SOESTERBERGSEïLcOURANT Kunst uit Soesterberg bij Christie's ooihoven nog niet vergeten I VSB richt zich op 25-jarig jubileum Anneke Pleij in Soesterberg nog eens extra in 't zonnetje gezet Wie aan politiek doet, leest de Soester Courant Van Jan Schonk, graficus en ontwerper van aardewerk WOENSDAG 1 MEI 2002 PROFIL ouw replica is karwei van jaren KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENST HULPVERLENING Hoofdkantoor Pearle bereikt hoogste punt Oud papier Muziek in Utrecht Klachten bezorging Tuinplanten Kwekerij Nico Speksnijder v. Ginkel Lid in Orde van Oranje Nassau Veilinghuis Christie's in Am- natuur, die zijn leven lang zijn Redactie-adres: Jan van Steendelaar, tel. 06-22450173. Klachten bezorging: C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 - 602 18 41 Veilinghuis Christie's in Am sterdam is op 4 juni het toneel ran een bijzondere veiling van Twentieth Century Decorative Arts. Daarbij zijn ook werken front the estate or de graficus jan Schonk (1889-1976), de kunstenaar die een groot deel zijn leven in Soesterberg roonde. In het onder zijn ei- ?en architectuur ontworpen huis aan de Prof. Lorentzlaan net de toepasselijke naam Vil la Grafia, zijn nog enkele be langrijke sporen van zijn ver blijf terug te vinden. 3e nieuwe bewoners, die het huis nomenteel verbouwen en kunst- iefhebbers zijn, piekeren er uiter- iard niet over de kunst die aan de orige bewoner herinnert te ver- vijderen. Integendeel, waar nodig ivordt deze zorgvuldig hersteld, in een nis waar boven de ichoorsteenmantel met gestuukte eliëfs van sluiervissen sprake is m 'roestwater'. Behalve een door Schonk gemaakt :eIfportret dat de erven aan de ïieuwe bewoners schonken, zijn er tog enkele andere decoratieve ele- nenten die van Schonk's artistie- ;e gaven getuigen, zoals een ge- tuukt relief van een hert in de voonkamer en boven, in de lichte itelierruimte, de tekst "'t Is nooit o claer of 't en haepert hier en In het atelier stond tot voor :ort een door de kunstenaar zelf ervaardigd wandmeubel, waarvan Ie deurtjes bestonden uit de origi nele houtblokken die Schonk voor ijn houtsneden had gebruikt, 'oen zijn dochter, die als laatste an de familie het huis bewoonde, lila Grafia verliet, werd het gede- onteerd. pvallend is overigens dat zijn erhuizing van Oosterbeek naar oesterberg kennelijk een soort /sluiting was van zijn leven als unstenaar. Na de jaren dertig erd weinig meer van Schonk ver omen. Als natuurliefhebber en ager was hij vaak in de natuurge- ieden rond Soesterberg te vinden, "ij hield zich niet meer met gra- ek bezig, maar schilderde alleen og maar. Uit de periode tussen e jaren dertig en zijn overlijden in 976 zijn olieverfschilderijen met atuurtaferelen en jachtstillevens ekend. Volgens kenners is in deze tukken de stilering van zijn vroe- ere werk niet aanwezig. Het is ervangen door een realisme dat eliswaar van deugdelijk vakman- hap getuigt, maar waarin de ar- "stieke lading van zijn vroegere erk niet meer is terug te vinden. "oewel hij niet uit een artistiek ilieu kwam, toonde Jan Schonk op jeugdige leeftijd aanleg voor eldende kunst. Na zijn schooltijd erd hij volontair bij een decora- eschilder. In de avonduren volg- e hij een tekencursus op de Rot- rdamse academie. Zijn leermees- r herkende het talent van zijn upil en moedigde hem aan de rofessionele kant op te gaan. Na- at zijn academische