STOFZUIGER INRUIL ACTIE ife-tH CU SCHOEMAKER Soester auteur Dick de Vree schreef vierde 'moordboek' Nog maar 2Vi week... 7 CULTUUR T Expo Frieda van Voorst in Anna Paulownahuis Succesvol optreden van Byzantijns Kleinkoor SCHOEMAKER U6K0CK fcwart Barnes ul in Bluesnight '\mélie Poulain' Reconstructies in 'Moord op recept' Don Bosco zoekt dringend drie leidinggevenden Concert Soester Kinderkoor: Telescopen SCHRAVEMADE B.V. VsIereldWnkel \££W (joeoeZAU Klankschalen Brede Bieb Inloopmiddag Burg. Grothestraat 9, 3761 CJ Soest, telefoon: 035-60 10 244 ENSDAG 27 MAART 2002 SOESTER COURANT t van 28 maart t/m 1 april uit verschillende top snel eens naar onze il<® HYunDni KEN, LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE Kihoffstraat 46, lel. 601 95 77 iaterdag 30 maart »rde band van dit jaar is een bekende; de Stcwart Barnes De uit het Engelse York af- Itigc Barnes speelde als tiener [blues- en rockbands. Via de ek kwam hij in aanraking met [Perkins die hem een gitaar ttkt. Later vormde Stewart zijn l band 'White Rose', jarenlang keking band op het bekende folcy-festival. Stewart toerde djn band door heel Europa en £te o.a. met Jcrry Lee Lewis en J Perkins. Als studiomuzikant rte hij mee aan de Slim With- Jelpee die goud behaalde. Ste- j'Barnes staat dan bekend als van de snelste gitaristen van jpa. Stewart speelt al jaren met yastc groep muzikanten, waar- Swingin' Floyd Avonts. talentvolle pianist mag ge- vorden als één van de meest Sjenteerde Boogie Woogie pia- |n van de lage landen. Om de Ie balans te krijgen moet er stevig swingende ritmesectie aan en daar zorgen Ivo Opde- (drums) en Charly D'Haens b) voor. Allen hebben een bre- Smuzikale achtergrond. Dit kt dat zij een gevarieerd reper- spclen. Zelf omschrijven de pn hun muziek als een menge- van blues, country, rock en roll Dogic. Zij spelen zowel covers Êgen nummers. Inspiratiebron van de band zijn: Danny Ga- \mos Garrett, Barefoot Jerry &e Dixie Drcgs. Stewart Barnes heeft een perfecte feeling om het ijffiiick er bij te betrekken, en |^Kt er telkens weer in de mees- èzockers van begin tot eind te 'ang: 22:00 uur. Entree i,00. Voorverkoop: zaterdag laart 15:00-16:00 uur. MlMELDEN: EL. 035-6014152 wart Barnes S matras de ighouding "4 piMJ /G|her schuimkern 'ft.Rietzangerstraat Hamersveldseweg 22 Weedestraat I4l ^eenenweg f 51-i53 Mv./l3_Gl 'Oeie artiVelen verkopen wij J Motlile» rij ondanks zorgvuldig P'CB^ Ie wel rijn oilverkodil, don vroge» hiervoor begrip. De verpakking von de afgebeelde 'en kanoën afwijken, tel- en drukfouten lij Maandag 1 april dromerige, wat naïeve Amélie Póülain (Audrey Tautou) woont in het hart van Parijs. Ze heeft een itje in een café als serveerster, r leven is, na een ongelukkige [d, best in orde. Het enige dat aar geluk knaagt, is dat ze teetje eenzaam is, want ze is torlijk verlegen. Op een dag jekt Amélie bij toeval in haar irtemcnt een stokoude, stoffi- jbos die gevuld is met allemaal Jttcn uit iemands jeugd. Ze be- Jdeze in het geheim terug te irgen bij de rechthebbende ei- iar. HHvcrandcrt haar leven voor- j. Ze ontdekt dat als zij iets doet voor de wereld, de we- f3p iets goeds doet voor haar. Ze overtuigt een vriendin te breken t^Rhaar problematische vriend en |löM>pelt hem aan een ander. Ze stuurt de favoriete tuinkabouter ^Hhaar vader op wereldreis, om papa te prikkelen óók eens erop mftjge trekken. Bij een boze buur man sluipt Amélie het huis binnen ^^ffiïrwissclt ze de tube tandpasta metleen middel tegen zweetvoe- ten.lHet kan niet uitblijven dat de opgebloeide Amélie eindelijk ook haat grote liefde ontmoet: Nino (Mathicu Kassovitz). Klein pro bleem is dat Nino niet in de gaten heeft hoe smoorverliefd Amélie is. Verlègen als ze nog steeds is, moet Amélie hemel en aarde bewegen om bij Nino in de kijker te komen. 