I Piloot ongedeerd na neerstorten OP Opheffings uitverkoop En dit zijn de knallers van deze week: l y Lagere straf moord op vader 2.99 0.79 7.49 KONINGINNEDAG AANBIEDINGEN» Advertenties en kopij svp eerder inleveren Gemeente wil de toewijzing van woningen uitbesteden Raad steunt forse bijdrage aan verliesgevend bouwplan Sophia van Amersfoort DE BESTE WINKEL VAN NEDERLAND VERKOOPPLAN WOENSDAG 24 APRIL 2002 80e JAARGANG NO. DEZE WEEK 'Soesters houden een streepje voor' neer Zweefvliegtuig botst tegen bomen en ploft op straat r op Koninginnedag gesloten maar.... kijk op pagina 7 20% korting op alle deurkrukken Vanaf vandaag 25% tot 60% korting op onze gehele collectie OPEL O UW WONING VERKOPEN? BEL UW MAKELAAR: 035-601 13 04 Smit-Hol Molenbeek OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Schouderkarbonade Knipwit of tarwebrood Douwe Egberts koffie Schwarzwalder- schinken rauwe ham Nicola aardappelen Grolsch bier VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest SOEST KALENl SR CARS SHIRTS CARS BROEKEN vanaf CARS Spijkerjacks GEOPEND VAN 7.00-10.00 JR Vertre BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALIf 035 - 603 27 371 Lfi SOESTE COURANT Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel 3 Woningbouw Randstad-terrein. Bedrijven langs Al en A27. Vergunning voor knikkerpotje? Column Visser. Op 't Hoogt Actueel Actueel 5 Wereldwinkel doet oproep namens de koffieboeren. Bestuurlijke vernieuwing: eerste vergadering 29 mei. Vervolg Op 't Hoogt. Nieuwe ruiterroute in Laag Hees. Familieberichten Kleine advertenties Varia 7 De mens achter de politicus: Gerard v.d. Deijssel. 'Muziekoversteek' geslaagd. Hans Gerretsen nieuwe voorzitter WD-Soest. Lezing Ben Joosten over beeldhouwers Zimbabwe. Varia Uitslag Logopuzzel Op Soest 11 Niesse: 'een bedrijf met God'. Workshops van Lars Meiners. Koos Postema signeert boek bij Van de Ven. Hartje Zuid viert dit jaar Koninginnedag op 29 april. Soesterberg 13 Diamanten bruidspaar Kaspers. Open cockpit-dagen. Pleidooi: 'A28 op lijst van spitsstroken'. Koninginnedag: klapper? Sport I 15 Dames SoVoCo in wachtkamer. V.d. Broek 3L' NK-marathon. Soest betaalt tol voor tweede elftal. Sport II 16 Opnieuw zege Soestdijk. Clubkampioenen Selby. Gouddelvers Springbokken. Prikbord 17 Medische dienst. Kerkdiensten. Radio Soest. Omdat dinsdag 30 april (Koninginnedag) uitvalt als productiedag, zal de Soester Courant van volgende week reeds op maandag 29 april worden klaargemaakt. Dat heeft gevolgen voor de uiter ste inlevertermijn van adver tenties en kopij. Advertenties dienen uiterlijk maandag 29 april, om 10:00 uur, in ons bezit te zijn. Kleine rubriekadvertenties worden tot vrijdag 26 april, 15:00 uur aangenomen. De 'deadline' voor kopij is vrijdag om 12:00 uur! Kopij over activiteiten die in het weekeinde van 27 en 28 april plaatsvinden, kan tot zon dag 28 april, 18:00 uur, worden ingeleverd. In alle gevallen wordt de leveranciers verzocht de kopij zo vroeg mogelijk aan ons te geven. Voor zeer dringende (redac tionele) zaken kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt, tot maandag 29 april, 9:30 uur. Ook kan het voorkomen dat niet-spoedeisende kopij een weekje blijft liggen. Wij hopen op uw begrip. Directie en medewerkers Soes ter Courant Nu nog bepaalt de gemeente de toewijzing van huurwoningen, maar daar komt waarschijnlijk volgend jaar verandering in. Het Soester College wil er van af, omdat er nu omslachtig wordt gewerkt, wat veel ambte lijk werk vergt. Wethouder Bart Krol gaat daarom op zoek naar een partner die deze taak van de gemeente overneemt en efficiënter gaat uitvoeren. Hij zei dat donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. 