opleiding was "kroond met een zilveren medail- betrok Jan Schonk zijn eerste elier. Dit was gevestigd in een "venkamer van zijn ouderlijk huis Rotterdam. honk vond zijn inspiratie voor n eerste schilderstukken in de natuur, die zijn leven lang zijn voornaamste inspiratiebron heeft gevormd. Uit de eerste jaren van zijn kunstenaarsloopbaan zijn en kele schilderijen bewaard gebleven, zoals 'Koe in de wei' en 'Zomer landschap met boerderij'. Schonk wilde zich echter niet tot de schil derkunst beperken. Rond 1913 begon hij te experimenteren met grafische technieken. Hij schafte een etspers aan en ging tezelfder tijd een grafische opleiding aan de academie volgen. Hij leerde de ets techniek en lithograferen, maar zijn grootste kracht bleek te liggen in het houtsnijden. Jan Schonk was in die periode vrij wel dagelijks te zien in de Rotter damse dierentuin. Van exotische dieren ging voor hem een fascina tie uit die tot uitdrukking kwam in zijn werk. Roofdieren en tropische vogels vormden jarenlang een ge liefd thema van zijn grafiek, ook nadat hij zich in 1920 in Ooster beek had gevestigd. De kwaliteit van zijn prenten bleef niet onopge merkt bij het grote publiek. Zijn werk sloot goed aan bij de toenma lige moderne smaak. Ook de be taalbaarheid van de houtsneden en de litho's maakten Schonks werk voor een breed publiek bereikbaar. Uit een krantenbericht over Schonk blijkt hoe populair zijn werk was. 'De mensen kenden hem wel niet, maar toch kon er haast geen trouwpartij plaatsheb ben zonder dat er een ets, litho of houtsnede van Jan Schonk bij was' stond te lezen in een artikel naar aanleiding van zijn zestigste ver jaardag in 1949. Schonk was dus een gevierd graficus geworden, hoewel hij ook wel eens kritiek kreeg. Een kunstcriticus merkte in 1932 op dat hij als houtsnijder het vak volkomen beheerste, maar als lithograaf niet uitblonk. Van een goed graficus wordt wel eens gezegd dat hij in staat moet zijn eigen bankbiljetten te drukken. Die uitspraak gaat zeker op voor Jan Schonk. Door op een handige manier de exploitatie van zijn gra fische productie uit te besteden aan enkele kunsthandels was hij verzekerd van een royaal inkomen. Bewaard gebleven administratie van een van Schonks verkoop adressen, de Hilversumse kunst handel C. Hijner, toont aan dat rond 1928 maandelijks enkele tientallen werken van Schonk wer den verkocht voor bedragen van tien tot veertig gulden per stuk. Niet alleen deze verkopen brach ten geld in het laatje, maar ook de vaste betrekking die Schonk in 1925 zou aanvaarden bij Plateelfa- briek Zuid Holland in Gouda. Vanaf 1920 was Schonk in Ooster beek woonachtig. Naast zijn gra fiek had hij zich hier met verschil lende vormen van toegepaste kunst beziggehouden. Beschilder de kamerschermen en glas-in- loodramen, maar ook ontwerpen voor affiches en kalenders behoor den tot de productie van die perio de. Ook vervaardigde hij enkele bronzen beeldjes, zoals een Aap en een Reiger. Snel na zijn vestiging in Oosterbeek had hij zich met een compagnon toegelegd op potten bakken en boetseren. Deze aarde werkproductie was weliswaar niet erg succesvol, maar toch werd Schonks plastische talent door de Goudse plateelfabriek zodanig ge waardeerd, dat hij hier een baan kreeg. Het is duidelijk dat Zuid- Holland keramisch wilde voortbor duren op de populaire grafiek van Schonk. Aanvankelijk ontwierp hij voor de