)W Raadsprogramma 2002-2006 10- ^tot 30% KORTING >DAG mmmm 2e paasdag Bosrand Dobbeldag 'Straatjuwelen' in Overhees 211) A A 1 ACTUEEL BOX- SPRING HOOFD KUSSENS DE BOSRAND VERKOOP ZONNEBANKLAMPEN ZONNESTUDIO - SOEST Kerkstraat 7 Soest WOENSDAG 27 MAART 2002 SOESTER COURANT PAGINA 7 '1 Zonnehemel te huur DEMOOISTE COLLECTIE KORTE UINEN Specialist medewerker Door een gelukkige hand met de dobbelstenen bepaalt u zelf de hoogte van de korting. 2e paasdag geopend van 10.00 - 17.00 uur Tuincentrum ^Tel: 602 30 22 COMBIT»^ Service bij Schoemaker E-EX-VERHUUR 10WM0DELLEN JAAR GARANTIE S-FENDT DEALER IC CARAVANS ALMERE-HAVEN CANNENBURG.NL Grote VLOOIENMARKT, 2i paasdag Sporthal Banning! hal te S.berg. 120 deelnel mers, van 10-17 uur. Inlj 0343-442962. metgezichtsbruiner j 3 Weken f 195,- 6 weken f325,- (ook voor de koop) TROPJCAL (035) 542 23 92 BIJ WASIEL STEITNER WASIEL STEITNER SLAAPSTUD 10 T A P IJ T LANGE BR I N K W E G 3 0 Soest. lo. REMU-Tel.: 035 -6019600 I 25 VERSCHILLENDE HOOFDKUSSENS VRAAG NAAR ONZE TESTKUSSENS! WASIEL STEITNER SLAAPSTUD I O T A P kJ T LANGE B R I N K W E G 3 0 Soesl. t.o. fi£MU- Tel.: 035 - 60196 00 DE KORTE DUINEN zoekt l/ERK(ST)ER DIENING ?0 uur per week et weekend d vanaf 18 jaar idere informatie: 1arja de Veer. 116013720 TAURANT DE aat 108 - Soest 5-6013720 afwisselend werk? r ons centrale maga- in vlotte fulltime italent. geheel vrijblijvend 024321, Dhr. A. Brons 0. Alpenieen bestuur 1. Het tijdig betrekken van bur gers* bij pian- en beleidsvorming moet centraal staan in het hande len van het gemeentebestuur. Ook moeten burgers worden betrokken bij toetsing van de effecten van beleid, zodat hun mening bij de evaluatie uitdrukkelijk in de afwe ging kan worden betrokken. Regel matig moet onderzoek plaatsvin den naar de wensen en opvattin gen van burgers op diverse beleids terreinen als hulpmiddel voor het bestuur bij de vorming en herover weging van beleid. Daar waar in dit programma staat burgers wordt daaronder mede begrepen bedrij ven, instellingen, etc.) 2. Meer in het bijzonder dient de betrokkenheid van de burgers ver sterkt en gewaardeerd te worden door met voortvarendheid in te spelen op de bereidheid van wijk en buurtbewoners om medever antwoordelijkheid te dragen voor de leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving. Vóór de behan deling van de meerjarenbegroting 2003 -2006 moet het college van burgemeester en wethouders een uitgewerkt voorstel voorleggen aan de raad over de wijze waarop wijk bewoners van een aantal wijken zeggenschap kunnen krijgen over de besteding van een nader te be palen wijkbudget. Tevens moet een tijdschema worden gepresen teerd waaruit een gefaseerde aan pak binnen de raadsperiode blijkt betreffende toekenning van wijk budgetten (met zeggenschap) aan andere wijken. 3. In het licht van de beoogde tij dige betrokkenheid van burgers, maar ook met het oog op de dienstverlening van de gemeente lijke organisatie is de (kwali teitszorg voor tijdige, duidelijke en begrijpelijke voorlichting en communicatie van essentieel be lang. Deze aspecten moeten dan ook bij plan- en beleidsvorming alsmede bij dienstverlening een uitdrukkelijk onderdeel uitmaken van het totale proces. 