Oude coalitie gaat gewoon door Rondje Soest op Stadhouderslaan En dit zijn de knallers van deze week: m m y m 8.99 0.89 8.49 1.13 2.49 1.89 El u intratuin Amstelland wil 32 huizen op locatie Mavo Soest Oude boerderij Noorderweg weer bewoond door krakers Witte (GGS), Krijger (WD) en Krol (CDA) wethouders "cfflöa4, DE BESTE WINKEL VAN NEDERLAND Alles voor de grotere tuinklussen nu met volop voordeel Sophia van Amersfoort Zomertijd VERKOOPPLANNEN WOENSDAG 27 MAART 2002 80e JAARGANG NO. 31 DEZE WEEK k,-. TTaLfiMK Informatieavond woensdag 3 april Na afwijzen van bouw dubbel woonhuis 20% korting op alle badkamerkranen 'U HET GROENE WARENHUIS tijdens de Werk x in Uitvoering Tuin. Dus kom langs! ook voor de échte grote maten! UW WONING VERKOPEN? BEL UW MAKELAAR: 035 - 601 13 04 Smit-Hol Molenbeek OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Malse Biefstuk handappelen Hertog Jan Bier Roomham Palingfilet gerookt Paasstol VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest ppiwi OPEL^ SOESTER KALENDER A. van der Lee cm EVEN EEN ANDER LEVEN Leer zeilen in het zonnige Griekenland T 5^, Vertrekpunt BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPAr 035 - 603 27 37 SOESTE COURANT Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel 3 Buurt: geen trek in hangplek. Ook wethouders onderscheiden. TOSS-manifest uitgedeeld. Raadsprogramma Soest staat bol van vanzelfsprekendheden. Column Visser. Op 't Hoogt Actueel 4 Varia Scholieren op Boomfeestdag. Vluchtelingenwerk zoekt huiswerkbegeleiders. Meningen van lezers. Familieberichten Kleine advertenties Actueel 7 Raadsprogramma 2002-2006. 'Straatjuwelen' in Overhees. Op Soest 9 Wisseling van de wacht bij de katholieke ouderenbond. Verdwenen Soest. Soest 50 jaar geleden. PVO mikt op Guinness Book. Fakkeldraagsters in clubhuis. Varia 11 Rode Kruis Soest(erberg) zoekt jonge vrijwilligers. Cultuur 13 Soester auteur Dick de Vree schreef vierde 'moordboek'. Expo Frieda van Voorst. Artishock. Brede Bibliotheek. Soesterberg 19 VW-kantoor bij Sukking. Bestuur vol plannen voor ijsbaan. Conflict over 50 centimeter. Feestelijke start 'De Linde'. Creatiefmarkt weer gezellig. Sport I 21 Soest wint weer eens. SoVoCo kansloos in derby. Daselaar in hemd gezet. Personeelsproblemen bij SEC. Prikbord Medische dienst. Kerkdiensten. Radio Soest. 23 Op de plek waar nu nog de Mavo Soest staat, wil Am stelland 20 twee onder een kapwoningen en 12 gescha kelde vrijstaande huizen realiseren. De projectont wikkelaar hoopt aan het eind van dit jaar te kunnen beginnen met de bouw. Voor omwonenden wordt woensdag 3 april een informa tieavond gehouden in de aula van de middelbare school aan de Valeriaanstraat. Amstelland en de architect zullen het plan dan presenteren en aanwezigen de mogelijkheid geven vragen te stellen. Ook vertegenwoordi gers van de gemeente zijn pre sent om eventuele vragen te beantwoorden. De bijeenkomst begint om 19:30 uur, maar van af 19:00 uur kunnen belangstel lenden ai in het schoolgebouw terecht. Binnenkort zal het plan ook te zien zijn via de website van de projectontwikkelaar: www.koningsvaren.nl Wie dat wil, kan via deze site reageren op het bouwplan. Amstelland zegt dat het op deze manier buurtbewoners in de gelegenheid wil stellen hun wensen kenbaar te maken, zo dat daar eventueel op kan wor den ingespeeld. Hoewel de bouwaanvraag nog moet worden behandeld door de gemeente, heeft Soest al toe gezegd zoveel mogelijk te zullen meewerken aan woningbouw op de locatie van de school. Dat is afgesproken bij de zoge naamde Zonnegloren-deal, waarbij Soest het voormalige ziekenhuis-terrein voor 2,3 mil joen euro van Amstelland kocht om het te kunnen teruggeven aan de natuur, zoals inmiddels is gebeurd. Bij de transactie werd overeen gekomen, dat Amstelland langs de Soesterbergsestraat vijf vil la's mag bouwen en medewer king van de gemeente zal krij gen bij woningbouw op de Mavo-locatie en op het terrein van het voormalige Molenschot. Beide locaties worden gezien als 'ruilobject', omdat Amstel land bouwgrond (het oude zie kenhuis en alle andere gebou wen) inleverde. De Mavo Soest sluit in het voorjaar. De afgelopen driejaar werden geen nieuwe leerlingen meer aangenomen. De school moest zich gaan opheffen, om dat het onder de rijksnorm zat wat betreft het aantal leerlin gen. Het ministerie van onder wijs ging er drie jaar geleden nog wel mee akkoord, dat