plateelfabriek wandtegels met dierfiguren in reliëf, die vaak rechtstreeks waren ontleend aan zijn grafische werk. Deze tegels bleken echter commercieel geen groot succes, zodat aan de produc tie ervan na korte tijd een einde kwam. Meer succes had Jan Schonk bij Zuid-Holland met zijn plastiekjes van dierfiguren. Deze eenkleurig geglazuurde beeldjes stellen vcoial voeelfiguren voor. maar ook roofdieren en herten. Daarnaast vervaardigde Schonk gebruiksaardewerk met sculpturale motieven, voornamelijk dekselpot- ten met dierfiguren als deksel. Kennelijk heeft Schonk zich bij Zuid-Holland ook beziggehouden met het ontwerpen van merken voor de Goudse plateelfabriek. In een uit Schonks archief afkomsti ge productcatalogus van Zuid- Holland zijn door hem eigenhan dig getekende ontwerpen van fa brieksmerken voor de buitenland se markt toegevoegd. Jan Schonk verliet na enkele con flicten met de directie van Zuid- Holland in 1930 de plateelfabriek. Zijn gunstige financiële positie stelde hem in staat aan de Prof. Lorentzlaan in Soesterberg de Villa Grafia te laten bouwen. Kort nadat hij hier was gaan wonen werd zijn artistieke productie teboekgesteld. De titel van dit prestigieuze boek werk uit 1931 luidt: Jan Schonk. Een kerncollectie reproducties uit zijn werken. Samengesteld en inge leid door Th. de Jager. Het biedt een royaal overzicht van Schonks schilderkunst en grafiek. Er blijkt onder meer uit dat Schonks gra fisch oeuvre minstens 200 bladen heeft geteld, waarvan bijna de helft in het boek is afgebeeld. De breed voerige teksten bij de houtsneden en litho's staan in uitgesproken te genstelling tot de ingetogenheid die Schonks oeuvre kenmerkt. Het boek moet een kroon op het Zelfportret van de Soesterbergse kunstenaar Jan Schonk (1889- 1976). Foto: Eemland Pers. Door 'roestwater' aangetast gestuukt reliëf in een nis van Villa Grafia, werk van Jan Schonk. Foto: Eemland Pers. werk van Schonk hebben gezet en tevens een soort afsluiting ervan hebben gevormd, want na de jaren dertig werd weinig meer van Schonk vernomen. Nu wordt zijn naam weer even aan de vergetel heid ontrukt door de veiling op 4 juni bij Christie's. Nieuweweg 97 - Soest Telefoon 035 - 58 804 72 Openlngstljdan: dinsdag Urn vrijdag tot 19.00 gen de achtergrond van een rman HF-20 uit de periode 913-1919 (96 km. per uur, 60 kg.) hebben de initiatief- emer, commodore buiten ienst H.J. Vermeulen, diens htgenote, generaal-majoor .d. F.P. Schulte en directeur JiA.M.M. Janssen van het Mi litaire Luchtvaart Museum j(MLM) in Soesterberg vorige Mveek de overeenkomst onder tekend voor de bouw van een ^replica van de Koolhoven FK 51 tweedekker. Jlamens de Stichting Vrienden van Bet Militaire Luchtvaart Museum noemde luitenant-kolonel L. Bal- lussen Koolhoven 'de belangrijk ste, meest baanbrekende en in bin nen- en buitenland alom gerespec teerde Nederlandse vliegtuigpio nier die evenveel waardering ver dient als Fokker.' Hij wees erop Idat prins Bernhard de Koolhoven- Ifabrieken drie keer heeft bezocht. IDesondanks is Koolhoven nu nog I slechts een begrip voor een heel I kleine groep. 