'Amélie' (oorspronkelijk: 'Le fa- buleux destin d'Amélie Poulain') wer^I geregisseerd door Jean-Pier- re Jeunet. Hij maakte een intens, romantisch sprookje, gestoken in eenl eigenzinnig, fantasievol en speels jasje. De film brak alle re cords in Frankrijk en is momenteel wereldwijd een enorm succes. In middels is de film al gedoodverfd winnaar van de Oscar voor de bes te niet-Engelstalige film in 2002. (Frankrijk 2001, 120 min.) Aanvang: 20:30 uur. Entree 5,00; CJP/65+: 3,50. Rcser- ;n: maandag t/m vrijdag 9:00- )0 uur, S86019577. Scène uit 'Amélie 'els te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant PAGINA 13 Na 'Doodsoorzaak: Moord?' (twee delen) en 'Fatale vrou wen' is onlangs het vierde 'moordboek' verschenen van de Soester auteur Dick de Vree. Het heet 'Moord op recept' en bevat een aantal reconstructies van moorden die zijn gepleegd door artsen, onder wie de des tijds bekende Berkelse arts 'dokter O.'. 'Ik heb zo'n 450 dossiers op de plank liggen; dat is stof voor zeker nog wel vijfentwintig boeken,' al dus De Vree (79), die altijd gefas cineerd is geweest door het feno meen moord en daaraan een flink deel van zijn leven heeft gewijd. Dat begon al toen hij kort na de oorlog in dienst trad van de poli tie (in Tilburg) en als inspecteur bij de recherche letterlijk te maken kreeg met 'moord en doodslag', zoals dat heet. 'Ik was altijd bijzon der geïnteresseerd in de achter grond van de moordenaars: waar kwamen ze vandaan, wat voor op voeding hadden ze gehad, welke omstandigheden in hun jeugd leid den later tot het plegen van een misdrijf, wat was hun motief...? Ik begon toen al materiaal te verza melen en daar ben ik mee doorge gaan tot op de dag van vandaag.' Min of meer bij toeval kwam hij na de bevrijding bij de politie terecht. 'Mijn vader was officier in het le ger en had kennissen bij de politic. Hij kwam met het idee. Het leek mij ook wel interessant.- Ik was twintig en wist toch niet goed wat ik moest gaan doen. Ik wilde in elk geval geen kantoorbaan. Ik werd aangesteld bij de recherche-admi nistratie en kon in de tussentijd m'n inspecteursdiploma halen.' Daarvoor was hij trouwens ook nog een paar jaar op het semina rie geweest. Ellende Bij de Tilburgsc politie trok zijn stem al de aandacht, reden waar om hij door de commissaris werd ingezet om, gezeten in een politie auto voorzien van geluidsappara tuur, de verkeersdeelnemers met luider stemme op hun fouten te wijzen. 'De mensen schrokken zich te pletter!' Na tien jaar bij de po litie had hij genoeg van alle 'ellen de' waarmee hij werd geconfron teerd. 'Ik ging er op den duur zeer onder gebukt; de zelfkant van de Op 30 maart, de Nationale Scou- tingdag, gaat de scoutinggroep Don Bosco op zoek naar nieuwe leiding voor de diverse leeftijds groepen. Op de Heideweg zijn er de hele dag activiteiten met de kin deren, waar geïnteresseerden kun nen zien wat leidinggeven inhoudt. In winkelcentrum Socst-Zuid staat een infostand waar een aantal le den van de leiding uitleg geeft over het leidinggeven. Leidinggeven bij een scouting groep is vrijwilligerswerk, waarbij enthousiasme, flexibiliteit en ver antwoordelijkheidsgevoel bij nodig is. Scoutinggroep Don Bosco heeft drie vrijwilligervacatures