Coalitie wil met 'onderzoek' aan rondweg-dilemma ontsnappen a Installatie van nieuwe raad OPEN DAGEN Sophia van Amersfoort Visser Afscheid raadsleden ACTUEELI iO V ÏUSES NTG HOOFD KUSSENS SSZH23SIB GOR DIJNEN Soester moet 1,5 jaar cel in Politie zoekt mondige inwoners met ideeën SPOED PAGINA 2 WOENSDAG 20 MAART 2002 SOESTER COURANT Referendum moet duidelijkheid verschaffen PAGINA 3 25 VERSCHILLENDE HOOFDKUSSENS BRASSERIE KEUZEMENU Vr#1 paasbrunch DE GROOTSTE COLLECTIE Voor poging tot doodslag huisgenoot DEZE WEEK: •Lange Soesters per stuk0,50 Jp'banketbakkerijI Meningen f van lezers I Manege (3) Negen debutanten in volksvertegenwoordiging no» Pieter Kuijer: 41 stemmen! f l 4 U BENT WELKOM OP: Donderdag 21 maart Vrijdag 22 maart van 10.00 tot 21.00 uur* Zaterdag 23 maart van 10.00 tot 1 7.00 uur .*tussen 18.00 en 19.00 uur gesloten KONINGINNELAAN 22 3762 DE SOES!DIJK info@sophigvanamersfoort.nl www.sophiavanamersfoort.nl Ecce homo De Soester Courant zoekt met spoed NIEUWE BEZORGERS Heb je op woensdag tijd om een wijk te lopen? Ook invalbezorgers zijn welkom. Witgoed specialis Service voor olie merken rnnistratie- tief en secundaire band. '.oeken wij een april 2002 te poel.nl. Voor op telefoonnum- is een pie. ogelijkheid om t u richten aan: 1 C] Soest. sld rmal TRIAD INFORMAI I. INVESTORS N ETWORK BV oorkomende steuning jmanagers. jr per week) nel. fiscale zaken. tiin.net Het is uiteindelijk de schuld van de Soester kiezers, betoog de CDA-lijsttrekker Bart Krol vorige week tijdens onderhan delingen over het nieuwe Col lege- en/of raadsprogramma. Die hebben namelijk geen dui delijke keuze voor of tegen de rondweg gemaakt. Daarom moet die duidelijkheid alsnog geschapen gaan worden door het houden van een referen dum, zodat het volk z'n zegje kan doen (móet doen, zo klonk het eigenlijk) voordat er een definitief besluit genomen kan worden. Zoals verwacht slorpte het agen dapunt Verkeer en Vervoer, en dan met name het omstreden on derdeel 'rondweg', vorige week de meeste tijd op tijdens de lijsttrek kersonderhandelingen. De politie ke standpunten liggen ver uit el kaar; enkele partijen kunnen het woord rondweg eigenlijk niet eens hóren; andere zien er wel wat in, maar hebben nog geen gezamen lijk idee over de manier waarop, laat staan het tracé waarlangs deze 'omleidingsroute' voor de Van Weedestraat aangelegd zou moe ten worden. Eén partij (Soest 2002) kiest uitgesproken voor een 'grote' rondweg langs het spoor tussen Baarn en Amersfoort, maar het CDA is daarover al veel min der gedecideerd dan vroeger... Wellicht zullen de rondweg-voor standers het met elkaar wel eens worden over een kleine 'lus' (Nieuwe Brinkweg of Buiten brink), nadat er eerst geëxperi menteerd wordt met een gedeelte lijke afsluiting/eenrichtingsverkeer op de Van Weedestraat (tussen de rotonde Burgemeester Grothe- straat en Nassauplantsoen/Stad- houderslaan), vooruitlopend op een totaal autovrij maken. Dat ex periment kan al gauw starten, als de doortrekking van de Beek en Daalselaan is voltooid. Maar dan: wat moet er nu verder met de rondweg, waarover tijdens de verkiezingscampagnes de mes sen zo scherp geslepen werden? Een onderzoek! - daarover waren de lijsttrekkers het al gauw met el kaar eens, al verschilden de motie- i ven nogal sterk. Vooral de huidi ge coalitiepartners (GGS, WD en CDA), onderling sterk