de bestaande scholieren hun oplei ding op de school mochten af maken. Nu zijn er alleen nog vierdeklassers te vinden in het gebouw dat dit jaar onder de slopershamer gaat, als het aan Amstelland ligt. De projectont wikkelaar moet het terrein van de gemeente kopen en betaalt daarvoor ruim 2,3 miljoen euro. Voor het terrein aan de Albert Cuyplaan is er nog geen bouw plan. Amstelland en Stichting Woonzorg, eigenaar van het oude bejaardencentrum en AZC en een deel van de beno digde grond, hebben nog geen overeenstemming bereikt. Ook voor dit project moet Amstel land grond van de gemeente kopen. Als het doorgaat, levert dat de gemeentekas ruim 1,8 miljoen euro op. De woning op perceel 12 aan de Noorderweg wordt weer ge kraakt. De oude boerderij stond nog steeds leeg en was nog niet afgebroken, omdat een bouwplan voor een dubbel woonhuis is afgewezen door het gemeentebestuur. De echtparen Spaanjaars (uit Hil versum) en Boeijink (uit Amers foort) wilden er gaan wonen, maar kregen na een jaar discussie nul op het rekest, omdat een kleine meer derheid in de raad weigerde een vergunning af te geven. De twee echtparen wijzen de beschuldigen de vinger in de richting van de CDA-fractie. 'In oktober zijn we door de coipmissie ruimtelijke or dening gehoord en tijdens de dis cussie leek het erop dat ons plan zou worden goedgekeurd. Nadien bleek echter dat de CDA-fractie alsnog besloot tegen het plan te stemmen en zo werd onze aan vraag met de geringst mogelijke meerderheid afgewezen. Helaas heeft het CDA haar echte argu mentatie nooit aan ons meege deeld. Klaarblijkelijk is 'mantel zorg' (kinderen die voor hun op leeftijd geraakte ouders zorgen, zodat de maatschappij financieel wordt ontlast) voor deze familiege- richte partij van minder belang dan een 'doorkijk' van 15 meter vanaf de Noorderweg op de rijtjeshuizen die erachter staan.' Beide echtparen zien af van een beroepsprocedure, vanwege de hoge kosten, de lange tijd die deze procedure in beslag neemt en de kleine kans van slagen. Voor de bouw van een dubbel woonhuis had het bestemmingsplan gewij zigd moeten worden. Inmiddels hebben krakers zich een plek verworven in de oude boerde rij. Vanaf eind 1999 tot augustus 2000 zaten er ook drie krakers in. Zij moesten op last van de recht bank het pand verlaten, omdat de eigenaresse de woning wilde ver kopen. >Lees verder op pagina 3 De uitkomst van de College onderhandelingen in Soest, die afgelopen zaterdag pas werden afgerond, mist iedere verras sing. De kaarten waren al lang van tevoren zó geschud dat de door GGS, WD en CDA ge wenste voortzetting van de 'zit tende' coalitie geen strobreed in de weg werd gelegd. De res pectieve lijsttrekkers Harry Witte, Bert Krijger en Bart Krol zijn de - al evenmin ver rassende - aangewezen wet houders, al moest die keuze gisteravond nog worden be krachtigd. De samenstelling van het nieuw College van B. en W. stuitte bij geen der andere partijen die aan het overleg deelnamen op bezwa ren. Het was GGS-onderhandelaar Hans van Wuijckhuijse die de ver zamelde lijsttrekkers voorstelde het nog maar weer eens vier jaar in deze samenstelling te gaan doen. Logisch, vond iedereen, al liet Ans Mann (GL) nog wel even weten dat ze van GGS eigenlijk wel een andere, 'groene' koers had ver wacht en vond Wim Roest (D66) dat hem eigenlijk geen oordeel toekwam. Het drietal kandidaat-wethouders had geen tien minuten nodig om het - na afloop van de laatste ron de over het raadsprogramma - met elkaar eens te worden. Witte liet weten dat de nieuwe porte feuilleverdeling min of meer gelijk zou zijn aan de vorige, met dien verstande dat Krijger de porte feuille van zijn voorganger Neks Blommers overneemt. Of dat het héle pakket van Blommers zal zijn lijkt overigens niet erg waarschijn lijk, omdat Krijger her en der al heeft laten doorschemeren niet veel affiniteit te hebben met bij voorbeeld het hoofdstuk 'cultuur'. De definitieve verdeling wordt deze weck bekend, als de wethou dersverkiezingen hebben plaatsge vonden (gisteravond). Interessanter was de discussie over het aantal raadscommissies en de toewijzing van het voorzitterschap daarvan. Commissievoorzitters zijn volgens de nieuwe 'duale' spelre gels geen wethouders meer, want die kunnen zodra ze tot wethouder benoemd zijn geen raadslid meer zijn. De commissievoorzitter wordt een gewichtige figuur, want hij (of zij) krijgt een