4. Het proces van bestuurlijke ver nieuwing gericht op een grotere betrokkenheid van de burgers en meer doorzichtigheid van het ge meentelijk beleid o.a. door helde re verantwoording daarover en controle daarop zal moeten wor den voortgezet. Daartoe zullen vooral cultuur-aspecten (waaron der integriteit) maar ook andere onderwerpen die samenhangen met de invoering van een duaal systeem nader moeten worden be discussieerd en uitgewerkt door een raadscommissie. Bij het werk van deze raadscommissie moeten burgers in verschillende nader te bepalen vormen worden betrok ken. (De fractie van Groen Links kan zich niet met dit punt vereni- gen.) 5. Vastgesteld is dat door de par tijen in dit stadium verschillend wordt gedacht over de wenselijk heid om de mogelijkheid tot het houden van gemeentelijke referen da te verruimen. Door de raads commissie bestuurlijke vernieu wing dient nader gerapporteerd te worden over a. de mogelijkheid om een cor rectief referendum tc houden over een gemeentelijk besluit op basis van een initiatief van de raad; b. de mogelijkheid een raadple gend referendum te houden over een ontwerp-besluit waarvoor een nader te kwalificeren meerderheid van de raad akkoord kan gaan met de formulering van het onderwerp zoals dat aan de kiezers zal worden voorgelegd. 6. Het college van burgemeester en wethouders moet er voor zor gen dat de ambtelijke organisatie op doelmatige en doeltreffende wijze inspeelt op en toegerust wordt voor de gewenste verande ringen in de relatie tussen samen leving en overheid. Bij voorstellen tot verbetering van de toerusting van de ambtelijke organisatie waarvoor financiële middelen wor den gevraagd moet duidelijk wor den gemaakt wat de betekenis daarvan is in de zin van prestaties en kwaliteit voor de samenleving. T. Bij de portefeuilleverdeling van het college moet met het oog op de samenhang worden bezien in hoeverre bij facetten van beleid die sector/vakoverschrij dend zij n coördinerende portefeuillehouders kunnen worden aangewezen. Her overweging dan wel aanvulling op deze complementaire thematische portefeuille' crdeling en eventueel ook de taken van de in te stellen commissies kan plaatsvinden in samenhang met de vormgeving van de programmabegroting op basis van een nader advies van de raadscommissie bestuurlijke ver nieuwing. 8. Uitgangspunt en criteria bij re gionale samenwerking moeten zijn dat de gemeente er een aanwijs baar voordeel van kan hebben, de identiteit van de gemeentelijke in breng herkenbaar blijft en demo cratische controle voldoende is ge waarborgd. I. Openbare orde, veiligheid en handhaving 9. Voor een samenhangend veilig heidsbeleid is in de eerste plaats nodig een beleid en een wijze van werken waarmee voorwaarden worden gecreëerd en bevorderd voor het omzien naar elkaar en de omgeving in dc wijken. Daarvoor zijn ontmoetingsmogelijkheden voor mensen van verschillende na tionaliteit, cultuur, gezindte, leef tijd enz. nodig en ruimte voor het dragen van en aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Vanuit dat perspectief is jeugd- en buurtwerk van groot be lang. Bij het oplossen van eventue le problemen dient praktische sa menwerking gericht op concrete resultaten op de schaal van de wijk voorop te staan. Voorzieningen en communicatie moeten op genoem de uitgangspunten worden afge stemd en tevens indien het enigs zins kan mogelijkheden bieden die verdergaan dan uitsluitend passief verblijf. Een goede inrichting en beheer van de publieke ruimte en duidelijke regels over wat wel en niet wordt toegestaan dragen even zeer bij tot een behoorlijk veilig heidsklimaat. 