Verkiezingsstrijd in Soest kent niet de geringste sensatie MAART A A WOONMAAND Aanbiedingen^ Draagvlak 'kleine' rondweg begint zich af te tekenen Gratis bodemonderzoek voor bedrijven in regio Eemland T)ogtei6m Soest 50 jaar geleden Artistiek talent laat zich zien Campagnefiets PvdA gaat naar Marianne de Vries 'Alles wat u wilt weten over groen in Soest-Zuid' 5 WOENSDAG 6 MAART 2002 SOESTER COURANT PAGINA 7 Debatten bieden meer-van-hetzelfde Lijstrekkersdebat bij Zakenkring Stichting BSB West begeleidt en ondersteunt Dinsdagmiddag raadhuis dicht Voor al uw Verzekeringen, Financiële Diensten, Hypotheken en Pensioenen Ledenvergadering Bewonersvereniging Baarnsch Lyceum klaar voor Interlyceale Er is eigenlijk maar één onder werp dat de politieke gemoe deren in Soest bij de gemeente raadsverkiezingen écht bezig houdt: het verkeer, en dan nog iets preciezer: de rondweg. Aan geen enkel ander 'item' is in de afgelopen weken tijdens de her en der gehouden debat ten meer aandacht besteed dan aan de oplossing van het verkeersvraagstuk, dat trou wens volgens sommigen hele maal geen vraagstuk is! In de afgelopen week ontmoetten de lijstrekkers van de deelnemen de partijen elkaar nog enkele ma len zonder dat dat ook maar enigs zins tot 'ongehoorde' inzichten leidde. Ook nu was van enige sen satie geen sprake. Dinsdagavond was er eerst een 'debatje' - eigen lijk meer een wat hijgerig afgeno men groepsinterview - dat vanuit het cafc van C-drie werd uitgezon den via Radio M. Presentator Anthon van der Neut, geboren en getogen Soester, gaf de lijsttrekkers allemaal een minuut zendtijd om hun'; 'boodschap' te vertolken en ondervoeg ze vervolgens - in groepjes van twee - in een opval lend gehaast tempo over zaken als de rondweg, de recreatiepias in het Veen en de woningbouw. Dat-leverde geen spectaculaire ver rassingen op. Met uitzondering van' Harry Witte (GGS) waren ze allemaal om een of ander reden tegen de draspias in het Veen - volgens Bert Krijger (VVD) de 'natte droom' van Witte - en voor de rondweg - in welke vorm en onder welke naam dan ook - spra ken zich de voorstanders als Bart Krol (CDA), Bert Krijger (WD) en Teun Middelkoop (Soest 2002) zich uit, met uiteraard Witte, Ans Mann (GroenLinks), Wim Roest (D66) en Chris van Vuuren) als geheide tegenstanders. PvdA-lijst- trekker Eric Bervoets kwam pas tegen het eind van de uitzending opdagen en mocht dan ook niet meer serieus meedoen. 'Kiezersbedrog'(1) Opmerkelijk was hoe Witte van de anderen op z'n kop vanwege het 'kiezersbedrog' in zijn verkiczings- folder, waarin de suggestie wordt gewekt dat er in het Veen straks te zwemmen valt. Witte moest toege ven dat het een oude foto was van een gelegenheid waarbij hij zich, in het gezelschap van schaars gekle de dames, in het Visgat (bij de Eem) te water had begeven. Met uitzondering van Witte zagen de lijsttrekkers nog wel mogelijkhe den voor woningbouw in Soester- berg. Het laatste rondje ging over de cultuur, waarbij Roest nog maar weer eens in z'n eentje pleitte voor verplaatsing van de bieb naar het gemeentehuis. Voor een 'grand café' in de Lindenhof bleek een meerderheid wel te voelen. Tot slot waagden de lijstrekkers zich nog aan een zetelprognose: Krijger (WD) dacht aan 8; Bervoets (PvdA) hield het op 4, Krol (CDA) op 7, Witte (GGS) dacht aan 10; Mann (GroenLinks) mik te op 4; Roest (D66) bescheiden aan 2, Van Vuuren (ChristenUnie- SGP) 'ging' voor 3 en Middelkoop (Soest 2002) dacht aan 6 zetels