verdeeld over de rondweg, zien hierin een uitweg uit het dilemma dat als een j donkere wolk de door alle drie f vurig gewenste voortzetting van de VRAAG NAAR ONZE TESTKUSSENS! WASIEL STEITNER SLAAPSTUDIO T A P IJ T LANGE BRINKWEG 38 Soest. t.o.REMU-Tel.:035-6019600 18,15 Salade van Spaanse ham en croutons Huisgemaakte gamalenkroketjes met tomatensaus Lichtgebonden witlofsoep Geroerbakte kalfsbiefstukpuntjes met krabsaus Lamskoteletjes met mintsaus Scholfilet met champignons in bladerdeeg Griesmeelpudding met tutti frutti Walnoot-chocoladevingers met kokosijs Koffie of thee met bonbon Op maandag menu inclusief glas wijn en koffie (niet op feestdagen) Urasserii A.J.W. Bedrijfshygiëne Ongediertebestrijding HOUTWORM/BOKTOR Bel. 033-2462248/ 06-53446804 Reserveer nu voor de brunch op één van beide Paasdagen. Bel voor informatie over onze beide dagen 19,50 p.p. 035 - 603 60 10 Van maandag t/m zaterdag www.soesterduinen.nl BIJ WASIEL STEITNER WASIEL STEITNE* SLAAPSTUDl0 T A P U T lange brinkweg 38 I Soest,t.o.REMU-Tel.:035-6019600 Verhuur van professioneel gereed schap voor bedrijf en particulier. Reparatie en onderhoud van uw tuinmachines (motormaaiers) en elektrisch gereedschap. Speciaal weekendtarief van vrijdag 16.00 tot maandag 9.00 uur. Deskundig advies en goed bereikbaar (ind.terrein Nieuwegracht). Nieuwegracht 1A, 3763 LP Soest Postbus 462,3760 AL Soest Tel. 035-6015566 - Fax 035-6026894 www.hooijervcs.nl-info@hooijervcs.nl Open: ma t/m vrij van 7.30 - 17.00 uur. College-samenwerking overscha duwt. Met een onderzoek hoeft er nog niks besloten te worden en ontstaat er ruimte om de zaak weer even op de lange baan te schuiven. 'Definitie' Volgens WD-onderhandelaar Bert Krijger moet dan ook eerst de nota hoofdwegenstructuur maar eens 'geactualiseerd worden'. Als het verkeer op de Koningsweg be ter doorstroomt kan de Van Weedestraat volgens hem 'luwer' worden. Namens Gemeentebelan gen Groen Soest omarmde Hans van Wuijckhuijse Krijgers sugges tie voor een onderzoek met groot enthousiasme. Hij meende dat de Soester politiek het eerst gezamen lijk eens moet zien te worden over een heldere 'definitie' van het pro bleem, zolang niet alle partijen vin den dat er überhaupt een pro bleem is dat opgelost moet wor den. 'Iedereen heeft nu een totaal ander beeld.' Ook Van Wuijck huijse vond dat de kiezers zich daarna per referendum over een eventueel rondweg-voorstel moe ten kunnen uitspreken. De mees te anderen sloten zich daarbij aan, met uitzondering van Eric Ber- voets (PvdA). Het gemak waarmee Van Wuijck huijse zich akkoord verklaarde met het onderzoek leverde hem de hoon op van o.a. Wim Roest, die hem nog maar eens rechtuit 'kie zersbedrog' verweet, na het getam- boereer van GGS tegen elke aan tasting van de polder. De GGS-ers bleven stoïcijns onder het verwijt van 'het gewiebel van Witte en Van Wuijckhuijse', zoals Roest het beeldend omschreef. Hoofdlijnen... De rondweg-kwestie kwam afgelo pen maandag nog uitvoerig terug bij de voortzetting van de gesprek ken, waarbij de door secretaris Wim de Kam opgetelde concept tekst uitgebreid werd bediscussi eerd. Dat duurde extra lang omdat twee onderhandelaars - Teun Middelkoop (Soest 2002) en Wim Roest (D66) zich hadden laten vervangen door resp. Tijmen Koe- lewijn en Rolf-Jan Sielcken. Die hadden op vrijwel elk punt van het verslag en de