inke Tolmanprijs 2002 voor im Hartog uit Bodegraven Het waarom en het hoe van 'Terug naar de natuur' ctllei iceert: Groene kaarten verzilverd T)ogtei<5m rSCHAP ILIEUBERlcil WOENSDAG 1 MEI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 7 nvo. ■apeutische leiding, n cooling-down. •en (max. 10 pers.), groepsverband, rd trainen, n sfeer. fitheid doe je bij: 3ESTDIJK n van onze uiswijn a €4,95 g van minimaal wijnen erkav\te meter, '.7059 zaterdag, 9.30-17,öOwwr Onderwijzer wint hoofdprijs Voor al uw Verzekeringen, Financiële Diensten, Hypotheken en Pensioenen v Sesam opent zich en wat doet expert (W) schoemaker Rinke Tolmanpoëzieprijsvraag 2002 le prijs: VROEGER RAAKT NOOIT UITGEROEID Rinke Tolmanpoëzieprijsvraag 2002 2e prijs: PINNEKESWIJER* Rinke Tolmanpoëzieprijsvraag 2002 3e prijs: TERUGKEER 5 M SCHRAVEMADE B.V. Toespraak bij uitreiking Rinke Tolmanprijs Door Peter Veen Desmond Tutuschool verdient speelgoed De Hypotheker EEN GRATIS 2E AFDRUK VAN UW FOTO'S! Walersc^PVaikiTil Fokkerstraat 16 postbus 330 3830 AJ Leusden ning te verlenen aan ASBO Bv »st. Het betreft bedrijfsafvai#] egenwater. Dit afvalwater is I est. nnen tot en met 30 mei 2002 ap Vallei Eem, Postbus 330 edenkingen hebt. Als u niet wii|.. eteen opgeven. 't aan de orde gesteld worden, de ontwerp-vergunning bespreker,! inkomst wilt vragen, kunt u dat lil !Ch doen (033 - 4346 220). I beroep gaan tegen de definitieveI e daarbij behorende stukken in J sden: elke werkdag uitsluitend naI werkdag van 8.30 tot 12.30 uurr| lest: tijdens de openingsuren. jorop. 2 DA Soest - 601 38 14 EN OP S.NL info@socstcronderlinge.nl SO©8t©r Soesterbergscstraat 26, Soest. 035 - 6029060 OfldQrlifl{|0 Door slechts een simpele handbe weging komt de BeoSound 3000 tot leven. Gedempt licht verschijnt en glazen deurtjes glijden open Luister naar de radio of plaats uw cd en ervaar hoe uw favoriete muziek zich als het ware voor uw ogen ontrolt. Geschikt voor alle Bang Olufsen actieve luidsprekers. A LIFE LESS ORDINARY Burg. Grothestraat 9, Soest. Telefoon 035 601 03 44 BANG 6. OLUFSEN ken in de bossen toe te staan, om dat betrapte rokers bij nadering van de politic meestal gauw hun peukje weggooien, met des te meer kans op bosbrand, en een ti rade tegen motorfietsers die het Soester landschap als oefenterrein gebruiken. Namens de jury gaf Jan Visser nog een korte toelichting op de gang van zaken tijdens de beoordeling van de 133 ingezonden gedichten, waarvan volgens hem de algeme ne kwaliteit wat achter was geble ven bij vorige gelegenheden. Hij las een aantal genomineerde ge dichten voor. Daarna nam burge meester Janssen de prijsuitreiking voor zijn rekening, waarbij hij elk van de winnende dichters kort in terviewde en het juryrapport voor las. Foto: Soester Courant Het kamerkoor Tourdion luister de de uitreiking van de Soester poë zieprijs op. Waar vroeger alle molens langzaam maalden, de strenge kerkklok jaren achterliep, voelt nu het klotsend roeien door haar dorp vertrouwd als toen het zachtjes wiegend vruchtwater Weer rijdt ze paard, valt sterren in het ijs, speelt buskruid waar het donker stiekem'voelt en weer springt zij op goed geluk in 't diepe, steekt liefdesvuur de hooiberg zelfs in brand. Herinneringen drijven even mee en zakken naar de donkere bodem toe waarop bij nacht nog helse dromen dreggen. Nu verraadt de vredige stilte niets meer van het kind dat door het kroos heen zakte en mama steeds nog huilend zoekt in 't donker. Wim Hartog Bodegraven Aan de kadans van kantoor en klok ontsnapt, op blote voeten in het zand, schoenen uitgetrapt. Ademloos, de neus vol hars en heidekruid, een buizerd in de lucht, verder geen geluid. Na het gegons van bijen, als de nacht de stemmen tot