J Brandweer Soesterberg op zoek naar versterking Indrukwekkende herdenking 1 Koninginnedag als vanouds Eeuwenoud verhaal op Kasteel Groeneveld Lijst met plannen voor Soesterberg-Noord Lanstormend muzikaal talent in het Cenakel Vacatures projectgroep Soesterberg-Noord PAGINA 14 WOENSDAG 8 MEI 2002 25.000.- k.k. 36.000.- k.k. >15.000.- k.k. 317.000.- k.k. 680.000,-k.k. Bij monument op Van Odijkplein mee. Ier zorgen Vergunning voor samenvoegen van twee woningen Spreekuur met College-leden maandag 27 mei Viering Cenakel op televisie P.L. Galjart HUISARTS Voorstelling rondom thema 'Tijd' Rommelmarkt in De Drie Eiken KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENST HULPVERLENING Muziek in Utrecht Geen zon, wel feest in Soesterberg ISOESTERBERGSE .COURANT k.k. arcementi ils gelegen oxen carport etuinZW Redactie-adres: Jan van Steendelaar, tel. 06-22450173. Klachten bezorging: C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 - 602 18 41 balkon en berging in de onder- uime douche en wastafel. Hal Dichte keuken, bijkeuken met apkamers met toegang tot bal- s. De servicekosten bedragen on. Inhoud 200 m3 en woonop- =d onderhouden 4-kamerappa* aag gelegen appartement is van aling: centrale besloten entree it. Dichte vernieuwde keuken in Twee slaapkamers waarvan 1 lerhaard en toegang tot balkon, sluitend badkamer. Servicekos- ale midden-eengezinswoning berging en achterom. Nabij uit- ist, vernieuwd toilet. Luxe open i, koelkast, gaskookplaat en veel s van de woning met houten vloer tdkamer voorzien van ligbad, af- naar 2e verdieping. 2e Verdie- :le breedte van de woning. Berg- /asmachine-drogeraansluiting. nng in rustige en kindvriendelijke i achtergelegen berging: plaatse- g voorzijde: entree, meterkast, originele plafonds en vaste kast. /erse apparatuur. Kelder, portaal stafel en toilet. Verdieping: drie nhoud circa 270 m3. Woonopper- )2. Achterplaats met aansluitend rkelderd. Indeling: eigen entree, iin met kamer, kitchenette, opslag pervlak circa 80 m2. (Ideale moge- Perceelsoppen/lak circa 310 m2 geeft de mogelijkheid aan van eter vanaf de voorgevel. forten aangelegde tuin met terras- juwd toilet, meterkast, living (circa verking. Open trap naar souterrain net puien naar de achtertuin. Kan- lachineaansluiting. Provisiekamer, rdieping: Overloop, drie slaapka- ramer met luxe douche, ligbad, 2e atelopstelling (1987). Met mogelijk- Inhoud 900 m3. Hebben in Soest zo'n veertig inwoners interesse getoond voor de vrijwillige brandweer en zich aangemeld voor de in formatieavond in de brand weerkazerne in Soest, de be langstelling voor het korps Soesterberg is daarbij achter gebleven. Inwoners van Soesterberg worden daarom alsnog verzocht zich op te geven voor de informatieavond van het korps Soesterberg op woensdag 15 mei in de brandweer kazerne aan de Koppenlaan, aan vang 20:00 uur. Om brandweerhulp in de gemeen te Soest te kunnen blijven garande ren, werven de brandweerkorpsen van Soest en Soesterberg vrijwilli gers. Inwoners van Soest en Soesterberg tussen de 18 en 35 jaar ontvingen persoonlijk een brief waarin ze worden opgeroepen zich aan te melden als vrijwilliger. De geslaagde wervingscampagne in Soesterberg afgelopen jaar heeft drie nieuwe vrijwilligers opgele verd. Daarmee is het korps Soesterberg echter nog niet op sterkte. Dit geldt ook voor het korps Soest dat vorig jaar niet meedeed met de wervingscampag ne. In Soesterberg