Onderscheiding voor 13 Soesters v int ratuin O,89 En dit zijn de knallers van deze week: Overschot 1,2 miljoen in 2001 2.99 1.79 1.09 1.39 3.99 3.19 Dodenherdenking begint zaterdag om 19:45 uur Bevrijdingsconcert PYO: 5 mei op Verzetsplein Rechter schorst ontslag van verdachte politieman DE BESTE WINKEL VAN NEDERLAND Sophia van Amersfoort U ZOEKT EEN WONING? VERKOOPPLANNEN? DEZE WEEK Man mishandeld door jongeren Jaarlijkse 'lintjesregen' in gemeentehuis Dit jaar tekort van 500 duizend euro 20% korting op alle deurkrukken voor kleine én grote maten! Soester (18) aan gevolgen van letsel overleden Alternatieve straf E-mailstoring SOESTER KALENDER 3 5N. Vertrekpunt Galia Meloen Kaiser broodjes Roze garnalen Magere Riblappen Kip krokant schnitzel WOENSDAG 1 MEI 2002 80e JAARGANG NO. 36 SOESTE BOOURAMT Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel 3 Zeven ridders en zes leden van Oranje Nassau. Nieuws op Ambachtenmarkt. Pleinen Da Costaschool. Column Visser. Op t Hoogt Actueel Actueel 5 De mens achter de politicus: Eric Bervoets. Kleur op Waterinkschool. De Buut op Afrikaanse toer. Lezing Ben Joosten over beeldhouwers Zimbabwe. Familieberichten 6 Kleine advertenties 6 Varia 7 Rinke Tolmanprijs 2002: Wim Hartog, Bodegraven. Het waarom en hoe van 'Terug naar de natuur'. Woningaanbod Op Soest Van heidehut tot residence. Bericht van Hester Koning (5). Verdwenen Soest. Eemland weer kampioen. Soesterberg 13 Kunst uit Soesterberg bij veilinghuis Christie's. VSB richt zich op 25-jarig jubileum. Anneke Pleij nog eens in het zonnetje gezet. Koolhoven nog niet vergeten. Sport 15 SoVoCo moet nieuwe trainer zoeken. Strik wint Stratenloop. Van Embricqs uitgeschakeld. Soest 50 jaar geleden. Prikbord Medische dienst. Kerkdiensten. Radio Soest. 17 Het Oranje Comité en de ge meente Soest hopen dat veel Soesters, jong en oud, aan wezig zullen zijn bij de Do denherdenking op zaterdag 4 mei. Die wordt, zoals al tijd, gehouden aan het Ver- zetsplein bij het monument. De plechtigheid begint om 19:45 uur met muziek van PVO en zang van het Soester Mannenkoor Apollo. Daarna zal burgemeester Koos Janssen, net zoals hij vorig jaar voor het eerst deed, een herdenkings woord uitspreken. Om klokslag acht uur klinkt de Last Post, waarna twee minuten stilte in acht worden genomen. Vervolgens vindt de kransleg- ging plaats door vertegenwoor digers van de gemeente Soest, het verzet, het Oranje Comité en het Griftland College. Tot slot gaat de burgemeester voor in het défilé en kan de bevol king desgewenst bloemen neer leggen bij het monument. In verband met de Dodenher denking wordt er zaterdag ge vlagd met de vlag halfstok. Dat gebeurt tussen 18:00 uur en zonsondergang (ongeveer 21:10 uur). Op zondagmiddag 5 mei, om 14:30 uur, zal de muziekvere niging PVO onder leiding van dirigent Peter Rieken een be vrijdingsconcert geven op het Verzetsplein te Soest. Daar dit nog nooit eerder gedaan is leek het PVO een goed initiatief om dit gratis aan de burgers van Soest aan te bieden. Er zullen o.a. muziekstukken ge speeld worden als 'Pastoral Pictu- res' van Roland Kernen, Vera Lynn-highlights, gearrangeerd door Knud Graugaard, 'Pomp and circumstances', waarin de melodie van 'Land of hope and Glory' klinkt en dat gearrangeerd is door Henk van Lijnschoten, 'Royal Ce- remony' van R. Swift, 'Give us Piece' van Ted Huggens, 'Arro- manches' van A.E. Kelly, De 'THG Mars' van Ruud Böhmer, 'Overture to a New Age' van Jan de Haan en