10. Door inzet van verschillende nader af te wegen beleidsinstru menten, waaronder niet in het minst die van duidelijke voorlich ting en communicatie moet door de gemeentelijke overheid, waar nodig en mogelijk in samenwer king met andere overheden, wor den toegezien op de naleving van regels en vergunningen. Indien nodig vormen repressieve maatre gelen het sluitstuk van daarop ge richt beleid. Het college van bur gemeester en wethouders moet vóór 2003 een totaal handhavings- programma presenteren waarin voor de verschillende beleidsterrei nen inzicht wordt gegeven in de stand van zaken en prioriteiten betreffende de handhaving duide lijk worden gemaakt. (De fracties van CDA en Chris- tenUnie-SGP zijn tegen het tolere ren van de coffeeshop binnen de ge meentegrenzen.) II. Verkeer en vervoer 11. Vooral door het stimuleren van het gebruik van andere ver voermiddelen moet het streven ge richt blijven op beperking en in ie der geval afremming van de groei van het autogebruik binnen de ge meente. Daartoe moet het beleid gericht op verbetering van de openbare vervoersvoorzieningen en het leveren van zoveel mogelijk maatwerk op dat terrein worden voortgezet. Samen met het be drijfsleven moet ook worden be vorderd een actief vervoersmana gement. 12. Er moet een fietsbeleidsplan worden gemaakt. Daarin moet worden aangegeven op welke wij ze door uitbreiding van fietsroutes en fietsvriendelijke voorzieningen alsmede door handhaving en waar- nodig verbetering van een goed onderhoudsniveau het gebruik ma ken van de fiets nog aantrekkelij ker kan worden gemaakt. 13. Er moet blijvend maximale druk worden uitgevoerd bij de rijksoverheid om de geluidsover last van de A 28 te beperken tot dat concrete aanvaardbare resulta ten zijn geboekt. 14. a. De notitie over de hoofdwe genstructuur moet worden geactu aliseerd. Als eerste stap daartoe moeten actuele gegevens/feiten over de huidige situatie en beken de prognoses over te verwachten ontwikkelingen in beeld worden gebracht en de probleembelevin gen betreffende knelpunten wor den geïnventariseerd om te bezien of een zoveel mogelijk gedeelde probleemervaring kan worden ge definieerd. Op basis van visieont wikkeling en een zoveel mogelijk gedeelde formulering van de ge wenste doelen die worden nage streefd zullen de gevolgen van de verschillende alternatieve oplos singsrichtingen ter bereiking van die doelen beschrijvend in beeld worden gebracht. b. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de oplossing van knelpunten waarbij het accent ligt op het lokale vlak en de knelpun ten waarvan de oorzaken aanwijs baar gerelateerd kunnen worden aan verkeersbewegingen in regio naal verband. Voor de aanpak van laatstbedoelde knelpunten zal in samenwerking met andere ge meenten en overheden aan oplos singen moeten worden gewerkt. c. Vóór 1 april 2003 moet door de raad - in ieder geval voor zo ver het betreft de aanpak van knel punten waarvan de accenten wat betreft oorzaak en gevolgen liggen op het lokale vlak - een beslissing worden genomen over de alsdan te actualiseren notitie hoofdwegen structuur. d. In de onder c. bedoelde be slissing dient als onderdeel daar van uitdrukkelijk een uitspraak te worden gedaan of de oplossings richting die tot 2015 wordt nage streefd al dan niet mede omvat het aanleggen van een nieuwe weg in het buitengebied ten noorden van de Korte- en een deel van de Lan ge Brinkweg overeenkomstig een daarbij in hoofdlijnen aan te geven tracé. e. Ingeval de raad naar aanleiding van het advies van de in te stellen raadscommissie bestuurlijke ver nieuwing (zie punt 4 en punt 5 van dit programma) besluit een correc tief referendum op initiatief van de raad mogelijk te maken zal in ie der geval over het onderdeel van dc beslissing als hiervoor bedoeld onder d. zo'n referendum worden gehouden uiterlijk binnen 3 maan den na 1 april 