 15. Berend Drenth, 17. Ad van de Kar, 27. Coos van Buuren, 29. Peter de Groot, 37. Harric van Brummclen, 47. Gcrard Klifman, 49. Stef Rasch. Soest A-junioren: DEM (RKW) Al - SO Soest Al 2-0; SO Soest A2 - de Zebra's Al 2-6; B-junioren: SO Soest BI - Woudenberg BI 1- 5; SO Soest B2 - Victoria BI 2- 2; Achterveld BI - SO Soest B3 3- 1; SO Soest B4 - U'vogels B3 1- 3; C-junioren: SO Soest Cl - Quick Cl 1-1; Hoogland C2 - SO Soest C2 3-3; SO Soest C4 - Roda'46 C7 3-2; D-pupillen: SO Soest Dl - Geinoord Dl 1-3; SO Soest D2 - CJW D2 9-2; Hoog land D6 - SO Soest D3 2-3; SO Soest D4 - SO Soest D5 4-5; E- pupillen: Spakenburg El - SO Soest El 0-1; SO Soest E2 - CJW El 4-3; SO Soest E3 - Cobu Boys El 2-6; SO Soest E6 - Cobu Boys E3 7-3; SO Soest E7 - Roda'46 Ell 4-3; SO Soest E10 - Hoogland Ell 0-1; SO Soest Ell - Greenstars E5 1-2; F-pupil- len: SO Soest F4 - WZ'49 F6 1- 2; SO Soest F6 - Huizen F4 2-1; SO Soest F7 - Roda'46 F10 0-0; VVZA F8 - SO Soest F8 3-5; SO Soest F9 - Quick F10 1-7; SO Soest Fll - Saestum F6 0-6; Da mes Junioren: MSV'19 M2 - SO Soëst Ml 1-2. WZ'49 WZ'49 Al - Scherpenzeel Al 0-1; WZ'49 BI - Llsselmeervogels B2 0- 4; WZ'49 Cl - Jonathan Cl 2-1; Roda'46 C4 - WZ'49 C2 5-0; APWC Dl - WZ'49 Dl 4-4; WZ'49 D2 - Roda'46 D2 3-3; WZ D3 - Hoog landerveen Dl 3-2; WZA D7 - WZ'49 D4 3-2; WZ'49 D5 - TOV D4 3-2; WZ'49 El - WZA El 5-0; WZ'49 E4 - Hees E2 5-4; WZ'49 F1 - Roda'46 F1 10-4; WZA F4 - WZ'49 F2 1-7; WZ'49 F3 - Hoog land F6 3-1; WZ'49 F5 - Llsselmeer vogels F10 3-1; SO Soest F4 - WZ'49 F6 1-2; WZ'49 F7 - Hooglanderveen F2 1-3; Llsselmeervogels F7 - WZ'49 F8 0-1; WZ'49 F9 - Spakenburg F6 2-2; Nieuwland Fll - WZ'49 F10 2- 4; SCHAATSEN Clubkampioenschappen SV Eemland. Algemeen kampioen heren: Ton Verst eeg; dames: Henriette Kuyt; pupillen meisjes tot 13 jaar: Nikke van de Hoek; pupillen jongens tot 13 jaar: Dave Boomkes; pupillen meisjes: Mar- loes Faddegon; pupillen jongens: Daan van Rhee; meisjes junioren C: Rosella Berghuis; jongens junioren C: Maarten Faddegon; meisjes junioren B: Saskia Eichholz; jongens junioren B: Jort Fek- kes: meisjes junioren A: Ilone Bloe men; jongens junioren A: Wouter Lips; jongens neo senioren: Walter Varenkamp; heren veteranen: Bert van de Weerd; dames recreanten: Jolanda Los; heren recreanten: Theo Knoop. Tijden. 100 meter: Nikke van de Hoek 15.48 14.86, Simone de Miliano 15.34/15.14, Simone van Dorrestijn 16.19/15.79, Esthcr de Zeeuw 16.20/ 15.99, Dave Boomkes 14.41/13.99, Wijnand Haak 14.45/14.34, Thijs van der Steen 14.49/14.41, Rogier Haak 14.94, 14.30 500 meter: Marloes Faddegon 52.0, Rosella Berghuis 53.26, Anke Fekkes 53.48, Judith de Lange 55.56 pr, Caroline Schncider 57.94 pr, Alieke Breure 1.01.52 pr, Noor Godijn 1.03.40 pr, Marloes Kniest -val-, Fem ke Koopmans 1.12.69 Laura Vlug 1.07.11, Saskia Eichholz 54.50, Ingrid Hiemstra 1.04.02 pr, Henriette Kuyt 46.95, Eefje van de Bor 49.01 pr, Ma- rianne Lam 48.58 pr, Angelique van de Berg 50.43, Jolanda Los 51.39, In geborg de Lange 52.10, Karin Hiem stra 59.42, Rudy Baltus 1.04.90, Erna Leeman 1.15.01, Daan van Rhee 55.83pr, Sonny Berghuis 56.12 pr, Wietse Koppenaal 57.19 pr, Yorick Delfgou 58.85, Chiel Hop 1.06.28 pr, Rogier Koelewijn 1.06.62 pr, Stefan Kniest 1.08.83, Maarten Faddegon 45.77 pr, Bart de Jong 52.58, Rene de Miliano 55.46 pr, Matthijs Eijbaard 55.27 pr, Rymont van den Bedum 56.12 pr, Pascal van der Zwam 59.54 pr, Jorrit de