natuurlijk 'Tricolore', geschreven door de dirigent van PVO, Peter Rieken. Mocht het weer PVO in de steek laten dan zal het concert gehouden worden in de Mariakerk aan het Nieuwer- hoekplein, ook om 14:30 uur. De Soester agent die er van wordt verdacht geld te hebben gestolen op zijn werk, is in de cember onterecht ontslagen. Dat besloot de Utrechtse be stuursrechter vrijdag. De agent, die de beschuldiging ontkent, had zijn ontslag aan gevochten. De agent zou bijna twee jaar gele den 110 gulden hebben weggepakt uit een portemonnee die als ge vonden voorwerp bij het bureau in Soest was ingeleverd. De porte monnee lag in de kast waar ook andere gevonden voorwerpen wor den bewaard. Volgens de korpsbeheerder van de politie regio Utrecht is het 'vol doende aannemelijk' geworden dat de man de dief is. De man, die voor december geschorst was uit zijn functie, ontkent echter ten stelligste dat hij degene was die het geld wegpakte. Zijn raadsman wees er op dat de strafrechter in oktober besloot dat er nog getuigen moesten worden gehoord in de zaak tegen de agent. Volgens de advocaat had de werk gever van de agent dit nadere on derzoek moeten afwachten voor dat tot ontslag werd overgegaan. Hij voerde aan dat de belastende verklaringen tegen zijn cliënt wa ren aangevoerddoor één collega van de agent. Volgens hem was het mogelijk dat deze collega de dief stal zelf had gepleegd en zijn cliënt de schuld wilde geven. De rechter bleek het met de raads man eens, dat de schuld van de agent niet voldoende was komen vast te staan om tot ontslag over te gaan. Zij schorste het ontslagbe sluit. Wanneer de strafzaak tegen de agent verder gaat, is nog niet bekend. Autobedrijf A. van der Lee Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Een 21-jarige Soester is zaterdag avond mishandeld door een groep je jongeren. Dat gebeurde op de Soester Engweg, waar hij in de richting van de Julianalaan fietste. Hij werd aangesproken door jon geren die op het speelveld bezig waren en plotseling van zijn fiets geslagen. Daarna incasseerde hij verschillende klappen en schop pen, alvorens hij kans zag er met zijn fiets vandoor te gaan. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling. Dertien inwoners van de gemeente Soest zijn vrijdag terechtgekomen in de jaarlijkse 'lintjesregenHet gaat om zes dames en zeven heren, in leef tijd variërend van 46 tot en met 92 jaar. Het betreft de dames C.D. van der Beek-van Dok (Lid in de Orde van Oranje Nassau), E.G.A. Hoks- bergen-Evers (Ridder), J.C.A. Pleij-van Kersbergen (Lid), M.T. Schut te-Erf temeijer (Lid), E.E. Vischer-Diepgrond (Lid) enK. van Brandwijk- Wiltjer (Ridder) en de heren P. Kiel (Ridder), T. van der Meer (Lid), J. den Oude (Lid), A. Peters (Ridder), E.E. Veldkamp (Ridder), L. Wit kamp (Ridder) en E.J. Schoemaker Ridder.met de zwaarden). Elf van hen ontvingen de versierselen vrijdagmorgen uitbanden van burgemees ter Koos Janssen tijdens een plechtigheid in de raadzaal van het gemeen tehuis. Mevrouw Van Brandwijk en de heer Schoemaker kregen de ko ninklijke onderscheiding uitgereikt in respectievelijk Den Haag en Amers foort. Lees ook pagina 3. Foto: Herman van Dam Soest heeft vorig jaar alsnog af gesloten met een fors overschot van 1,2 miljoen euro. Dat is ruim een miljoen euro meer dan bij de laatste tussenbalans. Voor dit jaar houdt de gemeen te voorlopig rekening met een tekort van 549 duizend euro. De cijfers staan in het jaarver slag van 2001 en de Voorjaars