voor zijn partij. Bij elkaar 44 ze tels: daar heb je zowat twéé ge meenteraden voor nodig in Soest... De lijsttrekkers waren intussen wel opgewarmd voor het als 'groot' aangekondigde debat (uitgezonden via Radio Soest) onder leiding van Jaap Lodewijks in de grote zaal van het omstreden cultureel cen trum, waar het 'geluid' voor de nodige problemen zorgde. Namens de VVD, die het evenement orga niseerde, verwelkomde Harry Snel het publiek (ca. 75 toehoorders, voornamelijk uit de achterbannen) met een sneer naar de gemeente over de gebrekkige communicatie met betrekking tot de hangplekken en de recreatiepias, maar ook hier ging het eerst over de rondweg. PARKET LAMINAAT PLANKENVLOÈREN BAMBOEPARKET SCHUREN EN RENOVEREN BESTAANDE VLOEREN Eiken Bourgogne wisselende breedte, gelegd EUR Schuren bestaande parketvloeren, v.a. EUR EUR Soest, Birkstraat 91 Tel.: 035 60 110 60 Het Parket Atelier 24 uur per dag bereikbaar Rondweg Voor een 'grote' rondweg - tot aan Amersfoort door de polder - bleek eigenlijk alleen Middelkoop (Soest 2002) te porren te zijn. Krijger (VVD) en Bervoets (PvdA) bepleitten een kleinere variant ('Buitenbrink') en Krol (CDA) leek wel bereid zich daar bij neer te leggen. Het ging de voorstanders tenslotte vooral om de verbetering van het 'verblijfskli- maat' in de Van Weedestraat. Al leen Van Vuuren (ChristenUnie- SGP) wilde daarvoor de Lange Brinkweg benutten: 'veel goedko per!' Gebekvecht werd er nog wel even over de vraag waarom achter eenvolgende colleges van b. en w. nooit iets hadden gedaan aan het probleem, zoals Middelkoop (Soest 2002) de zittende politici voor de voeten wierp. 'Geen meer derheid,' verdedigde Krol zich. Een mooi onderwerp voor een re ferendum, die rondweg, opperde iemand uit de zaal, maar daarop reageerden de lijsttrekkers toch wat afhoudend. Er is geen pro bleem, vond Witte, 'alleen wat lichte ergernis'. Opnieuw ontstond er een uitvoerig welles-nietes over de vraag of de beoogde rondweg nu wel of geen 'verkeer van buiten' zou aantrekken. Opmerkelijk was ook de bewering van Middelkoop dat hij (in zijn CDA-tijd) het idee van de rondweg zou hebben be dacht, en dat de CDA-fractie het vervolgens bij de College-onder handelingen had laten vallen. 'Dan had u tóen, als fractievoorzitter, moeten opstappen,' vond Roest, terwijl Krol wijselijk zijn kaken op elkaar hield. 'Kiezersbedrog' (2) Het vermakelijkst was het gespar tel van Harry Witte op de vraag of hij nog in een College wilde zitten dat op een of andere manier een rondweg zou aanleggen waartegen hij zo fel gekant is. Witte gaf geen rechtstreeks antwoord en zei dat eerst de kiezers zich maar moesten uitspreken. 'Als de meerderheid een rondweg wil zijn wij ook de mocraten.' Hij wilde in elk geval geen duidelijk ja of nee zeggen, daarmee op z'n minst de suggestie wekkend dat hij alles zal doen - desnoods akkoord gaan met een rondweg - om wethouder te kun nen blijven... Van de tribune klonk dan ook (opnieuw) de term 'kie zersbedrog!' Het onderwerp regionale samen werking gaf geen aanleiding tot vurige debatten. Lodewijks stapte dan ook snel over op het jongeren beleid, meer in het bijzonder voor wat betreft de 'hangjeugd', wat overigens ook alleen maar tot de bekende gemeenplaatsen leidde ('dé jongere bestaat niet' en ze wil len altijd wat anders: 'het zijn net vlooien die alle kanten op sprin gen', aldus Ans Mann). Vanaf de tribune klonk dan ook het verwijt 'dat er voor de jeugd nooit wat gedaan