I Bolletjesslikkers naar Soesterberg Drie raadsleden onderscheiden En dit zijn de knallers van deze week: 3.59 0.39 0.99 0.69 1.59 2d~' 3.00 w intratuin Werk aan rotonde pas volgende week afgerond Fusie van MC Molendael staat in de wachtkamer Sophia van Amersfoort DE BESTE WINKEL VAN NEDERLAND U ZOEKT EEN WONING? Hl NEFKENS SOEST VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 20 MAART 2002 80e JAARGANG NO. 30 DEZE WEEK Beek en Daalselaan woensdag open Minister Borst wil eerst beleidskader Kleur en win een reis naar Parijs! Ui) Eü O 'H' EVEN EEN Miftl LEVEN Zie advertentie op pag 3 Gemeente voelt zich 'afvalputje' in probleem drugskoeriers Neks Blommers, Wil Stekelenburg en Wiebe Meilof 20% korting op alle badkamerkranen Alles voor de grotere tuinklussen nu met volop voordeel tijdens de Werk in Uitvoering Tuin. Dus kom Langs! sma BEL UW MAKELAAR: 035 - 601 13 04 Smit-Hol Molenbeek Paaseieren zoeken? OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Magere hamlappen Magere yoghurt Delmonte bananen Boerenwit of tarwebrood Coca-Cola Feesttompoucen VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest SOESTER KALENDER CDA-kamerlid Gerda Verburg in De Rank Van Breukelen Vast-goed Assurantiën A. van der Lee OPEL-©- BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 COuRAÏUT Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel Coalitie wil onderzoek naar rondwegdilemma. Installatie nieuwe raad. Politic zoekt mondige inwoners met ideeën. Socster 1,5 jaar cel in. Column Visser. Op 't Hoogt actueel Actueel 5 'Burgers van Soest kunnen redelijk tevreden zijn...' Honderdjarige in Honsbergen. SCW: huurverhoging 3,1%. Familieberichten 6 Kleine advertenties Varia Neks Blommers: 'Burgers van Soest'. Koor Sursum Corda. Woningaanbod Op Soest Van heidehut tot residence. Soest 50 jaar geleden. Jac. van Looij krijgt na hon- derd jaar volop belangstelling. Cultuur/Welzijn 11 Ellen Lith helpt mensen om vrijer in het leven te staan. Artishock. Geld tegen geweld. Soesterberg 15 Historische Vereniging wil werkgroep in Soesterberg. Plan Zwarte Wegje gaat door. Animato in Drie Eiken. Plezier bij Utile Dulci. Meditatiedienst zonder voorganger. SoVoCo te mat voor gebrand Flash. Geen medelijden voor Soest. Strohalm naar VVZ of Zwaluwen. Sport II 20 SEC profiteert van rode kaarten. Sepp-team naar NK. Prikbord Medische dienst. Kerkdiensten. Radio Soest. 21 Het werk aan de rotonde op de Stadhouderslaan duurt vijf dagen langer dan ge pland. Niet overmorgen, maar volgende week woens dag, 27 maart, zal de ver- keerscirculatie gereedko men. Dan zal ook de tweede fase van de Beek en Daalselaan zijn af gerond en kan het verkeer via de rotonde op de Burgemeester Grothestraat ineens doorsteken naar de Stadhouderslaan en vice versa. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de vertraging veroorzaakt doordat het weer sommige dagen tegenzat. Het heeft tot gevolg dat de Stad houderslaan vijf dagen meer zal zijn afgesloten dan gepland en de Van Weedestraat en de Bur gemeester Grothestraat wat langer extra belast blijven. Sinds 4 maart, toen werd be gonnen met de aanleg van de rotonde, beweegt het gemotori seerd verkeer zich tijdens de spitsuren bijna kruipend door beide straten voort. De fusie tussen Medisch Cen trum Molendael en Ziekenhuis Eemland staat even in de wachtkamer. Pas als er een be leidskader is opgesteld, bekijkt minister Els Borst van Volksge zondheid opnieuw of het sa mengaan van ziekenhuizen kan worden voortgezet. Zo is het donderdag afgesproken in de kamercommissie. De Zorg verzekeraars Nederland, het Inter provinciaal Overleg, de Neder landse Vereniging van Ziekenhui zen en de Patiënten- en Cliënten organisaties moeten met elkaar een beleidskader ontwikkelen. Mocht daarna blijken dat ziekenhuizen in financiële problemen komen, als ze zelfstandig blijven, dan kan een fusie alsnog worden doorgevoerd. Afslanking van Molendael is voor lopig van de baan. In het Baarnse ziekenhuis moet 24 uurs zorg be houden blijven, vindt minister Borst. En, zoals ook de commissie Kraaycveld in haar advies schreef, geldt hetzelfde voor de afdelingen interne geneeskunde en chirurgie. Ook als Molendael straks verder gaat als een ziekenhuis voor spe ciale doelgroepen, zoals ouderen. Kan Molendael aantonen dat het een basisziekenhuis kan blijven of weer worden, dan wil Borst