Plan Zwarte Wegje kan doorgaan O Historische Vereniging wil werkgroep in Soesterberg GEZOCHT: SUPPORTERS m/v Animato in De Drie Eiken I .erste meditatiedienst zonder een voorganger Recordaantal deelnemers aan toernooi van AGAVS Plezierige avond bij Utile Dulci Plaatsing van blokhut niet toegestaan WOENSDAG 20 MAART 2002 - KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENST HULPVERLENING VRIJWILLIGERSHULP NODIG? Vrijwilligershulp Soest - Soesterberg "erleende bouwvergunning blijft in stand 'De Drie Eiken' Voor twaalfde keer creatiefmarkt in De Drie Eiken Klachten bezorging Muziek in Utrecht Steun uw club en win prachtige prijzen! soesterbergseUlcourant Redactie-adres: Jan van Steendelaar, tel. 06-22450173. Klachten bezorging: 1 C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 -602 18 41 Wellicht is het mogelijk op kor te termijn binnen de Histori sche Vereniging Soest/Soester- berg (HVS) een werkgroep te vormen, die zich specifiek zal bezighouden met de geschie denis van Soesterberg. De plannen die hiervoor binnen het bestuur leven, kunnen mo gelijk gestalte krijgen op de al gemene ledenvergadering van de HVS, die dit jaar op woens- j> 27 maart in de Vredekerk de Generaal Winkelman- traat in Soesterberg wordt ge- ouden. De aanvang is 20:00 Op de agenda staat voor de pau- e het huishoudelijk gedeelte. Na de pauze verzorgt mevrouw Evely- ne de Roodt een lezing over haar bock 'Oorlogsgasten'. Hierin wordt de opvang in Nederland be licht van vluchtelingen en krijgsge- angenen tijdens de Eerste We reldoorlog. Aangezien Belgische vluchtelingen in die periode geïn terneerd waren op het militaire Kamp van Zeist zal mevrouw De "oodt ook hieraan aandacht beste- 1 bijna twintig jaar lang is de his- orische vereniging bezig om de ennis van en belangstelling voor e geschiedenis van Soest/Soester- berg en omgeving over te dragen aan haar leden. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van le zingen en excursies en het uitgeven van het kwartaalblad 'Van Zoys tot Soest'. Inmiddels zijn hiervan ruim twintig jaargangen verschenen. Ze bevatten veel wetenswaardigheden uit het rijke Soester verleden. Daarnaast verzorgt de vereniging ook uitgaven in boekvorm. De meest recente zijn 'Door de Kroon geketenden, twee eeuwen door de Kroon benoemde burgemeesters in Soest' en 'Soest en Soesterberg, 100 jaar groeistappen en -stuipen, ruimtelijke ontwikkeling van Soest en Soesterberg in de twintigste eeuw'. Binnen de vereniging zijn twee werkgroepen actief. De werkgroep genealogie wisselt maandelijks ge gevens uit met betrekking tot fami lie- en stamboomonderzoek, ter wijl de werkgroep archeologie naar oude en meer recente vondsten onderzoek doet. Bovendien wordt Soest door enkele leden van de vereniging vertegenwoordigd in de regionale werkgroep klederdrach ten. Mondelinge geschiedenis Een bijzonder initiatief is het pro ject 'Mondelinge geschiedenis'. Tijdens een bezoek aan het Mu seum Oud Soest aan de Steenhoff- De opvang van vluchtelingen en krijgsgevangenen van de Eerste We reldoorlog, zoals hier bij het bad huis op Kamp van Zeist in Soester berg, is onderwerp van de lezing op de jaarvergadering van de Histori sche Vereniging Soest/Soesterberg Bron: Eemland Pers. straat in het mogelijk interviews te beluisteren die zijn gehouden met oudere inwoners over de recente historie. Vanzelfsprekend zijn er nauwe banden met het Museum Oud Soest. De activiteiten van de Historische Vereniging Soest/ Soesterberg worden dan ook ge houden in het voormalige klooster Huize Sint Jozef waar het museum gehuisvest is. De vereniging telt inmiddels een kleine vierhonderd leden, maar wil meer inwoners van Soest en Soesterberg bij haar activiteiten betrekken. Het bestuur roept en thousiaste inwoners dan ook op om de ledenvergadering en aan sluitend de lezing over 'Oorlogs gasten' bij te wonen. Wie meer in formatie wil, zich wil aanmelden als lid van de historische vereniging of belangstelling heeft voor (het oprichten van) de werkgroep Soesterberg van de HVS, kan hier voor contact opnemen met Juul van de Poll, 88 035-6017065. Zaterdag 23 maart zondag 24 maart Rooms-katholiek, Caroluskerk, Rademakerstraat 75 Zaterdag 19:00 pr. P. van Hooijdonk; meditatiedienst Zondag 10:30 pr. José Kodden; gemengd koor Samen op Weg, Vredekerk, Gen. Winkeimanstraat 101 10:00 ds. R. Zandstra Sterren berg, 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10:30 ds. H. Henstra World Outreach Church (info locatie: 820346-350458) 10:30 Mark Six Huisarts, vrijdag 18:00 - maandag 08:00 uur: eigen huisarts bellen, dan wordt men doorverbonden Apotheek (lange dienst), vanaf vrijdag 17:30 uur: Driebergse Apotheek (Driebergen), 820343-512681. Apotheek (korte dienst), zaterdag 10:00-18:00 uur; zondag 12:00- 17:00 uur; maandag t/m vrijdag 17:30-20:00 uur: Hessen Apotheek (De Bilt), 82030-2200383. Tandarts, spreekuren 13:00 en 19:00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts, weekenddienst na afspraak; H.J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, 82352467; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland, 24 uur per dag, 82033-4220500; van 's avonds 17:00 tot 's morgens 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties. Politie (Kon. Marechaussee) Veldm. Montgomeryweg 2; werkdagen 12:00-13:00 uur; centrale meldkamer: 820900-8844; alarmnummer: 821.1.2. Vrijwilligershulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp; werkdagen 09:30-11:00 uur, ^035-6031119. Hulpdienst Stichting Hulpdienst Soesterberg, aanvragen dagelijks 09:00-10:00 uur, 82351940, b.g.g. 351658. Overige Huisvesting De Drie Eiken, mevr. D. Elie, ÉS352391. Grofvuil, S8035-6093666. Centraal Meldpunt egenen die bezwaar hebben emaakt tegen het verlenen ~n een bouwvergunning voor en dubbele woning met in- andige garages aan het Zwar- e Wegje in Soesterberg zijn eliswaar ontvankelijk, maar un bezwaren ongegrond ver- laard. Dit betekent dus dat de oor burgemeester en wethou- ers verleende bouwvergun- ing na heroverweging in stand 'lijft. e bezwaren die bewoners van het warte Wegje en de Kampweg bben tegen de inrit, voor zover eze niet slaan op het bouwkundi- aspect, worden aangehouden i>tdat het besluit om de inritver- nning te verlenen is gepubli- erd en de bezwarentermijn daar- gen is gesloten. et de beslissing van burgemees ter en wethouders lijkt een eind komen te zijn aan het langduri- verzet van buurtbewoners tegen voering van het bouwplan. De zwaren richten zien vooral tegen randering van de beeldkwaliteit ^n de wijk door de bouw van de bbele woning waardoor een te hoge woningdichtheid ontstaat. De geplande nieuwbouw doet geen recht aan de bestaande wijk. De woningen passen niet in de be staande omgeving, waarin nu nog sprake is van een kleinschalig, groen en landelijk karakter. Reali sering van de woningen heeft door het totaalbeeld (garages onder de woningen, twee inritten naast el kaar en het ophogen van grond) tot gevolg dat een stedelijke uit straling ontstaat. Verder heeft de bouw gevolgen voor het groen en de wegenstructuur. De indieners van de bezwaren ver wachten dat door de beperkte breedte van de oprit de ruimten naast de woningen gebruikt zal worden voor parkeren en dat (hier voor) een groot deel van de grond rond de woningen zal worden ver hard. De brede toegang naar de woningen gaat ten koste van par keerplaatsen op de openbare weg die elders in de wijk moeten wor den opgevangen. Hierdoor ont staat het risico dat er een lang aan eengesloten bestrating moet wor den aangelegd. Een ander bezwaar is dat voor rea lisering van het bouwplan een aan tal sterk gezichtsbepalende bomen moeten worden gekapt, 'légen een ka'pvergunning is een bezwaar schrift ingediend. De bezwaarden betreuren ten slotte de procedure (bezwaarschrift nadat de bouwver gunning is verleend), omdat daar door een vrijwel onomkeerbare si tuatie ontstaat. Burgemeester en wethouders rea geren op de bezwaren onder meer door