concept-tekst allerlei op- en aanmerkingen, zodat de discussie behoorlijk stagneerde - en dat nog wel terwijl de afspraak was dat er alleen over 'hoofdlijnen' zou worden gesproken. Aan de uitkomst veranderde het trouwens ook weinig of niets; de teksten werden door de meerderheid van de lijsttrekkers vrijwel ongewijzigd geaccepteerd. De belangrijkste lijsttrekkers wer den het in grote lijnen dus eens over een onderzoek, dat binnen een jaar (april 2003) - 'laten we het asjeblieft niet nog eens vier jaar voor ons uitschuiven', verzuchtte Krol - duidelijkheid moet ver schaffen over de verkeersproble matiek in Soest, op basis van actu ele cijfermatige gegevens, met daarin alvast wel opgenomen één mogelijke 'oplossingsrichting': 'de aanleg van een nieuwe weg in het buitengebied ten noorden van de Korte en een deel van de Lange Brinkweg, overeenkomstig een daarbij in hoofdlijnen aan te geven tracé'. Daar was natuurlijk weer lang niet iedereen over te spreken... 'Het lijkt er toch op dat u al een beetje het hoofd in de schoot legt,' verweet Ans Mann (GL) Van Wuijckhuijse. Koelewijn kreeg geen steun voor zijn pleidooi om in elk geval ook de grote rondweg al vast in het onderzoek te betrekken, evenals het weer open stellen van de Den Blieklaan. Wel brede steun is er voor een fietsbrug over de Eem, alsof dat geen aantasting van het landschap zou zijn. Referendum: juni 2003 Nu een duidelijke meerderheid akkoord is met de opzet van een referendum (over een - eventueel - voorgenomen raadsbesluit om een rondweg aan te leggen, welke dan ook), mag worden aangeno men dat die 'volksraadpleging' binnen drie maanden na 1 april 2003 zal plaatsvinden. In juni vol gendjaar zijn er Europese verkie zingen, dus het ligt voor de hand dat - alleen al om de kosten van zo'n dure extra stemronde uit te sparen - dat het moment is om de Soesters ook een duidelijk ja of nee over de rondweg te laten uit spreken. Sielcken kreeg nog wel op z'n kop omdat D66 nu opeens te gen een raadsinitiatief voor een referendum is, terwijl het daar ja renlang voor heeft gepleit. De meesten twijfelden er overigens niet aan dat, zodra er een voorge nomen besluit voor de aanleg van een rondweg wordt gepresenteerd, er bij de bevolking 'vanzelf' wel een initiatief voor een referendum zal ontstaan. De lijsttrekkers zijn het intussen, ondanks het nodige geslachtelijk contact met mieren en andere haarkloverijen, wel eens geworden over bijvoorbeeld een fermere aan pak van de geluidshinder van de A28, waarvoor steviger gelobbied zal gaan worden. Ook willen nage- Wegens poging tot doodslag is een 32-jarige man uit Soest vrijdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot ander half jaar cel. Ook kreeg hij een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank achtte bewezen dat de Soester een huisgenoot in de buik heeft gestoken. De ver dachte was destijds kwaad gewor den, omdat het slachtoffer de tele visie zachter' zette. Hij haalde een mes uit zijn zak en stak de man in de buik. Het slachtoffer liep daarbij een gescheurd buikvlies op en verloor vierenhalve liter bloed. De ver dachte verklaarde dat de huisge noot juist met een mes op hem af was gekomen en hij uit zelfverde diging had gestoken. De rechtbank verwierp dat verweer. Tegen de Soester was tweeënhalf jaar cel geëist waarvan acht maan den voorwaardelijk. Op