4 'Vrijheid komt niet zomaar aanwaaien' 0,50 En dit zijn de knallers van deze week: 3.98 0.89 4.49 1.39 0.99 0.69 Eerste drugskoeriers nu op Kamp van Zeist Oude Ambachtenmarkt morgen vanaf 10:00 uur Mogelijk toch perspectief voor polikliniek na 2008 Veertig Soesters tonen interesse voor brandweer I WINTERHARDE I VASTE PLANTEN DE BESTE WINKEL VAN NEDERLAND Sophia van Amersfoort VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 8 MEI 2002 80e JAARGANG NO. 37 DEZE WEEK e llÉÉi Schapen knippen afgelast Burgemeester heeft 'goed gevoel' Kermis barst vandaag los Ongeveer 1200 mensen bij Dodenherdenking op Verzetsplein Respons op wervingscampagne Hoofdwond na val Tuincentrum en Kwekerij Groeneveld 20% korting op alle deurkrukken voor kleine én grote maten! UW WONING VERKOPEN? BEL UW MAKELAAR: 035-601 13 04 ■8 Smit-Hol Molenbeek OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Kanis en Gunnink koffie Casino wit of tarwebrood Magere runaerlappi >en Runderrookvlees Perssinaasappels Vers gemak: Slamixen VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest SOESTER KALENDER De kracht van de reclame ligt in de herhaling Kantoor S.C. 9 en 10 mei gesloten OPEL© EVEN EEN MftEt LEVEN Moederdag Beauty Arrangement nu €99,- p.p. Vertrekpunt BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 SOESTE CCWRAW Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel 3 Bouw slijterij stilgelegd. Eigentijds burgeijaarverslag. Boeken- en platenmarkt Apollo draait op volle toeren. De Boshoeve wil uitbreiden. Column Visser. Op 't Hoogt Actueel Actueel 5 De, mens achter de politicus (5) Geslaagd bevrijdingsconcert. Terugblikje op Koninginnedag. Familieberichten Kleine advertenties Varia Kijkje bij Nel Koster in Zambia. Pinksterommegang 2002. Bewoners Schoutennkamp dagje naar de dieren. Op Soest 11 'Terug in de tijd', niet zomaar een geschiedenisboek. Terug naar Soest' in Artishock. Soest 50 jaar geleden. Verdwenen Soest. Soesterberg Brandweer op zoek naar versterking. i 15 Indrukwekkende herdenking. Lijst met plannen Soesterberg- Noord. Sport 17 Mijlpaal sportuitwisseling. Daniël Stellwagen Nederlands kampioen. Oud-kampioenen SEC op herhaling. Prikbord 19 Medische dienst. Kerkdiensten. Radio Soest. Autobedrijf A. van der Lee Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 In tegenstelling tot eerdere berichten zullen er morgen op de Oude Ambachten markt geen schapen worden geknipt. Op het laatste mo ment bleek dat de organisa tie niet kan voldoen aan de zeer strenge eisen die tegen woordig worden gesteld m.b.t. evenhoevigen. Dit alles is nog een uitvloeisel van de MKZ-crisis van vorig jaar. Om te voorkomen dat een herhaling daarvan plaatsvindt, heeft het ministerie van Land bouw het vervoeren en ver plaatsen van evenhoevigen aan zeer strenge regels gebonden. Gevolg hiervan is dat het niet- bedrijfsmatig aanvoeren van schapen, zoals op de Oude Ambachtenmarkt, eigenlijk niet meer mogelijk is. Door een woordvoerster van het ministerie is wel gezegd dat de regels versoepeld gaan wor den, zodat het schapen knippen op dergelijke markten volgend jaar wel weer mogelijk is. De Oude Ambachtenmarkt in de Kerkebuurt begint officieel morgen om 10:00 uur, maar ongetwijfeld zullen daarvoor de eeste bezoekers al zijn gearri veerd op het drukst bezochte evenement van Soest. Om vijf uur 's middags wordt de markt gesloten. Naast een scala aan oude am bachten, is er van