nota 2002. De niet onaanzienlijke meevaller van vorig jaar werd vooral veroor zaakt door een hogere uitkering van het rijk. Soest kreeg 559 dui zend euro meer overgemaakt dan gedacht. Ook werd er aan leges voor bouwvergunningen extra ver diend (342 duizend euro). Aan de andere kant werd de be groting met 215 duizend euro overschreden als gevolg van de Wet Voorziening Gehandicapten. De uitgave hiervan is sterk afhan kelijk van het aantal aanvragen en de aard daarvan. Verder waren er nog meer kleinere afwijkingen ten opzichte van de laatste tussenbere- kening, die het voordelig saldo uit eindelijk omhoog schroefden. De begroting van de gemeente sloot vorig jaar op ruim 62 miljoen euro. Van het overschot vloeit 866 dui zend euro in de algemene reserve van de gemeente. Voorts wordt 34 duizend euro gebruikt om het ver lies van de bouwgrondexploitatie te dekken. De rest van de winst was - grotendeels eind vorig jaar - al uitgegeven, aan onder meer een lift voor het St. Josephgebouw en de speciale buslijn Soest- Soesterberg. Het grootste stuk van de taart 227.000) ging naar S.O. Soest en WZ'49. Zij kregen extra financiële steun voor de rea lisering van respectievelijk nieuw bouw en verbouw van hun accom modatie. Nadelig Voor dit jaar gaat het College vooralsnog uit van een nadelig sal do van 573 duizend euro. In ver gelijking met de vorige prognose valt het tekort 24 duizend euro la ger uit. Het verschil ontstaat door een groot aantal wijzigingen die in de begroting moeten worden door gevoerd. Althans, dat stelt het College voor aan de gemeente raad. De politici praten er donder dag 16 mei over in de commissie financiën en een week later komt de Voorjaarsnota aan bod in de raad. Aan de ene kant vallen verschil lende uitgaven veel hoger uit en komen er nieuwe bestedingen bij. Het gemeentelijk informatiemaga zine Op 't Hoogt is nu vanwege de nieuwe redactieformule en andere redenen 70 duizend euro duurder, een nieuw voetbalveld voor de Soesterbergse vereniging 't Vlieg dorp kost 36.770 euro en voor ver schillende posten van de brand weer moet bijna 100 duizend euro extra worden uitgegeven. Ook het onderwijsbudget geeft een tekort aan van 100 duizend euro. Maar: de gemeente zal voor de Openba re Basisschool straks meer geld krijgen van het ministerie, omdat de OBS 'formeel' in tweeën wordt gesplitst. Deze bijdrage is nog niet in de begroting verwerkt. Er zijn nog meer posten die in ne gatieve zin moeten worden aange past, maar ze worden vrijwel alle maal weggepoetst door opnieuw een meevaller uit het gemeente fonds. Het begrotingstekort voor dit jaar zal nog herhaaldelijk worden bijge steld. Niet uitgesloten is dat het uiteindelijk weer uitmondt in een voordelig saldo. Dat laatste hangt vooral af van de algemene uitke ring uit het gemeentefonds van het rijk. Voor de jaren 2003 tot en met 2005 rekent Soest in dit stadium op 'overschotjes' van 252 duizend, 49 duizend en tweeduizend euro. HET GROENE WARENHUIS Hangende en staande Fuchsia's, diverse kleuren. Van 1,-79' nu Amersfoort, Amsterdamseweg 139, 033-4611203, donderdag/vrijdag koopavond, Nijkerk, Het Spaanse Leger 1, 033-2457644, donderdag/vrijdag koopavond. bouwen woonwaren. baarn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl De achttienjarige Soester die zaterdag 20 april 's nachts be trokken was bij een aanrijding en ernstig letsel opliep, is afge lopen donderdag overleden aan de gevolgen van zijn verwon dingen. Dat heeft de