2003. Indien de raad nog geen beslissing heeft ge nomen over de invoering van een correctief referendum op initiatief van de raad of de raad heeft beslo ten de mogelijkheid tot zo'n refe rendum niet te creëren, wordt bij deze vastgesteld dat in ieder geval het onderdeel van de beslissing bedoeld onder punt d wordt aan gemerkt als een refcrendabele be slissing op grond van de verorde ning op het correctief referendum. De fracties van Soest 2002, Groen Links en de PvdA kunnen zich niet verenigen met geheel punt 14. De fractie van D66 kan zich niet vere nigen met 14d en 14 e.) 15. Na realisering van de Beek en Daalselaan zal in het deel van de Van Weedestraat gelegen tussen de rotonde en de Stadhouderslaan ter verbetering van het verblijfsklimaat éénrichtingsverkeer worden inge voerd. De ervaringen daarmee zul len worden geëvalueerd bij de be sluitvorming over de te actualise ren notitie hoofdwegenstructuur. Alsdan zal worden beslist of deze verkeersmaatregel zal worden ge continueerd of ongedaan gemaakt dan wel dat ter verdere verbetering van het verblijfsklimaat een proef voor een nader te bepalen termijn zal worden gedaan met het volle dig autovrij maken van dat deel van de Van Weedestraat. (De frac tie van Groen Links kan zich niet verenigen met dit punt. Voor de fractie ChristenUnie-SGPgeldt dit voor het tweede deel van de tekst van dit punt.) 16. Burgemeester en wethouders moeten naast de maatregel als be doeld in punt 15 vóór 1 januari 2003 de raad nader rapporteren over de mogelijkheden gericht op verbetering van het verblijfsklimaat op korte termijn in de gehele Van Weedestraat. (De fractie van Groen Links kan zich niet met dit punt verenigen.) 17. De inzet op krachtige handha ving van het 30 km-regime zowel in de winkelverblijfsgebieden als in de woonwijken moet krachtig wor den gecontinueerd. De verdere in richting van 30 km-gebieden door fysieke maatregelen dient in sa menspraak met de bewoners in de komende raadsperiode mede op basis van feitelijke ervaringen te worden verfijnd en uitgebreid. (De fractie van Soest 2002 kan zich niet met dit punt verenigen. III. Economische zaken 18. De inzet op de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Soesterberg van circa 4 a 5 ha moet worden voortgezet, ten be hoeve van de in de gemeente Soest gevestigde bedrijven. 19. De inspanningen op een bete re benutting van bestaande bedrij venterreinen in combinatie met een vernieuwende uitstraling van zowel de publieke ruimte als de particuliere terreinen moeten door gaan en worden geïntensiveerd. In dat kader moet er ook aandacht zijn voor de mogelijkheid om be drijvigheid die niet c.q. minder in een woonomgeving past, te ver plaatsen naar bedr ij venterreinen 20. Bijzondere aandacht moet er worden gegeven aan de levensvat baarheid van agrarische bedrijven. De mogelijkheden tot nevenactivi teiten die uit een oogpunt van na tuur- en landschapsbeheer niet schadelijk zijn of zelfs daaraan ge lieerd kunnen worden moeten bin nen de wettelijke kaders met crea tieve welwillendheid worden be zien. 21. Continuering van de functie van bedrijfscontactfunctionaris is voor een goede communicatieve relatie met het bedrijfsleven ver eist. De inzet daarvan dient mede dienstbaar te zijn aan de bevorde ring van de milieu- en veiligheids zorg bij bedrijven en een actief ver- voermanagement. IV. Onderwijs 22. Uitgangspunt van beleid moet zijn het creëren van voorwaarden waardoor de ontwikkelingskansen van alle kinderen vanaf een zo vroeg mogelijk stadium worden bevorderd en kinderen worden voorbereid op hun deelname en bijdrage aan een geïntegreerde sa menleving waarin mensen met ver schillende achtergronden betrok ken bij elkaar participeren met respect voor eikaars eigenheid. 