Vries 59.34 pr, Joris Vriend 1.06.70 pr, Jort Fekkes 44.10, Swen de Ruijter 47.71 pr, Maarten Bults 49.30, Wouter Lips 47.73 pr, Walter Varenkamp 51.39 pr, Tom versteeg 43.19, KJaas Roel Koelewijn 45.23, Ruud Groenestein 53.69, Bert Berkelaar 54.15 pr, Bert van de Weerd 42.55, Han Delfgou 49.84 pr, Rob Post 53.37 pr, Ad Mocking 56.13, Theo Knoop 56.27, Jan Willem de Lange 54.53, Rcnier Jan de Lange 55.40, Mient Hiemstra 59.71, Arend Vriend 1.13.84, Rob Alblas 1.16.78, Gerard Adolfse 48.63 1000 meter: Marloes Faddegon WOENSDAG 6 MAART Zaalvoetbal 22:05 OSO-DVS (Bussum) ZATERDAG 9 MAART Basketbal 18:30 Red Stars (D)-Jump (Beu kendal) 21:00 BOB-Red Stars (Oud-Beijerland) (H) Tafeltennis 14:00 Shot-SVO 2 (Orlandoge- bouw) Volleybal 15:30 DOK-Stam/SoVoCo (D) (Dwingeloo) 17:00 Stam/SoVoCo (H)-Forza (De Bunt) Voetbal 14:30 VVZ'49-DVS'33 (Eem- weg) ZONDAG 10 MAART Handbal 14:10 Smeeing/BDC (H)-Hurry Up (Beukendal) Hockey 12:45 MHC Soest (D)-Leusden (Bosstraat) 14:30 MHC Soest (H)-Mezen (Bosstraat) Toerrijden 09:00 Toertocht Tempo Toer 40, 80, 120 km (Industrieweg) Voetbal 14:30 KBV-Soest (Amsterdam) MAANDAG 11 MAART Bowling 19:30 Competitie Soester Bow ling Vereniging, ook op dinsdag (C-drie) Zaalvoetbal 20:50 DVS-Annour 2 (Beuken dal) Berg 2.38.91, Maarten Faddegon 2.35.82, Bart de Jong 2.57.90, Jort Fekkes 2.18.79, Swen de Ruijter 2.30.96 pr, Maarten Bults 2.41.12, Wouter Lips 2.31.18 pr, Walter Varen- kamp 2.45.64 pr, Tom Versteeg 2.06.92 pr, Klaas Roel Koelewijn 2.16.76, Ruud Groenestein 2.43.76 Bert Berkelaar 2.44.71 pr, Bert van de Weerd 2.09.30, Han Delfgou 2.41.29 pr, Rob Post 2.38.54 pr, Ad Mocking 2.53.17, 3000 meter: Henriette Kuyt 4.59.22 Eefje van de Bor 5.16.40, Marianne Lam 5.24.68, Angelique van de Berg 5.39.00, Jort Fekkes 4.58.44, Maarten Faddegon 5.37.79, Swen de Ruijter 5.22.31 pr, Wouter Lips 5.25.68 pr, Tom Versteeg 4.19.88, Klaas Roel Koelewijn 4.44.87, Bert Berkelaar 5.43.1 pr 7, Bert van de Weerd 4.35.13. WOENSDAG Sportief wandelen is een initiatief van Co en Margriet Limburg. Zes weken lang willen ze elke dinsdag-; middag vier tot acht kilometer te voet afleggen met een groep men-[ sen. De afstanden worden lang-j zaamaan opgebouwd en iedereen kan meedoen. 'De wandelingen hebben uitslui tend een recreatief karakter', zegt Limburg die eerder ook namens AV Pijnenburg leiding gaf aan de maandelijkse Coopertest. Hij be veelt belangstellenden aan goede schoenen en gemakkelijke kleding) te dragen tijdens de wandelingen. De eerste tocht is dinsdag 12 maart. Er wordt begonnen om 13:30 uur en ruim twee uur later kan men weer thuis zijn. De kos ten bedragen 12,50 voor zesj wandelingen. Voor informatie enj opgave, S8 6021271. 1.55.69, Rosella Berghuisl.52.39, Anke Fekkes 1.54.14, Judith de Lange 2.04.58 pr, Caroline Schneider 2.03.95 pr, Alieke Breure 2.13.87 pr, Noor Godijn 2.12.79 pr, Marloes Kniest 2.16.78 pr, Femke Koopmans 2.30.17 pr, Laura Vlug 2.42.18, Ilone Bloemen 52.66, Jolanda Los 1.48.78, Ingeborg de Lange 1.52.26, Karin Hiemstra 2.06.06 pr, Rudy Baltus 2.11.02,Erna Leeman 2.35.84, Daan van Rhee 2.04.36 pr, Sonny Berghuis 2.05.22 pr, Wietse Koppenaal 2.04.50 pr, Yorick Delfgou 2.02.96 pr, Chiel Hop 2.20.37 pr, Rogier Koelewijn 2.29.13 pr, Stefan Kniest 2.35.36 pr, Rene de Miliano 2.01.09, Matthijs Eijbaard 2.04.44, Rymond van den Bedum 2.05.22, Pas cal van der Zwam 2.11.45, Jorrit de Vries 2.12.89, Joris Vriend 