gefluister heeft verzacht, behoort het ven aan vleermuizen en aan uilen gezanten van zielen die zich hier verschuilen. Bezwerend tussen lisdodde en gewijde eiken, waar druïden de handen naar de hemel reiken, prevel ik oude gebeden om de sterren te vereren en zo het kwaad en boze geesten af te weren. De hartslag van de oertijd teruggevonden, over eeuwen met verre voorouders verbonden, kerf ik in zwerfstenen het geheime runenteken en bid opdat niets de stilte zou verbreken. •ven in het natuurgebied 'Gerhagen' in T. Cyriel Gladines Tessenderlo (België) Voor zijn gedicht 'Vroeger raakt nooit uitgeroeid' heeft de ttodegravense onderwijzer Vim Hartog afgelopen vrij dagavond de driejaarlijkse Rinke Tolmanprijs ontvangen. Deze officiële poëzieprijs van de gemeente Soest werd hem uitgereikt door burgemeester drs. J.J.M.L. Janssen. Dat gebeurde tijdens een door de SLAS (Stichting Literaire Activi- feiten Soest) georganiseerde lite- raire happening in het gemeente- Ihuis, waar behalve de prijswin- I naars ook een aantal andere no- I minés en belangstellenden getuige I was van het feestelijke slot van de gedichtenwedstrijd, waaraan maar liefst 133 poëten uit Nederland en Vlaanderen hebben deelgenomen. De tweede prijs was voor de Vla ming Cyriel Gladines uit Tessen- j derlo voor zijn gedicht 'Pinnekes- wijer'; de derde prijs ging naar Ans Buenting-Veldkamp uit Hoofd dorp voor haar gedicht 'Terug keer'. Behalve een oorkonde ont- j vingen de drie winnaars ook een geldbedrag, en uiteraard bloemen. De bijeenkomst in de raadzaal, waar de tribune overigens lang niet volledig bezet was, werd muzikaal opgeluisterd door het Soester ka merkoor Tourdion onder leiding van de (vertrekkende) dirigent Douwe Elderhuis en aan de piano begeleid door Gea Wiebenga. Het koor zong overigens een aantal lie deren a capella. Tourdion gaf een dwarsdoorsnee van zijn repertoire, met liederen uit diverse landstre ken en perioden, en kon terugzien op een geslaagd optreden. Vanwege het thema van de dicht wedstrijd - 'Terug naar de natuur' - was ook de bekende Soester eco loog Peter Veen uitgenodigd, die een referaat hield over dit thema en daarbij in het voorbijgaan ook aandacht schonk aan de figuur van Rinke Tolman, die in 1983 in Soest overleed. Veens bijdrage staat elders in dit blad integraal afgedrukt. Ook burgemeester Janssen belicht te de figuur van de grote en veel zijdige Soester bioloog, dichter, schrijver, journalist, natuurroman- ticus, publicist, visser, wandelaar en 'natuurgenieter met tien ogen', V.l.n.r. Cyriel Gladines (2'prijs), Ans Buenting (3' prijs), burge meester Janssen, SLAS-voorzitter Nelleke Streefkerk en 1' prijs-win naar Wim Hartog. Foto: Soester Courant. zoals Jac. P. Tijsse hem noemde, maar beperkte zich voornamelijk tot zijn rol als plaatselijk politicus. Tolman was al 56 toen hij als PvdA-er in de Soester gemeente raad kwam. Hij zat er bijna 2,5 jaar in en voerde o.a. het woord over de verbreding van de NS-overgang bij Soest-Zuid, een straatnaam bordje voor de Hooiweg, de (on)veiligheid van onbewaakte overwegen, de middenstand en de VW en de jaarwedde van wet houders, wist Janssen te vertellen. Dat de burgemeester zich goed in de figuur van Tolman had verdiept bleek ook uit de anekdotes die hij uit oude raadsnotulen had opge doken, zoals een pleidooi om ro- Een eindeloze vlakte paars- het is augustus en de heide bloeit. Bijen zoemen druk doende en de leeuwerik klimt, zingt zich omhoog in het wisselend wolkendek. Struiken staan verspreid ach ja, de berkenboom fors uitgegroeid. Mijn vinger glijdt over verweerde namen gekerfd toen wij nog jong stoeiden en renden, ons ademloos lieten vallen in het paarse bed. Ingetogen loop ik nu op een wit