wordt'. Vandaaraf was de overstap naar huisvesting voor jon geren gemakkelijk. En wat bleek? Iedere politieke partij gunt de jon geren graag een huis of flatje, maar bouwen... dat is voor sommigen haast een vies woord, vooral nadat Ook in hun laatste onderlinge treffen - een 'verkeersdebat' bij de Soester Zakenkring - konden de lijsttrekkers het niet eens worden over de aanpak van de plaatselijke verkeer sproblematiek. Voor- en tegen standers van de rondweg blij ven in de politiek recht tegen over elkaar staan, bleek eens te meer. Maar er tekent zich lang zaam een draagvlak af. Met uitzondering van de PvdA en D66 waren alle lijsttrekkers weer 'van de partij' tijdens de smakelij ke lunch die werd aangeboden door de Zakenkring. De keuze van het thema maakte duidelijk dat met name ook de ondernemers in i.Socst zich betrokken voelen bij de •pfhandeling van de verkeersstro men, al was het alleen maar voor hun personeel dat 's morgens komt en 's avonds gaat. Soest telt in de ochtendspits 13.000 inkomende 'verkeersbewegingen' (auto's); in de avondspits zijn het er 14.000 uie eruit gaan. 'Als er geen oplos- 'ng komt wordt de werkgelegcn- eid in Soest op den duur om zeep ■holpen,' meende Zakenkring- oorzitter Kees Boerkoel, die in ^ijn politiek-actjeve jaren (voor de vdA) zich altijd en warm voor tander van de omleidingsroute eeft getoond. 'oor de files in Soest is een rond- eg door de polder geen oplos ing, betoogde Harry Witte f(GGS). 'Natuurlijk wel,' vond leun Middelkoop. Over de vraag T de aanleg van zo'n weg alleen maar bekostigd kan worden door bebouwing van het gebied met woningen en bedrijven liepen de meningen uiteen. Ook opmerkelijk was het standpunt van Ans Mann (GroenLinks), die faliekant tegen een rondweg is ('de polder is hei lig') maar niet afkerig van een grootschalige oplossing in het Ko ningsweg/Vondellaan-tracé. Wat haar betreft mag daar best over een tunnel worden nagedacht: 'Je kunt daar eventueel bovenop bou wen'. Bart Krol (CDA) vond de precie ze plek van de toekomstige polder weg niet zo belangrijk. Zijn partij wil de weg 't liefst tegen de spoor baan, maar gezien de opstelling van WD en PvdA die alleen een voorzichtig 'lusje' van de Stadhou derslaan naar de Dalweg willen, zal het CDA daar ook wel op uit komen, al dan niet met de steun van de nieuwkomers van Soest 2002, mocht het die gegeven zijn straks in de gemeenteraad zitting te nemen. Doodsteek De 'verbanning' van Soesters werknemers (met name jongeren) naar Amersfoort is volgens Boer koel op den duur de 'doodsteek' voor het Soester bedrijfsleven, maar daar geloofde Witte helemaal niets van. Met de fietsbrug over de Eem is er straks toch een goede en gezonde verbinding...? 'Mensen moeten ook maar eens bewegen,' vond Witte. 'Nou zeg, dat hoeft ons toch niet door de politiek te worden voorgeschreven!' merkte iemand in de zaal verontwaardigd op. Dat de bereikbaarheid van het bedrijfsterrein per openbaar ver voer juist verschraald is kon de gemeente ook niet helpen, vond Witte. 'Maar dat ze nu 150 meter verder moeten lopen is toch ook niet zo'n ramp?' Bert Krijger (WD) onderstreep te dat een rondweg van Stadhou derslaan tot Dalweg nog steeds 'lo kaal' was. Met 30-kilometer en flitspalen zou er ook geen aanlei ding zijn om te vrezen voor een 'alternatief voor de automobilisten die tussen de Al en de A28 heen en weer rijden en de opstoppingen rondom Amersfoort willen vermij den. De Amersfoortse west-tang ent moet dat op den duur opvan gen, en dan is Soest verlost van een groot deel van de doorgangers. Dat de 'kleine' rondweg de moge lijkheid van een 'grote' in zich bergt werd door Krol volmondig beaamd. 