Scholieren vieren Boomfeestdag Vluchtingenwerk Soest zoekt meer huiswerkbegeleiders TJogteiom 2« PAASDAG OPEN A LIFE LESS ORDINARY i ACTUEEL T time to la/re tea/ï in ^ijoueaa/Hien m€ 9.25 woensdag 3 april live in Zin in een leuke baan in de horeca? Rondweg ja? Rondweg nee? Meningen van lezers Spelregels Reactie op redactie Verkeerscontrole D66 tegen het referendum? Vier bekeuringen in bosgebieden wasdagen? mrlijk !-dagen Vredehofstraat PAGINA 4 jWOENSDAG 27 MAART 2002 SOESTER COURANT PAGINA 5 Bel voor de gratis catalogus 180 pagina's style comfort TTimnrnrrrr VERGUNNINGEN donderdag 09.30-18.00 uur vrijdag 09.30-21. zaterdag 09.30-17. Openingstijden: maandag 13.00-18.00uur dinsdag 09.30-18.00 uur woensdag 09.30-18.00 uur ot en met 21 maart 2002 /oor een kapvergunning zijn Vorige week woensdag is bij het milieucentrum de Kweke rij, Molenstraat 157, de natio nale Boomfeestdag gevierd. Twee scholen kwamen op be doek: de Prins Willem Alexan- derschool uit Soest en de Sint Carolusschool uit Soesterberg. De Stichting Nationale Boomfeest dag viert in 2002 haar 45e Boom feestdag. Het doel van de stichting is om het belang en behoud van bomen in de schijnwerpers te zet ten. De Boomfeestdag is een van de middelen om dit doel te berei ken. De gemeente Soest onder steunt dit doel. Vanaf de jaren '60 al worden er activiteiten voor ba sisschoolkinderen georganiseerd op de Nationale Boomfeestdag. In de beginjaren werden er vooral bomen geplant. Tegenwoordig zijn er nauwelijks locaties waar je met honderden kinderen tegelijk bo men of struiken kunt planten. Bo vendien worden bomen, omdat het voor de groei en ontwikkeling be ter is, bij voorkeur in het najaar geplant. In Soest heeft het milieu centrum De Kwekerij vanaf onge veer 1990 de organisatie van de activiteiten overgenomen van de Groep 5/6 van de Prins Willem Alexanderschool krijgt in de land- schappentuin tekst en uitleg van Johan Simon. Foto: Soester Courant NATUURLIJK WONEN SOEST t Binnen- en Buitenmeubelen - Woningtextiel Mandwerk - LJoyd Loom - Woonaccessoires Vrijwilliger Gerard Wiegmans (l.) helpt Mahmoud Bari met zijn theorielessen voor het examen vrachtwagenchauffeur. Foto: Soester Courant meisje uit Ruanda bij de voorbe reiding op het halen van de deel certificaten voor wis- en natuur kunde op vwo-niveau. Weer een andere vrijwilligster helpt een So malische vrouw met conversatieles om haar Nederlands op peil te houden. Zo zijn er nog talloze voorbeelden. Er is echter zoveel vraag naar extra hulp dat Vluchtelingenwerk drin gend meer vrijwilligers nodig heeft. Lijkt het u leuk en interes sant om bij Vluchtelingenwerk Soest als vrijwilliger mensen te hei- Even voorstellen: Mahmoud Bari uit Afghanistan. Mahmoud volgt een cursus Ne derlands als tweede taal. Hij heeft vijf ochtenden per week les op het ROC de Amerlan- den aan de Di Lassostraat in Soest. 's Middags werkt hij in een restau rant. Bovendien volgt hij rijlessen om het rijbewijs voor vrachtwa genchauffeur te halen. Alles gaat prima. Het probleem zit hem ech ter in het theorie-examen. Daarom heeft Mahmoud aan Vluchtelin genwerk Soest gevraagd of iemand hem bij de voorbereiding op het theorie-examen kan helpen. Ge lukkig hebben ze bij Vluchtelin genwerk de beschikking over ver schillende vrijwilligers die vluchte lingen en andere nieuwkomers wil len helpen. Eén van die vrijwilli gers bereidt Mahmoud nu voor op het theorie-examen. Mahmouds kans op succes is zo veel groter geworden. Een andere vrijwilliger helpt een