pad van schelpen de heide is omzoomd door prikkeldraad. Pijn kruipt omhoog er prikt iets in mijn ogen. Ans Buenting-Veldkamp Hoofddorp tandtechnisch laboratorium Voor al uw reparaties en adviezen. CE gecertificeerd. Torenstraat 13 Soest - Telefoon 035 - 602 02 49 Ik citeer Rinke Tolman uit 1921: 'Mijzelf gaat het aan 't hart, wanneer ik in 't lokaaltje van Utrecht naar Baarn zie, hoe telkens meer wordt aange bouwd, hoe de villa het mooie land aanvreet en van Bilthoven tot Den Dolder huis aan huis verrijst. Waar blijft tusschen al die Mon Repos-tjes de rust? En waar blijft de hei te overzien, wanneer de Heidezicht-jes tel kens meer het land afzichtelijk maken? Wanneer het zoo doorgaat, wat zal er dan wor den tenslotte van mijn bemin de korhoenders en wilde een den, die in de ruige omgroeiing der sparren hun dertien eieren deponeeren?' De kennis van Rinke over de na tuur in zijn tijd voor de Tweede Wereldoorlog deed hem beseffen dat de natuur wel eens eindig zou kunnen zijn en dat de beminde korhoenders geen plek wordt ge gund om hun dertien eieren te de poneren. Hij had gelijk: de kor hoenders op de heide tussen Soest en Den Dolder zijn waarschijnlijk in de jaren '50 uitgestorven en zo'n 20 jaren later waren ze op de hele Utrechtse Heuvelrug niet meer aanwezig. Als we naar de korhoenders van Rinke kijken dan lijkt 'Terug naar de natuur' mosterd na de maaltijd, immers om met Bloem te spreken: 'En dan: wat is natuur nog in dit land'? Ja, wat is natuur nog in dit land'? Een verlate oprisping van het romantische wereldbeeld van Rousseau wellicht? Juist Neder land is één van de weinige landen in de wereld waar de echte oerna- tuur al lang is teruggedrongen tot de randen van het land: de restan ten hoogvenen langs de Duitse grens en de duinen, schorren en slikken langs de kust. Is 'Terug naar de natuur' daarom een soort 21e eeuwse aflaat voor 3000 jaren ontginningsdrift? In het kort pro beren we 'Terug naar de natuur' te analyseren, waarbij uiteraard 'ons' Terug naar de natuur-project ook even aan bod zal komen. De van oorsprong Amerikaanse schrijfster Tracy Metz heeft in 1998 in ons land een onderzoek ingesteld naar dat 'Terug naar de natuur'-gevoel dat zij de 'Nieuwe Natuur' noemde. In haar boek in terviewt ze zes spraakmakende voorstanders van de nieuwe na tuur. In het laatste hoofdstuk 'Ba lans' komt ze tot een eindbeschou wing en ik citeer enkele zinnen uit dit slothoofdstuk: 'Bovendien getuigt het hele con cept van de nieuwe natuur van een bewonderenswaardige vindingrijk heid en openheid van geest. In een land dat al eeuwen gewend is het hoofd boven water te houden door middel van stoere verdedigings werken, vereist het een grote men tale souplesse om te bedenken dat je het water juist meer vrijheid moet geven. De auteurs van Plan Ooievaar, een voorstel uit 1986 voor een nieuwe inrichting van het rivierengebied, wisten zich boven dien te ontworstelen aan de heer sende negatieve opvattingen over de 'ontgronders', die met het ruwe afgraven van klei, zand en grind het landschap bedierven. 'Ooie vaar' draaide de zaak om en op perde het revolutionaire idee dat het ontgronden de natuur juist ten goede kon komen: het zorgvuldig afgraven van klei en grind kon zachte oevers creëren voor allerlei begroeiing, en het oude reliëf van het land in ere herstellen. Sterker nog, met de opbrengsten kon de herinrichting van de nieuwe na tuurgebieden gefinancierd wor den.' Tot zover het citaat uit Nieu we Natuur van Tracy Metz. Natuurbehoud 'Terug naar de natuur' wordt door Tracy Metz dus getypeerd als een beweging die gekenmerkt wordt door 'mentale souplesse' en 'revo lutionair'. Vanwaar deze typering? Daarvoor grijp ik terug op 50 ja ren natuurbehoud