'Dat is heel logisch.' Na afloop kon worden vastgesteld dat Soest na de verkiezingen van vandaag misschien eindelijk af koerst op een bescheiden rondweg door de polder, vlak achter de be bouwing om, van de Stadhouders- laan met een bocht naar de brand weerkazerne en daar uitmondend op de Dalweg. Voor WD, CDA en Soest 2002 bleek dat in elk ge val de aangewezen richting, ook de PvdA denkt er ongeveer zo over en dus tekent zich eindelijk een redelijk breed draagvlak af in de politiek. Alleen als de tegenstan ders - GGS, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie - erin slagen een meerderheid te veroveren verdwij nen de rondwegplanncn voor nog weer eens vier jaar in de onderste bureauladen op het gemeente huis... Krol duidelijk maakte dat de ge meente op elke huurwoning een bedrag van 120.000 gulden moet toeleggen... Alleen Middelkoop zag eventueel wel wat in de Jacht huislaan als toekomstige bouwlo- katie, en ook PvdA-er Bervoets wilde dat niet helemaal uitsluiten. Miljoenen Tenslotte werd er nog uitgebreid geredekaveld over de aankoop van het Kodak-terrein in Soestduinen ('terug naar de natuur'), wat Mid delkoop een dwaze verspilling vond omdat Soest helemaal geen gebrek aan natuur heeft. Volgens hem zou dat wel 20 miljoen euro's gaan kosten, maar dat werd door Krol en Witte eendrachtig weer sproken: Soest trekt er hooguit 5 miljoen voor uit; de rest is rijks subsidie. 'Alsof dat niet door de belastingbetaler wordt opge bracht,' smaalde Middelkoop. Van bouwen a la de futurologen-broe ders Das (bekend van de TOSS- discussie) moesten de meeste lijst trekkers niets hebben. Ans Mann zal wel wat in 'hoogbouw met dak tuinen', want je hoefde niet persé aan de flats in Smitsveen of de Engh te denken, maar aan de Veenbesstaat en de Johannes Post- straat. 'Daar hoor je nooit iemand over klagen hoor'. Soesterbergsestraat 32A, 3768 EJ Soest Tel. 035 -601 31 82 Binnenkort kunnen circa 800 bedrijven in de regio Eemland gebruik maken van de moge lijkheid om vrijwillig en koste loos de bodem onder hun be drijf te laten onderzoeken. Het ondernemersinitiatief BSB West (regio Utrecht) onder steunt en begeleidt ze hierin. Vandaag gaat een brief de deur uit, waarin de ondernemingen worden benaderd over de operatie. Het is een vervolg op eerdere projecten, waaraan door bijna 1400 bedrijven uit de provincie werd meegedaan. Op grond van de Wet Bodembe scherming kunnen bedrijven ver plicht worden hun terrein te laten onderzoeken. Deze verplichting is omschreven in het Besluit Ver plicht Bodemonderzoek en geldt voor de gebruiker van een locatie, ongeacht of deze ook eigenaar van de grond is. Door een wetswijzi ging vallen sinds kort ook nieuwe gebruikers van een terrein, waar voorheen een bedrijf met poten tieel bodembedreigende activitei ten gevestigd is geweest, onder de verplichting. De Stichting BSB is opgericht door de Kamers van Koophandel en de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW met het doel de bedrijven te bege leiden en ondersteunen. Als alternatief voor deze onder- zoeksverplichting is met de over heid overeengekomen, dat bedrij ven die zich aansluiten bij de BSB, niet te maken krijgen met de wet telijke verplichting. BSB probeert de bedrijven te be wegen niet af te wachten, maar zelf het