i Prijs p Hondc vvc HEEFT U EEN VRAAG AAN DE GEMEENTE SOES O WOENSDAG 20 MAART 2002 SOESTER COURANT PAGINA 4 WOENSDAG woensdag 20 maart 2002 CLIËNTENRAAD Niemand Eeuwfeest i Uitgave gemeente Soest Afdeling Communicatie Raadhuisplein I 3762 AV Soest Telefoon: (035) 609 34 55 E-mail: postbus2000@soest.nl Zie ook: www.soest.nl De installatie van de nieuwe wethouders vindt plaats tijdens een openbare raadsvergadering op dinsdagavond 26 maart om half acht in het gemeentehuis. ledereen is van harte welkom. BOUWZAKEN/VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn de volgende meldingen te accepte ren en vergunningen te verlenen met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften: 1*. het plaatsen van een tuinhuisje, Apollo 182; (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimte lijke Ordening) 2. het aanbouwen van een erker (voorgevel), Bosstraat 62; (artikel 17 lid b. voorschriften be stemmingsplan Hees 1998) 3. het aanbouwen van een erker (linker zijgevel), Den Blieklaan 21 (artikel 17 lid b. voorschriften bestemmingsplan Hees 1998) 4. het plaatsen van een tuinhuisje, Ereprijsstraat 31 (artikel 23 lid 2 voorschriften bestemmingsplan Smitsveen) 5. het verbouwen/uitbreiden van een woonhuis, Hartmanlaan 18; (artikel 8 lid 6.a. voorschriften bestemmingsplan Soest-Zuid 1995) 6. het verbouwen/uitbreiden van een woonhuis, Hildebrandlaan 19; (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening) 7. het verbouwen/uitbreiden van de entree van een woonhuis, Hommel 6; (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening) 8*. het verbouwen/uitbreiden van een woonhuis, Kampweg 66; (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening) 9. het plaatsen van een reclamezuil, Koningsweg 15. (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening) Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een termijn van vier weken, derhalve van donderdag 21 maart tot en met woensdag 17 april 2002 eventuele zienswijzen schrifte lijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze bouwplannen betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, dagelijks van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur, in het gemeentehuis, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouwzaken), Raadhuisplein 1ter inzage. De met een gemerkte bouwplannen liggen tevens ter inzage in de Dependance Publiekszaken, Dorpsplein 17 te Soesterberg, geopend donderdag van 9.30 - 12.30 uur. DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN ZIJN INGEDIEND OP DE AANGEGEVEN DATUM BOUWPLAATS NR REGNR BETREFT ONTVANGEN 1 e Heezerlaantje 51 020162 Anna Paulownalaan 2 Apollo 131 Bosstraat 137 Fazantpad 8 Gustaaf Gelderhof 18 020157 020154 010007 020024 020146 020149 010766 020150 020019 020163 Hazepad 150 Heideweg 58 Honingbij 48 Kastanjelaan 11 a Nieuweweg 55 Spinet 58 020155 Stemerdingweg 11-13 020067 Thorbeckestraat 6 020158 Valeriaanstraat 175 020143 De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouw zaken), geopend elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20,00 uur. DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGE BOUWPLAATS NR REGNR Amersfoortsestraat 84a 010792 Amnestylaan 74 020120 Apollo 140 010648 Apollo 142 010647 Beek en Daalselaan 11-19 010330 Biltseweg 35a 020047 Binnenhof 8 020099 Den Blieklaan 66 020101 Draailier 57 010729 Eigendomweg 10 020064 Ereprijsstraat 94 010780 Felix Orttlaantje 8 020102 Goudwesp 11 020134 Oostergracht 2-4 010797 Park Vredehof 9 010126 Parklaan 98 010649 Postweg 55a 010695 Stadhouderslaan 19b 010754 Turfstreek 181 020030 Van Straelenlaan 15 010750 Veldm. Montgomeryweg 49 010583 BETREFT VERZONDEN 8-3-2002 6-3-2002 4-3-2002 4-3-2002 5-3-2002 12 maart 2002 Het wijzigen van