voor lei ding, maar jonge nieuwe leden en andere enthousiaste mensen kun nen ook een plekje krijgen. Voor meer informatie: ikwillcidin gworöcn@donboscosocst. nl of: Arjan Wayenberg, 88 030 2870862. kringloopcentrum SPULLENHULP De Schans 20 3764 AX Soest Tel. (035) 601 87 30 E-mail: spullenhulp@spullenhulp.nl Alle bruikbare kleding, textiel en schoenen kunnen naar Spullenhulp gebracht worden. Aflcvertijdcn: dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur. Zie ook: www.spullcnhulp.nl samenleving biedt immers zelden iets opgewekts.' Toch bleef zijn belangstelling voor moord volop bestaan. 'Die zelfkant komt in mijn boeken natuurlijk wel terug, maar op veilige afstand...' Achteraf acht hij zichzelf niet bepaald geschikt voor het politievak, maar spijt heeft hij er nooit van gehad. 'Het heeft me in elk geval gevoel voor discipline bijgebracht. Op tijd ko men, aan afspraken houden - dat heb ik daar wel van overgehou den.' Na zijn politieloopbaan volgde al snel de overstap naar de reporta ge-afdeling van de KRO-radio, waar hij met zijn sonore stem niet weinig bijdroeg aan de 'herken ning' van de katholieke omroep. In die periode deed hij ook veej 'roomse dingen', zoals hij het om schrijft. Zo volgde hij voor de KRO bijvoorbeeld het Vaticaans Concilie. 'Ik heb twee pausen meegekozen en er drie begraven,' lacht hij. Na enige jaren werd hij chef van de afdeling Gesproken Woord, in welke functie hij vooral veel moest vergaderen. 'Ik heb daar een ontzettende hekel aan en na een jaar of negen was ik het ook spuugzat.' Tot zijn vreugde mocht hij van KRO-voorzitter Schmitz gaan doen wat hij graag wilde: een pro gramma maken over politie en jus titie. 'Dat was nog nooit vertoond op de Nederlandse radio!' In totaal maakte hij 279 misdaadrecon structies voor het programma 'Geen verboden toegang', later 'Moord: fictie en realiteit' geheten. In dat programma besprak Rinus Ferdinandussc de laatst verschenen detectives. Dick de Vree heeft zelf ondanks de enorme hoeveelheid materiaal waaruit hij zou kunnen putten, nooit een detective ge schreven. 'Daarvoor heb je vooral je fantasie nodig; dit is veel moei lijker...' Dokter O. Zijn nieuwste boek - 'Moord op recept: reconstructies van moor den gepleegd door artsen' - bevat zeven gedetailleerd beschreven moordzaken uit binnen- en buiten land. Daaronder die van de huis arts Harold Frederick Shipman, Dick de Vree beschikt, naast zijn eigen pennenvruchten, overeen im posante "moordbibliotheek'. Foto: Herman van Dam. die tenminste 300 patiënten om bracht; van de zachtmoedige Haw- ley Harvey Crippen, die zijn vrouw vermoordde; van de Franse huis arts Petiot, die joodse landgenoten doodde nadat hij hun vlucht naar het buitenland had 'geregeld'; en ook van de Berkelse arts John Opdam ('dokter O.), die niet al leen zijn vrouw maar later ook een medegevangene vergiftigde. De Vree volgde het proces tegen dok ter O. destijds op de voet en kon voor zijn boek dus putten uit eigen aantekeningen. Er zijn nog wel meer moordzaken waarbij Neder landse artsen betrokken waren, maar daarvan zijn niet zo veel ge gevens beschikbaar. 'Maar dokter O. is wel een schoolvoorbeeld; hij is de enige Nederlander ooit die tot tweemaal levenslang veroor deeld werd.' Zorgvuldig Dick de Vree is een schrijver die zeer zorgvuldig met zijn bronnen omgaat. Hij heeft als oud-radio- en televisiejournalist wel een zekere bewondering voor een 'collega' als Peter R. de Vries. 