Visser m Zeven Ridders en zes Leden in de Orde van Oranje Nassau Nieuws op Oude Ambachtenmarkt 0,50 Nieuwe pleinen Da Costaschool iACTUEEL l WINTERHARDE t VASTE PLANTEN t Drie woningen op locatie bedrijfspand Molenstraat \éO± WOENSDAG 1 MEI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 3 BRASSERIE KEUZEMENU f\ Brasserie 'zucr Kantoor S.C. gesloten op 9 en 10 mei 203 Bekeuringen Stoommachine, schapen knippen en boerentaferelen Tuincentrum en Kwekerij Groeneveld Klaverjastitel staat op 3 mei op het spel Dankzij groot aantal acties van Ouderraad Zonder cultuur Werk aan de weg DE TEAKSPECIALIST do-vr-zat: HazeInoot-/slagroom schuimtaartje5,001 Kijk ook op www.lexverklev.nl Bijeenkomst voor (klein)kinderen van 'oorlogouders' Witgoed sperialis Service voor olie merken Twee Soesters aangehouden voor inbraken 18,15 Asperges in bladerdeeg met eibotersaus Viscombinatie met groene kruidensaus Kervelbouillon met asperges Roodbaars uit de oven met gesmoorde sjalotten en tijm Ossentong met kappertjessaus en aardappelmousseline In knoflook gemarineerde lamsbout met vooijaarsgroenten Chocoladeparfait met karamelsaus Rabarberstaartjes met crème fraïche Koffie of thee met bonbon Op maandag menu inclusief glas wijn en koffie (niet op feestdagen) •Va., <\W 035 - 603 60 10 Van maandag t/m zaterdag www.soesterduinen.nl Het kantoor van de Soester Cou rant is donderdag 9 mei (Hemel vaartsdag) en vrijdag 10 mei geslo ten. Niettemin stellen de adverten tieafdeling en de redactie het op prijs indien advertenties en kopij voor de editie van woensdag 15 mei zo vroeg mogelijk worden in geleverd, bij voorkeur vóór het weekeinde. Materiaal en teksten kunnen worden aangeleverd via de brievenbus (Van Weedestraat 227), per fax (tel. 6024904) of per e-mail: soestcrt@wanadoo.nl Op de Koningsweg zijn zaterdag morgen 203 automobilisten be trapt op te hard rijden. Binnenkort krijgen ze de bekeuring thuisge stuurd. Er werden bijna 900 voer tuigen gecontroleerd op snelheid. Twaalf Soesters en een Soester- berger zijn vrijdag koninklijk onderscheiden. Hieronder een opsomming van, dan wel een greep uit de activiteiten waar mee ze zich verdienstelijk ma ken of hebben gemaakt (in al fabetische volgorde). Mw. C.D. van der Beek-van Dok (92) Lid in de Orde van Oranje Nassau Beheerde vroeger met haar man een hofje in Amsterdam en woont sinds 1979 in Woonzorgcentrum Mariënburg, waar ze sindsdien elke maand de uitgave van het maandblad 'Ons Mariënburg Nieuws' regelt. Ze voorziet daar mee de 70 bewoners van informa tie en betrekt hen bij de activitei ten. Ze was jarenlang vrijwilligster in het winkeltje in huis en 11 jaar lang secretaris van de bewoners commissie. Al 5 jaar is ze lid van de Cliëntenraad. Mw. K. van Brandwijk-Wiltjer (50) Ridder in de Orde van Oranje Nassau Is als humanistisch geestelijk ver zorger werkzaam bij de Krijgs macht. Ze verrichtte er baanbre kend werk, in het bijzonder tijdens en volgend op haar uitzending naar Cambodja. Structurele zorg voor uitgezonden militairen, ook na terugkeer, is daardoor op een beter niveau gekomen. Mw. E.GA. Hoksbergen-Evers (58) Ridder in de Orde van Oranje Nassau Voor de Vereniging Wereldkinde ren zette ze in 1975 de Wereldkin- derenwinkel in Den Haag op en nam ze de financiële leiding en verantwoording over de winkel op zich. Regelt de import van goede ren uit ontwikkelingslanden, de distributie naar kaderleden en de verkoop via winkel en vanuit huis. Zo bracht ze al meer dan een mil joen bijeen. Sinds de oprichting in 1985 is ze bestuurslid van Vereni ging Milieudefensie Soest en bij de Derde Wereldgroep Soest is ze penningmeester en regelt ze het verzenden van goederen per con tainer naar de plaats van projecten. Dhr. P. Kiel (65) Ridder in de Orde van Oranje Nassau Was organist voor de NCRV, NOS en \ARA, werkte mee aan lp- en cd-opnamen en was