'Het lijkt alsof men [hem uit de annalen heeft wegge- I vaagd en dat hij nog slechts een voetnoot is.' Maar luchtvaart-min nend Nederland mag hem als ont werper, constructeur en bouwer niet vergeten, aldus Baltussen. Om dat te bereiken, is besloten tot het bouwen van een replica van de FK 51 ten behoeve van de mu seumcollectie. Het is niet de be doeling een vliegwaardig, wel om een zo authentiek mogelijk toestel te bouwen. Hiervoor krijgt men hulp van de Stichting Koolhoven Vliegtuigen om dit 'archeologische werk', zoals Baltussen het noemde, tot een goed einde te brengen. Daar komt heel wat voor kijken, want er zijn nauwelijks tekeningen van het toestel bewaard gebleven. Foto's en beschrijvingen zijn dan ook de belangrijkste gegevens waarop men kan terugvallen. Initiatiefnemer Vermeulen prees museum-directeur Janssen voor diens inzicht dat de naam Koolho ven niet verloren mag gaan. De 'Koolhoven-collectie' in het mu seum beperkt zich nu overigens nog tot een enkele foto...'Vermeu len ging nog in op de door sommi gen als dubieus omschreven rol van Koolhoven in de oorlog. 'Maar hij heeft niets gedaan ten nadele van het Nederlandse volk of ande ren. Hij redde zelfs Engelse pilo ten en verborg hen in zijn huis. Na de oorlog is hem nooit iets ten las te gelegd en hij is ook nooit ver oordeeld,' aldus de commodore. René d'Hollosy, coördinator van het bouwproject, wees nog eens extra op het afwijkende bouwpro gramma door het ontbreken van documentatie over het toestel. Hij overhandigde de verraste commo dore Vermeulen diens brief die hij, toen nog werkzaam bij de Lucht vaart Afdeeling (LVA) op Soester berg, in 1937 aan Koolhoven had geschreven met betrekking tot de FK 51. Hoewel inmiddels een be gin is gemaakt met de bijzondere staalbuisconstructie van de romp (er is nog slechts één bedrijf in Nederland dat die kan maken) ver wacht d'Hollosy dat pas over vijf jaar het toestel in het museum ge plaatst kan worden. Daarna duurt het nog een paar jaar voordat ook het binnenwerk volledig is aange bracht. Harry van der Meer, de conserva tor van de Stichting Koolhoven Vliegtuigen, wees erop dat de stichting al vijftien jaar bezig is met De FK 51, een speciaal voor de Luchtvaart Afdeeling (LVA) op Soesterberg ontworpen militaire trainer. Van dit toestel wordt voor het Militaire Luchtvaart Museum een replica gebouwd. Bron: Eemland Pers. het verzamelen van gegevens over alle typen Koolhovens. Uitgere kend over de FK 51 is de minste informatie beschikbaar, zo'n 30 tot 35 procent. 'We proberen te redden wat er te redden valt. Maar bij particulieren is al veel in de vuilnisbak verdwenen,' zei hij. Daarom is het voor het nageslacht- van belang om alle gegevens die nu soms heel moeizaam verzameld worden zo goed mogelijk te docu menteren. De tekeningen die in middels op basis van uiteenlopen de gegevens zijn gemaakt, zijn voor 95 tot 98 procent authentiek, aldus Van der Meer. Zaterdag 4 mei zondag 5 mei Rooms-katholiek, Caroluskerk, Rademakerstraat 75 Zaterdag 19:00 Dodenherdenking; gemengd koor Zondag 10:30 communieviering; gemengd koor Samen op Weg, Vredekerk, Gen. Winkelnianstraat 101 09:30 ds. Jac. Smit, Driebergen Sterrenberg, 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10:30 ds. H. Henstra World Outreach Church (info locatie: §80346-350458) 10:30 Mark Six Huisarts, vrijdag 18:00 - maandag 08:00 uur: eigen huisarts bellen, dan wordt men doorverbonden Apotheek (lange dienst), vanaf vrijdag 17:30 uur: Zon Apotheek, Zeist, 88030-6952500. Apotheek (korte dienst), zaterdag 10:00-18:00 uur; zondag 12:00-17:00 uur; maandag t/m vrijdag 17:30-20:00 uur: Hessen Apotheek, De Bilt, 88030-2200383. Tandarts, spreekuren 