dat ondersteunen, zei ze de kamer commissie. De leden van deze commissie vroegen Borst om het overleg tus sen ziekenhuisdirectie en de stake- holders (de belanghebbende instel lingen en organisaties) minder vrij blijvend te maken. De kamerleden vinden dat er duidelijkheid moet zijn over wie beslissingsbevoegd heid heeft in geval van menings verschillen. Maar minister Borst verschafte daarover geen helder heid. De discussie in de commis sie zal daarom een vervolg krijgen in een plenair kamerdebat. Het gaat hierbij niet alleen om Molendael, maar ook om kleinere ziekenhuizen in negen andere ge meenten. Uit deze plaatsen waren mensen naar Den Haag getogen om het belang van voortzetting van 'hun' ziekenhuis kracht bij te zetten. De Stichting Behoud Mo lendael had bijna honderd mensen opgetrommeld. Tiap ei/rn bimm bij l/mRebpiuit i'oot cb kleuirkamt', UiWi ztr Moot M- lüe&tz M t/óót 31 wamt. Vertrekpunt Brinkstraat 13-15, Baarn - Naarderstraat 15, Laren - G. van Amstelstraat 101, Hilversum Achterbaan 19. Huizen - van Weedestraat 58. Zuidpromenade 21. Soest Het Kamp van Zeist in Soester berg wordt in elk geval voor het komend jaar de noodlocatie voor de opvang van ongeveer 700 bolletjesslikkers. Met dat besluit heeft minister Korthals van justitie zich de woede van onder meer de gemeente Soest op zijn hals gehaald. Soest voelt zich gebruikt als 'afval putje'. Door gebrek aan mankracht en faciliteiten is op de Nederlandse Antillen de controle op drugskoe riers stopgezet. Als gevolg daarvan kunnen honderden van hen per vliegtuig ons land bereiken. Ge schat wordt dat maandelijks dui zend koeriers op Schiphol aanko men, van wie er een op de vier wordt aangehouden. Hier ontbreekt het evenwel ook aan voldoende cellen, maar dat probleem denkt Korthals nu ge deeltelijk te gaan oplossen door het Kamp van Zeist te gebruiken als noodlocatie. Praktisch kan dat, nadat vorige week het Lockerbie- proces voor het Schotse Hof op de voormalige basis werd afgesloten. Het gemeentebestuur is onaange naam verrast dat de problemen worden afgewenteld op Soest, zo heeft burgemeester Koos Janssen laten weten. Hij werd vorige week donderdag op de hoogte gesteld van het besluit van Korthals, onder de voorwaarde dat hij het strikt geheim zou houden. Een dag later sijpelde het nieuws via andere ka nalen in de openbaarheid. 'Zo ho ren overheden niet met elkaar om te gaan', vindt de burgemeester. De gemeente is juist met andere buurgemeenten en de provincie in overleg over de nieuwe bestem ming van het Kamp van Zeist. Dat alles in het kader van het project 'Hart van de Heuvelrug' dat een belangrijke rol speelt in de Agen da 2010 van de provincie Utrecht. Het Militaire Luchtvaart Museum zou kunnen worden uitgebreid, een deel van het terrein zou kun nen worden teruggegeven aan de natuur en er zouden mogelijkhe den zijn voor de bouw van wonin gen en bedrijven. Het wachten was op het eind van de rechtzaak tegen de twee Libische verdachten van de bomexplosie in het vliegtuig dat eind jaren tachtig boven Schotland neerstortte. 'Het is zeer teleurstellend dat, na dat loyaal medewerking is ver leend aan de tijdelijke voorziening om het Lockerbie-proces te laten plaatsvinden, de discussie over de realisering van de toekomstige be stemming op onzorgvuldige wijze wordt doorkruist door een niet ge wenste bestemming', aldus Jans sen. Een ingrijpende verbouwing van de gebouwen op het militaire ter rein is nodig om de bolletjesslik kers te kunnen opvangen. Voor de bewaking wordt het bedrijf Secu- ricor ingeschakeld. De medewer kers komen onder leiding te staan van Engelse bewakingsmensen die hierin ervaring hebben. Inmiddels is een noodwet van kracht, waardoor de aangehouden Antillianen in een noodgevangenis kunnen worden ondergebracht. Zo mogen zogenaamde portocabins worden gebruikt en is het toege staan om meer dan één koerier in een cel op te sluiten. In de loop van deze week zou er overleg plaatsvinden tussen het ministerie, de provincie en de be trokken gemeenten. Bij hun afscheid als raadslid hebben Neks Blommers (VVD), Wil Stekelenburg (PvdA) en Wiebe Meilof (ChristenUnie/SGP) een ko ninklijke onderscheiding ge kregen. Beide dames werden benoemd tot Ridder en Meilof tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het drietal vertegenwoordigt 56 jaar raadservaring, waarvan Blom mers er 24 achter haar naam heeft staan. Logisch dat burgemeester Koos Janssen bij hen het langst stilstond tijdens de tweeënhalf uur, waarin toespraken en speeches el kaar vrijwel onafgebroken opvolg den. 