'Die man heeft een arsenaal aan relaties. Hij is nu bekend en heeft zijn onderwerpen voor het oprapen. Maar hij pakt soms een beetje te veel uit over zichzelf; dat zou mijn stijl niet zijn.' Dick de Vree gaat nooit over één nacht ijs. Naast zijn schrijversar- beid vindt hij trouwens ook nog tijd voor andere hobby's, zoals edelsmeden, houtbewerking en natuurfotografie, bij voorkeur vo gels, waarvan in zijn huis aan de Nieuwstraat de uiterst fraaie resul taten te bewonderen zijn. Voor een boek trekt hij doorgaans een jaar of twee uit. En hij is intussen al weer druk bezig met het schiften en ordenen van het materiaal voor zijn vijfde boek, dat waarschijnlijk over seriemoordenaars zal gaan. 'Moord op recept' telt 208 bladzij den. Het is uitgegeven bij Ad. Donker te Rotterdam en voor 17,00 verkrijgbaar in de boek handel. Nog t/m 14 april exposeert de schilderes Frieda van Voorst een twintigtal werken in Gale rie het Anna Paulownahuis. Frieda van Voorst (1949) stu deerde af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en woont en werkt sinds 1988 in Italië. De kunstenares is in haar beeldtaal veelvormig, zij plaatst figuratieve elementen in abstracte composi ties. In haar werk verwerkt zij graag oude foto's en flarden tekst. Cijfers en jaartallen zijn schijnbaar lukraak opgenomen. Ook de titel van het werk vindt zijn plaats. Bij zoveel fantasie en variatie in mate riaalgebruik duidt de kunstenares haar techniek terecht als gemengd aan. In haar schilderijen nemen vrou wen veelal de centrale plaats in. 'Vrouwen boeien mij als schilder kundig onderwerp meer dan man nen. Vrouwen hebben een geheim, iets mythisch. Een man probeert raadselen te ontrafelen, een vrouw roept ze op.' De vrouwen van Frie da hebben het zachte geweld van een oplichtende blik. 'Eenmaal oezig wii ik snei werken en geei zonder details te schilderen gestal te aan mijn werk. Ik schilder bij voorkeur op groot formaat, zodat ik mij letterlijk en figuurlijk kan uitleven.' De expositie is te zien in het Anna Paulownahuis, galerie en beelden tuin, Burg. Grothestraat 51, t/m zondag 14 april. Open do. t/m zo. 13:00-17:00 uur, ook op tweede paasdag. Nog maar 2V2 week en dan barst het spektakel los: op za terdag 13 april geeft het Soes ter Kinderkoor zijn jaarlijks concert, samen met Custers Co (voorheen Circus Custers). Dat gebeurt in het Griftland College. Voor de pauze zullen de kinderen van het Soester Kinderkoor zich uit volle borst laten horen en na de pauze treedt Custers o«. ao op ma een wervelende kindermuziek- show. Het belooft een avond te worden die de kinderen van Soest en omgeving niet mogen missen. Het concert begint om 19:00 uur. De zaal is open vanaf 18:30 uur. Er zijn nog toegangskaarten te be stellen bij Monique van den Hoek, 820346-350442, en Joke Lense- link, 82035-6016497. Wacht niet te lang, want op is op en vol is vol! Logo-jacht/prijzen-jacht Waarom geldprijzen en geen arti kelen of reisjes e.d., zult u zich af vragen. 't Is een leuk spaarvarken- tje voor de vakantietijd. Of je nu weggaat of thuisblijft, een extraa tje is altijd welkom. Stel: je wint een magnetron... en je hebt er net een gekocht. Of: wat moet je met 2 videorecorders? Of je wint een ballonvaart en je hebt hoogte vrees? Een midweekje en je hebt geen tijd om weg te gaan? Nee, muntjes kun je besteden zo als 'en wanneer je zelf wilt. En dan die-voor-velen-lastige- slagzin. Een slagzin moet! Dat is een verordening van dc wet op de kansspelen. Een actie, waarbij prijzen worden uitgereikt, moet een individuele prestatie zijn. Re gels! Persoonlijk