initiatief te nemen. Daarom wordt nu in de regio Eemland een bodemonderzoekcluster gestart, waarbij bedrijven eenmalig de kans BANKETBAKKERIJ Voor u zelf of voor een ander geef 't gebak met liefde aan elkander Soesterbergsestraat 53, Soest Telefoon 035-6012050 Het gemeentehuis is dinsdag 12 maart vanaf 13:00'uur gesloten voor publiek. Dat heeft te maken met de speciale vergadering van de gemeenteraad, waarbij afscheid zal worden genomen van verschillen de raadsleden. Twee dagen later, donderdag 14 maart, vindt de in stallatie plaats van de nieuwe raad. Uit de Soester Courant van Dinsdag 4 Maart 1952 DER BEVOLKING. De Soester bevolking zal dit jaar 'n massa-schermbeeld-onderzoek on dergaan ten behoeve van een in tensieve controle op tuberculeuse longaandoeningen. Zoals wij reeds hebben gemeld, is de administra tieve en technische voorbereiding in volle gang, waarvan morgena vond in het Oranje-Hotel zal blij ken. Op die avond spreken de doktoren Th. A. H Höweler, J. A. W. Berghauser Pont en J. B. Rid derbos over het belang van het schermbeeld onderzoek en over de werkwijze tijdens dit onderzoek. Behalve het werk-comité is een comité van aanbeveling samenge steld als volgt Mr. S. P. Baron Ben- tinck, J. G. A. Batenburg, K. de Haan, H. v.d. Eijnden, A. L. Bak ker, A. van 't Hoenderdal, Zuster Eusebia, Zuster Philippa, Zuster Henny, Zuster Truus, Zuster Blees, Pastoor W.M. Voss, ds. D. van Krugten, ds. H. Lambers Heerspink, Pastor H. Welsing, ds. W. Poot, Mej. C. E. Jolles, dr. J. Berghauser Pont, dr. J. Ridderbos, dr. J. Stroband, dr. W. Hölzen- spies, dr. P. Donker, dr. W. Schut te, dr. J. Rip, dr. P. de Vos, dr. H. Rupert, dr. G. van Geurden, dr. H. van Dorssen, dr. A. Splinter, dr. A. Hagendoorn, Mevr. J. van Za- delhoff-Rupcrt, H. J. van Hal, Mevr. H. A. E. K. v.d. Swan-de Kiewit, J. de Vries, Mevr. Dorlas, L. J. Nassenstein en de directies van Index, Photografische Indus trie en Anker Emaillefabrick. In dit comité zijn alle mogelijke bevolkingsgroepen cn instellingen vertegenwoordigd. VERZORGING VAN VOOR TUINEN. Zoals reeds onlangs door ons ge meld heeft de Thinbouwvcreniging "Soest" op haar laatste vergade ring o.m. besloten 'n wedstrijd in het goed verzorgen van voortuinen te houden. Zij heeft hiervoor principiële en daadwerkelijke medewerking van Burgemeester en wethouders van onze gemeente verkregen, zodat deze wedstrijd thans kan door gaan. De bedoeling is, dat iedere inwo ner van Soest, die een voortuin heeft, meedoet. De keuringen zullen plaats hebben in het vooijaar, in de zomer en in de herfst, waarna een neutrale keuringscommissie de prijzen zal toekennen. Daar de verfraaiing van de plaats van groot belang is voor het vreemdelingenverkeer en dus een gemeentebelang is, wordt aller me dewerking ingeroepen. Bijzonder heden volgen nog. DE HEER A. ENTROP ON DERSCHEIDEN. Gistermiddag is op het Koninklij ke Paleis te Amsterdam door Z.K.H. Prins Bernhard het Bron zen Kruis van Verdienste uitgereikt aan onze plaatsgenoot de heer A. Entrop. De heer A. Entrop was op 10 Mei 1940 opzichter lc klasse bij de Mi litaire Luchtvaart en belast met het inrichten van 'n magazijn te Kat wijk aan de Rijn. Bij de vijandelijke luchtaanval op het vliegveld Valkenburg, in de vroege morgen van 10 Mei 1940, heeft de heer Entrop het bevel op zich genomen over een afdeling vrijwillige strijdkrachten en nam de vijand onder vuur, waardoor een Duits vliegtuig brandend omlaag kwam. De bewapening van de heer En