erop te wijzen dat de wel standscommissie, na een aanvan kelijk negatief advies, na overleg met de aanvrager en enkele aan passingen in het plan een positief advies heeft uitgebracht. Zij is van mening dat het ontwerp goed aan sluit bij de bebouwing in de direc te omgeving cn dat door bouw van de garages onder de woningen een visuele ruimtewinst wordt geboekt. B. en W. wijzen erop dat het gel dende bestemmingsplan de bouw van de woningen toestaat. Ook staat vast dat de toekomstige be woners bij de inrichting van de tuin vrij zijn in hun keuze voor beplan ting dan wel voor bestrating. Ook de constructie van de inrit naar de garages voldoet ruimschoots aan de bepalingen in het bestemmings plan. Het bezwaarschrift tegen de kapvergunning is nog in behande ling. Ook op andere door de be zwaarden bestreden punten wordt ruimschoots voldaan aan bepalin gen waaraan men gehouden is. De conclusie van burgemeester en wethouders is dan ook dat, na her overweging, de verleende bouw vergunning in stand moet blijven. Op zaterdagavond 23 maart wordt in de parochie St. Caro- lus Borromeus in Soesterberg een eerste meditatiedienst ge houden. Dit type dienst wijkt op een aantal punten af van de gangbare Eucharistie- en Woord- en communievierin gen. Zo is een meditatiedienst, een an dere vorm van samenkomen, be- Ibcld voor kleinere groepen men sen, is er geen voorganger aanwe zig en wordt er gerekend op een actieve deelname van de aanwezi gen. Door hun inbreng voltrekt de dienst zich niet volgens een vast '^patroon. Slechts het thema van de dienst staat bij voorbaat vast. Uitgangspunt voor de dienst van 23 maart is een tekst, een korte voordracht, een afbeelding, een ^persoonlijk document. Zij stem- l inen tot nadenken: in stilte, in een pnderling gesprek. Dit alles geba- erd op het thema: 'leven is ster- er dan de dood'. Als uiterlijk teken wordt in het midden van de ruimte van samen komst een grote vaas met uitbot tende takken geplaatst en ook de paaskaars zal een centrale plaats in de ruimte innemen. Aan de deel nemers wordt gevraagd een teken mee te nemen dat voor hen in de afgelopen tijd uitdrukt, dat leven sterker is dan de dood. Misschien is het een tekst die men in de krant gelezen heeft of een afbeelding waardoor men getroffen is. Als voorbeeld: de kerkelijke liturgie gebruikt palmtakken om ons aan het doorzetten van het leven in Jezus van Nazareth te herinneren. De verzameling van teksten en beelden, de persoonlijke toelich ting moet tot nadenken stemmen, tot stilte, tot onderling gesprek. Ook deelnemers uit andere chris telijke kerken zijn van harte wel kom. Wel geldt een maximum van 20 deelnemers. Dc meditatiedienst, die circa een uur zal duren, begint om 19:00 uur cn vindt plaats in ccn van dc ruim ten in de kerk of pastorie. Op zondag 24 maart houdt AGAVS-volieybal voor hef der de achtereenvolgende jaar in de Banninghal aan de Ban- ningstraat het toernooi voor jeugdverenigingen. Drie jaar geleden startte AGAVS met dit toernooi om de jeugd van de Soesterbergse sportverenigin gen op een ludieke wijze ken nis te laten maken met elkaar sporten. Inmiddels is het toernooi uitge groeid tot een regionale aangele genheid waarin volleyballers en niet-vollcyballers, sporters en niet- sporters op een sportieve wijze met elkaar de strijd aanbinden om de AGAVS-wisseltrofee. De drie Soesterbergse scholen ne men zondag met tien teams deel. Daarnaast zijn ook verenigingen uit Soesterberg, Soest, Baarn, Zeist en Amersfoort met twintig teams ruimschoots vertegenwoordigd. In totaal verwachten de organisatoren een kleine 200 jeugdige deelne mers in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar, een recordaantal. Het Time-Out sportcafé en de Banninghal worden voor deze ge legenheid omgetoverd tot een Mega Music Volleybal-hal. Een disco met lichtshow zal de jeugdi ge sporters gedurende de wedstrij den muzikaal ondersteunen. Het Soesterbergse trio Klezier luis tert het toernooi tussen 12:00 en 14:00 uur muzikaal op. Een vol leybaldemonstratie, miniles voor de niet-volleyballers, een schmink- hoek, allerlei leuke spelen en an dere attracties staan garant voor een gezellige cn sportieve dag. Diensten Centrum Dorpsplein 18, Soesterberg Telefoon 0346 - 35 14 02 In de ontmoetingsruimte van De Drie Eiken aan het Dorpsplein wordt zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur voor de twaalfde keer in suc cessie de creatiefmarkt gehouden, een initiatief van Irmgard Lensink met medewerking van vrijwilligers. Zelf heeft ze dit keer ook een stand met aquarellen. 