huisnummer 't Zwarte Wegje 2 in 2c Het toekennen van de huisnummers 2, 2a en 2b aan drie nieuw te bouwen woningen Akkoord met de voorgestelde huisnummering. Vergunningaanvrage motorcrossactiviteiten Geen medewerking verlenen. St. Brede Bibliotheek Soest: fusie 1 maart 2002 Ter kennisname; ter inzage leggen voor de commissie financiën c.a. Instemmen met het voorstel voor financiering van de kunstendagen voor 2003 en 2004 in het kader van het provinciale Actieprogramma Cultuurbereik 2001-2004 Akkoord gaan met het voorstel voor subsidiering van de kunstendagen voor 2003 en 2004 als aanvulling op het provinciale deel in het kader van de provinciale Actieprogramma Cultuurbereik 2001-2004. Conse quenties verwerken via voorjaarsnota. Budgetcontract Voor en Vroegschoolse Educatie Akkoord gaan met het budgetcontract WE 2002 en deze ter ondertekening voorleggen aan de Stichting Onderwijsvoorrang Eemland. Verzoek tot rijden over trottoirs Meidoornweg Geen officiële ontheffing verlenen tot het rijden met auto's over het trottoir. Bezwaarschrift A.E. van den Heuvel tegen afwijzing vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO voor de herbouw van de oppervlakte van de bestaande bijgebouwen (176 vierkante meter) bij de woning Veenzoom 2 te Soest 7. De heer A.E. van den Heuvel ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaren. 2. De bezwaren van de heer A.E. van den Heuvel ongegrond te verklaren. 3. Het besluit tot afwijzing van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zoals neergelegd in de brief d.d. 21 november 2001, kenmerk P&B/2001/12597, voor de herbouw van de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen bij de woning aan de Veenzoom 2 te Soest in heroverweging in stand laten 4. Het besluit zoals verwoord in de brief onder punt 3 is genoemd, inhoudende dat er voor het perceel aan de Veenzoom 2 met toepassing van een vrijstellingsprocedure (artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) voor in totaal maximaal 64 vierkante meter aan bijgebouwen vrijstelling wordt verleend, in heroverweging in stand laten. Voorstel wethouder RVO inzake het ingediende bezwaarschrift van de heren M.A. van der Velden en P.J.G. van der Velden van 14 december 2001 tegen de op 5 november 2001 verleende bouwvergunning voor het uit breiden van het woonhuis op de Mercury 214 in Soesterberg (registratienummer 010570) 7. De bezwaren van de heren M.A. van der Velden en P.J.G. van der Velden ongegrond verklaren. 2. In heroverweging het besluit tot verlenen bouwvergunning in stand houden. 3. De heren M.A. van der Velden en PJ.G. van der Velden berichten. 4. De familie Buiting (vergunninghouder) berichten dat bezwaren ongegrond verklaard zijn. Kapvergunningaanvraag Plasweg 2a te Soest Kapvergunning verlenen voor de dennen aangegeven op bijgaande tekening met de letters a,b,d en g. Kapvergunning weigeren voor de dennen aangegeven met letters c,e en f. Kermis Soesterberg 2002 Conform concept de benodigde vergunning en ontheffing verlenen ten behoeve van de kermis in Soesterberg (27 april - 5 mei 2002). Bezwaarschrift omwonenden Zwarte Wegje en Kampweg tegen verleende bouwvergunning dubbele woning met inpandige garages aan het Zwarte Wegje (regnr. 10239) te Soesterberg 7. De bezwaarden die op de handtekeningenlijst van 31 augustus 2001 staan vermeld ontvankelijk te verklaren. 2. De bezwaren zoals weergegeven in de brieven van 17 december 2001 en 30 oktober 200 J onge grond te verklaren. 3. De reactie van de welstandscommissie d.d. 22 februari 2002 over onderhavig plan te onderschrijven. 