Soest stemt toch in met gevangenis i u intratuin O,69 En dit zijn de knallers van deze week: 0.69 0.69 0.99 Gemeentepenning Wim Peters ris HET GROENE WARENHUIS VEIUNGGEBOUH WKH ZUlElKOfF Geldprijzen voor vijf beste deelnemers Zomerschoon Wensen en problemen uiten tijdens voorschouw de Engh Sophia van Amersfoort DE BESTE WINKEL VAN NEDERLAND VASTE BEZORGERS U ZOEKT EEN WONING? VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 3 APRIL 2002 80e JAARGANG NO. 32 DEZE WEEK Team trommelt Soesters zaterdag op Dinsdag 9 april vanaf 19:00 uur Jongeren gooien stenen op rails voor kleine én grote maten! 10% EXTRA korting op alle keukens OPEL O Eerste drugskoerier deze maand al naar Soesterberg Afscheid als bestuurslid HVS en voorzitter Oud Soest m *r Buxus sempervirens, hoogte 12 cm. Per stuk van nu GROTE BELANGRIJKE KUNST- EN ANTIEKVEILING Ca.3400 kavels kunst, antiek, schilderijen, goud, zilver, kleingoed en diversen lüi'i OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Ariel wasmiddel Vanillevla Magere runderlappen kilo O QO Fijn of grof volkoren Aardbeien Kipkarbonade kio 2.25 VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest SOESTER KALENDER Gevraagd BEL UW MAKELAAR: 035 - 601 13 04 Smit-Hol Molenbeek EVEN EEN MbER LEVEN Lanzarote Zuid Italië i Vertrekpunt BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 COURANT Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel 3 Supermarkt blauwe zone. Koffiehuis station van de baan. Vijf woningen in één weck. Column Visser. Op 't Hoogt Actueel 4 Actueel 5 Soest 2002: 'programma vaag' Op zoek naar de mens achter de politicus. Wethouders hebben zin. Afscheid directeur Driesprong. Familieberichten Kleine advertenties Op Soest 7 Nieuwe 'Van Zoys tot Soest' EHBO huldigt jubilarissen. Turken Soest helpen Afghanen. Soest 50 jaar geleden. Woningaanbod Cultuur Jaarconcert Animato. SLAS-poëzieconcert. 't Laer Strijktrio bij muziek- kring Eemland. Soesterberg 11 Toename klachten vliegbasis. Nog 8 jaar slapeloze nachten. In mei galaconcert Odcon. Kamp van Zeist toevluchtsoord voor vluchtelingen. Sport 13 Ongeïnspireerd Soest degradeert. SEC trekt elftal terug. Shot beperkt schade. Hees voor spek en bonen. Prikbord 15 Medische dienst. Kerkdiensten Radio Soest. Met bezems, emmers, schof fels en flyers trekt een pro motieteam van de gemeente zaterdag 6 april door Soest, om zoveel mogelijk inwo ners warm te maken voor de actie Zomerschoon. Om er zeker van te zijn, dat ze op vallen, laten de ambtenaren zich begeleiden door trom melaars. Vorig jaar deden 2180 Soesters mee aan de actie om de eigen woonomgeving op te ruimen, te herstellen of op te knappen. Om nu nog meer burgers te sti muleren, looft de gemeente vijf zogenoemde straatstuntprijzen van 100 euro uit. Buurtgenoten die gezamenlijk aan het werk gaan op straat, maken kans op een van de geldprijzen. Medio mei worden de genomineerden bekend gemaakt en op vrijdag 31 mei of zaterdag 1 juni krij gen de prijswinnaars op opval lende wijze het bedrag overhan digd. Voor dat het zover is, probeert het promotieteam zoveel moge lijk burgers letterlijk en figuur lijk op te trommelen voor Zo merschoon. Om 10:00 uur ver zamelt het team zich bij het ge meentehuis om vandaar een ronde door Soest en Soester berg te maken. De promotione le activiteiten worden onder steund door spandoeken en posters die overal in de ge meente zullen worden opge hangen. Het is de vijfde keer dat Soest meedoet aan Zomerschoon en heeft mede daarom enkele ac ties opgezet. Basisscholieren kunnen een radiospotje maken, dat wordt uitgezonden via Ra dio Soest, maar ook posters ontwerpen. De mooiste wordt op een aantal locaties opgehan gen. Verder hebben bewoners