'Bij de manier van verdelen houdt de Soester dan ook een streepje voor', verzekerde Krol de raadsle den. Het beleid van de woningtoe wijzing en de beroep- en bezwaar procedures blijven de verantwoor delijkheid van de gemeente. Het is dus (kennelijk) niet de bedoeling dat de verhuurder gaat meebeslui ten aan wie hij zijn woning toe kent. Nu staan elke even week in de Soester Courant alle vrije huurwo ningen van Portaal, SCW en ande re verhuurders vermeld. Via een bon kunnen belangstellenden zich inschrijven. Deze bon moet nu nog worden opgestuurd naar de ge meente die vervolgens aan de hand van gegevens (o.a. gezinssamen stelling, inkomen, woonplaats en economische gebondenheid) be paalt wie als eerste in aanmerking komt voor een woning. Amersfoort werkt bij de toewijzing van woningen samen met Woon- kompas, elders in de regio is in veel plaatsen Woningnet actief op dit gebied. Krol zal in het tweede kwartaal van 2003 een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. Zoals verwacht heeft een meer derheid van de raad (18-9) in gestemd met een krediet van 612 duizend euro voor Van de Grift Onroerend Goed. Het gaat om een tegemoetkoming in het verlies op een bouwplan aan de Steenhoffstraat. GGS, WD en CDA, die alle een wethouder leveren, steunden don derdagavond het voorstel van het College dat is gesigneerd door CDA-wethouder Bart Krol. Chris- tenUnie/SGP vindt het ook goed om geld te betalen voor een plan, waarbij Soest is gebaat. De ande re oppositiepartijen Soest 2002, GL, PvdA en D66 stemden tegen. Zij hadden twee weken vóór de raadsvergadering gevraagd om meer financiële onderbouwing van het plan, waarop Van de Grift ook nog eens ruim 700 duizend euro moet toeleggen. De gegevens die Bart Krol voor hen ter inzage had gelegd, kon de tegenstanders niet op andere gedachten brengen. Dat Soest bijna de helft van het tekort dekt, komt doordat de ge meente er baat bij heeft. Van de Grift gaat de dierenspeciaalzaak Hilhorst met aangebouwde woning afbreken en meer in de richting van Visserstaete herbouwen. Bo ven de winkel komt een nog onbe kend aantal appartementen. Daardoor ontstaat er bij de krui sing met de Dalweg ruimte die nodig is voor de aanleg van een rotonde, die de gemeente wil gaan aanleggen. Bovendien zal de nieuwbouw het appartementen complex Visserstaete wat meer uit het zicht houden en wordt de blik op de ingang van de rooms-katho- lieke begraafplaats aan de Dalweg verfraaid. Dat alles mag best wel wat geld kosten, vinden Krol en 18 raadsleden. Wim Roest van D66 wilde het voorstel een maand vooruitschui ven, in afwachting van meer infor matie over de onderbouwing van het plan, maar kreeg onvoldoende steun. Krol zegde wel toe, dat hij zo spoedig mogelijk gegevens daarover naar de raad terugkop pelt. Afgezien van materiële schade is de 46-jarige Baarnaar A. Dooyer zondagmiddag met de schrik vrijgekomen, toen zijn zweefvliegtuig