vind ik: alle 144 logo's goed - en dat was vorig jaar bij 65% van de inzenders al een enor me prestatie! Houd goede moed! U heeft tot en met 6 april 2002 de tijd om dit varkentje te wassen! Olga Goezinnen-Slagter Kerkstraat 3-5 3764 CR Soest Tel.: 035-6030303 Fax: 035-6029995 Op zaterdag 23 maart gaf het Soester Byzantijns Kleinkoor onder leiding van dirigent Frans Wertwijn een klein con cert met o.a. Russische vesper- gezangen in zaal Mamuchet van Kasteel Groeneveld. Dat gebeurde in het kader van de Kamermuziekdag voor Ama teurs onder auspiciën van de Stichting Baarnse Muziek- kring. Het publiek was muisstil en rea geerde enthousiast op het gebode- ne. Volgens enkele Russische men sen onder het publiek waren de kerkslavische teksten prima ver staanbaar en dat is een groot com pliment voor een Nederlands koor. Het ensemble kan terugkijken op een geslaagd optreden. Overigens was dit de laatste keer, dat het SBK met 'gast-tenoren' werkte, want vanaf 1 maart mag het ne genkoppige kleinkoor zich verheu gen in twee vaste tenoren. Het koor heeft nog een drukke periode voor de boeg, waarin veel wordt gevraagd van dirigent en zangers. Zondag 21 april treedt het koor om 15:00 uur op in het NPB- kerkje aan de Rcmbrandtlaan te Soest, zondag 12 mei zingt men in een Hoogmis te Mijdrecht, zater dag 25 mei verzorgt het koor een Russische Vesperdienst in de Ma- riakerk te Soest en tenslotte op 1 juni nog een concert te Mon- nickendam. Het ensemble zoekt nog een hoge sopraan en een ster ke, stemvaste bas-bariton. Nadere informatie wordt graag ge geven onder 88 6021598 of e-mail: wcrtwijn@xs4all.nl Stichting Jkf De Soester Kring Secretariaat: ■Sotv Krommeweg 5 Tel. 035-6014403 De telescoop is een Nederlandse ontdekking. De eerste kwam in 1608 in Middelburg gereed. Sinds dien kwamen er steeds betere te lescopen en kon men steeds verder in het heelal kijken, zeker toen ook nog eens allerlei hulpmiddelen zo als fototoestellen, spectroscopie en CCD-techniekcn beschikbaar wer den. Peter Louwman uit Wassenaar geeft woensdag 3 april een lezing over telescopen van weleer, de ontdekkingsmachines der astrono mie. Aan de hand van dia's toont Louwman enkele van de historisch meest belangrijke en succesvolle instrumenten. Hij doet dat bij de Soester Kring in de zaal van de NPB-kerk aan de Rembrandtlaan, ingang Pieter de Hooghlaan. De aanvang is 10:'Ó0 uur; de entree bedraagt 2,30. tandtechnisch laboratorium Voor al uw reparaties en adviezen. CE gecertificeerd. Torenstraat 13 Soest Telefoon 035 - 602 02 49 Steenhnffstraat 9A, tel. 602 81 32 In het Tibetaanse boeddhisme maakt men intensief gebruik van klank bij de rituelen en meditaties. De (vaak) koperen schalen worden niet alleen als klankschalen, maar ook wel als eetschalen gebruikt. De overlevering wil dat de schalen van zeven metalen gemaakt zijn, voor elk van de oudsher bekende planeten een metaal: goud-zon; zilver-maan; kwik-mercurius; ko- per-venus; ijzer-mars; tin-jupiter en lood-saturnus. Deze metalen hebben elk hun klank en zijn. sa men verantwoordelijk voor de in dringende, zingende klank van de schalen. De Tibetaanse schalen zijn meer mat antracietachtig. De Nc- palese schalen hebben de bekende goudachtige glans. Men kan de schaal laten 'zingen' door met een draaiende beweging een gladde stok langs de rand te wrijven (zo als met een natte vinger langs de rand van een glas.) Te zien en te koop in de Wereld winkel; openingstijden vanaf 1 april: maandag 13:00-17:30 uur; dinsdag t/m vrijdag 09:30-17:30 uur; zaterdag 09:30-17:00 uur; ^6028132. Woensdag 3 april 'Itoek en het ijsbeertje' Itoek reist met zijn vader door het besneeuwde landschap van de noordpool. Ze gaan naar tante Aan, waar Itoek za) blijven wonen. Itoek wil niet, hij wil bij zijn vader blijven. Een ijsberenmoeder zwerft ook in de buurt rond met haar jong. Als het jonge ijsbeertje ge scheiden raakt van zijn moeder, zoekt het vriendschap met de klei ne eskimojongen. 