orgel- en pia nobegeleider van onder meer het NOS Groot Omroepkoor. Als di rigent maakte hij naam bij het Ko ninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer (40 jaar), de christelijke Orato riumvereniging Con Amore uit Leiden en koren uit o.m. Zeist en Soest. Als muziekpedagoog ver wierf hij bekendheid op o.m. de Muziekschool in Haarlemmermeer en Leiden; nu is hij nog lid van de examencommissie voor muziek vakexamens aan de Hogeschool Gorinchem en van de landelijk werkgroep voor herziening van vakopleidingen voor musici aan conservatoria. Als componist heeft hij ongeveer 200 composities en bewerkingen op zijn naam staan. Dhr. T. van der Meer (76) Lid in de Orde van Oranje Nassau Was bijna zijn leven lang zelfstan dig ondernemer en droeg vier jaar geleden zijn bakkersbedrijf over aan zijn zoons. Daarnaast zette hij zich 45 jaar belangeloos in voor de damsport in het algemeen en loka le clubs in Koudum, Huizum, Leeuwarden, Wolfheze, Lunteren en Amersfoorts Dam Genoot schap. In 1979 richtte hij met Evert Davelaar de Damvereniging Soest/Baarn (DVSB) op. Van der Meer werd voorzitter en is vanaf 1983 bestuurslid gebleven. In het verleden kwam het regelmatig voor dat het 'manusje van alles' na een drukke dag naar het clubge bouw kwam en 's avonds laat met een doorging naar de bakkerij. Ook was hij een kwart eeuw arbi ter van de Utrechtse Provinciale Dambond. Dhr. J. den Oude (74) Lid in de Orde van Oranje Nassau Ontplooit vanaf begin jaren tach tig activiteiten voor tal van plaat selijke organisaties, vooral op het gebied van hulp aan ontwikke lingslanden. Hij zet zich in voor Amnesty International en de We reldwinkel, maar in het bijzonder misschien wel voor de Derde We reldgroep Soest. Hij voert de ad ministratie, richt exposities in, geeft voorlichting op scholen, ver zorgt drukwerk, verzamelt en ver zendt goederen naar ontwikke lingslanden, organiseert informa tieavonden en nog veel meer. Dhr. A. Peters (46) Ridder in de Orde van Oranje Nassau AI 25 jaar producent en program mamaker van een groot aantal theatervoorstellingen en televisie programma's in binnen- en buiten land, voor kleuters, kinderen en volwassenen. In crisisgebieden werkt hij vaak Pro Deo. Enkele voorbeelden van producties die hij in de loop der jaren in eigen be heer maakte: D'r kan nog meer bij (EO), Het Torentje (NCRV), de EO-kinderkrant Ome Willem, De Ark van Stekeltje (EO) en De Ver loren Ezel. Hij is tevens de man achter 'Bulletje', die onder meer optrad als jurylid en commentator van de Mini Playbackshow (RTL4). Hij maakte verder series voor o.m. de Antilliaanse, Keni- aanse en Syrische publieke televi sie. De programmamaker treedt zelf vaak op en verzorgt daarnaast seminars en trainingen. Mw. J.C.A. Pleij-van Kersbergen (64) Lid in de Orde van Oranje Nassau Zie Soesterbergse pagina. Dhr. E.J. Schoemaker (59) Ridder in de Orde van Oranje Nassau, met de zwaarden Hij is gepensioneerd luitenant-ko lonel van de Koninklijke Land macht. Naast zijn functionele werk is Schoemaker op vrijwillige basis al tien jaar lang commandant van het Regiment Huzaren Prins van Oranje. Een vertegenwoordiger van de landmacht reikte hem vrij dag de versierselen uit in het Mu seum Nederlandse Cavalerie in Amersfoort. Mw. M.T. Schulte-Erftemeijer (83) Lid in de Orde van Oranje Nassau Vervulde 40 jaar lang verschillen de maatschappelijke functies. Voordat ze naar Soest kwam in 1967 was ze 8 jaar lang gemeente raadslid in Ubbergen, in Soest be kleedde ze diverse bestuursfuncties bij het Katholiek Vrouwengilde, Strandde de Oude Ambachten markt vorig jaar in het zicht van de finish vanwege de MKZ-cri- sis; dit jaar staat niets de 26e editie meer in de weg. Nieuwe attractie in de Kerkebuurt is een heuse stoommachine. De markt begint om 10:00 uur (en duurt tot 17:00 uur), maar de ei genaren van de stoommachine