23. Bij de realisering van dat uit gangspunt moet centraal staan sa menwerking in een gezamenlijk ervaren en gedeelde verantwoor delijkheid tussen ouders, alle schoolbesturen, instellingen voor jeugdopvang en welzijnswerk en andere maatschappelijke organisa ties. 24. Met het oog op het in punt 22 weergegeven uitgangspunt is in de wijken ook een samenhangend be leid en operationele uitwerking daarvan nodig op de terreinen van onderwijs, welzijn en sport, waar bij de scholen in de wijken als spil in een breed netwerk van toegan kelijke voorzieningen goed toege rust worden om hun primaire taak, dat is het geven van onderwijs, te vervullen. Tegen die achtergrond moet o.a. de inspanning voor de realisering van een Breed Educa tief Centrum in de wijk Smitsveen met voortvarendheid worden ge continueerd. V. Sport, cultuur en recreatie 25. In de uitwerking als bedoeld in het vorige programmapunt is een belangrijke rol weggelegd voor de sportcoördinator en bewegings consulenten om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen zo wel ter bevordering van hun fysie ke conditie (gezondheidsaspect) als van dc sociale cohesie in de wijk. 26. Bijzondere aandacht van het bestuur in samenspraak cn samen werking met de samenleving dient te hebben de zorg voor voldoende toegankelijke sport voorzieningen en andere voorzieningen waarin jongeren mogelijkheden worden geboden voor activiteiten (zoals b.v. digitale trapveldjes) en ont moeting. Daartoe dient de moge lijkheid om jongeren strippenkaar ten te geven voor kennismaking met sport- en cultuurvoorzienin gen nader te worden onderzocht. 27. Bij kunst en cultuur moeten versterkt worden die activiteiten waarmee de gemeenschappen van Soest en Soesterberg zich positief onderscheiden en getoond hebben goed in te zijn. Daarom moet ac tieve amateurkunstbeoefening worden gekoesterd o.a. door in spanningen gericht op beschik baarheid van voldoende aanbod van geschikte en betaalbare ruim te. 28. De verdere ontwikkeling van recreatieve mogelijkheden zal moeten plaatsvinden binnen een kader waarbij behoud en bescher ming van de waarden van land schap en natuur voorop staan. 29. Bij de uit een oogpunt van waterberging en terugdringing van de z.g. verdrogingsproblematiek voorgestane veranderingen in de inrichting van het gebied Soester- veen zoals dat is opgenomen in het natuurgebiedsplan "de Utrechtse Heuvelrug" is uitgangspunt het behoud en ontwikkeling van een gevarieerd groen landschap dat bij draagt tot de kwaliteit van het eco logische systeem. Nieuwe klein schalige recreatieve mogelijkheden kunnen daarvan goed afgewogen een bijkomend neveneffect zijn. De mogelijkheden tot verandering van de inrichting zullen binnen dat kader in goed overleg met de eige naren/gebruikers van de gronden, instanties voor natuur- en land- schapszorg, waterschap en provin cie nader worden verkend en ont wikkeld. (De fracties van Soest 2002 en Groen Links kunnen zich niet met dit punt verenigen.) VI. Welzijn, sociale zaken en maatschappelijk werk 30. De notitie "Welzijn zal ons een zorg zijn" dient te worden ge actualiseerd en voor onderdelen in heroverweging te worden geno men. Daarbij dient nader te wor den bezien de verdere uitbouw van wijknetwerkvoorzieningen en de nadere verkenning c.q. vormgeving van zorg voor bestaansaspecten die zich niet in de publieke ruimte af spelen (zoals b.v. huiselijk