zijn nog mini maal drie vrijwilligers noodzakelijk en in Soest minimaal zeven. In de avond- en nachtelijke uren en in de weekenden is de opkomst voldoende, maar overdag begint de situatie zorgelijk te worden. Uitbreiding van het korps is dan ook dringend noodzakelijk. De brandweer zoekt met name inwo ners die tevens werkzaam zijn in de gemeente. Inhakend op de lan delijke campagne van het ministe rie van Binnenlandse Zaken 'Van huisvrouw naar brandweervrouw' doen beide korpsen vooral ook een beroep op vrouwen om zich als vrijwilliger aan te melden. Belangstellenden voor de informa tieavond op 15 mei 2002 kunnen contact opnemen met de brand weer, telefoon (035) 609 33 90. Slechts het door de harde wind aangewakkerde flakkeren van de waakvlam en het wapperen van de vlaggen doorbraken op 4 mei de stilte tijdens de in drukwekkende en drukbezoch te herdenking in Soesterberg van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In de Caroluskerk woonden daar aan voorafgaand tal van belang- itellenden de herdenkingsbijeen- :omst bij, waarna de Stille Tocht 'olgde naar het monument aan het 'an Odijkplein. Hier werden kran- ;en en bloemen gelegd, onder eer namens het gemeentebe- ituur. Dit was vertegenwoordigd loor de wethouders Bart Krol en ert Krijger. 'erdenken in vrijheid was het the- 1a van de herdenkingsdienst in de 'aroluskerk. Na een welkomst- 'oord door Wilma Kersten na- ens het organiserende Oranje 'omité werd de dienst verzorgd loor het Sint Caroluskoor onder :iding van J.G. de Groot met medewerking van de Soester so praan Andrea van Vuuren, de da mes T. Sielhorst en M. van den Bedem op dwarsfluit en de orga nist Elmar de Zwart. Mevrouw J. C. van Kempen Pothoven las het gedicht 'Geef mij een land' van minister van Binnenlandse Zaken Klaas de Vries. De heer H.J. Koster sprak traditie getrouw het herdenkingswoord. In verband met zijn leeftijd (80) deed hij dit voor de laatste keer. Na een moment van stilte, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus, sprak Wilma Kersten het slot woord. De kerkgangers liepen ver volgens in een Stille Tocht naar het monument aan het Van Odijk plein. Dankzij de medewerking van Remu brandde daar de waak vlam. Bij het monument hielden militai ren van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke luchtmacht de erewacht en verzorgde de muziek vereniging Odeon de koraalmu- ziek. Trompettist Michiel van Es- seveld, jeugdlid van Odeon, luid- omende zaterdag - 11 mei - lil de klarinettiste Céleste Ze- Tald met haar Lucebert Trio en concert verzorgen in de ka- el van het voormalig klooster enakel in Soesterberg. feleste heeft het afgelopen jaar S^n regen van prijzen ontvangen Dor haar opmerkelijke concertop- Bdens. Onder meer de Philip ftorris Kunstprijs voor talenten die op het punt staan internationaal l&or te breken. Zij was verder nnares van het Vriendenkrans- pcours 2001 van het Amster- nse Concertgebouw en van de hrbij behorende Eduard van feinumprijs, de AVRO prijs, de pblieksprijs en de persprijs. Sa- 1 met de altvioliste Helena van fingeren en de pianist Daniël [ramer vormen zij het Lucebert o. pers schreef over haar onder 6eer: 'een overrompelende po- uumpersoonlijkheid en een op merkelijke gerijpte interpretatie'. f)p het programma staan het Trio op.11 van Beethoven, de Sonate in Es op.20 no 2 voor kla- nnet en piano van Brahms en van [acob het Trio for Clarinet, Viola de met het