die nen al vroeg aanwezig te zijn in Soest, aangezien ze eerst 400 liter water moeten tanken en daarna de zaak onder druk brengen. Veel heeft de organisatie er aan gedaan om de 'sof' van vorig jaar goed te maken. Naast vele bekende zaken en kraamhouders die weer blij zijn hun vertrouwde plaatsje in te ne men, is er toch ook een groot aan tal nieuwe dingen te zien en te be wonderen. Zo kunnen bezoekers terecht bij de kraam waar wordt getoond hoe je zelf wijn kunt ma ken en één waar gerookte paling te koop is. Wat niet eerder op de ambachten markt was te zien, is het knippen van schapen! Iedereen die de markt al eerder bezocht heeft, kent natuurlijk het schaapscheren. Deze markt zijn er echte knippers uit Drente die hun kunsten de markt zullen laten zien. Naar verluid kun nen zij even snel een schaap met de hand knippen als een moderne scheerder het met een elektrische tondeuse doet. Ieder jaar probeert de organisatie iets bijzonders op de markt te krij gen; iets van wat grotere omvang waar wat extra aandacht voor is. Dit jaar krijgt de organisatie mede werking van de WPE, de Warm bloed Paardenfokvereniging Eem- land uit Soest. Zij zal op het ter rein naast de Peter v.d. Breemer- weg de gehele dag een oud boeren tafereel laten zien. Gedemon streerd wordt hoe men in vroeger tijden bezig was met het maaien, oogsten, harken en ploegen en na tuurlijk alles uitsluitend met paar denkracht! Tussen alle bedrijven door zullen die leden van de WPE, die ook deel uitmaken van de Soester Boerendansgroep, een oud Nederlands danspasje laten zien, uiteraard met begeleiding van ac- cordeonmuziek. Naast al dit nieuws en bijzonders kan men natuurlijk ook rustig ge nieten van het vakmanschap van de klompenmaker, de tingieter, de mutsenbreister, de leerlooier, de gaostokken maker, de papier schepper en wat er nog meer aan oude ambachten op deze markt te vinden is. Dauwtrappen Voor de hele vroege vogels is er zoals altijd het dauwtrappen. Men kan zich op Hemelvaartsdag tus sen 5:00 en 7:00 uur aanmelden bij de schaapskooi van de familie Van de Grift, ingang Ferdinand Huycklaan, waar men tegen beta ling van 1,50 een mooie fiets route uitgereikt krijgt. Foto: Soester Courant Parkeren Aan de bezoekers van de Oude Ambachtenmarkt in de historische Kerkebuurt van Soest hebben de organisatoren nog één dringend verzoek: 'Kom als het kan op de fiets. Want zoals altijd is het rond om de markt een drukte van be lang met automobilisten die een parkeerplaatsje zoeken. Rondom de markt zijn drie goede mogelijk heden om te parkeren. Het groot ste terrein is gelegen aan de Ferdi nand Huycklaan, waar men tegen betaling van een geringe vergoe ding vlak bij de markt de auto kan parkeren. Verder zijn er parkeer terreinen bij WZ'49 aan de Eem- weg en in de berm van de Veld weg. Door de politie zal strenger dan in het verleden worden toege zien op het naleven van de par keerregels. Zo nodig zal men over gaan tot het wegslepen van ver keerd geparkeerde auto's. Ivwi/y De inzichten en ervaringen, die ik de afgelopen jaren op het gebied van aankopen en verkopen van onroerend goed en van taxaties heb opgedaan, vormen - samen met mijn intentie om dit soort werkzaamheden snel, zakelijk en met oog voor het menselijk aspect af te ronden - de basis voor menige succesvolle transactie. Caroline Jagtenberg, makelaar/taxateur o.g. Als u nader geïnformeerd wilt worden over de verkoop van uw woning, de aankoop van een andere woning of een taxatie van de betreffende woningen, dan neem ik graag de tijd voor u. Speenkruidstraat 55 3 7 65 AB Soest RVT Tel 035 6037490 |J|J| Fax 035 6037491 A A A A A A A At A A A A A 200 soorten, per stuk Amsterdamseweg 57A Baarn naast kasteel Groeneveld Tel: 035-5431102 Iedere zondag en 365 dagen geopend JU i't ->'4. ifc ->'1. A'i. JU Ju J'i. Ju Ju Soesters van 16 jaar en ouder kun nen