geweld) maar wel bedreigend voor de ge zondheid en veiligheid van burgers zijn. 31. Het welzijnswerk en in het bij zonder het club- en buurthuiswerk en jeugd- en jongerenwerk dat door de Stichting Balans en door kerkelijke en andere organisaties wordt verricht, wordt mede als on dersteuning van de inzet van vele vrijwilligers als waardevol ervaren en zal vanuit dat perspectief even als de jongeren, wijkbewoners en vrijwilligers zelf, worden betrokken bij de vormgeving en uitwerking van het beleid gericht op verdere samenlevingsopbouw. 32. Het werkgelegenheidsbeleid dat wordt gevoerd en de aandacht daarin voor de mogelijkheden tot reïntegratie moet worden geconti nueerd. 33. Het gemeentelijk beleid moet erop gericht zijn dat de alleen staande ouder de opvoeding van jonge kinderen en tieners als eer ste prioriteit kan kiezen. Tegelijk moet deze - vaak kwetsbare - groep mogelijkheden aangereikt worden tot ontplooiing, werk en scholing. Juist voor deze groep moet voldoende kinderopvang plaatsen beschikbaar zijn. 34. Zij die aangewezen zijn op een sociale uitkering, moeten bij de toepassing van wet- en regelge ving, waarvan verkeerd gebruik blijvend moet worden bestreden, een ruimhartige benadering onder vinden. Het aanvullend gemeente lijk beleid op dit punt dient te wor den gecontinueerd, waarbij alert heid voor de problematiek van de z.g. armoedeval in acht moet wor den genomen. 35. Aan bijstandsgerechtigden zonder uitzicht op een betaalde baan en belastingplichtigen van 65 jaar en ouder die meerdere opeen volgende jaren kwijtschelding heb ben aangevraagd en gekregen, wordt geen gemeentelijke belas tingaanslag gestuurd. VII. Volksgezondheid en milieu 36. De inspanningen voor een goede benutting van de polikliniek en het dagziekenhuis in Soest moeten met kracht worden voort gezet. Tevens moet de inzet gericht blijven op een goede bereikbaar heid van medische voorzieningen in Soest en omgeving. Tegen die achtergrond moet ook het verzet worden gesteund tegen een verde re versmalling van de functies van het ziekenhuis in Baarn en dient te worden bevorderd het zo optimaal mogelijk functioneren van het am bulancevervoer. Dat laatste moet dan ook een constant punt van aandacht voor de gemeente blij ven. 37. In de aangekondigde nota over lokaal volksgezondheidsbe leid moet ook worden ingegaan - mede op basis van een daaraan voorafgaand onderzoek - op de uitwerking van de mogelijkheden tot realisering van een hospice en een voorziening voor kortdurende opname van patiënten voor obser vatie en/of nazorg. In het kader van de nota moet ook worden be zien of dc mogelijkheden tot het voorkomen en terugdringen van verslavingen door gemeentelijk beleid verder kunnen worden uit gebreid en/of verdiept. 38. Ook van gemeentewege moet worden bevorderd dat ouderen die door lichamelijke of andere gebre ken zijn aangewezen op verpleeg- en verzorgingstehuizen daar tijdig terecht kunnen. Overigens moet het beleid gericht zijn op het scheppen van voorwaarden (door middel van woon- en zorgvoorzie ningen) dat ouderen zo lang moge lijk kunnen functioneren in de sa menleving. 39. Er moet een vervolg komen op het gemeentelijke duurzaam heidsplan met bijzondere aandacht voor de verdere stimulering van duurzame energie en duurzaam bouwen. De mogelijkheid tot de plaatsing van zonnecollectoren op het dak van het gemeentehuis dient in dat kader nader te worden onderzocht. 40. De inspanningen om de pu blieke ruimte er wat betreft onder houd meer verzorgd uit te laten zien, moeten worden gecontinu eerd en geïntensiveerd zonder ge bruik te maken van chemische middelen. 