alles te zien en te koop in de kramen. Op de traditionele markt, die vorig jaar vanwege dezelfde MKZ- crisis werd afgelast, zullen veel vertrouwde gezichten en activi teiten zijn, maar de organisatie heeft ook nieuwe publiekstrek kers gearrangeerd. Zo komt er een stoommachine naar de Kerkebuurt, die met behulp van 400 liter water onder druk zal worden gezet. De Warmbloed Paardenfokver- eniging Eemland (WPE) brengt bezoekers terug in de tijd en laat zien hoe onze voorouders plachten te maaien, oogsten, harken en ploegen. Dat gebeurt de gehele dag door op het wei land langs de Peter van de Breemerweg. Verder is er een kraam waar men kan leren zelf wijn te maken en er komt ook een palingroker. Vroege vogels die van dauwt- rappen houden, kunnen tussen 5:00 en 7:00 uur al op pad gaan om een fietsroute af te leg gen. Ze kunnen zich melden in de Schaapskooi van de familie Van de Grift aan de Ferdinand Huycklaan. Deelname kost 1,50. Bezoekers van de Oude Am bachtenmarkt wordt dringend geadviseerd de auto thuis te la ten. Wie wel met de auto komt, kan tegen een geringe vergoe ding parkeren nabij de markt of anders bij WZ'49 aan de Eemweg. De politie zal streng controleren op het parkeerge- drag. Burgemeester Koos Janssen van Soest is positief gestemd over de gang van zaken tijdens het 'stakeholders'-overleg met het bestuur van het Eemland- ziekenhuis. In de afgelopen weken heeft dat overleg twee maal plaatsgevonden. Janssen was daarbij betrokken als portefeuillehouder gezondheids zorg van de gemeente Soest. Aan het overleg werd o.a. deelgenomen door de provincie, de gemeente Baarn, de georganiseerde huisart sen, de kraamzorg en de ambulan cedienst. De bijeenkomsten zijn zeer nuttig geweest, aldus Janssen, die er welgemoed vandaan is geko men. Volgens hem zien de plannen van het ziekenhuisbestuur er - sinds de totstandkoming van het 'addendum' - aanzienlijk beter uit dan enkele maanden geleden. Janssen benadrukte vorige week tijdens het wekelijks persgesprek dat de ontwikkelingen rondom het Baarnse ziekenhuis ook voor Soest van groot belang zijn. Soesters maken voor tweederde deel (2200 personen) uit van het totale aantal opnamen in Baarn. Voor wat betreft het voortbestaan van de polikliniek in Soest leek de burgemeester ook wat optimisti scher. 'Er is voor het eerst gespro ken over een doorkijkje na 2008. Tot dat jaar blijft alles zoals het is, maar er is nog discussie over de mogelijke uitbreiding van de spe cialismen met geriatrie en gynae cologie. Nu kan dat nog niet, van wege een bemensingsprobleem, maar na 2008 is de zaak nog he lemaal open.' Janssen: 'Ik heb er een goed ge voel over. Het ziet er allemaal heel anders uit dan een maand of zes, zeven geleden. We zijn als Colle ge altijd kritisch geweest naar de Raad van Bestuur, maar ik wil ze nu graag complimenteren voor de manier waarop het overleg is ge voerd.' De 'stakeholders' zullen er bij het bestuur op aandringen het overleg in stand te houden, bij voorbeeld twee keer per jaar, ook na de afronding van de fusie. Vanaf vanmiddag kan Soest weer naar de kermis op de Engh. De attracties staan tot en met zondag 12 mei opgesteld op het evene mententerrein. De kermis gaat steeds 's middags open en mag tot middernacht blijven draaien. Naar schatting dertien- tot veertienhonderd mensen heb ben zaterdagavond de Doden herdenking bij het monument op het Verzetsplein bijge woond. Dat waren er ongeveer