Burg. Grothestraat la, 3761 CJ Soest. Tel. 035-6022768, Fax 035-6030213. pinus 3 - 2 berken I berk 114/Dennenweg - lbomen/coniferen en 1 acacia - 1 boom a - 4 berken plantsoenendienst. Dit jaar heeft het centrum een bo- menles georganiseerd. Twee groe pen 5/6 van de basisscholen Prins Willem Alexander uit Soest en de Sint Carolusschool uit Soesterberg voerden allerlei opdrachten uit in de educatieve landschappentuin naast het milieucentrum. Bij acht verschillende bomen ging de schooljeugd aan de slag onder het toeziend oog van Johan Simon en Henriëtte Steijn van De Kwekerij. pen bij hun studie op welk niveau dan ook, neem dan contact op met Stichting Vluchtelingenwerk/Op vang Nieuwkomers, Smitsweg 311, 3765 CJ Soest, ®035-6026053, en vraag naar Marianne Groene- veld. Vluchtelingenwerk kan ie ders hulp heel goed gebruiken. I den en 2 bomen x hulst en een aantal dennen 2 naaldbomen en 2x taxus -1 berk hun belangen te worden ge- jele vergunning kunnen dit k binnen 4 weken na deze r maken bij de afdeling Groen ente Soest, Postbus 2000, nnummer 035-6093643. De band De Big Boys The Foottappers zijn ontstaan in de zomer van 1998. Tij dens jam-sessies in de Boothill Saloon tc Amersfoort is de formatie voor het eerst bijeengekomen. Na een aantal malen verschillende zangers en zangeressen begeleid te hebben is uiteindelijk in het najaar van 1998 be sloten met een eigen formatie door te gaan. De Big Boys zijn een vijfmans formatie waarin Waldo Volmer met zijn rauwe stem zijn vocale kant laat zien, Chiel Otten de lead-gitaar en een deel van de zang voor zijn reke ning neemt en waar het ritme bataljon aangevoerd wordt door Martijn van de Peppel op de bas, Hans van Doorn op slag-gitaar en Dwain van Dijk op drums. De Big Boys zijn een cover-band met nummers van de Stoncs tot aan AC/ DC, van Elvis Presley tot Herman Brood. Kortom lekker genieten van een dosis onvervalste rockklassiekers en een spetterende show! Onze smakelijke Paasaanbieding 27 cm 0 altijd goed voor 10 royale punten onze VROLIJK PASENVLAAI metadvocaatbavaroise, advocaatslagroom, cacaopoeder en paasversiering Let op: maandag zijn wij al va. 9.00 uur open. Zuidpromenade 7A, Soest-Zuid Tel. 035-6029198 - Fax 035-6223192 www.supervlaai.nl •2 tot en met 21 maart 2002 naart 2002 BANKETBAKKERIJ Voor uzelf of voor oen ander geef 't gebak met liefde aan elkander Soesterbergsestraat 53, Soest Telefoon 035-6012050 r ELKE WEEK EEN soésterSccwrawt IN DE BUS? y ren tegen het genomen besluit ten na verzending van het be- jn ingediend bij het college van thouders van de gemeente 3760 CA Soest. Kijk op www.soesterduinen.nl zo'n stille auto, die dan twee uur tjes lang zijn werk doet. Éi eerste instantie denk je dan: een goede zaak, voor de veiligheid van de omwonenden, de overstekende fietsers enzovoort. Men moet zich maar aan de maximumsnelheid houden! Maar in tweede instantie lijkt het toch wel veel op een mui zenval, waar bijna niet aan te ont snappen valt. De Vredehofstraat is namelijk kaarsrecht cn breed, en wanneer je vanaf Baarn binnen komt, en wanneer je dan zojuist de Al verlaten hebt, kom je via een vierbaansweg Soest binnen. Wie rijdt er op een rechte vierbaansweg 50 km/h? Twee jaar geleden hebben de be woners mee mogen denken over het plan 'Fietsvoorzieningen Vre dehofstraat (en Torenstraat)'. Als resultaat daarvan is een concept eindrapport door het bureau &SAMHOUD opgesteld, waarin goedkope en goede maatregelen staan vermeld, die zeker zullen lei den tot een veiliger en minder snel