initiatief van het politie district Eemiand Noord krijgen inwoners van de ge meenten Soest, Baarn, Bun schoten en Eemnes gelegen heid om door middel van een klankbordgroep in ge sprek te komen met de lei ding van het district. De gesprekken gaan over het werk van de politie en zijn be doeld om, waar mogelijk, ver beteringen aan te brengen. Het initiatief is uniek voor de Poli tie Regio Utrecht. Binnen de Politie Regio Utrecht wordt regelmatig gedacht over het onderwerp hoe het vertrou wen in de politie vergroot kan worden. Tijdens een werkbe zoek aan de politie Sneek kwam een daar ingestelde klankbordgroep ter sprake. In de regio Sneek praat de politie sinds april 2000 met een bur gervertegenwoordiging uit de zeven gemeenten van dat po litiedistrict. De klankbordgroep is bedoeld als persoonlijk contact tussen burgers en de leiding van het politiedistrict. Het is een kans voor beide partijen om over de kwaliteit van het politiewerk op straat te praten. Na oproepen in de media vindt een selectie plaats onder het aantal aanmeldingen. De politie vindt ieders mening vanbelang, ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, beroep, sociaal-maat schappelijk en culturele af komst. Aanmelden Aanmelden kan tot 29 maart op doordeweekse dagen van 12:00 tot 20:00 uur bij de Po litie Eemiand Noord, S8 0900- 8844 (0,13 eurocent per mi nuut). Geldig do-vr. en zat. Van Weedestraat 76 3761 CH Soest Telefoon 035-601 28 23 Fax 035 - 602 61 42 noeg alle lijsttrekkers dat de poli tie flink 'handhaaft' (bekeurt) in de 30-kilometerzones. Over het hoofdstuk Economische Zaken is het gezelschap het eveneens rede lijk met elkaar eens, al voelt GGS bijvoorbeeld niets voor uitbreiding van bedrijfsterrein (5 hectare) in Soesterberg - Van Wuijckhuijse liet dit punt dan ook 'parkeren'- zoals Koelewijn zich nog eens verzette tegen de 'miljoenen verslindende' plannen voor teruggave aan de natuur van het Kodak-terrein. Strippenkaart De onderwijsparagraaf leverde evenmin spectaculaire discussies op en dat gold ook voor het hoofdstuk Sport, Cultuur en Re creatie. Krol pleitte daarbij voor een onderzoek naar de privatise ring van de sportaccommodaties. Op de suggestie voor de invoering van een 'strippenkaart' waarmee jongeren aan culturele en sporteve nementen kunnen deelnemen rea geerden de meesten positief, voor al ook omdat daarmee de integra tie van allochtonen bevorderd zou kunnen worden. Koelewijn pleitte nog voor 'professionalisering' van Radio Soest en wist niet dat de lo kale omroep tegenwoordig al 50 mille subsidie per jaar beurt. Over Welzijn en Sociale Zaken werden de lijsttrekkers het vervolgens ook eens. Vanavond gaat het overleg door. Er staat nog wel wat op de agen da, zoals Volksgezondheid en Mi lieu, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Financiën. Als de tien heren en één dame er van avond nog niet helemaal uit zijn gaat de discussie zaterdag verder. En over de 'poppetjes' is dan mis schien ook nog niet eens gespro ken, maar dat zit volgens ingewij den toch wel snor: Krol (CDA) en Witte (GGS) komen terug en Krij ger neemt gewoon de VVD-wet- houdersplek van Blommers over. Kerkstraat 3-5 3764 CR Soest Tel.: 035-6030303 Fax: 035-6029995 Geachte heer Witte, Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw recente brief in deze courant van 13 maart, aan gaande het besluit over