trop en zijn mannen bestond slechts uit karabijnen. Hoewel zelf gewond heeft hij de strijd voortgezet totdat een afde ling Infanterie hem kwam aflossen. krijgen om gezamenlijk bodemon derzoek uit te voeren. Voor deelnemende bedrijven is een aantal voordelen verbonden aan de BSB-operatie. Ze kunnen binnen bepaalde tijdsgrenzen in hun eigen tempo onderzoek en eventueel sanering laten uitvoeren zonder druk van de overheid. Dat is geregeld in de overeenkomst tussen BSB en de overheid. De gezamenlijke aanpak betekent te vens kostenbesparing voor de deelnemers. Met adviesbureaus onderhandelt de BSB over groeps korting voor alle deelnemers. Kennis van de bodemkwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering en es sentieel bij allerlei beslissingen, zoals nieuwbouw en verkoop. Voorlichtingsavond Ervaring heeft uitgewezen dat be drijven veel vragen hebben om trent de verplichting en over bo demonderzoek in het algemeen. Daarom wordt donderdag 21 maart een voorlichtingsbijeen komst gehouden in Zalencentrum Amershof aan de Snouckaertlaan in Amersfoort, waarvoor alle 800 bedrijven worden uitgenodigd. Op deze bijeenkomst, die om 20:00 uur begint, gaan deskundigen in op zowel juridische als inhoudelij ke aspecten van bodemonderzoek en de Stichting BSB. De campagnefiets van de PvdA Soest/Soesterberg gaat naar Marianne de Vries uit Overhees. Eric Bervoets, de lijsttrekker van de PvdA, over handigde haar maandag de fiets als gelukkige winnaar van de verkiezingsactie 'Hebt u Erics fiets gezien?'. Dc deelnemers aan de actie kon den uit tien speerpunten van het verkiezingsprogramma van de PvdA aanstrepen welke drie pun ten zij het belangrijkste vinden. Verreweg het belangrijkst vinden de Soesters een veilige buurt, ge koppeld aan een lik-op-stuk-beleid tegen hufterig verkeersgedrag. Tweederde van alle inzenders noemt dit punt. De helft van de inzenders vindt ook het 'gezelliger kunnen winkelen in de Van Weedestraat' en 'betaalbare wo ningen, met name voor jonge Soesters' belangrijk. Voor Marian ne de Vries, één van de jongere inwoners van Soest, zijn naast een veilige wijk ook de betaalbare wo ningen en een eigen ruimte voor jongeren van groot belang. De deelnemers hadden bovendien de mogelijkheid om eigen punten aan de puntcnlijst toe te voegen. Opvallende toevoegingen zijn en kele actuele zaken uit de Soester politiek, zoals het 'beter toezicht houden op bouwbedrijven, het be houden van winkels en een super markt in Soesterberg' cn 'meer aandacht voor het openbaar ver voer binnen de gemeente'. De kersverse fractie krijgt met deze peiling meer zicht op wat de kiezers van belang achten voor de komende raadsperiode. De PvdA laat weten graag met de inwoners verder te willen praten over deze uitkomsten. De verkiezingsactie krijgt dus een vervolg in de vorm van een aantal speciale thema avonden voor iedereen die wil meedenken en meewerken aan de toekomst van Soest. www.sDesteronderlinee.nlinfo@soesteronderlinge.nl Soesterbergsestraat 26, Soest. 