na de Tweede Wereldoorlog. Direct na de oorlog ontspon zich naar oud-Hollands gebruik een heuse richtingenstrijd binnen de natuurbescherming in ons land. Je zou kunnen zeggen dat de rekkelijken en preciezen met elkaar op de vuist gingen, fi guurlijk gesproken dan. De precie zen waren de mensen die vonden dat natuur alleen maar echte na tuur was indien elke invloed van de mens kon worden geweerd. Dus kort aangeduid als de mensen van de hekwerken om de natuurreser vaten. U kent dat wel uit eigen er varing. De rekkelijken hadden daarentegen een bredere natuurde- finitie en vonden dat de mens een onderdeel uitmaakt van die natuur. Zo moest je boeren zien als be heerders van die natuur. En men wees op de 19e eeuw, toen Neder land de grootste variatie aan na tuur zou hebben bezeten. 3000 ja ren traditionele landbouw hadden dit mooie resultaat opgeleverd. Toen prof. Westhoff rond 1950 een advies uitbracht over het beheer van de natuurreservaten in het Soesterveen werd hij geconfron teerd met deze richtingenstrijd. Moest je het Soesterveen aan zijn lot overlaten of een actief beheer gaan plegen? Uiteindelijk werd gekozen voor nietsdoen met als gevolg dat het bos weldra opsloeg en het open hoogveen verloren ging. Uiteraard speelde de ontwa tering van het Soesterveen daarin ook een rol. Op initiatief van Chris Uiterwijk werd het bos later plaat selijk weer gekapt. Het interessante van het concept 'Terug naar de natuur' is nu dat het een einde maakte aan de rich tingenstrijd. Het werd steeds dui delijker dat behoud van natuur in ons land om een offensieve strate gie vraagt. De nadruk op natuur lijke processen werd overgenomen van de preciezen: laat het natuur- systeem zichzelf ontwikkelen en blijf als mens op afstand (we dui den dat aan met zelfregulatie). Van de rekkelijken werd overgenomen dat wij de natuurontwikkeling ook enigszins naar onze hand kunnen zetten door inschakeling van gro te grazers als Schotse Hooglanders en Konik-paarden. Er ontstaat zo een mozaïek van lage en hogere vegetaties. Goed voor de natuur en aantrekkelijk voor de wande laar. 'Terug naar de natuur' betekent dat wij toestaan dat de natuur zelf weer bezit neemt van gebieden. En dat kan op allerlei manieren. Een spraakmakend voorbeeld waren de Oostvaardersplassen in de Flevo- polders, die zich in enkele decen nia ontwikkelden tot de rijkste moeraslevensgemeenschappen in Nederland en zelfs in Europa. De natuur bleek ook zelf in het offen sief te kunnen gaan als daarvoor de ruimte wordt geboden. En zelfs in de bestaande natuurgebieden werd met andere ogen naar het beheer gekeken. Het weer uitgra ven van petgaten in weilanden in het Noorderpark ten noorden van Utrecht en het ondiep afplaggen van helden en zandverstuivingen in onze Soester Duinen zijn even zo vele varianten op het thema 'Terug naar de natuur van de trilvenen respectievelijk de actieve zandver stuivingen'. Het thema 'Terug naar de natuur' brengt ons ook terug op keuzen die we moeten maken ten aanzien van de natuur in Nederland. Keu zen die te maken hebben met de onvervangbaarheid van natuurlijke levensgemeenschappen bijvoor beeld. Levende zandverstuivingen, zoals de Lange en Korte Duinen, zijn in hoge mate onvervangbaar omdat de voorwaarden daarvoor heel plaatselijk aanwezig zijn. 