41. Vanuit het principe de vervui ler betaalt zal er een vorm van ge differentieerde afvalstoffenheffing worden ingevoerd, waarbij op z'n minst voor een deel een aantoon bare of aannemelijke relatie wordt gelegd tussen het volume van het aangeboden afval en de te betalen heffing. In samenwerking met de regio dienen maatregelen te wor den genomen gericht op het voor komen en beperken van afvaltoe- risme. (De fractie van Soest 2002 kan zich niet met deze tekst vereni- gen.) VIII. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 42. Eén van de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid blijft het behoud van de kwaliteit van het groene buitengebied en behoud van het open agrarisch karakter van de zuidelijke Eng. Met het oog op dat uitgangspunt zullen de con touren van de bebouwingsmoge lijkheden zoals die in de thans gel dende bestemmingsplannen en streekplan zijn aangegeven niet worden opgerekt met uitzondering van de kern Soesterberg met in achtneming van programmapunt 43. (De fractie van de PvdA kan zich niet met de tekst verenigen.) 43. Uitbreiding van de kern Soesterberg met woningbouw in een nader te bepalen tempo dient mogelijk te worden gemaakt waar bij uitdrukkelijk in het hart van de Heuvelrug ook voorzien is in het waarborgen van voldoende com penserende ruimte voor natuur en de realisering van ecologische ver bindingszones. Daarnaast moet wat betreft het volkshuisvestelijk aspect programmapunt 46 in acht worden genomen. 44. Een plan van aanpak met voorstellen betreffende prioriteit stelling moet worden voorgelegd over actualisering van bestem mingsplannen en totstandkoming van nieuwe beeldkwaliteitsplan nen. 45. Bij 'stedelijke' vernieuwing dient voorkomen te worden dat groen en ruimte wordt opgeofferd aan verdichting van woonbebou wing. Globaal is de leidraad "ste nen voor stenen", waarbij overi gens de massa van de stenen die verdwijnt niet noodzakelijkerwijs in dezelfde omvang behoeft terug te komen maar de nieuwe invulling vooral bepaald moet worden door de gewenste beeldkwaliteit en va riëteit in woonmogelijkheden. 46. Er moet binnen de beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw gezorgd worden voor een even wichtig en gevarieerd aanbod van woningen voor starters en door stromers (waaronder ouderen naar geschikte appartementen). Nader moet worden onderzocht en be vorderd het splitsen van grote wo ningen voor gebruik door meer huishoudens. IX. Financiën 47. Het financieel beleid zal als uitgangspunt behouden de vast stelling van een structureel sluiten de begroting. 48. De verhoging van de o.z.b. ta rieven zal in beginsel zich beper ken tot een inflatiecorrectie. Een eventuele verdergaande verhoging van de tarieven zal alleen in over weging worden genomen indien dat onvermijdelijk is om voorzie ningen in stand te houden en te realiseren binnen het kader van een sluitende begroting. 49. Mede met het oog op het slui tend houden van de begroting maar ook met het oog op de rea lisering van nieuwe beleidsvoorne mens zal voortdurend moeten wor den bezien of in hoeverre bestaand beleid en/of voorzieningen al dan niet moeten worden gecontinueerd (afweging 'oud' voor 'nieuw'). De prioriteitsstelling van de nieuwe beleidsvoornemens zal ingeval van niet voorziene extra algemene in komsten in beginsel ook leidraad vormen bij eventuele besteding van die extra inkomsten. 