'Itoek en het ijsbeertje' is een spannend verhaal, dat wordt ge speeld in een kleurrijk belicht de cor met levensechte poppen. Spel: Virga Lipman, Jeroen van de Berg /Franky van Dorst en Paul Weij- kamp. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Aanvang: 14.00 uur. Toegang: 4,50/ 7,00 (volwassenen). Kaarten reserveren bij de theater kassa, 886095829, ma t/m vr 10:00-12:30 en 13:30-18:00 uur. Kinderparadijs De Vrije Teugel Vedelaarpad 53, tel. 601 8136 Woensdag 3 april is op het kinder paradijs De Vrije Teugel de weke lijkse inloopmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur, voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Dc kosten zijn 2,50. Ditmaal wordt een groot landen- spel gedaan. Bij elk land kan aan een ander spelletje worden deelge nomen. Voor meer informatie, 82 6018136. extra lage prijzen, inruilvoordeel en bij veel stofzuigers een kruimelzuiger cadeau! Samsung stofzuiger VC6013V Veel stofzuiger voor weinig geld: bij ons kan het! Deze elektronisch regel bare Samsung zuigt met maximaal 1300 Watt en is uitgerust met een 5-voudigeluchtfiltering en een stofzak- vol indicator. Met extra hulpstukken onder de klep, een automatisch oprol snoer en metalen buizen. Samsungprijs: 89,95 Actieprijs: 79, Inruil: 10, AEG stofzuiger Vam5036 Een oerdegelijke AEG met diverse handige accessoires, een automatisch oprolsnoer van 6,2 meter, een sterke 1500 Watt motor met elek tronische zuigkrachtregeling: bent u op zoek naar een nieuwe stofzuiger: NIET VERDER ZOEKEN!!! AEGprijs: 179, Actieprijs: 129,95 Inruil: 30,- GRATIS DVC603 winkelwaarde 15,95 k r OP OP Met rubberen wielen en extra parketborstel! GRATIS DVC603 winkelwaarde 15,95 Philips stofzuiger FC9009 Dit bijzonder fraaie model wordt standaard geleverd met ji een extra parketborstel, ideaal voor het zuigen van gladde// houten vloeren. Voorzien van zachte rubberen wielen, 1700 Watt elektronisch regelbaar motorvermogen, telescoopbuizen en extra lang automatisch oprolsnoer. Philipsprijs: 199, Actieprijs: 169,- Inruil: 20,- Nilfisk stofzuiger GM80 Dit is de originele Nilfisk stofzuiger die al generaties favoriet is! Onverwoestbare kwaliteit, een ruime aluminium ketel met een 9^25 liter stofzak, 1300 Watt motor vermogen, lang snoer, diverse handige hulpstukken enzovoort! ECHT TOPKLASSE!! Dyson stofzuiger DC05PLTB Deze stofzuiger maakt gebruik van een speciale techniek, waardoor stofzakken overbodig zijn en de zuigkracht altijd maximaal is. De Turboborstel verwijdert diep ingelopen vuil en haren van huisdieren uit uw tapijt. Met speciaal HEPA filter tegen aller gieën, bacteriën en huismijt. g Dysonprijs: 499,- Actieprijs: 440,- GRATIS DVC603 winkelwaarde 15,95 Miele stofzuiger S250i Een slanke stofzuiger met krachtige 1400 Watt motor elektronische zuigkrachtre drie zwenkwielen, een rui stofcassette en een luxe met geling me 4 liter zuigmond Nimskprijs: 499,- Actieprijs: 449,- Inruil: 50,- NILFISK^ Lotusgroen Mieleprijs: 199,- Actieprijs: 179, Inruil: 20 GRATIS KB50B winkelwaarde 44,95

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 13