blazen van The Last Post de indrukwekkende twee mi nuten stilte in. Odeon speelde ver volgens, door de belangstellenden meegezongen, twee coupletten van het Wilhelmus. Leerlingen van de drie basisscholen in Soesterberg hesen de Nederlandse vlag en die van Amerika, Canada, Engeland, Frankrijk en Polen, waarna Irene van Esseveld het gedicht 'De bu- renangst van Botte Henkie' van de dichter Karei Eijkman las. Ter afsluiting van de herdenking volgde de kranslegging. De wet houders Krol en Krijger legden namens het gemeentebestuur het eerste bloemstuk. Zij werden ge volgd door vertegenwoordigers van de krijgsmacht, de inwoners van Soesterberg, leerlingen van de drie basisscholen in Soesterberg, de gezamenlijke Ouderenbonden en de Raad van Kerken. Vertegen woordigers van het Oranje Comi té legden een bloemstuk voor de gevallenen van Soesterberg. Met het traditionele défilé van de belangstellenden langs het monu ment werd de herdenkingsplech tigheid in Soesterberg besloten. De Stichting Reinaerde heeft het gemeentebestuur verzocht mede werking te verlenen aan het op richten van een gezinswoonvorm voor kinderen met een handicap. Het is hiertoe bereid door vergun ning te verlenen voor het samen voegen van de woningen Morane 10 en 12 in Soesterberg. De voor gestelde woonvorm bestaat uit een normaal gezin met kinderen en andere kinderen. Deze 'anderen' zijn kinderen met een handicap, van wie de ouders niet in staat zijn hun de zorg te geven die zij nodig hebben. Burgemeester en wethouders heb ben geen bezwaar tegen het hier voor samenvoegen van de twee woningen. Zij hebben geconsta teerd dat de huizen zoveel moge lijk in tact gelaten worden. Ze zul len alleen via de woonkamer op de begane grond met elkaar worden samengevoegd door een schei dingswand open te breken en hier twee openslaande deuren aan te brengen. Keuken, toilet, douche en andere kenmerken van een eenge zinswoning blijven zoals ze zijn. In het kader van het 'spreekuur van burgemeesters en wethouders in de wijk' worden de inwoners van Soesterberg uitgenodigd om op maandag 27 mei met het Col lege van gedachten te wisselen over Soesterberg. Ook andere be langstellenden zijn welkom. Iedereen krijgt de gelegenheid deze avond persoonlijk met de le den van het College te spreken over ideeën en aandachtspunten voor Soesterberg en kan eventue le problemen aan hen voorleggen. De bijeenkomst wordt van 20:00 tot 22:00 uur gehouden in het Dorpshuis Burgstede aan het Dorpsplein. Tijdens deze uren zijn minstens twee leden van het colle ge van B&W aanwezig om vragen te beantwoorden. Mocht dat niet lukken, dan wordt eventueel een afspraak voor een vervolggesprek of een schriftelijk antwoord toege- Komende zondag, 12 mei, vindt er in het Cenakel, Amersfoortsestraat 18, om 10:00 uur weer een eucha ristieviering plaats die wordt uitge zonden op televisie (Nederland 1). Voorgangers zijn de pastores Peter Denneman en Ben Verberne. De zang wordt verzorgd door de scho- la van het Cenakel o.l.v. Herman Rouw. De praktijk is gesloten van 20 t/m 24 mei De collega's nemen waar. and Piano en van Reinecke het Trio in A op.264. Zaterdag 11 mei, concertzaal Ce nakel, Amersfoortsestraat 18j Soesterberg. Aanvang: 20:15 uur. Kaarten a 12,50/10,20 te bestel len via £80346-332518 of 0346- 3517 55, of (indien nog voorradig) op de avond van het concert aan de zaal. I Diensten Centrum 'De Drie Eiken' Dorpsplein 18, Soesterberg