4. Het besluit d.d. 21 november 2001 om bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een dubbele woning aan het Zwartje Wegje, met registratienummer 10239, in heroverweging in stand te laten 5. De bezwaren die gericht zijn tegen de inrit, voor zover deze niet zien op het bouwkundige aspect, aan te houden totdat het besluit om de inritvergunning te verlenen is gepubliceerd en de bezwaren ter mijn daartegen is gesloten. Voorstel tot het verlenen van een vergunning aan kinderdagverblijf Duinpaleis Vergunning verlenen. Melding nr. 020085 blokhut Moerbessenberg 28 Familie Keja mededelen dat geen vrijstelling verleend wordt en dat de blokhut niet mag worden gebouwd. gewijzigd uitvoeren van een te bouwen woonhuis (wijz. 8-3-2002 verl. verg. nr. 010041) bouwen van een blokhut 8-3-2002 uitbreiden van een woonhuis 6-3-2002 bouwen van een kleedaccommodatie 7-3-2002 uitbreiden van een woonhuis 5-3-2002 uitbreiden van een keuken 4-3-2002 bouwen van een serre 5-3-2002 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis 5-3-2002 bouwen van twee dakkapellen 5-3-2002 verbouwen/uitbreiden van woonhuis 6-3-2002 gewijzigd uitvoeren van een te bouwen dubbel woonhuis 8-3-2002 (wijz. verl. verg. nr. 010067) uitbreiden van een woonhuis en het plaatsen van een 7-3-2002 Perceel: dakkapel (voorgeveldakvlak) veranderen van een bedrijfsgebouw 8-3-2002 plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en achtergeveldakvlak) 8-3-2002 vernieuwen/veranderen van schuur 4-3-2002 AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN Periode 8 maart 2002 tot en met 14 maart 2002 De volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ont vangen: plaatsen van een opslagdepot uitbreiden van een berging uitbreiden van een woonhuis en vergroten dakkapel uitbreiden van een woonhuis uitbreiden van een supermarkt (incl. magazijn en par keerkelder) aan de Burg. Grothestraat 2 en het bouwen van 5 appartementen verbouwen/uitbreiden van een tankstation 4-3-2002 bouwen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak 6-3-2002 aanleggen van privé-zwembad 6-3-2002 aanbouwen van een erker (voorgevel). 6-3-2002 bouwen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 7-3-2002 bouwen van een schuur 6-3-2002 bouwen van een berging (wijz. verl. verg. nr. 10745) 6-3-2002 uitbreiden van een berging 7-3-2002 bouwen van een bedrijfsgebouw (wijz. verl. vergunning 4-3-2002 nr. 10395) bouwen van een landhuis 6-3-2002 vernieuwen/veranderen van eèn woonhuis 6-3-2002 bouwen van een verdiepingsvloer 8-3-2002 verbouwen en uitbreiden van een woonhuis '4-3-2002 vergroten van een dakkapel op het achtergeveldakvlak 6-3-2002 verbouwen en uitbreiden van een bijgebouw 4-3-2002 uitbreiden van een woonhuis en bouwen garage 4-3-2002 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift in dienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet BINNEN 6 WEKEN na de VER- ZENDDATUM worden ingediend. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouw zaken), geopend elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. I x - Pr. Bernhardlaan 54-2 coniferen en 1 berk - Laanstraat 50 - 1 berk - Nieuweweg 30a - 1 krulwilg - Nachtegaalweg 18-1 berk - Kampweg 70-4 dennen - W. Pyrmontlaan 71-1 conifeer - Molenweg 75a - 1 berk - Schoutenkampweg 12-5 coniferen en 1 den - Van Hamelstraat 47-2 naaldbomen - Wieksloterweg wz 17 - 1 boom Diegenen die menen in hun belangen te worden ge schaad door een eventuele vergunning kunnen dit mon deling of schriftelijk binnen 4 weken na deze bekendma king kenbaar maken bij de afdeling Groen en Milieu van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, telefoonnummer 035^093643. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 8 maart 2002 tot en met 14 maart 2002 Datum verzending 15 maart 2002 - Oude Utrechtseweg 47 - 1 spar en 1 boom - P.C. Hooftlaan 48 - 1 ceder - Soesterengweg 15a - 1 boom - Chr. Huygenslaan 82 - 1 conifeer - Van Hamelstraat 14-1 conifeer - Vredehofstraat 16-1 kersenboom - Van Straelenlaan 3-4 coniferen - Dorresteinweg 52 - 1 boom -» Sparrenlaan 11-2 douglas - Beatrixlaan 35 - 1 berk - Heideweg 9 - 1 boom - Kerkpad nz 19 - 1 boom - Irenelaan 11-1 ceder - Hommel 62-3 coniferen en 1 berk Aan de gemeente Soest verleende kapvergunningen: - Tussen Veenbesstraat en Koningsweg achter open hof - 1 wilg - Stadhouderslaan 122,- 1 es Gemotiveerde bezwaren tegen het genomen besluit kunnen binnen 6 weken na verzending van het be sluit schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. r Stel deze vraag hier: ONTHEFFING ALGEMENE PLAATSELIJKE VEROR. DENING GEMEENTE SOEST 2000 Burgemeester en wethouders maken bekend dat aan Sportorganisatie Soest ontheffing is verleend van artikel 4.1.5. van de Algemene Plaatselijke Verorde ning voor het houden van een aantal voetbaltoer nooien en het daarbij gebruik maken van een ge luidsinstallatie op de volgende data: 17 en 18 april 2002 van 13.30 uur tot 20.30 uur; 29 april 2002 t/m 2 mei 2002 van 9.00 uur tot 18.00 uur (op 30 april tot 21.00 uur); 11 mei 2002 van 10.00 uur tot 16.30 uur; 12 mei 2002 van 10.00 uur tot 16.00 uur; 19 mei 2002 van 12.00 uur tot 16.00 uur; 25 en 26 mei 2002 van 10.00 uur tot 16.00 uur; 1 juni 2002 van 10.00 uur tot 16.00 uur. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na be kendmaking (14 maart 2002) van dit besluit een be zwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou ders van Soest. Tevens kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT Burgemeester en wethouders maken bekend dat in het kader van het Besluit horeca,-sport en recreatie inrichtingen milieubeheer voor: - Café 't Puntje, Koninginnelaan 123a te Soest op 30 maart 2002 van 21.30 uur tot 01.00 uur vrijstelling zal gelden van de geluid- en trillingsvoor schriften van genoemd besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na be kendmaking van dit besluit (14 maart 2002) een be zwaarschrift indienen bij de burgemeester van Soest. Tevens kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. MELDING Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieu beheer hebben ontvangen Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer: - R. Westerveld (Grote Melmweg 10). Tegen de melding kan geen bezwaar worden inge diend. Genoemde instelling zal aan de algemene voorschriften gesteld bij de desbetreffende algeme ne maatregel van bestuur voldoen. Naam: Adres: Postcode en adres: Per omgaande sturen naar: Gemeente Soest Communicatie Antwoordnummer 120 3760 VB Soest (postzegel is niet nodig) Bij vijf van de acht partijen hadden ze aantal zetels ingevuh mee waren ze de b< spellers van de uitsl; gemeenteraadsverkh Soest. Een VVV-bon de van 25 euro en een men was hun belonin De winnaars zijn Richt Bospoort (hij was d avond afwezig en staat foto), de dames J. de Soest heeft er weer een jarige bij. Mevrouw Scheuermann-Schultz viei week woensdag haar eeu kreeg onder anderen bur Koos Janssen en diens vro koffie in haar woning aan CLIËNTENRAAD CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDI CAPTEN SOEST De Cliëntenraad Chronisch zieken en Gehandicapten Soest vergadert donderdag 28 maart om 14.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest. De agenda is als volgt: 1Opening en vaststellen agenda. 2. Verslag van de vergadering van 27 februari 2002. 3. Ingekomen/uitgaande stukken. 4. Mededelingen. 5. Cliëntenparticipatie vervolg 6. Voorstel Nieuw verstrekkingenboek WVG 7. Wen/en nieuwe leden 8. Vermelding gemeentegids 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Belangstellenden zijn van harte welkom deze verga dering bij te wonen.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 4