weggedrag van de automobilisten. Helaas is het plan niet uitgevoerd (de Torenstraat heeft wellicht be ter gelobbied?) en blijft de Vrede hofstraat een snelle in/uitvalsweg, waarop nog vele bekeuringen zul len worden uitgedeeld. Niet hele maal terecht dus. P. Nekkers waar dan wel voldoende handteke ningen voor moeten worden inge zameld. Hoe kan dan in Soest D66 tegen een referendum zijn, zoals dat is voorgesteld door een aantal partijen tijdens de college-onder handelingen? Het gaat hier om een idee waar nog geen voorstel voor gemaakt is. Dat idee houdt in dat niet de bur gers maar (ook) de politiek het ini tiatief kan nemen om een referen dum te houden. Daar is D66 te gen. D66 vindt dat allereerst de politi ci als gekozen vertegenwoordigers verantwoordelijk zijn om besluiten te nemen. Als kiezers het daar niet mee eens zijn, dan moeten zij in actie komen en voldoende mensen zien te mobiliseren om een refe rendum te organiseren. Maar wie bepaalt dan wanneer er wel of niet een referendum wordt gehouden? Uiteraard diezelfde burgers. Nee; zeggen de huidige collegepartijen. In dit geval, dus bij de vraag over de aanleg van een rondweg, orga niseren wij, politici een referen dum. Deze partijen stellen voor om ongeacht de uitkomst van het raadsdebat over de rondweg, dit besluit voor te leggen aan de kie zers. De verantwoordelijke politieke partijen lopen met hun initiatief tot een referendum weg voor hun ver antwoordelijkheid. Immers dit strijdpunt uit die verkiezingen schuift men als een hete aardappel door naar het referendum (vol gend jaar juni!) en de kiezer denkt waarvoor heb ik eigenlijk gestemd. Daarnaast wordt op deze manier het referendum als excuus gebruikt om een beleidsprogramma te on derschrijven waar de deur naar een rondweg wagenwijd open staat. Mocht zo'n referendum er komen, dan zullen de raadsfracties zich neerleggen - daar ga ik hier dan maar even vanuit - bij de uitkomst van dat adviserend referendum. Dat lijkt dus allemaal erg mooi, maar de politiek heeft hier van begin tot het eind de regie en dat was natuurlijk niet de bedoeling van het referendum. Het referen dum is van en voor de burger en geen speeltje van politici. Ro(f-Jan Sielcken fracticassistent D66 'Het is uiteindelijk de schuld van de Soester kiezers', betoogde de heer Bart Krol van het CDA tij dens de onderhandelingen over het nieuwe College- en/of raadspro- gramma. 'Die hebben namelijk geen duidelijke keuze voor of te gen de rondweg gemaakt'. Dit is een gotspe van de eerste orde. Want, zo heb ik begrepen, de politiek is er zelf nog niet uit. Hoe kan men dan een oordeel van de kiezers verlangen? Het zou ver standiger zijn geweest wanneer de 'pro-rondwegpartijen' de kiezers een aantal suggesties hadden voor gelegd. Een paar plattegronden met mogelijke routes zou de kie zers veel duidelijk hebben ge maakt. De meeste mensen zijn immers visueel ingesteld. Dat er een rondweg komt, staat vast. Alleen, het zal nog wel een poosje duren. Vóór 1 april 2003 (aprilgrap?) moet een onderzoek duidelijkheid verschaffen, zo zegt men. Maar 'met een onderzoek hoeft er nog niks besloten te wor den en ontstaat er ruimte om de zaak weer even op de lange baan te schuiven', lees ik verder. En dan daarna nog eens een referendum? Hoeveel tijd is er in de afgelopen jaren al besteed/verknoeid aan dit onderwerp? En dan de kiezers de schuld geven dat zij geen juiste keuze hebben gemaakt! Dat meent u toch niet meneer Krol! A.B. Ekeler Bij de BeoSound 9000 zijn het niet de 6 cd's