van het Choristenpad en de wijken de Engh en het Smitsveen ac ties aangekondigd, maar de in houd daarvan blijft nog even een verrassing. BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 In de Eng wordt dinsdag 9 april de jaarlijkse voorschouw ge houden. Bewoners kunnen dan weer hun wensen en proble men aankaarten bij het wijkbe- heerteam. Dat zal deze onder de aandacht brengen van de ge meente tijdens de wijkschouw dinsdag op 23 april. Drie jongens van 14, 15 en 16 jaar zijn maandagavond aangehouden op verdenking van vandalisme. Het drietal maakte deel uit van een groep van tien, die op het perron van station Soest-Zuid met stenen zou hebben gegooid. De politie werd daarover ingelicht door getuigen. Zij hadden gezien dat de jongeren stenen op de rails hadden gesmeten en op dezelfde wijze een reclamebord hadden ver nield. Omstreeks kwart voor acht nam de politie poolshoogte, maar de jeugd was toen nergens te be kennen. Toen de politie een mi nuut of tien later ten tweede male een kijkje nam, zag ze tien jonge ren die er vandoor gingen toen ze zich ontdekt wisten. Op de Park laan kon de politie drie van hen, allen Soesters, aanhouden. Ze wer den voor verhoor meegenomen naar het bureau. bouwen woonwaren. boarn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl De voorschouw van a.s. dinsdag begint vanuit buurthuis De Engh aan de Albert Cuyplaan, waar om 19:00 uur wordt verzameld. Een half uur later maken leden van het wijkbeheerteam met de belangstel lende bewoners een rondje door de wijk. Het is verstandig een fiets mee te nemen, omdat sommige punten wat verder van het buurt huis liggen. De deelnemers kunnen aangeven waar ze niet tevreden over zijn of op welke punten ze graag iets ver anderd zouden willen zien. Wie klachten heeft, maar niet in de ge legenheid is de voorschouw bij te wonen, kan telefonisch of schrifte lijk reageren bij Jolanda Dijkman, buurthuis De Engh, Albert Cuy plaan 200, 3764 TW Soest, 88 6021987. Het is van belang om naam, adres, telefoonnummer, de plaats en de aard van de klacht duidelijk te vermelden. Het wijkbeheerteam inventariseert alle klachten en opmerkingen en stelt deze aan de orde op 23 april, wanneer het met vertegenwoordi gers van de gemeente een rond gang door de wijk maakt. Vorig jaar leidde de schouw er toe dat er meer straatverlichting in de Engh werd aangebracht. Birkstraat 30 - 3766 HH Soest Telefoon (035) 601 23 64 In de tweede helft van deze maand worden de eerste drugs koeriers van de Antillen ver wacht op het Kamp van Zeist. Daar zal voor in elk geval één, maar waarschijnlijk twee jaar een gevangenis voor bolletjes slikkers worden ingericht. Na grote aarzeling en onder voor waarden heeft het College van Soest ingestemd. Het had eigenlijk geen andere keus, want bij een 'nee' hadden de hogere overheden het besluit van Soest voor kennisgeving aangeno men en hoogstwaarschijnlijk naast zich neergelegd. Het had de proce dure hooguit kunnen vertragen, maar volgens burgemeester Koos Janssen is het de vraag of dat in bestuurlijk opzicht verantwoord zou zijn geweest. 'Het gevoel overvallen te zijn, zit ons niet lekker. Maar vanwege het dringend beroep moeten we wel', aldus Janssen die daarmee verwijst naar een brief van secretaris-gene raal H. Borghout van het ministe rie van justitie. Deze spreekt van een 'noodsituatie', omdat er steeds meer drugskoeriers ons land bin nenkomen en er een groot tekort is aan cellen. Aangezien nieuwbouw geen soelaas biedt voor de korte termijn, heeft justitie zijn oog laten vallen op onder meer het Kamp van Zeist. Hoewel de Commissaris der Ko ningin, mr. B. Staal beweerde dat de gemeenten daarover al eerder waren ingelicht, blijft Janssen bij