13:00 en 19:00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts, weekenddienst na afspraak; H.J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, 88352467; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland, 24 uur per dag, 033-4220500; van 's avonds 17:00 tot 's morgens 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties. Politie (Kon. Marechaussee) Veldm. Montgomeryweg 2; werkdagen 12:00-13:00 uur; centrale meldkamer: 88 0900-8844; alarmnummer: 881.1.2. Vrijwilligershulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp; werkdagen 09:30-11:00 uur, 88 035-6031119. Hulpdienst Stichting Hulpdienst Soesterberg, aanvragen dagelijks 09:00-10:00 uur, 88 351940, b.g.g. 351658. Overige Huisvesting De Drie Eiken, mevr. D. Elie, 88 352391. Grofvuil, §8 035-6093666. Vorige week vrijdag bereikte de nieuwbouw van het Pearle Hoofdkantoor haar hoogste punt. Het wordt gebouwd aan de Amersfoortsestraat 84a in Soesterberg. Achter het huidige hoofdkantoor heeft Pearle een stuk grond van 14.000 vierkante meter gekocht. Hier wordt nu het nieuwe hoofd kantoor met een totale vloeropper vlakte van 5.000 m2 gebouwd. Onder het kantoor komt een par keergarage. Van het totale terrein blijft 4.000 m2 behouden als bos. Het kantoorpand wordt gebouwd volgens de architectuur van de overige woningen aan de Amers foortsestraat uit 1874. Sinds de oprichting van Pearle veertig jaar geleden, toen nog Bril- mij genaamd, is het bedrijf zeer sterk gegroeid. Na veel uitbreidin gen en verbouwingen besloot Pear le over te gaan op nieuwbouw. Het huidige kantoor wordt de nieuwe fabriek voor de productie voor heel Europa. Elke eerste zaterdag van de maand wordt door de Vredekerk oud pa pier ingezameld. Dat gebeurt al sinds jaar en dag. De opbrengst komt ten goede aan de Vredekerk, waarvan allerlei kerkelijke activi teiten worden betaald. Op de Buys Ballotlaan, ter hoogte van de Ra bobank, wordt een zeecontainer geplaatst waar het papier tussen 9:00 en 12:00 uur kan worden af gegeven. Nog afgezien van de op brengt is het ook een goede actie voor het milieu. Maandelijks wordt tussen de 4000 en 5000 kilo inge zameld. Zaterdag 4 mei, Domkerk: Re quiem van Duarte Löbo voor 8- stemmig koor a capella en naar de première van de 'Cantate voor de 4 mei-herdenking' van Domorga- nist Jan Jansen voor koor, basso- list, hoorn en clavecimbel, op tek sten van Willem Barnard en Ing- mar Heijtze. Uitvoerenden zijn de solisten Bas Kuijlen burg (bas), Ron Schaaper (hoorn), Jan Jansen (clavecimbel) en het koor van de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Aanvang: 15:30 uur. Toe gang vrij. Soesterberg Voor de abonnees in Soesterberg is het klachten nummer 035-6021841 (C. van Barneveld). Dat num mer kan op woensdag tussen 18:30 en 19:30 uur worden gebeld voor nabezorging op dezelfde dag. Belt u later, dan wordt de Soester Cou rant op donderdag nabe zorgd. Tijdens de jaarlijkse ledenver gadering van de Vereniging Soesterbergs Belang (VSB) bleef de vraag waarom er zo weinig belangstellenden aan wezig waren onbeantwoord. Aan de inspanningen van het bestuur en de berichtgeving aan de leden kan het nauwe lijks gelegen hebben. 