politie vrijdagmorgen bekend ge maakt. Het slachtoffer reed de bewus te nacht omstreeks twee uur op zijn bromfiets de Verlengde Tal- malaan af en zou zonder te remmen de Beukenlaan zijn overgestoken. Op de kruising werd hij geschept door een auto die werd bestuurd door een 22- jarige vrouw uit Soest. De jon geman werd toen in kritieke toestand per ambulance met spoed naar het UMC gebracht. Twee meisjes van 14 jaar zullen een alternatieve straf krijgen via Bureau Halt, omdat ze een bus hokje op de Eikenlaan hebben be klad. De politie betrapte ze vrijdag terwijl ze bezig waren met graffity, sprak ze aan, verwees ze door naar Halt en lichtte de ouders van bei den in. BEL UW MAKELAAR: 035 - 601 13 04 EN TEST ONS EEN MAAND VRIJBLIJVEND (vraag naar de voorwaarden) Smit-Hol Molenbeek Woning- en Assurantiemakelaars UTRECHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN 2EIST Burgemeester Grothestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl De opmaakafdeling van de Soester Courant werd maandag j.l., tijdens de productie van de editie van deze week, gecon fronteerd met een langdurige storing van de e-mailverbin- ding. Dat betekent dat mogelijk niet alle advertentieopdrachten en kopij zijn binnengekomen, en dus ook niet zijn verwerkt. Voor het eventuele ongerief bieden wij de betrokkenen onze excuses aan. Directie Soester Courant De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 2 mei 13:00 Robin Hood-spelen (4- 12 jaar), De Vrije Teugel, Ve- delaarpad 53, 1,00. Vrijdag 3 mei 20:00 Open Soester Klaveijas- kampioenschap, De Klarinet, Klarinet 39, 3,50/4,50. 21:00 Extra jazzconcert met Burton Greene en Maerk Dresser, Artishock, Steenhoff- straat 46, 5,00/7,00. Zaterdag 4 mei 19:45 Dodenherdenking. Mo nument Verzetsplein. 21:00 Jazzclub met Perron 5b, Artishock, Steenhoffstraat 46. Zondag 5 mei 11:00 Lezing Ben Joosten over beeldhouwers Zimbabwe, Ar tishock, Steenhoffstraat 46, 1,00/2,00. 14:00 Film 'Harry Potter and the Philisopher's Stone', Artis hock, Steenhoffstraat 46, 3,50/5,00. 14:30 Bevrijdingsconcert PVO, Verzetsplein. 20:00 Bijeenkomst (klein)kinderen van ouders met oorlogsverleden, Artishock, Steenhoffstraat 46. Maandag 6 mei 20:30 Film 'Harry Potter and the Philisopher's Stone', Artis hock, Steenhoffstraat 46, 3,50/5,00. Dinsdag 7 mei 14:00 Dialezing W. Planjer over Amersfoort, 'Huisvrou wen', Brandpunt Baarn. 09:30 Excursie 'Huisvrouwen' naar waterzuivering, Maatweg. Woensdag 8 mei 14:00 Jeugdfilm 'Minoes', theater Brede Bibliotheek, Wil- laertstraat 49, 3,50/4,50. WWÊ NEFKENS SOEST Wie anders VOOR NIEUW EN GEBRUIKT AUTOMOB FÉ L D~ R ÏJ F Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon (035) 601 23 64 OPEL"0- BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035-602 42 94 EVEN EEN ANDER LEVEN Tapas eten op een zonnig terras in bruisend Barcelona nu vanaf 283,- Driedaagse vliegreis inclusief hotel. Brinkstraat 13-15. Baarn Naarderstraat 16. Laren - G. van Amstelstraat 101, Hilversum Achterbaan 19, Hulzen - van VVcedeslraat 58, Zuidpromenade 21. Soest Kraaifontein Droêsteen witte wijn, eerste pluk 2002 heerlijk bij asperges per fles OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest per stuk om zelf af te bakken □k 8 stuks 12-5 gram kilo 500 gram VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 REGIOMAKELAARS Burg. Grofhestraat 13, SOEST BuijsRegiomakelaars.nl Soest@Buijsregiomakelaars.nl nvm UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1