zijn uitspraak dat hij, pas een dag voordat het nieuws naar buiten sij pelde, in vertrouwen op de hoog te was gesteld. Deze discussie acht Janssen, die drie weken geleden zei dat Soest wordt behandeld als het afvalputje in de drugsproble matiek, verder als gesloten. Soest stelt de nadrukkelijke voor waarde dat het militair terrein op Soester en Zeister grondgebied niet langer dan twee jaar wordt benut voor de penitentiaire instel ling. De tijdelijke wet noodcapaci teit is een jaar geldig, maar kan met nog eens een jaar worden ver lengd. Garantie Ook wil Soest de garantie, dat de tijdelijke voorziening de planont wikkeling voor het terrein niet ver stoort, zoals Borghout in zijn brief toezegt. Borghout belooft zelfs maximale medewerking ten aan zien van de ontwikkeling en de realisatie. Omdat Soesterberg de Wim Peters heeft vorige week de gemeentepenning uitgereikt gekregen. De lokale onder scheiding viel hem ten deel tij dens zijn afscheid als bestuurs lid van de Historische Vereni ging Soest (HVS) en als voor zitter van de Stichting Oud Soest. Negentien jaar lang was Peters be stuurslid van de HVS en de afge lopen zes jaar hanteerde hij de ha mer tijdens de vergaderingen van Oud Soest. Zo was Peters nauw betrokken bij het bewaren van het culturele erfgoed van Soest en 'Soesterberg. Hij maakt deel uit van de werkgroep die onderzoek ver richt naar de elite onder raadsle den uit de periode 1840-1940 en is lid van de redactie van 'Van Zoys tot Soest', net kwartaalblad van de HVS. Voor verschillende publicaties spitte hij in het verle den van deze gemeente. Verder was Peters op de achtergrond be trokken bij de totstandkoming van onder meer 'Paleis Soestdijk en zijn bewoners' en 'Soest en Soesterberg 100 jaar Groeistappen en -stuipen'. Ook hielp hij bij het organiseren van de jaarlijkse Klits- avond. Bij de Stichting Oud Soest was Peters niet alleen preses, maar ook een van de organisatoren van (wissel)tentoonstellingen en het verlevendigen van de historie van Soest in het algemeen. Hij stimu leerde de functie van het museum en de vrijwilligers van Oud Soest. Kortom, burgemeester Koos Jans sen kwam vorige week woensdag maar wat graag naar de algemene ledenvergadering van de HVS - waarvan hij zelf ook lid is - om de Wim Peters, geflankeerd door zijn vrouw, kreeg de gemeentepenning uit handen van burgemeester Koos Janssen. Foto: Eemland Pers gemeentepenning te overhandigen aan Peters. Janssen merkte tevre den op dat de onderscheiden Soes ter actief lid zal blijven. Hij bekleedt overigens bestuurs functies van de Rooms Katholieke Stichting Mariënburg, de Stichting Willaert, de Stichting Spullenhulp Soest, het CDA-Soest en het Rooms Katholieke Parochiebe stuur Soest. Peters, een geboren Brabander, kwam in 1965 naar Soest waar hij in dienst trad van de gemeente. Na 40 jaar overheidsdienst mocht hij in 1996 op 57-jarige leeftijd van zijn 'oude dag' gaan genieten. Amersfoort, Amsterdamseweg 139, 033-4611203, donderdag/vrijdag koopavond. Nijkerk, Het Spaanse Leger 1, 033-2457644, donderdag/vrijdag koopavond. Kijkdagen: vrijdag Zaterdag Zondag maandag Vrijdag 5 april 6 april 7 april 8 april 12 april 19.00-22.00 mu il.00-17.00 urn 11.00-17.00 uur t/m aanv. 19.00 uur Yaarhveg 109 Hilversum Tel: 035 - 624 71 70 Catalogus op internet: www.vaiizatlellioff.iiI diverse soorten 2 zakken of m 2 pakken g 4 's Lands beste pak 1 liter met gratis pakketzegel mei gratis pakketzegel 9 Heel bakje 400 gram met gratis pakketzegel bakermat is van de luchtmacht, wil Soest in elk geva! het Militaire Luchtvaart Museum behouden,i mogelijk uitbreiden en eventueel het Legermuseum er zich laten vestigen. Er zou ruimte zijn voor de bouw van woningen en/of