woning bouw op het terrein van manege Keepers Lodge. Ik heb behoefte hierop nog als volgt te reageren: Het blijkt dat u in het College niet heeft tegengestemd met het be sluit, d.w.z. dus heeft ingestemd met het voorstel van het College en daarmee duidelijk bent afgewe ken van het standpunt van uw fractie en de opvattingen van GGS volkomen heeft genegeerd en naast u neergelegd. Indien u zich aan uw principes had vastgehouden, had u 'nee' moeten stemmen. Als kiezer reken ik er dan ook op dat u het standpunt van uw fractie ook in de komende periode duidelijk zult verdedigen. Met vriendelijke groet, JóhnS. Blitz XL ATA jy I D A C T DataDidact Computeropleidingen Kleine groepen, flexibele lestijden, individuele aanpak. Valeriaanstraat 69 3765 EJ SOEST tel.: 035-6022826, internet: www.datadidact.nl Politie blijft controleren Onder invloed achter stuur Een 52-jarige vrouw uit Soest kreeg woensdagnacht een rijver bod van drie uur en een boete, omdat ze onder invloed van alco hol achter het stuur was gekropen. Ze werd staande gehouden op de Foekenlaan. In Soesterberg overkwam een in woner van Soest hetzelfde op de Lt. Gen. Van Heutszlaan. Hem werd te verstaan gegeven, dat hij het eerstvolgende uur niet meer mocht rijden. Dat gebeurde tijdens een alcoholcontrole in het kader van de actie 'Doe nuchter, rij alco holvrij'. Deze campagne is al een poosje aan de gang en loopt nog wekenlang. Overal in Soest en omgeving zullen met grote regel maat alcoholcontroles worden ge houden. Vervolg van pagina 1 Een politica, humanist, socialiste, vrouwenvechtster en ombuds vrouw in hart en nieren is volgens Janssen Wil Stekelenburg. 'Als u voor een zaak ging, dan ging u er ook helemaal voor, zakelijk, poli tiek én emotioneel. U bent echt goed thuis in de samenstelling en dat blijkt ook wel uit uw stelling: als je de mensen niet kent, kun je ook geen zaken doen.' Daarvoor had Janssen de zeven overige afscheid nemende raadsle den al toegesproken. Dat waren: Olga Duijm van GroenLinks die vorig jaar januari Nel Koster op volgde ('hart op de tong'); Abbas Naseri van de PvdA, die in 1984 uit Iran naar Nederland was gevlucht ('aan elk mens zit een bij zonder verhaal'); Besseline Gerritse van het CDA die na 12 jaar raadslidmaatschap in 1998 al was onderscheiden met een lintje ('gemotiveerd, ideolo gisch geïnspireerd en maatschap pelijk bewogen'); Pierre Storimans van het CDA die vier jaar geleden met voorkeur stemmen werd gekozen, maar de laatste anderhalfjaar door omstan digheden vaak afwezig was; José Bijman van GGS ('je hebt het deskundig gedaan en bent boven dien een plezierig mens'); Peter van der Weij van de WD die niet werd herkozen, maar als fractie-assistent doorgaat ('u bent in mijn ogen een alleskunner'); Pieter ten Hove van de PvdA, die de afgelopen acht jaar ruim zes jaar wethouder was ('ondanks de drukte bleef Pieter de rust zelve'). Alle tien raadsleden kregen een vaas met het gemeentewapen van Soest en een bos bloemen mee naar huis. Vervolgens maakte Neks Blom mers, voor de eerste en de laatste keer door haar partijgenoot Bert Krijger 'moeder overste van de VVD-fractie' eenoemd, een rondje langs de collega's die ook uit ac raad stapten, mocht elke fractie iets zeggen over haar leden die stopten en kwamen uiteindelijk deze tien zelf nog eens aan het woord, kortom: er werd te veel gezegd voor