035 - 6029060 Soester Onderlinge De Bewonersvereniging Soest- Zuid houdt morgenavond - donderdag 7 maart - haar jaarlijkse Algemene Ledenver gadering. De bijenkomst, die om 20:00 uur begint, wordt ge houden in Eetvilla Van den Brink, Soesterbergsestraat 122. De bewonersvereniging heeft de heer C. Swinkels van de afdeling Groen van de gemeente Soest ge vraagd om tijdens de algemene le denvergadering een lezing te ver zorgen over de groenverzorging in de wijk. Na afloop is er voor de bezoekers alle gelegenheid tot het stellen van vragen aan de heer Swinkels. Groen gaat iedereen aan, zowel openbaar groen als het groen in de tuinen. Omdat de groenvoorzie ning een onderwerp is dat de be woners van Soest-Zuid zeer bezig houdt, heeft het bestuur van de bewonersvereniging gemeend er goed aan te doen de heer Swinkels te vragen het beleid en de activi teiten van de gemeente op dit punt te komen toelichten. Voorgaande jaren waren onder meer de politie, de brandweer en de afdeling Ver keer van de gemeente (30-km- zone) te gast. De Bewonersvereniging heeft de bijdrage van de heer Swinkels in houdelijk met hem voorbereid. Vragen die onder meer aan de orde zullen komen, zijn: is er een bomeninventarisatie van de wijk; wat is het beleid van de gemeente m.b.t. nieuwe aanplant; wat zijn de knelpunten in de wijk; is het niet aardig om de 'boomplantdag' voor schoolkinderen weer in ere te her stellen in Soest-Zuid; overhangend groen en onderhoud; organisatie en budget; bladeren en overlast: gevaar voor fietsers en voetgan gers; beleid m.b.t. afgifte kapver- gunningen; is er zeldzaam groen in de wijk; grijpt de gemeente wel eens in privétuinen in i.v.m. ge vaar; tips voor bewoners; wat zijn de sancties bij illegale kap? Geschenk: bank De Bewonersvereniging Soest- Zuid heeft ter ere van haar tienja rig jubileum een bank aangeboden aan de wijk. Deze 'gemeentebank' is een dezer dagen geplaatst tegen over de Ludgerusschooi en zal worden voorzien van vrolijke kleu ren. Tijdens de lustrumviering, onlangs in Eetvilla Van den Brink, werd symbolisch al een miniatuur teakhouten bankje overhandigd aan wethouder Witte. Graag had het bestuur ook daadwerkelijk een teakhouten bank geschonken, maar gezien het risico van vanda lisme en/of diefstal is dat niet ver standig. De gemeente heeft aange boden de bank te onderhouden. Het bestuur van de Bewonersver eniging hoopt met de bank oud en jong een rustpunt te geven in det wijk. De twee gezelligste dagen van het jaar op het Baarnsch Ly ceum, zo staat de Grandi-Art bij veel leerlingen bekend. Wie het evenement donderdag en vrijdag voor het eerst bijwoon de, weet nu ook waarom. De culturele wedstrijd, in de jaren tachtig bedacht door de huidige schrijver Ronald Giphart cn de te kenaar Jean-Marc van Tol, was boeiend, afwisselend en toonde aan, dat er achter de muren van het schoolgebouw veel artistiek talent schuilgaat. Ue leerlingen konden meedoen aan onder meer muziek-, toneel-, dans- en cabaretwedstrijden om zo deelname aan de Artistieke Inter lyceale af te dwingen. Dat is een wedstrijd die al 60 jaar plaatsvindt tussen de vier oudste lycea van Nederland en dit jaar op 15 maart in Eindhoven wordt gehouden. Zeventien leerlingen van het Baarnsch Lyceum mogen volgen de week vrijdag in elk geval optre den in de lichtstad. Dat zijn Simon Dankers (muziek solo klassiek), Simon Dankers en Anne van Veen (muziek solo niet klassiek), Maria- Louisc Pieren, Daniëlle Stapper, Sander van der Poel en David Ha gen (toneel), Kim van Wes, Jessi- ca Sokromo, Marion van Hees, Dana van Nimwegen en Tamara Vittali (dans), Robert van den Breemer (eloquentia), Hayo Baarspul en Thijs Maalderink (ca baret), David Hagen, Casper Roe- terink, Arnoud Wetzels en Alexander van der Wiele (muziek ensemble vrij). Dc uitslagen van de onderdelen die niet op het podium plaatsvon den, zijn nog niet volledig bekend.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 7