'Neks, karakter heb je. Over de 'felheid' met die vuurflitsende ogen, daar kun je eigenlijk niet over spreken; die moet je hebben meegemaakt. We hebben het alle maal overleefd. En dat komt om dat je harmonie en vergevingsge zindheid hoog in het vaandel hebt staan. Als loco-burgemeester kon ik altijd op je rekenen en ben je een betrouwbare collega. Van mijn voorganger De Widt (die ook aan wezig was - red.) heb ik niet an ders gehoord.' V.r.n.l. Wil Stekelenburg (PvdA), Neks Blommers (VVD) en Wiebe Meilof (ChristenUnie/SGP), kort nadat ze het lintje kregen opge speld. Ze vertegenwoordigen 56 jaar raadservaring. Foto: Soester Courant bouwen woonwaren. baarn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl HET GROENE WARENHUIS Amersfoort, Amsterdamseweg 139, 033-4611203, donderdag/vrijdag koopavond. Nijkerk, Het Spaanse Leger 1, 033-2457644, donderdag/vrijdag koopavond. EN TEST ONS EEN MAAND VRIJBLIJVEND (vraag naar de voorwaarden) Woning- en Assurantiemakelaars UTRECHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN ZEIST Burgemeester Grothestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl nvm.wonen Kom gezellige paasbrunchen met de hele familie bij Holiday Inn. De Paashaas is weer van de partij en voor de kinderen organiseren wij een heuse paaseierzoekactie met leuke verrassingen! Volwassenen €34,50 \\Q\UaCLVA Kinderen tot 12/oor €13,50 Reserveer nul Soestduinen Royal Pare 035 603 8383 kilo 's lands beste literpak kilo van 1.32 2 flessen a 1.5 liter Maïtre Paul a 4 stuks Tegen GPV-er Meilof zei Janssen onder meer: 'U liet op authentieke manier zien en horen dat het leven uit meer bestaat dan alleen het materiële. Soms veroordelend, soms docerend, soms een spiegel voorhoudend en anderen aanspre kend. U kon uw idealisme op oor spronkelijke wijze inhoud geven en wij hebben dat herkend en gewaar deerd.' Lees verder op pagina 3 t> BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 21 maart 10:00 Vertelochtend 55+, De Klarinet, Klarinet 39. 14:00 Creatieve workshop 55+, De Klarinet, Klarinet 39, 2,30. 20:00 Literair theater 'Soms hoor ik onverwacht...', SLAS, Brede Bibliotheek, Willaert- straat 49, 10,20/11,50. 20:15 Lezing Lika Smirnova over Moskou, Cenakel, Amers- foortsestraat 20 (Soesterberg), 4,00/5,50. Vrijdag 22 maart 14:00 Ledenvergadering KBO, De Klarinet, Klarinet 39. 19:30 Film 'The Lord of the Rings', Brede Bibliotheek, Wil- laertstraat 49, 6,00. Zaterdag 23 maart 10:00 Creatiefmarkt, Drie Ei ken, Dorpsplein 18 (Soester berg). 11:00 Voorjaarstentoonstelling Kunstuitleen, Brede Biblio theek, Willaertstraat 49. 20:00 Bingo w.v. 'Overhees', De Klarinet, Klarinet 39, 3,50/7,00. Zondag 24 maart 15:30 Videofilm over passie spelen Tegelen, Emmakerk, Regentesselaan 2. Maandag 25 maart 20:00 Medium Miijam Lafeber bij Paso, De Vriendschap, Nachtegaalweg 8A, 2,00/4,50. Dinsdag 26 maart 09:15 Open Ochtend voor vrouwen, De Schuilplaats, Pa rallelweg 1. (tijd?) Bloemschikken 55+, De Klarinet, Klarinet 39, 3,50 Woensdag 27 maart 14:00 Film 'Minoes', Brede Bibliotheek, Willaertstraat 49, 3,50/4,50. 14:00 Inloopmiddag 4-12 jaar, De Vrije Teugel, Vedelaarpad 53, 2,50. 20:00 Creatieve avond Kath. Vrouwengilde, Vogelzang, Pa rallelweg 7B. Het CDA-kamerlid Gerda Ver burg komt op woensdag 27 maart (20:15 uur) in de grote zaal van De Rank, Soesterbergsestraat 18, in een openbare bijeenkomst spre ken over wat er 'anders' is aan de voorstellen die het CDA doet in het nieuwe verkiezingsprogramma. Ook zal zij aangeven waarom het paarse kabinet niet bij machte is geweest om, ondanks de schijn van welvaart, de publieke tekorten op te lossen. Het motto is: 'Tijd voor een andere aanpak: de uitweg van het CDA uit het paarse moeras.' Gerda Verburg is lid van de Twee de Kamer voor het CDA en een Utrechtse kandidaat bij de volgen de verkiezingen. Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Wie anders VOOR NIEUW EN GEBRUIKT Toiiointii.tDi.il> Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon (035) 601 23 64 REGIOMAKELAARS Burg. Grothestraat 13, SOEST BuijsRegiomakelaars.nl gjjj Soesf@Buijsregiomakelaars.nl nvm UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1