be drijven, maar Soest wil ook de na tuurfunctie uitbreiden door bebou wing te laten plaatsmaken voor groen. Over dit alles vindt perio diek overleg plaats met onder meer Zeist en de provincie. Erg benieuwd is het gemeentebe stuur van Soest naar het standpunt van het ministerie van VROM omtrent de tijdelijke vestiging van een gevangenis. Minister Jan Pronk is immers fel gekant tegen de permanente bewoning van de 96 appartementen op het voorma lige Soester Natuurbad terrein (waarvoor de bouw is stilgelegd). Soest en de provincie voeren een juridische procedure tegen de af wijzing van het ministerie. Het Kamp van Zeist ligt ook in het buitengebied en Soest zou het vreemd vinden als VROM wel ak koord gaat met de tijdelijke peni tentiaire voorziening. 'Drugsvrij' Nog deze maand worden twee ge bouwen op het Kamp van Zeist (op Zeister grondgebied) ingericht als gevangenis, zodat daar over een week of twee, drie de eerste drugs koeriers zullen worden opgesloten. Dat gebeurt niet dan nadat ze in het ziekenhuis zijn behandeld en door de Haarlemse rechtbank zijn veroordeeld. De slikkers komen dus 'drugsvrij' naar Soesterberg, waar ze maximaal zes tot acht maanden kunnen worden vastge houden. Gelet op de grote stroom drugs koeriers en het feit dat dé contro le op de Antillen momenteel mini maal is, worden er honderden ver wacht. Daarom wordt ook de voormalige school verbouwd, maar dat neemt meer tijd in beslag. De plaatsing van mobiele cellen laat eveneens nog even op zich wach ten. Door de noodwet kan justitie in Soesterberg een ander regime voeren dan in bestaande gevange nissen. Er mogen in een cel meer gedetineerden worden opgesloten en de faciliteiten zullen sober zijn. De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 4 april 19:45 Lezing 'De jeugd en de centen', Griftland College, Noorderweg 79. Vrijdag 5 april 18:00 Jubileumreceptie Odeon, Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 (Soesterberg). Zaterdag 6 april 06:00 Vroege-vogelwandeling IVN, Wicksloterweg/Insinger- straat. 10:00 Workshop meditatief beeldhouwen, De Bercklauw, Steenhoffstraat 63, 40,00. 10:00 Groene ruilbeurs Groei Bloei, De Kwekerij, Molen straat 157. 11:15 Opening clubhuis Fak keldraagsters, Den Blieklaan. 16:00 Opening expositie Passepartout, Hoog Soestdijk, Prins Hendriklaan 5. 19:30 Expositie kindertekenin gen en jazzclub, Artishock, Steenhoffstraat 46. Concert Jeugd Concerteert Cenakel, Amersfoortsestraat 18, (Soesterberg), 10,20/12,50. Maandag 8 april 20:30 Film 'Magonia', Artis hock, Steenhoffstraat 46, 3,50/5,00. Dinsdag 9 april 14:30 Lezing dr. R. Nepveu over Hindoeïsme en Boeddhis me, NPB-kerk, Rembrandt- laan 20. 19:00 Buurtschouw de Engh, Albert Cuyplaan 200. Woensdag 10 april 20:00 Lezing hr. V.d. Steeg 'Rondom paleis Soestdijk', NBvP/Vrouwen van Nu, De Deel, Kerkstraat 11B, 2,00. Autobedrijf A. van der Lee Exclusief-Dealer voor Soest, B Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 in Soest voor de Aanmelden: tel. 6014152 EN TEST ONS EEN MAAND VRIJBLIJVEND (vraag naar de voorwaarden) Woning- en Assurantiemakelaars UTRECHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN ZEIST Burgemeester Grothestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl 8 daagse vliegreis v.a. 399,- pp 8 daagse autorondreis v.a. 683,- pp M Turkije 8 daagse vliegreis v.a. 325,- pp genoemde prijzen gelden voor vertrek in mei Brinkstraat 13-15, Boarn - Naardcrstraat 16. Laren - C. van Amsiclstraal 101. Hilvrr Acliirrbaun 19, Huizen van Wredestraal 58, Zuldprtimcnudc 21. Soest REGIOMAKELAARS Burg. Grothestraat 13, SOEST BuijsRegiomakeloars.nl Soest@Buijsregiomakelaars.nl nvm UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1