'Te rug naar de natuur' betekent hier: zorg ervoor dat het zand blijft stui ven (of zoals Rinke zei: 'de duinen roken'). Voer hier natuurontwikke ling uit door de zandverstuivingen zo te vergroten dat het stuiven doorgaat. Op de terreinen van Zonnegloren is inmiddels het Zonnebos aange plant deze winter, met centraal een heuvel met beuken erop. Het the ma 'Terug naar de natuur' is hier breed geïnterpreteerd want heuvel en beuk verraden een meer gecul tiveerde invulling van het thema in plaats van een natuurlijke. De ge schiedenis van de plek - sanato rium Zonnegloren uit 1927 recht vaardigt deze benadering, denk ik zo. En, ter geruststelling, over 100 jaar staan er zeker ook beuken met spechtengaten erin. Dan vormen de beuken een waardige leefplek voor een veelzijdige levensge meenschap van rose en grootoor- vleermuizen, kauwtjes, boommar ters en zwarte spechten. De natuur is immers creatief. 'Terug naar de natuur' heeft een eigentijdse inhoud gekregen in ons land en wij lopen voorop in Euro pa, in dat opzicht. 'Terug naar de natuur' geeft een antwoord op de behoefte van de maatschappij om meer ruimte te scheppen voor na tuur en de daarmee verbonden re creatieve mogelijkheden. Natuur die meer autonome trekjes ver toont (het woord zelfregulatie is eerder gevallen). En daarmee heeft de moderne maatschappijvisie van de autonome en mondige mens, die ons zo bekend voorkomt, ook onze natuurvisie vorm en inhoud gegeven. Rinke Tolman zou verbaasd en enigszins verward rondkijken, als hij het bord nabij het Zonncglo- renterrein zou zijn tegengekomen op zijn vele wandelingen door Soest. 'Teruggegeven aan de na tuur' stond op het bord: in zijn le ven was dat geen bon ton issue. Rinke zou zeker enthousiast zijn geworden en hij zou direct wijzen op al die plaatsen in Soest waar 'Terug naar de natuur' meer kan sen biedt aan de natuur. Het boek van het korhoen van Rinke is he laas definitief gesloten, maar voor rose vleermuis en zwarte specht rijzen onvermoede perspectieven in het Zonnebos. De tijd zal het leren. Peter Veen De Desmond Tutuschool heeft voor zichzelf én voor de sport- bus Matchpoint van Stichting Balans speelgoed verdiend. Springtouwen, ballen, elasti sche koorden en andere mate rialen werden donderdagmid dag in ontvangst genomen. SteenhötTsti dat 66 - Soest Telefoon (035) 6036000 Dat gebeurde tijdens de afsluiting van het project Opruimbende. In de afgelopen weken trokken de groepen van de openbare basis school aan de Molenstraat bij toer beurt de wijk in om rommel te ver wijderen. Ze werden daarbij bege leid door medewerkers van de rei nigingsdienst en Balans. Als dank voor de bewezen diensten kregen de scholieren groene kaarten van Balans en die konden vorige week in het schoolgebouw worden ver zilverd in speelgoed. Een deel daarvan mag de Desmond TYitus- chool houden, de rest gaat naar Balans die het zal gebruiken voor de sportbus die in de zomer in ver schillende Soester wijken staat. De groepen 3,4 en 7 zorgden donder dagmiddag voor extra feestvreug de door op te treden in de grote zaal van het schoolgebouw. Ook Piet de Jong van de school was laaiend enthousiast. 'We doen dit in de hoop dat de kinderen het niet alleen leuk en prettig vinden, maar ook dat ze beseffen dat ze Optredens van leerlingen van de Desmond Tutuschool gingen voor af aan het inwisselen van de groe ne kaarten. Foto: Herman van Dam niet ai/es achter zich neergooien op straat. Hetzelfde geldt natuurlijk voor volwassenen', aldus De Jong die beloofde dat de school volgend jaar weer (voor de derde keer) zal meedoen aan Opruimbende. BANKETBAKKERIJ Voor u zelf of voor ten ander feef 't gebak met Hef de aan elkander Soesterbergsestraat 53, Soest Telefoon 035-6012050 Van 13 t/m 18 mei bieden wij u een gratis tweede afdruk van uw foto's aan* Van elke film afgewerkt in onze 1 uurservice ontvangt u de hele week een gratis tweede afdruk op hetzelfde formaat. •uitsluitend geldig bij ontwikkelen en afdrukken in de 1 uurservice voor kleinbeeldfilms en aps. Loek van Walsem Fotografie uurservice Soestdijk van Weedestraat 147

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 7