'Mis schien is het ontbreken van een prikkelend onderwerp na de pauze de oorzaak', veronder stelde voorzitter Yvonne Hoekstra. Slechts zeven VSB-leden woonden de jaarlijkse ledenvergadering bij. Een te gering aantal, juist omdat de VSB zich sinds twee jaar duide lijk actiever manifesteert. Door middel van werkgroepen heeft de VSB een duidelijke pro-actieve beleidslijn uitgezet. Toch blijven de leden weg, wanneer zij hun in breng kunnen geven. Teleurstel lend voor het actieve bestuur van 'de VSB die op haar 25-jarig jubi leum afstevent. De opmerking van Yvonne Hoekstra, dat het ontbre ken van een prikkelend onderwerp wellicht de oorzaak van de afwe zigheid van de leden was, ontlok te een van de aanwezigen de ludie ke opmerking, dat het houden van een sabbatical-vear door het be stuur misschien prikkelend genoeg is om de Soesterbergers wel te ac tiveren. Mooi dorp 'De Soesterbergers realiseren zich niet, dat het zo'n mooi dorp is', sprak een lid. Dit ondanks andere opmerkingen uit de vergadering, dat het vaak een grote troep in het dorp is. De actie Zomerschoon vindt geen weerklank. Dit is vol gens de aanwezigen mede te wijten aan het ontbreken van een wijkbe heerder. Maar nog meer aan het gebrek aan mentaliteit van een aantal inwoners, die overal hun rommel neergooien en honden hun behoeften laten doen waar dat volstrekt niet is toegestaan. Veel waardering is er voor de ac tiviteiten van het VSB-bestuur ten aanzien van het aanpakken van de overlast van de A-28, het leefbaar houden van het dorp, het onder zoek naar de herinrichting van het Dorpsplein (de school kan het bes te verplaatst worden naar het 'Ker misterrein van de Kampweg') en het bedrijventerrein Soesterberg- Noord. Dus toch maar op de ingeslagen weg voortgaan, vindt het VSB-be stuur, en trachten met een prikke lende actie het 25-jarig jubileum te vieren. Suggesties zijn welkom. Open huis voor Soesterberg 3 mei bij Jannie en Nico Wat u uitzoekt kan ook thuisgebracht worden. Groente-, perk- en kuipplanten. 6 en 7 mei maken we per groep 's avonds hanging baskets Ursulineweg 2A Leusden 033-4941172 afrit 7 op A28 3x bij verkeerslichten rechts daarna Ie weg links. ZONDAG 5 MEI OPEN 'O, wat is dit erg!' Verbouwe reerd sloeg Anneke Pleij haar handen voor het gezicht toen ze de ontmoetingsruimte van De Drie Eiken in Soesterberg binnenkwam. Daar wachtte haar een groot gezelschap in woners van Soesterberg om haar geluk te wensen met de koninklijke onderscheiding die ze 's morgens in het gemeente huis van Soest door burge meester drs. J.J.L.M. Janssen opgespeld had gekregen. Het nieuwe Lid in de Orde van Oranje Nassau werd 's middags nog eens extra in het zonnetje gezet. Burgemeester Janssen zei dat het ontvangen van een Koninklijke Onderscheiding bij welke verdien ste dan ook geen gunst is en geen recht. Het is een erkenning van bij zondere verdienste, wat zeker geldt voor Anneke Pleij-van Kersber gen. 'Kan er iets in Soesterberg plaatsvinden zonder dat u het weet? Al tientallen jaren bent u goed thuis op terreinen van sport, kerkelijk leven en de organisatie van plaatselijke evenementen en activiteiten in Soesterberg. En al heel wat jaren bent u de schrijfster van teksten over nieuwtjes en plaatselijke gebeurtenissen voor de Nieuwjaarsreceptie in het dorp. Thomas Vaer en Pieternel laten zo ieder jaar van zich horen. U bent het hele jaar bezig met het verga ren van nieuws en nieuwtjes. Van alle gebeurtenissen ontgaat u niets. Je zou bijna kunnen stellen: als u het niet bemerkt heeft, dan is het niet gebeurd', aldus de burgemeester.De vrijwilligersacti- viteiten