vrijdag 3 mei meedoen aan het klaverjaskampioenschap van Soest dat door de wijkvereniging Overhees wordt gehouden in OC De Klarinet. Er wordt om 20:00 uur begonnen en na afloop mag de winnaar een videorecorder in ont vangst nemen. Er zijn meer prijzen te winnen, ook al tijdens de loterij die tegelijkertijd wordt gehouden. Vanaf 19:00 is de zaal open en men kan zich opgeven tot 19:45 uur. De organisatoren bevelen kla verjassers aan zich vooraf aan te melden bij Koos Frans, tel. 6033244. Deelname kost 3,50 voor leden en donateurs van de vereniging en 4,50 voor ande ren. zowel plaatselijk als provinciaal. Ze was voorzitter en bestuurslid van de bejaardensoos St. Joseph, 15 jaar lid van het Algemeen be stuur van de Vrouwenraad en in verschillende hoedanigheden be trokken bij de Vrouwen Voor Vre de, afdeling Soest. Ze was er voor zitter en secretaris, maar ook een van de initiators van de discussie over kernwapens, begin jaren tach tig. Haar werk werd door anderen als initiërend en inspirerend erva ren en ze was al netwerkster, voor dat deze term was bedacht. Dhr. E.E. Veldkamp (72) Ridder in de Orde van Oranje Nassau Zet zich ruim 30 jaar in op aller lei onderdelen van de amateurmu- ziek, vooral voor Patiëntia Vincit Omnia (Geduld overwint alles, PVO). Bespeelt diverse blaasin strumenten, slagwerk, is als zoda nig zelf actief in het orkest van PVO en in de Eemlander Blaaska pel, een onderdeel van de vereni ging. Hij trainde puppierettes en majorettes, geeft les aan jeugdige muzikanten en is op allerlei ande re terreinen binnen PVO actief. Ook was hij 23 jaar bestuurslid van de Algemene Nederlandse Unie van Muziekverenigingen (Midden-Nederland). Mw. E.E. Visscher-Diepgrond (58) Lid in de Orde van Oranje Nassau Was van 1977 tot 1990 adjunct directeur van het toenmalige Ver zorgingshuis Molenschot, werd daarna directeur en is nu alge meen-directeur van de Stichting Zorgcentra Soest (SZS). Ze toon de een ijzeren doorzettingsvermo gen en speelde een belangrijke rol bij de voorgenomen sluiting van Molenschot, de realisatie van de nieuwbouw aan het Dalplein en de samenvoeging van Molenschot met Groot-Engendaal en De He- ijberg (Soesterberg). Ze wordt een bezielend directeur genoemd, die grote betrokkenheid heeft bij de zorg voor ouderen en voor het per soneel een inspirerend voorbeeld Dhr. L. Witkamp (80) Ridder in de Orde van Oranje Nassau Tijdens zijn maatschappelijke loopbaan directeur van een distil leerderij in Schiedam en bestuurs lid van verschillende brancheorga nisaties. Op kerkelijk gebied actief voor de Gereformeerde Kerk, als o.a. ouderling, in Schiedam, Maas land en Hoogerheide/Óssend- recht, waar hij lid kerkenraad van de Samen op Weg-gemeente was. Daarnaast nam hij verschillende functies op zich voor verschillende organisaties in Zuid-Holland en binnen het christelijk onderwijs, als o.a. lid van de ledenraad van de Vrije Universiteit. Hij was 8 jaar raadslid namens de ARP in Maas land en later voorzitter van het CDA in Woensdrecht, uitgerekend in de tijd van de discussies over de kruisrakketen. Kort na zijn komst naar Soest, in de jaren negentig, werd hij voorzitter van de vereni ging van eigenaren van De Soester- duinen aan de Soesterbergsestraat. De Da Costaschool heeft een gloednieuw schoolplein, beter gezegd vier pleintjes, met toe stellen en materialen die recht streeks uit de winkel komen. Daarmee is een einde geko men aan een operatie, waar voor de Ouderraad anderhalf jaar lang acties voerde. Deze acties en de zoektocht naar sponsors leverden ongeveer 14 duizend euro op en dat geld is in middels helemaal op gegaan aan houten klim- en glijtoestellen en andere speelobjecten. Alle pleinen werden in de afgelopen weken op nieuw bestraat, zodat ook de nieu we toestellen geplaatst konden worden. Deze gecertificeerde ob jecten staan zelfs op kunstgras