'Ik ga nu een keer opruiming houden. Ik heb zoveel aquarellen, hele mappen vol, maar ook ingelijste,' zegt ze. Haar onderwerpen hebben meestal betrekking op de natuur. Naast haar eigen 'kraampje' zijn er nog twintig deelnemers, allemaal hobbyisten die er niet in de eerste plaats zijn om hun handenarbeid en huisvlijt te verkopen. Veel meer komen ze naar Soesterberg (want de markt wordt altijd bezet door mensen uit de wijde omgeving) om anderen voor hun hobby enthou siast te maken. Er is bijvoorbeeld een stand met zelfgemaakte baby kleertjes, poppenmeubeltjes, kaar ten, mineralen en stenen, sierpot- ten en gipsmodellen. Wie op zoek is naar een plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding kan op de crea tiefmarkt ideeën te over opdoen. Soesterberg Voor de abonnees in Soes-ter- berg is het klachtennummer 035-6021841 (C. van Barne veld). Dat nummer kan op woensdag tussen 18:30 en 19:30 uur worden gebeld voor nabezorging op dezelfde dag. Belt u later, dan wordt de Soes ter Courant op donderdag na bezorgd. Zaterdag 23 maart, Domkerk: ver volg Passieproject met de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, door Christine Jansen (so praan), Richard Kits (alt), Sebas- tiaan Brouwer (tenor, aria's), Har- ry Geraerts (tenor, evangelist), Jan Hoffmann (bas, aria's) en Tido Visser (bas, Christus) en het koor en orkest van de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Aanvang: 15:30 uur. Toegang vrij. Doe mee met de Support Actie! Voor slechts 11,- per jaar bent u al donateur van uw favoriete vereniging of goede doel. Bovendien maakt u twee maal per jaar kans om mooie prijzen te winnen, zoals een auto, een exotische vakantie of een geldprijs van 450,- SUPPORT ACTIE 'óh£e£ uck de. (jrot* Cf/uiaciü. www.supportactie.nl - tel. 013 - 455 28 25 Het was moeilijk te zeggen wie er zaterdagavond in de ont moetingsruimte enthousiaster waren: de musici van het accor deonorkest Animato uit Soest of de toehoorders uit Soester berg. Voor het orkest was het 't eerste optreden sinds maart vorig jaar onder leiding van de nieuwe dirigent, Rob Kater uit Maarssen. Voor de belangstel lenden was het een avond an- ders-dan-anders met muziek. De avond werd geopend door een optreden van het B-orkest, voor namelijk bestaande uit leden die de Muziekschool bezoeken. Dit gaf al een voorproefje van het ge varieerde programma door het spelen van zowel enkele oude dansnummers als pop- en sprook- jesmuziek. In dat laatste nummer zit een vijfkwartsmaat die vrij las tig is, maar het orkest bewees dat het die uitdaging aan kon. Een van de hoogtepunten was het nummer Adios Nonino, de Argentijnse tan go die bekend werd als het 'huwe lijksnummer' van Willem Alexan- der en Maxima. Het A-orkest begon met een num mer dat niet op het programma stond. Lang zal ze leven. Het speelde dit spontaan ter ere van voorzitter Aartje Knol, die enkele uren tevoren oma was geworden van een kleindochter. Daarna volg den tal van bekende en minder bekende nummers, waar het aan dachtig publiek nu eens muisstil bij Vol enthousiasme leidt dirigent Rob Kater het accordeonorkest Animato als het 'Lang zal ze leven speelt voor de zojuist oma gewor den voorzitter Knol (achteraan met armen omhoog) Foto: Eemland Pers. was, dan weer meezong als het een herkenbare melodie was. Kortom, de luisteraars die de zaal tot de laatste plaats bezetten, hebben een plezierige