van Anneke Pleij reiken verder. Ze was jarenlang vrijwillig ster bij voetbalvereniging Soester berg, penningmeester van het Oranje Comité, ze was actief in de Rooms Katholieke Kerk in Soesterberg, waar ze onder meer het parochieblad mede-samenstel de en vervaardigde. Ze was mede organisator van klaverjasavonden en de jaarlijkse marathon van kla- veijasclub De Drie Boompjes. Ten slotte is ze al ruim 20 jaar gast vrouw en organisator van activitei ten in het Woonzorgcentrum voor ouderen De Drie Eiken en verricht ze al heel wat jaren en nog steeds hand- en spandiensten voor het plaatselijk bestuur van de Katho lieke Bond voor Ouderen. Door haar goede werk vervult ze een bijzondere voorbeeldfunctie, reden voor haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bij het opspelden van de eremedaille benadrukte de burgemeester 'dat de gedecoreerden het feit dat zij in een Oranje zonnetje gezet mede hebben verdiend omdat veel men sen in hun omgeving er toe hebben bijgedragen en mede mogelijk hebben gemaakt dat de gedeco reerden hebben kunnen doen, wat ze hebben gedaan. Dan denk ik aan echtgenoten en echtgenotes, aan partners, aan kinderen, be roepsmatige en maatschappelijke collega's, buren, vrienden en vrien dinnen.' Daarom feliciteerde de burgemeester ook hen.'s Middags was er in De Drie Eiken gelegen heid om Anneke Pleij te felicite ren. Er maakten zoveel mensen gebruik van, dat er ruimte gemaakt moest worden om stoelen bij te zetten. Frank Legierse, een van de velen in Soesterberg die een spe ciale band met haar heeft, hield een geestige toespraak, waarin hij, net de verdiensten van Anneke Pleij nog eens belichtte en haar prees voor haar inzet voor de me demens en het activeren van me demensen om zich in te zetten voor de andere medemens. 'Als De velen die Anneke Pleij kwa men feliciteren met haar koninklij ke onderscheiding, wilden het ere- lint graag goed bekijken! Foto: Eemland Pers. Anneke iets aan je vraagt, kun je geen "nee" zeggen, al is het niet altijd even gemakkelijk om de open en directe manier van werken van Anneke te accepteren. Vopr wie dat wel kan, werkt dat ver schrikkelijk prettig.' Hij besloot met de vaststelling 'dat de onder scheiding dik verdiend is en dat je hem nog lang met trots mag dra gen.' Na Legierse spraken nog Cees Vèrheus namens het ontmoetings centrum De Drie Eiken en Co Kagenaar namens de KBO loven de woorden. Piet de Jong als Tho mas Vaer en Wilma Kersten als Pieternel brachten een speciale voorstelling op tekst van Marie- José Pleij, waarna het laatste woord aan de gedecoreerde zelf was. 'Een lintje! Een verrassing dat deze eer mij te beurt viel. De eer ste gedachte die mij inviel in de raadszaal was: deze onderschei ding is ook een postume hulde aan mijn overleden man.' Zij bedank te iedereen die een blijk van waar dering had gegeven, met name Wilma Kersten, Frank Legierse en Tosca van Bussel, de vrijwilligers- groep van De Drie Eiken en de 'dienstdoende' groep vrijwilligers van die middag.' Zij betrok ook haar kinderen en kleinkinderen. Jullie hebben gezorgd voor een voor mij onvergetelijke dag. Lieve mensen, allemaal bedankt!' Temidden van de 141 rozen die ze van de bezoekers kreeg, moest Anneke Pleij daarna nog veel han den schudden voordat er een eind kwam aan deze spontane extra huldiging in Soesterberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 13