neerstortte. Dat gebeurde in het zicht van de haven, de vliegbasis Soester- berg. Toen hij na een probleemloos ver lopen testvlucht de landingsbaan naderde, verloor het vliegtuig plot seling hoogte, vermoedelijk als ge volg van een gebrek aan thermiek. Volgens andere zweefvliegers, die het ongeluk zagen gebeuren, had de Baarnaar beter kunnen afwijken van het gebruikelijke circuit dat wordt gevlogen op weg naar de landingsbaan. Niet uitgesloten wordt dat de piloot een stuur- of inschattingsfout maakte. Het zweefvliegtuig minderde snel heid en raakte aan de noordkant van de Verlengde Paltzerweg (tus sen het Soester Hoogt en de vlieg basis) boomtoppen. Voordat het aan de overkant van de weg vol in de bomen zou vliegen, plofte het toestel als het ware midden op de weg neer. Dat het vliegtuig snelheid verloor, kwam vermoedelijk doordat de piloot uit angst aan het stuur is gaan trekken. 'Dat is een veel voorkomende schrikreactie, maar daardoor verlies je juist snelheid', aldus een zweefvlieger die oogge tuige was. 'Het is wel schrikken hoor, als je het ziet gebeuren. Nu raakten de vleugels de bomen, maar als hij met de cockpit tegen een boom was gebotst, waren de gevolgen veel erger geweest. Heel griezelig en spannend.' Het zo goed als nieuwe vliegtuig, dat de Baarnaar kort daarvoor met twee anderen tweedehands had gekocht, liep wonder boven won der naar verhouding weinig averij op, de piloot kon zelfs ongedeerd uit het toestel kruipen. De 23-jarige inwoner van Soes- terberger die in april vorig jaar in de Antonie van Leeuwen hoeklaan zijn vader doodstak, is maandag in hoger beroep door het gerechtshof in Am sterdam veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De hogere rechters vinden dat de Utrechtse rechtbank er met de op legging van zeven jaar cel te wei nig rekening mee hield dat de ver dachte beperkt toerekeningsvat baar is. Aan het drama in de Van Leeuwenhoeklaan ging anderhalf jaar vol vernederingen vooraf. De zoon was weer bij zijn ouders in getrokken nadat hij op zijn derde uit huis was geplaatst. In het pleeg gezin waar hij verder opgroeide, voelde hij zich vooral de laatste jaren niet helemaal thuis. Hij ging weer bij zijn ouders in Soesterberg wonen in de hoop dat het nu wel goed zou gaan. Maar tot zijn gro te teleurstelling ging het al snel mis. Zijn vader verkondigde tegen wie het maar wilde horen, en vaak ook tegen wie het niet wilde horen, dat de zoon nergens voor deugde. Met allerhande pesterijen boorde hij de hoop van zijn zoon op een gelukkig gezinsleven de grond in. De zoon wilde dat er een einde aan de ruzies zou komen en wist op een gegeven moment niets an ders te verzinnen dan zijn vader om het leven te brengen. Volgens gedragsdeskundigen is de moord vooral te wijten aan de persoon lijkheidsstoornis die de verdachte ontwikkelde door de verwaarlo zing in zijn jeugd. Autobedrijf A. van der Lee Exclusief-Dealer voor Soest, B Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 CITROËN tarn e.o. bouwen woonwaren. baarn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl speciaalzaak voor damesmode Soesterbergsestraat 32A, Soest. Tel. 035-6013182 Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon (035) 601 23 64 BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 VOOR EEN INFORMERENDE AFSPRAAK