50. Het bevorderen van een doelmatige besteding van over heidsmiddelen en het onderzoeken in hoeverre dat nog beter kan zal constant richtsnoer zijn van het handelen van het gemeentebe stuur. Dit programma is ondertekend door J.B. van Wuvckhuijs (GGS), A.F.M. Krijger (VVD), R.W. Kro' (CDA), E.J.A. Bervoets (PvdA) en J.C. van Vuuren (ChristenUnie- SGP). Wieksloterweg 37, Soest f Telefoon 035 - 601 67 76 De bewoners hoeven niet bang te zijn dat het ozb-tarief tot as tronomische hoogte zal stijgen, maar de waarde van de Cle- mensstraat en de Obrechtstraat is ogenschijnlijk flink omhoog gegaan met de komst van de zogenoemde 'straatjuweel'. Dat is een geleider die de snel heid van het gemotoriseerd verkeer moet remmen. In de Clemensstraat zijn er ter hoogte van de Di Lassostraat drie aangebracht, in de Obrechtstraat staan er twee tussen de Konings weg en de Isaacstraat. Niet om diamantendieven op een idee te brengen, maar de juwelen zijn vrij eenvoudig, en zonder schade aan te richten, te verwijde ren én elders aan te brengen. Het betreft namelijk een experiment. Voldoen de juwelen, dan worden ze vervangen door fysieke aanpas singen van structurele aard. Zo niet, dan verdwijnen ze uit het straatbeeld. In de Obrechtstraat heeft het lang zaam verkeer niets te maken met de geleiders, omdat daar de fiets paden gescheiden zijn van de rij baan. In de Clemensstraat moeten (brom)fietsers wel twee van de drie straatjuwelen omzeilen door naar het midden van de rijbaan te sturen. Het betreft de twee voor zieningen die voorbij de Di Lasso straat (in de richting van de Turf- streek) zijn aangebracht. Dat lijkt gevaarlijk in de situatie dat er ach ter de (brom)fietser een auto rijdt, maar volgens de gemeente is er over nagedacht en kan het geen kwaad. 'Er mag ook worden ge parkeerd, dan heb je dezelfde si tuatie', aldus een woordvoerder. Aan de andere zijde is de straatju weel wel verder van de trottoir- Nu ook Hét adres voor al uw originele geschenkpakketten zoals: Kraampakketten -ï Kraamkado's t> Ontbijtpakketten t> Hart onder de riem-/opkikkerpakketten Steenhoffstraat 58 - Soest - Tel. 035-6022871 www.tromslager.nl Straatjuwelen' heten de nieuwe snelheidsremmers die bij wijze van proef in de Clemensstraat en de Obrechtstraat zijn neergezet. band neergezet, zodat de (brom)fietsers daar niet hoeft uit te wijken. Dat is gedaan, omdat het juweeltje in een bocht staat. Met de plaatsing loopt de gemeen te niet vooruit op de maatregelen in 30-kilometergebieden, waarover de gemeenteraad zich straks gaat buigen bij de behandeling van de Voorjaarsnota (wanneer er - be grotingstechnisch - weer geld kan worden uitgegeven). Soest had al eerder plannen voor de Clemensstraat, de Obrecht straat en de Di Lassostraat, maar stelde de uitvoering uit in afwach ting van proeven in het land met 'busvriendelijkere drempels'. Om dat daar niets meer van werd ver nomen, besloot de gemeente on langs tot de plaatsing van de juwe len die zijn ontwikkeld door 3VO in samenwerking met onder ande re een betonfabrikant. Om te be grijpen waarom ze straatjuweel zijn genoemd, moet je er eigenlijk na zonsondergang met de auto voor bijrijden, aldus de woordvoerder van de gemeente. 1 uur fotoservice óók voor APS en digitaal FOTO - VI O O f—a Zuidpromenade 15 3768 EM Soest Al meer dan 50 jaar repareert Schoemaker beeld, geluid en huishoudelijke apparatenten. Eigen monteurs verzorgen snelle en vakkundige reparatie. Nu ook op zaterdag! Kleuren-tv, telefoon of I.S.D.N. defect?; wasauto maat stuk; koelkast ontdooit? Bel Schoemaker, wij staan voor u klaar! êhpjm! Schoemaker Burg. Grothestraat 9 Telefoon: 035 - 601 03 44

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 7