net zo veel als in de voorgaande jaren. Bij het monument 1940-1945 leg den, na de twee minuten stilte, burgemeester Koos Janssen na mens de gemeente, mevrouw Vo gel namens het verzet, mr. Schip pers namens het Oranje Comité en vier leerlingen namens het Grift- land College kransen, alvorens een stoet van mensen in défilé langs het monument trok. De plechtigheid, die ongeveer een half uur duurde, werd begonnen met muziek en zang van PVO en het Soester mannenkoor Apollo. Burgemeester Janssen hield, net als vorig jaar, een toespraak, waar in hij het bevrijdingsthema 'Vrij heid luistert nauw' aansneed. Hij zei onder meer: 'vrijheid is niet die egocentrische van: dat ik kan doen en laten wat ik wil. Het gaat natuurlijk om de vrijheid die we samen delen en beleven. Vrijheid vraagt inzet van allen om het voor iedereen mogelijk te maken. Vrij heid vraagt verantwoordelijkheid van alle mensen. De strijd voor vrijheid is het waard om te verde digen, verdient het om bij stil te staan. Zo ook bij deze herdenking als eerbetoon aan hen die er zich tot de hoogste prijs voor hebben ingezet. De strijd voor vrijheid mag niet voor niets zijn, mag ook niet verflauwen. Ze komt niet zo maar aanwaaien. We kunnen er slechts volop van genieten, ook als anderen in vrijheid leven. Dat Jong en oud, al dan niet met bloemen, woonden de Dodenher denking bij. In Soest kwamen cir ca 1200 mensen naar het monu ment op het Verzetsplein. p t g jj vraagt solidariteit van ons met hen wie het niet gegund is om in vrij heid te leven.' Vorige week zijn de eerste drugskoeriers gearriveerd op het Kamp van Zeist. Ze verblij ven in gebouwen die op Zeister grondgebied staan. Het zou gaan om circa zeventig bolle tjesslikkers. Zodra de bestaande gebouwen zijn verbouwd en ingericht, biedt het Kamp van Zeist plaats aan 700 koeriers. Via een noodwet kunnen ze worden opgesloten in cellen die afwijken van die in een reguliere gevangenis. De mogelijkheid be staat om meer mensen in een cel op te sluiten en de inrichting zal uiterst sober zijn. De tijdelijke wet geldt een jaar, maar kan met nog eens een jaar worden verlengd. Op dit moment verblijven er nog geen gevangenen op Soester grondgebied. Wanneer dat wel zal gebeuren, is nog niet bekend. Met tegenzin is het Soester gemeente bestuur vorige maand akkoord ge gaan met de opvang van drugskoe riers op het Kamp van Zeist. Het heeft daar de voorwaarde aan ge steld, dat dit maximaal twee jaar mag gebeuren. Daarna hoopt Soest medewerking te krijgen van het rijk voor de ontwikkeling van de voormalige kazerne, waar tot voor kort het Schotse Hof de rechtszaak tegen twee Libische verdachten van de aanslag op een Amerikaans vliegtuig behandelde. Soest en Zeist willen er deels een natuurgebied van maken, maar ook is de mogelijkheid voor de bouw van woningen en/of bedrij ven besproken. Ongeveer veertig Soesters heb ben belangstelling getoond voor de vrijwillige brandweer. Zij komen woensdag 15 mei naar de informatieavond in de kazerne aan de Lange Brink- weg. De Soesters reageerden op de wer vingscampagne van de brandweer Soest en Soesterberg. Inwoners van 18 tot en met 35 jaar hadden persoonlijk een brief ontvangen, waarin ze werden opgeroepen zich aan te melden als vrijwilliger. In Soest komt de respons overeen met de verwachting. Nieuwe vrijwilligers zijn dringend nodig. In de avond- en nachtelijke uren en in de weekeinden beschikt de brandweer over