avond beleefd, maar dat gold evenzeer voor de musici van Animato. Het volgende optreden van het Soester accordeonorkest is op 3 april in Baarn, op 13 april gevolgd door de jaaruitvoering in De Kla rinet. Daaraan verlenen ook gast- musici hun medewerking. De Soesterbergse toneelvereni ging Utile Dulci speelde vrij dag en zaterdag in dorpshuis Burgstede het blijspel Tussen ons' van de bekende Engelse toneelschrijver Alan Ayck- bourn. Het was een geslaagde uitvoering onder regie van Frank van den Berg. Het grote aantal bezoekers beleefde er een prettige avond aan. Het leek wel of het fraaie decor van een garage de spelers en speel sters inspireerde om er een goede uitvoering van te maken. Neem nu Guus, een man met een vlotte babbel die het in theorie allemaal zo goed weet, (te) dol op z'n inwo nende moeder en onder het mom van mooie woordjes z'n labiele echtgenote Vera regelrecht een depressie inwerkend. Of de timide, onzekere, o zo mak kelijk in het ootje te nemen Nico en z'n dominante echtgenote Joy- ce. De twee stellen raken zowaar bevriend nadat de ene man bij de ander een te koop staand autootje komt bekijken. Dat zorgt voor de nodige ontwik kelingen en soms hilarische situa ties. De spelers van UD (Jan Kramers, Scène uit het toneelstuk 'Tussen onsdat de Soesterbergse toneelver eniging Utile Dulci in het weekein de op de planken bracht. Foto: Eemland Pers. Inge Warcman, Janny Kappers, Piet de Jong en Mieneke Warcman) wisten dit door goed en rol- en tekstvast spel treffend en geloofwaardig neer te zetten, waarbij toch vooral de twee mannen een goede wisselwerking wisten te bereiken. In november staat er weer een uit voering door Utile Dulci op het programma. Een bewoner van de Moerbes- senberg heeft niet alleen in strijd met het bestemmings plan een blokhut in de achter tuin van zijn woning geplaatst, maar - zoals bij controle bleek - bovendien een tweede blok hut gebouwd. Voor de tweede blokhut kan de gemeente geen vergunning verlenen, maar ook de blokhut waarvoor een ver gunning is gevraagd, is niet toe gestaan, omdat de totale op pervlakte aan bijgebouwen al is overschreden. Het bestemmingsplan Socsterbcrg- Kom dat hier van toepassing is, bepaalt dat bij de duplcxwoning ccn bijgebouw is toegestaan met een oppervlakte van maximaal 20 vierkante meter. Omdat alle wo ningen aan het pad langs de ach tertuinen over een oergmg beschik ken, is dc bebouwingsmogelijkhcid eigenlijk al uitgeput. In 1988 werd echter vergunning verleend voor een garage aan de kop van de hoekwoning van dc melder en in 1999 extra vergunning voor uit breiding van de garage. Deze mag sindsdien ook als hobbyruimte/ berging worden gebruikt. Door het verwijderen van de garagedeur was dit bijgebouw niet langer als gara ge te gebruiken. Het bestemmingsplan staat in to taal 20 vierkante meter aan bijge bouwen toe. Er staat nu al 30 vier kante meter. Door de blokhut waarop dc melding betrekking heeft komt er nog eens 10 vierkan te meter bij. Dc bewoner liet we ten dat hij dc blokhut nodig heeft voor de opslag van tuingereed schap en de stalling van fietsen van zijn kinderen. Hij vindt het niet veilig dat zijn hun fietsen 40 me ter verder stallen in dc fietsen- schuur waarvoor ze een onverlicht pad moeten gebruiken. B. en W. zijn echter van mening dat het bewuste perceel al ruim bedeeld is met bijgebouwen. Er staat immers al 30 vierkante meter, terwijl 20 m2 is toegestaan. Door de gemelde blokhut is er zelfs sprake van 40 vierkante meter op dit terrein van nog geen 240 m2. Als de veiligheid een probleem is, moet de aanvrager en zijn gezin de fietsen maar in de bestaande ber ging in de tuin stallen, vinden B. en W. Overigens is gebleken dat naast dc gemelde blokhut een tweede blok hut van 8 vierkante meter is ge plaatst. Voor de eerste blokhut geven B. en W. geen vergunning, voor dc tweede kan dc bewoner een aanschrijving verwachten om ook deze tc verwijderen.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 15