2.22.55, Theo Knoop 1.52.08, Jan Willem de Lange 1.55.88, Rcnier Jan de Lan- gel.57.98, Mient Hiemstra 2.02.83, Arend Vriend 2.10.56, Rob Alblas 2.45.64, Gerard Adolfse 1.38.40 1500 meter: Saskia Eichholz 2.54.00, Ingrid Hiemstra 3.27.08, Ilone Bloe men 3.02.30, Henriette Kuyt 2.21.63, Eefje van de Bor 2.31.12, Marianne Lam 2.32.41 pr, Angelique van de Indien u op woensdag om 18:00 uur de Soester Courant nog niet in uw bezit hebt, kunt u tot 18:30 uur naar ons kan toorbellen (S 6014152). De krant wordt dan nog dezelfde avond nabe zorgd. Belt u woensdag na 18:30 uur, dan kunt u uw naam en adres op de band van het antwoord apparaat inspreken. De krant wordt dan echter pas donderdagmiddag na bezorgd. Soesterberg Voor de abonnees in Soes-terberg is het klach tennummer 035-6021841 (C. van Barneveld). Dat nummer kan op woens dag tussen 18:30 en 19:30 uur worden gebeld voor nabezorging op de zelfde dag. Belt u later, dan wordt de Soester Courant op don derdag nabezorgd. Collectanten worden ge de Nederlandse Hersens het Nationaal Fonds Volksgezondheid. Beid gen gaan in de week vai tot en met 7 april met v langs de deur om geld i Ien. In ons land lijden circz joen mensen aan een h< of psychische aandoen hen zetten de twee ii zich in. Een groot deel nanciële middelen is afk de jaarlijkse huis-aan-h te. Vandaar dat de stichi zoek zijn naar collectant de eerste week van apri uurtjes vrij heeft en wü n kan bellen naar Ine Wo 0314-391569. De gemeenteraad van S een 'Stimuleringsregelin Toegang' in het leven Organisaties die een in oprichten kunnen een subsidie bij de gemeeni gen voor de aanschaf vai pe's. Informatieverstrekking verlening via internet steeds vanzelfsprekende meente draagt daaraan steentje bij met haar eis te www.soest.nl. Een s van de inwoners van Soesterberg kan thuis, oi of op schcol gebruik n internet. Wie die mogeiij niet heeft zou dicht bi laagdrempelig toegang ti moeten kunnen krijgen, cafés bieden een goede Bij de beoordeling van c gen voor de srïmulerin, wordt onder meer getoi doelgroep - inwoners die toegang tot internet h wordt bereikt. Tevens wc ken of het internetcafé vc groot mogelijk publiek lijk is en of er sprake i: doende geografische spri internetvoorzieningen i meente. De Friese vereniging Frij* voor Gooi en Eem niseert op vrijdag 22 Friese toneelavond in de Pniëlkerk. Van Gendtla; versum. De rederijkersk bertsma van Stiens spei medie van Haye van di 'Jaloezijen'. Belangstell hartelijk welkom. Er zijl 'diskes' met Friese spc Aanvang: 20:00 uur. Er 3,50;~niet-leden 7. FM 107 ether Tekst T\ Stem uw televisietoest af op kanaal 29 en u schijnlijk tot uw verra: oog met de Tekst TV Soest en Omroep Ar samenwerking met ell per dag presenteren, dags 5 uur tot 's nacht morgens van 8 tot 10 i Tekst TV uitgebreid n tv-jouraal, waarin elke kale en regionale niet wordt gebracht. De 1 het tv journaal, elk o kwartier, worden cc haald. Tekst TV woi ververst en waar nodi met actueel nieuws, informatie vinden Soest kijkt u dan op h na 540 voor de uitg gramma-informatie va lokale omroep. Deze t na's kunnen door dc moment worden gera Iets te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant pen raadslid cn eeT 'aten hun stem horc Soest. Peter van de Ls leraar economie a< m'Sche Hogeschool ti f" presenteert in hc Soesters en hun muz ne,e melodieën op maan, 17:00 uur. I

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 16