een samenvatting in de krant. Cheque De driemans sterke PvdA-fractie die in zijn geheel vertrok, had nog een aardig gebaar in de richting van de Historische Vereniging Soest. Wil Stekelenburg overhan digde voorzitter Wim de Kam (te vens gemeentesecretaris in Soest - tot 1 juni) een cheque ter Waarde van 350,00. Het geld kan wor den gebruikt voor het mondeling vastleggen van de geschiedenis van Soest. Bij zijn afscheid in 1999 had burgemeester Hans de Widt hier voor een fonds opgericht. Wil Stekelenburg las tevens een gedeelte voor uit het gedicht 'Soest blijft Soest of niet...' van wie nie mand wist wie het had geschreven. 'Misschien kan de Historische Ver eniging uitzoeken van wie het is en kan de dichter het zelf nog op band inspreken.' De volgende morgen bleek dat het pennen vruchten zijn van Aad Post, redac teur bij deze krant. Het was vorige week een ko men en gaan van raadsleden. Dinsdag werd uitgebreid af scheid genomen van tien politi ci, van wie er negen hun vertrek vooraf hadden aangekondigd en één (VVD-er Peter van der Weij) niet werd herkozen. Twee avonden later werd de nieuwe volksvertegenwoordiging geïn stalleerd. Valeska Kleczewski van Soest 2002, die met hoofdzakelijk Soes- terbergse voorkeurstemmen is ge kozen, ontbrak op het eerste appèl, omdat ze vakantie vierde. Haar fractievoorzitter Teun Middelkoop (eerder al een jaartje als CDA-er raadslid) en -genoten Tijmen Koelewijn en Gert Nijhoff (ook Soesterberger) waren er wel. Evenals de andere nieuwelingen: Yolande Gastelaars, Roder van Arkel (beiden GGS), Max van Buiten (CDA), Eric Bervoets, Paul Lemmen (beiden PvdA) en Hü- seyin Önal (GroenLinks). De 17 anderen zijn al 4 tot 20 jaar lid van de gemeenteraad. Van de politici legden 14 de eed af en twaalf de belofte. Daarna deden de 14 fractieassistenten hetzelfde. Zij maken geen deel uit van de raad, maar zijn wel achter de schermen actief voor hun fractie. Een aantal van hen, zoals Jacques Honkoop, Rolf-Jan Sielcken (D66) en Just van Toor (Christe- nUnie/SGP), zal de fractie in een raadscommissie vertegenwoordi gen. De plechtigheid, geleid door bur gemeester Koos Janssen, nam don derdagavond een half uurtje in be slag. De raad komt weer bijeen op dinsdag 26 maart, om 19:30 unr Dan staan het beleidsprogramma voor de komende vier jaren en dc verkiezing van de wethouders op de agenda. Hoogstwaarschijnlijk komen deze bestuursfuncties te-' recht bij Harry Witte (GGS), Bert Krijger (WD) en Bart Krol (CDA). Omdat het College in het nieuwe systeem (dualisme) geen onderdeel meer vormt van de ge meenteraad, vallen er drie plekken open. Die zullen naar verwachting V.l.n.r. de fractie van de nieuwe partij Soest 2002: Tijmen Koele wijn, voorzitter Teun Middelkoop en Gert Nijhoff. Valeska Kleczews ki was afwezig. Foto Bell worden ingenomen door Ingrid Koomen (GGS), Peter Hoebee (WD) en Annet Oostrom (CDA). Het zetduiveltje heeft vorige week toegeslagen in de bericht geving over de gemeenteraads verkiezingen in Soest. In de 'in dividuele scores' van de kandi daten leek Pieter Kuijer (CDA) daardoor slechts één stem te hebben verworven. Zo komen de praatjes in de wereld... In werkelijkheid waren het er 41. Waarvan akte, met excuses. 'Niets is zo mooi als zien...