Woning- en Assurantiemakelaars UTRECHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN ZEIST Surgemeester Grolhestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl varkensvlees kilo heel rood of décafé Ju fj pak 500 gram Mm sj w vers van 't mes 1 1 f 100 gram I I tr nieuwe oogst zak 5 kilo f f krat 24 flesje Tussen twee bomenrijen plofte het zweefvliegtuig neer. De Baarn- se piloot bleef ongedeerd. Foto: Brandweer Andere zweefvliegers waren toen al druk doende om alle instanties te waarschuwen, die in dit soort situaties moeten worden gealar meerd, zoals de brandweer, de ko ninklijke marechaussee, de politie, de vliegbasiscommandant en de Rijksluchtvaartdienst die een on derzoek instelt naar de oorzaak van de voortijdige landing. De brandweer hoefde alleen maar de Verlengde Paltzerweg af te zetten voor het verkeer. Het toestel werd ter plaatse gedemonteerd en afge voerd voor reparatie. De Baarnaar was in het weekein de trouwens niet de er^ige die op een ongebruikelijke manier naar beneden kwam. Alleen al in het gebied tussen Utrecht en Arnhem maakten op vrijwel hetzelfde mo ment ook drie anderen een 'nood landing'. Na het ongeval ging het zweefvlie gen op Soesterberg gewoon door. Ook de Baarnaar maakte later op de dag nog een (therapeutische) start. Hij klom met een instructeur aan boord van een tweezitter om meteen weer te gaan vliegen. De Soester Kalender bie^t verenig" gen en instellingen in ^Hfeelegc' hcid hun publieksactiv^K met c< eenmalig karakter kort wee' agenda' te melden. Donderdag 25 an 17:00 Afrikaanse 0^^ De Buut, Willaertstra; 20:00 Bijeenkoms^^^ form: 'Van SrebreiS a naar Pi' nokkio', Mariakeri^Eg. Grc thestraat 76. Vrijdag 26 april 11:00 Handtekenii Amnesty, biblioth< straat 49. 14:00 Dia lezing Bi over Argentinië, De Klarinet, Klarii 2,00/2,50. 20:00 Toneel 'Voi naar hotel Walibi', pluim, De Rank, Sj sestraat 18, 5,00| 20:00 Uitreiking man-poëzieprijs, S meentehuis, Raadl 21:00 Upstairs, Ai Steenhoffstraat 46, 2,40/4,50. Zaterdag 27 april 10:00 Wereldwinl reldwinkel, Steenl 14:00 Kinderkara1 Praatpaal, Smitswt 20:00 Bingo 'Ovei Klarinet, Klarinet 3HE 7,0C 20:00 Toneel 'Voor je alibi naar hotel Walibi', l|e Riet pluim, De Rank, sestraat 18, 5,Of 22:00 Bluesnight met ters, Artishock, Stj^ 46, 10,00. lacne 'illaeh vleijer libi liet- fcterberg- eTol- Zondag 28 april 16:00 Concert 'Con Vivo', Open Hof, Veenbestraat 2 Maandag 29 aprilj^ 20:00 Mediums bij'^wp, D Vriendschap, Nactifflgaalwe 8A, 2,00/4,50.W 20:30 Film 'The Discovery Heaven', ArtishocHSteenl straat 46, 3,50/j Dinsdag 30 april» (Koninginnedag' zie het progammabi 15:00 Jazzconcert j^E|el| Septet, Artishock,] sUhcl straat 46. 19:30 Bridge-drr ken (Soesterberg' Woensdag 1 mei 10:00 Concert Cl berg (harp), Soesj NPB-kerk (ingani Hooghlaan), 2, 14:00 Kindermii hees', De Klarin< 1,20/2,40. Maten 116 t/m 176 - xs t/m xxl (stretch, workers en jeans voor kids 4 volwassenen) Soesterbergsestraat 36 - Soest. Tel. 03E 21 Brinkstraul 13-15. Baarn - Naard Achterbaan 19, Huizen - 16, Laren C, van Amslelslra, Weedestraat 58, Zuidj Burg. Grolhestraat 13, S©EST BuijsRegiomakelaars.nl REGIOMAKELAARS Soest@Buijsregiomakdaars.nl ÜW MAKELAAR IN DE REGIOlff (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOOI

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1