die bewegen, maar is het de cd-speler. Speel ze achter elkaar of spring van track naar track. En tussendoor kunt u altijd nog schakelen naar de ingebouwde radio De BeoLab 1 is de topluidspreker van Bang Olufsen Hij kan zo luid of zo zacht spelen als u wilt en biedt een zo natuurlijke weergave als maar mogelijk is. Gecompleteerd met een mooie, compacte en krachtige subwoofer, de BeoLab 2 wordt een werkelijk nieuwe dimensie toegevoegd aan uw muziekbelevenis. ■thouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet milieu- angen: Om in aanmerking te komen voor plaatsing moeten brieven voor de rubriek 'Meningen van lezers' zijn voorzien van de naam van de afzen der. Daarnaast is het de bedoeling dat de inhoud betrekking heeft op activiteiten of ontwikkelingen die te maken hebben met Soest. De maximale toegestane lengte is 300 woorden. De redactie van de Soester Courant is verantwoordelijk, noch aanspra kelijk voor de inhoud van de brie ven. Uite-raard behoudt de redactie zich het recht voor om van deze spelregels af te wijken, brieven in te korten of te weigeren. Jtbedrijven milieubeheer: in geen bezwaar worden inge- istelling zal aan de algemene i bij de desbetreffende algeme- stuur voldoen. De magie van glazen deurtjes die soepel rffjUk. openglijden en de cd-speler die zich opent CD's afspelen is vanaf nu niet slechts luistergenot, maar ook een fascinerend schouwspel, terwijl de display u informeert over de status. geslapen. De eigenaar, Nabil, laat ons de etensresten van de solda ten zien. Er is zoveel vernield in het huis. Een televisie was van de trap naar beneden gegooid. Kleren waren verscheurd. Ook was er geld gestolen. Ik vroeg me zelf en de anderen waarom de Is raëlische soldaten dit zo doen. De BeoSound 3000 verenigt een radio met RDS en een schrandere cd-speler in zich, die tot wel 200 cd's kan herkennen en bovendien de namen ervan laat zien Als u dat wilt, speelt de BeoSound 3000 van uw lievelingsmuziek alleen de nummers die u wilt horen en slaat uw minder favoriete nummers over. Geschikt voor alle Bang Olufsen actieve luidsprekers Begin maart kwam ik terug van mijn vakantie en al gauw werd de buitenlandse radiozender over stemd door het geluid van de Ne derlandse omroepen. Op dat mo ment was er een stevige discussie gaande over de politieke getintheid van de diverse Nederlandse dag bladen. Als burger van het demo cratische Nederland ben je vrij in je keuze van dagbladen en door de vrijheid van meningsuiting word je dan soms geconfronteerd met uit spraken, die je tegen de borst kun nen stuiten. Nu is de Soester Cou rant geen landelijk dagblad, maar ook hierin proef ik de politieke voorkeurkeuze van sommige re dacteuren. Door subtiele opmer kingen of woordkeuze worden sommige politieke partijen afge schilderd als 'beginnelingen' en 'daar-heb-je-hun-ook'-betogers, terwijl het hier kundige mensen betreft, die met veel enthousiasme en inzet zich vrijwillig ten dienste stellen van de Soester bevolking. Als de redacteuren soms denken dat wij als lezers hun schrijvers kunstjes niet door hebben, dan hebben zij hun medeburgers toch aardig onderschat. Het zou van meer fatsoen en respect voor el- kaars mening en standpunt getui gen als deze insinuaties achterwe ge worden gelaten, tenslotte leest niet alleen 'zijn lezer' de krant Laat de Soester Courant een krant voor alle burgers blijven, zonder te proberen een visie uit te dragen. Laat ons zelf die keuze a.u.b.! Y. Kielliger Naschrift: Onze politieke 'voorkeur keuze'zou