^& Het langdurige afscheidsfeest van de vertrekkende raadsleden was een gezellige houseparty ih een keurige familie van elkaar liefheb bende ooms en tantes, die hun lof tuitingen en vriendelijke gevoe lens de vrije loop lieten. Er was kopermuziek, er stonden 56 bloemstukjes bij hun zetels, er werden drie koninklijke onder scheidingen uitgereikt en de tien afzwaaiers kregen dezelfde kristal len vaas met inscriptie (gemeente wapen) cadeau van de burgerva der. Daar was echt over nagedacht. De politieke tegenstellingen waren verdwenen als nachtvorst voor de lentezon. Alleen Wiebe Meilof (ChristenUnie/SGP) hief nog één keer zijn wijsvingertje in den hoo- ge om zijn stichtelijke boodschap te verkondigen. Hij striemde zijn gehoor met 'jullie moeten de moed hebben om weer werkelijk te besturen' en geselde zijn politie ke broeders en zusters met 'het paarse ideaal van de machteloos heid'. Verrassend waren de kruikjes met kruidige likeur, die Pierre Stori mans (CDA) uitdeelde, ook aan de pers die op één journalist na niet aanwezig was. Dit 'Soester- bergse Opvliegertje' is een authen tiek bittertje op basis van kaneel, amandelen en kruiden, bereid in één der laatste kleinschalige distil leerderijen van Nederland. Een aardige geste, in schrille tegenstel ling met de kinderlijke BOB- speldjes van de politieman Reinier Bordewijk (WD), die een lans brak voor het bestuurlijke gebruik van appelsap en groene spa. Burgemeester Janssen deed het keurig. Zelfs de hamerslag stond vermeld in zijn draaiboek met toe spraakjes: humorvol (de roeima- chine van Piet Blommers) en met een consequente mengeling van tutoyeren en utoyeren. Vandaag is hij precies twee jaar burgemeester van Soest. Attent was ook het gebaar van Wil Stekelenburg (PvdA), die 350 euro doneerde voor het mondelin ge archief van de Historische Ver eniging. Als koningin van Soester berg deelde ze tevens drie ambte lijke onderscheidingen uit in de Orde van de Rode Willekeur aan de ridders Booy, Huliegie en Moons. Humor tekent ook fractievoorzit ter Henk Koning van het CDA, die het gebrek aan reislust hekelde van Gerrit Gerritse, tot hilariteit van de talrijke aanwezigen. In te genstelling met de scharrige eend jes en de droomvanger van de WD-nestor van de raad, die over onze hoofden heen sprak. Twee dagen later was het weer raak. Een uitverkochte raadzaal was getuige van de plechtige in stallatie van de nieuwe Gemeente raad. Dertien volksvertegenwoor digers legden de belofte af en veer tien raadsleden beklonken hun uitverkiezing met 'zo waarlijk hel- pe mij God Almachtig'. Deze ver houding houdt de gezworenen aardig in evenwicht, al merk je er de komende vier jaar niet zoveel van. Het GroenLinkse raadslid Hü- seyin Önal (35) legde de gelofte af. Deze socialist en student micro biologie behaalde heel knap in de Turkse gemeenschap 354 voor keurstemmen binnen. Hij is ale- viet en wat dat is kunt u zien in de Encarta-encyclopedie op cd-rom. Na deze plechtigheid was het de beurt aan de 14 fractieassistenten, het afvalputje voor politieke bolle tjesslikkers (je mag mensen nooit met afval vergelijken). Binnen een halfuur konden de feestgangers zich opnieuw storten op de hapjes en drankjes, de stoffelijke symbo len van het dualisme. Bel snel 035-6014152 voor meer informatie. SOEST Eigen technische dienst met 24-uur service. Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35a Tel. 035 - 602 93 60

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 3