voldoende me dewerkers, maar overdag begint de situatie zorgelijk te worden. Inha kend op de landelijke campagne 'Van huisvrouw tot brandweer- vrouw' van het ministerie van bin nenlandse zaken doen de korpsen van Soest en Soesterberg vooral ook een beroep op vrouwen. Wie zich nog voor de informatie avond op 15 mei (aanvang 20:00 uur) wil aanmelden, kan bellen naar de brandweer, 6093390. Een bejaarde vrouw heeft vorige week maandag een hoofdwond overgehouden aan een ongelukki ge val op de Soesterbergsestraat. Mensen van de GG en GD behan delden de vrouw in een winkel, waar ze was opgevangen. Daarna werd ze door familie teruggebracht naar haar woning in Harderwijk. I >0? '0* ^1» 'j* /j* 'l* *0* 'y* /y* ff* 200 soorten, per stuk Amsterdamseweg 57A Baarn naast kasteel Groeneveld Tel.: 035-5431102 Iedere zondag en 365 dagen geopend y^ ^yi^* bouwen woonwaren. baarn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl VOOR EEN INFORMERENDE AFSPRAAK Woning- en Assurantiemakelaars UTRECHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN ZEIST Jgj Burgemeester Grothestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl nvm-wonen 2 pakken a 500 gram heel kilo vers van 't mes 100 gram net 2 kilo diverse soorten zak 200 gram BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 9 mei 06:00 Dauwtrapfietstocht, de Open Hof, Veenbesstraat 2. 10:00 Oude Ambachtenmarkt, Kerkebuurt. 13:00 Kermis, evenemententer- rein de Engh. Vrijdag 10 mei 10:00 Fietstocht 'Huisvrou wen', start parkeerplaats t/o paleis Soestdijk. 10:00 Inloopochtend Bijstands vrouwen, IVC, Smitsweg 313. 13:00 Kermis, evenemententer rein de Engh. 19:00 Pinksterommegang, Em- makerk, Regentesselaan 2. Zaterdag 11 mei 13:00 Kermis, evenemententer rein de Engh. 20:15 Concert Lucebert-trio, Cenakel, Amersfoortsestraat 18, 10,20/12,50. Zondag 12 mei 14:00 IVN-wandeling pomp station WMN, Van Weerden Poelmanweg. 14:00 Kermis, evenemententer- rein de Engh. Maandag 13 mei Pinksterommegang, NPB-kerk, Rembrandtlaan 20. 20:00 Medium Jan Stuiven - berg, Paso, De Vriendschap, Nachtegaalweg 8A, 2,00/4,50. 20:00 Film 'Minoes', Arti shock, Steenhoffstraat 46, 3,50/5,00. Dinsdag 14 mei 14:00 Accordeonconcert (55+), De Klarinet, Klarinet 39. 19:00 Pinksterommegang, Joanneskerk, Willaertstraat 51. 19:00 Voorinschrijving Avond vierdaagse, Mavo Soest, Vale riaanstraat Woensdag 15 mei Verkiezingen Tweede Kamer. 19:00 Pinksterommegang, Oude Kerk, Torenstraat 1. Het kantoor van de Soester Courant is donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei gesloten. Niettemin ont vangt de redactie kopij graag zo veel mogelijk vóór het weekein de. Aanleveren kan via de brievenbus aan de Van Wee destraat 227, per e-mail: soestcrt@wanadoo.nl of per fax: 6024904. Deadline voor kopij en adver tenties is maandag 17:00 uur. Deze dag is het kantoor weer gewoon geopend. Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon (03S) 601 23 64 Overnachting incl. ontbijt in Hilton Rotterdam - gebruik van alle sauna en zwembadfaciliteiten van kuurcentrum Elysium. Dit arrangement is geldig van 12 mei t/m 31 augustus 2002. Brinlcstruat 13-15. Baarn - Naarderstraat 16, Laren - G. van Amstelstraat 101. Hilversum Achterbaan 19, Huizen van Weedestraat 58, Zuidpromenade 21, Soest Burg. Grothestraat 13, SOEST BuijsRegiomakelaars.nl g REGIOMAKELAARS Soest@Buijsregiomakelaars.nl w UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1