u nog wel eens behoor lijk kunnen verbazen... (red.) Amnie vertelde dat sommige van de soldaten in Libanon hadden gevochten. Ze merkte tevens op: 'Het zijn zionisten'. Terwijl we de trap afliepen, herhaalde Nabil ver schillende malen: 'Dit is niets ver geleken met de families die een shahied (martelaar) hebben...' Hester Koning Een echt vlakke 100 Hz breedbeeld beeldbuis met daarvoor een aan twee zijden gecoat vlak anti-reflex scherm dat alle storende reflectie absorbeert (VisionClear technologie). Een royaal 16:9 beeldscherm, een elektronisch bioscoopgordijn, een op afstand bediende gemotoriseerde voet, een ingebouwde videorecorder en in combinatie met de actieve Band Olufsen luidsprekers een indrukwekkend Dolby Digital' surroundsysteem (optioneel op de 28" uitvoering) Op de Dalweg zijn ter hoogte van het Raadhuisplein twaalf automo bilisten bekeurd. De bonnen wer den uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, het geen richting aangeven bij het verlaten van de rotonde en het voeren van een onjuiste kenteken plaat op een vrachtwagen. Een bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs wat hem op een boete van 231 euro kwam te staan. Dat is de BeoVision Avant RF, die u heel dichtbij het bioscooptheater in de huiskamer brengt Leverbaar in een 70 cm (28") en 81 cm (32") versie In de Soester Courant over de col lege-onderhandelingen constateert de verslaggever dat D66 tegen stander is van een referendum over 'de rondweg'. Dat is wel heel merkwaardig van een D66er stelt de verslaggever en het 'waarom' zou ik de lezers graag laten weten. D66 heeft na een zwaar bevochten strijd in deze kabinetsperiode het referendum binnen gehaald. Bur gers kunnen nu, helaas alleen nog adviserend, nadat de gemeente raad een besluit heeft genomen, op een aantal terreinen actie onderne men om zo een volksraadpleging te organiseren. Mede op initiatief van D66 heeft de gemeente Soest voor dat referendum een verorde ning opgesteld waar alle partijen achter staan. Deze regeling houdt in dat burgers tegen een croot aantal besluiten het initiatief tot een referendum kunnen nemen Dankzij een solide en robuuste behuizing kan de BeoSound 1 overal en altijd worden gebruikt. Van huis mee naar het werk, overal waar een stopcontact te vinden is CD en radio in een functionele plug-and-play opzet Verborgen achter de compacte, lichtgebogen vorm bevindt zich een vijftal krachtige actieve luidsprekers, elk met een eigen ver sterker, met een dynamische weergave die ver uitstijgt boven de bescheiden afmetingen van het geheel. Verkrijgbaar in de aluminium kleuren: zilver, zwart, groen, roodbruin en lichtblauw. Op fietsen, motoren en terreinwa gens is dc politie vrijdagmiddag het bosgebied ingetrokken om te kijken of de regels worden nage leefd. Er werd op gelet of de hon den waren aangelijnd en of moun- tainbikers en ruiters zich niet bui ten dc aangegeven paden begaven. De actie leverde vier bekeuringen op. Drie daarvan gingen naar men sen die hun hond lieten loslopen, de ander kwam terecht bij een fiet ser die van het pad was afgeweken. Met enige regelmaat lezen wij be richten over dc snclhcidsmetingcn in onder andere de Vredehofstraat. En over dc vele honderden over tredingen, die daarbij worden ge constateerd. Als bewoners van de Vredehofstraat zien wij ongeveer tweemaal per week de komst van Burg. Grothestraat 9, Soest. Telefoon 035 601 03 44 BANG OLUFSEN TRAAT 47 SOEST B018252 LUVIUE.NL

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 5