met een aparte demping. Vaders en moeders van leerlingen gingen zelf aan de slag met kwast en verf om het schoolplein te ver fraaien en deze week (schoolva kantie) maken ze dat werk af. Zonder anderen tekort te doen, zijn de twee grote motoren achter de actie ongetwijfeld Hetty Visser en Daphne Zeisman. Zij werden daarom donderdagavond naar vo ren geroepen en in het middelpunt van de belangstelling gezet. De twee moeders mochten de officiële openingshandeling verrichten door met betonverf hun handtekening op de schuurmuur te zetten. Het werk is nu min of meer af. De leerlingen en het schoolteam heb ben de afgelopen periode eigenlijk niet of nauwelijks hinder onder vonden van de werkzaamheden. Kinderen van de Da Costaschool kunnen zich weer helemaal uitleven op de schoolpleintjes, waar nieuwe, gecertificeerde speeltoestellen zijn geplaatst. Foto: Herman van Dam De pleinen werden afzonderlijk vernieuwd en door het rooster een beetje aan te passen, was er buiten steeds voldoende ruimte voor de kinderen om zich uit te leven tij dens het speelkwartier of de ande re pauzes. Qua oppervlakte moest de Da Costaschool ietges aan schoolplein inleveren. Door de bouw van nieu we lokalen verdween aan de voor zijde een gedeelte van het plein, maar aan de achterzijde werd een stukje 'vals plat' uitgevlakt, water pas gemaakt en ook bestraat. In de regeringsverklaring van het college van b w, uitgesproken in de raadsvergadering van donder dag 18 april 2002, komen de woorden cultuur en kunst niet voor. Jammer, want na de gemeen teraadsverkiezingen van 6 maart gloorde er in Soest een sprankje hoop dat na acht jaar WD-koel- kastbeleid kunst en cultuur weer gereanimeerd zouden worden. Bert Krijger (WD) had al aange geven dat hij geen enkele feeling heeft met kunst en cultuur en liet dus die drinkbeker aan hem voor bij gaan bij de wethoudersonder handelingen. Gelukkig. Datzelfde geldt voor Bart (rotonde) Krol, dus bleef Harry Witte noodge dwongen over. Vergeefs zocht hij nog even in zijn eigen GGS-verkiezingsprogram- ma naar deze woorden. 'Cultuur is voor mij een non-item', pleegt de stopperspil van Gemeentebelan gen Groen Soest te zeggen. Hij heeft er niets mee. Er worden in Soest wel twee bewegingsconsulen ten aan het werk gezet, wat hele maal geen kerntaak van de ge meente is, maar geestelijke bewe ging komt in zijn portefeuille niet voor. Als voorzitter van het lijsttrekkers- overleg na 6 maart heeft Harry Witte dan ook nagelaten in het Raadsprogramma 2002-2006 een cultuurbeleid uit te stippelen voor de komende vier jaar. Bij punt 27 van het Raadsprogramma staat al leen de volgende cryptische zin: 'Bij kunst en cultuur moeten ver sterkt worden die activiteiten waarmee de gemeenschappen van Soest en Soesterberg zich positief onderscheiden en getoond hebben goed in te zijn.' Einde citaat. Leest u deze Kamiaanse (holle) frase nog eens rustig over en probeer te begrijpen wat we daaruit voor cul tuurbeleid moet destilleren. Nadat op 18 april enkele bezoe kers in de pauze de fractievoorzit ters op het gemis hadden geatten deerd, waren er welgeteld drie raadsleden die hun duale verant woordelijkheid namen en er heel voorzichtig iets over zeiden. Maar duale Harry had zijn antwoord klaar. Een gotspe. De schuld lag bij de raad zelf, want in het raads programma stond niets over cul tuurbeleid bij punt 27. 'Hoe kan ik er dan in mijn regeringsverklaring iets over zeggen? Ik doe er heus wel wat aan, want ik heb vanmor gen nog een gesprek gehad met de voorzitter van de Cultuurprijs, dus het komt heus wel goed.' Niemand in de raad reageerde hierop. Met dit soort onderonsjes achter geslo ten deuren moet we het dus de ko mende vier jaar doen. Het gevecht met de Soester Kermis(pot)klanten in het raad huis kan opnieuw beginnen. ELKE WEEK EEN vSOESTEKScOÜRANTy JN DE BUS?