behoorlijk dikke vin ger in de politieke pap. Ook het aantal commissies was de afgelo pen week voorwerp van politieke meningsverschil, omdat de kleine fracties - wegens het tijdsbeslag - liever drie commissies voor het 'vaste' werk zagen, maar de grote vasthielden aan vier. Daartussen door gaat dan nog een vijfde (tij delijke) raadscommissie Bestuurlij ke Vernieuwing fietsen. Voorzitters Van Wuijckhuijse deed de aftrap en schoof zijn fractiegenoot Bert van 't Holt naar voren als voorzit ter van de raadscommissie RVM (Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu). Van Wuijckhuijse zelf gaat dan de commissie Bestuurlijke Vernieuwing voorzitten. Voor de commissie ABZ (Algemene Be stuurszaken) schoof de VVD ver volgens Karei van Geet naar voren en het CDA deed hetzelfde met Henk Koning voor de commissie SOW (Sport, Sociale Zaken, On derwijs en Welzijn). Op voorstel van Van Wuijckhuijse zou de nieu we partij Soest 2002, en dan met name lijsttrekker Teun Middel koop, voorzitter moeten worden van de commissie FOW (Financi ën en Openbare Werken). Dat leverde verder geen proble men op. Wel de vraag met hoeveel leden elke fractie in een commis sie mocht plaatsnemen, want Mid delkoop zelf (en anderen) meen den dat Soest 2002 als 'middelgro te partij' met vier zetels óók recht had op twee leden, maar Van Wuijckhuijse wees hem erop dat de grens in Soest vanouds was ge trokken bij vijf zetels. >Lees verder op pagina 3 mi Soest De rotonde op de Stadhouderslaan is nog niet helemaal klaar, maar vanaf vandaag (en anders morgen) wel open voor het verkeer. De aannemer zorgt de komende da gen voor de afwerking van het kleine verkeersplein, waarop de Beek en Daalselaan een aanslui ting heeft gekregen. Het tweede deel van deze weg is nu ook (vrij wel) gereed. Gistermorgen werd de laatste hand gelegd aan de bermen. De belij ning van het wegdek was toen nog niet aangebracht. De openstelling van de rotonde liep vijf dagen ver traging op, doordat slecht weer de werkzaamheden belemmerde. Ui teraard is nu ook de Stadhouders laan weer open. Tijdens het werk, dat bijna vier weken duurde, was de verbindingsweg naar Baatn af gesloten tussen de Korte Brinkweg en de Noorderweg. Daardoor moest het verkeer 'omrijden' via de winkelstraat, de Inspecteur Schreuderlaan en de Noorderweg. Met name op de rotonde op de Burgemeester Grothestraat liep tij dens de spits het verkeer nog wel eens vast. bouwen woonwaren. baorn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl Amersfoort, Amsterdamseweg 139, 033-4611203, donderdag/vrijdag koopavond. Nijkerk, Het Spaanse Leger 1, 033-2457644, donderdag/vrijdag koopavond. VOOR EEN INFORMERENDE AFSPRAAK Woning- en Assurantiemakelaars UTRECHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN ZEIST Burgemeester Grothestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl kilo Jonagold kilo krat 24 flesjes Vers van 't mes 100 gram gram per stuk 750 gram Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon (035) 601 23 64 In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart gaat de zo mertijd in. Dit betekent dat het 's avonds weer een uurtje langer licht zal zijn. Officieel moet de klok om 2.00 uur 's nachts één uur worden vooruitgezet. De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 28 maart geen opgaven Vrijdag 29 maart 20:00 Bingo bij SEC, Bos straat. Zaterdag 30 maart 22:00 Bluesnight met Stewart Barnes band, Artishock, Steen- hoffstraat 46, 10,00. Zondag 31 maart geen opgaven Maandag 1 april 11:00 Paasbrunch 55+, De Klarinet, Klarinet 39, 7,00. 11:00 Paasbrunch 55+, Klaar- water, Wiardi Beckmanstraat 475, 3,50. 20:30 Film 'Amélie Poutain', Artishock, Steenhoffstraat 46, 3,50/5,00. Dinsdag 2 april geen opgaven Woensdag 3 april 10:00 Lezing P. Louwman over telescopen, Soester Kring, NPB-kerk (ingang P. de Hoog- hlaan), 2,30. 14:00 Kindermiddag 'Over hees', De Klarinet, Klarinet 39, 1,20/2,40. Inloopmiddag 4-10 jr, Vrije Teugel, Vedelaarpad 53, 2,50. Jeugdtheater 'Itoek en het ijs- beertje', Brede Bibliotheek, Willaertstraat 49, 4,50/7,00. Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 Onder deskundige Nederlandse begeleiding!! 15 dagen al vanaf 835,- pp inclusief vlucht REGIOMAKELAARS Burg. Grothestraat 13,/ BuijsRegiomokelaars/ Soest@Buijsregiomo) UW MAKELAAR IN DE Rf (KANTOREN TE SOEST EN AMERs'

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1