_ Neem een abonnement: 8,25 per halfjaar! tel. (035) 6014152 Het College wil eraan meewer ken, dat het bedrijfspand op de hoek van de Molenstraat en de Beukenlaan gaat plaatsmaken voor drie woningen. Het rea geerde positief op een princi peverzoek. Om woningbouw tegenover het gemeentelijk educatief centrum De Kwekerij mogelijk te maken, moet de bestemming van het perceel worden gewijzigd. Nu ligt er een bedrijfsbestemming op, die moet worden gewijzigd in een woonbe stemming. Zodra het bouwplan wordt ingediend, zal de gemeente de procedure starten en de provin cie om goedkeuring vragen. Bij de bouw van de woningen, stelt het College een aantal voorwaar den. Zo moeten er (half)vrijstaan de huizen komen en mag de diep te niet meer dan 10 meterbedra gen. Voor de goot- en bouwhoog te trekt Soest de grens op respec tievelijk 4 en 7 meter. De bouwer moet voor elke woning minimaal twee parkeerplaatsen realiseren. Het bedrijfspand is nu nog het eni ge in zijn soort aan de Molenstraat. De Prins Bernhardlaan zal tijdelijk en gedeeltelijk worden afgesloten. Op maandag 6 en dinsdag 7 mei wordt de rijbaan opnieuw bestraat. Het gaat om het deel nabij de Van Weedestraat. Tussen de start en de voltooiing van de werkzaamheden is daar geen verkeer mogelijk. Enorme collectie teakhouten tuinmeubelen Landstraat 45 - Bussum - 035 6952943 www.gardenteak.com Zolang de voorraad strekt j 1 jU" BANK ETBAKKERI Van Weedestraat 76 3761 CH Soest Telefoon 035-601 28 23 Fax 035 - 602 61 42 In Artishock ontmoeten zondag 5 mei mensen elkaar, wier (groot ouders een oorlogsverleden heb ben of hadden. De bijeenkomst is georganiseerd door de Soester Wink Abbink die taboes en voor oordelen wil doorbreken. Zijn va der zat tijdens de Tweede Wereld oorlog in het verzet en bracht een poos door in een concentratie kamp. Maar ook (klein)kinderen van NSB-ers zijn welkom, net zo goed als Joden en Japanners of wie dan ook die tot de doelgroep be hoort. In het weekeinde had Ab bink zo'n 30 aanmeldingen Onder het motto 'Bevrijding 2002' probeert hij taboes, vooroordelen, haatgevoelens en angst te doorbre ken. Het programma, dat muzikaal wordt opgeluisterd, begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 23:00 uur. De toegang tot het ge bouw aan de Steenhoffstraat is gratis, maar omdat er nog niet voor alle kosten sponsors zijn ge vonden, rekent Abbink een beetje op een vrijwillige bijdrage. Voor meer informatie: Wink Abbink, SS 6032944 of e-mail: abbinkarch@planet.nl SOEST Eigen technische dienst met 24-uur service. Geen voorrijfcosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35a Tel. 035 - 602 93 60 Twee Soesters zijn maandagmor gen vroeg aangehouden op ver denking van diefstal. Eerst werden ze rond half zeven in de kraag ge pakt door een horecaondernemer in Baarn, die het tweetal in zijn zaak aantrof. Hij belde de politie op, maar voordat deze arriveerde, zagen de inbrekers kans te ont snappen. De politie ging daarom op zoek in de omgeving van de zaak aan de Stationsweg en zag twee mannen die voldeden aan het signalement. De Soesters, 18 en 21 jaar, werden aangehouden en mee genomen naar het bureau waar ze werden verhoord. Het tweetal bekende de inbraak en vertelde dat het ook in een ande re horecazaak naar binnen was ge slopen. Voorts hoestten ze op, dat ze onderweg een fiets hadden ge stolen. VERHUUR - REPARATIES - KEURINGEN Verhuur van professioneel gereed schap voor bedrijf en particulier. Reparatie en onderhoud van uwtuinmachines (motormaaiers) en elektrisch gereedschap. Speciaal weekendtarief van vrijdag 16.00 tot maandag 9.00 uur. Deskundig advies en goed bereikbaar (ind.terrein Nieuwegracht). Nieuwegracht IA, 3763 LP Soest Postbus 462,3760 Al Soest Tel. 035-6015566 - Fax 035-6026894 www.hooijervcs.nl-info@hooijervcs.nl Open: ma t/m vrij van 7.30- 17.00 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 3