Telefoon 0346 - 35 14 02 In De Drie Eiken wordt zaterdag 11 mei een rommelmarkt gehou den. De opbrengst wordt gebruikt voor de renovatie van de recreatie zaal van het ontmoetingscentrum aan het Dorpsplein. Op de rom melmarkt is voor elk wat wils te vinden. Begonnen wordt om 10:00 uur en de markt sluit om 14:00 Kasteel Groeneveld presen teert op zondag 26 mei 2002 de voorstelling Koning Gilga- mesj. Dit verhaal over vriend schap, liefde en moed is al zo'n 5000 jaar oud. Het verhaal wordt verteld door auteur Hans Hagen. Muzikant Erik Karsemeijer begeleidt de voor stelling met wel zeventig tradi tionele muziekinstrumenten. Tot 5 januari 2003 biedt Kasteel Groeneveld, nationaal centrum voor bos, natuur en landschap in Baarn, een breed aanbod van ten toonstellingen en evenementen waarin tijd en tijdsbeleving cen traal staan. Eén van de evenemen ten die in dit kader zijn georgani seerd is de voorstelling 'Koning Gilgamesj'. Het epos van koning Gilgamesj bestaat al zo'n 5000 jaar. Het verhaalt over Gilgamesj die naar het eiland Ditmoen gaat om de bloem van het eeuwige le ven te vinden. Zo hoopt hij te voorkomen dat hij naar het doden rijk moet gaan. Gilgamesj leefde ongeveer 2700 jaar voor Christus in het zuiden van het huidige Irak. Eeuwenlang werd zijn verhaal doorverteld van vader op zoon. Ook is het opgetekend in spijker schrift. Stukjes van het epos zijn op duizenden kleitabletten terugge vonden. Het verhaal over vriend schap, liefde en moed leeft tot op de dag van vandaag. Andere activiteiten Rondom het thema Tijd worden in en om Kasteel Groéneveld nog veel meer evenementen en activi teiten gehouden. Op 21 juni wordt een grote tentoonstelling TIJD ge opend. Deze tentoonstelling is ge schikt voor het hele gezin. Jonge bezoekers worden aan de hand van het sprookje over 'de zoektocht van de nieuwsgierige klokkenma ker' door het kasteel geleid. Op de zolder is een ruim aanbod aan spellen die met tijd te maken heb ben. Ook is er een lounge waar heerlijk kan worden gelezen. Voor kinderen vanaf 4 jaar is er vanaf 1 mei iedere woensdag-, za terdag- en zondagmiddag 'Kruip uit je huid', een succesvolle kinder tentoonstelling vol avontuur en sprankelende kleuren basis van een sprookje van de gebroeders Grimm. Ook is de tentoonstelling over de beroemde Pieter Konijn verlengd tot 1 juni 2002. In het Park van Groeneveld kan worden genoten van de prachtige voor jaarsgeuren en van een wandeling langs het werk van twaalf beelden de kunstenaars. Natuurlijk zijn het restaurant en (bij mooi weer) het terras geopend voor de nodige ver snaperingen. Voor meer informatie over de ac tiviteiten op en rond Kasteel Groe neveld, kan contact worden opge nomen met Kasteel Groeneveld: 885480994, of per e-mail: Reserverin gsbureau@ifa.agrn.nl. De voorstelling Koning Gilgamesj, op zondag 26 mei 2002 van 14:00 tot 15:00 uur, is geschikt voor vol wassenen en kinderen vanaf 12 jaar. De toegangsprijs is 4,50 p.p. In verband met het beperkte aantal plaatsen wordt aangeraden vooraf te reserveren bij het reserveringsbureau,885480994. Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) Rooms-katholiek, Caroluskerk, Rademakerstraat 75 10:30 aalm. R. v.d. Vring; eucharistieviering; gemengd koor Samen op Weg, Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101 10:30 ds. M.A.A. Nawijn Zaterdag 11 mei zondag 12 mei Rooms-katholiek, Caroluskerk, Rademakerstraat 75 Zaterdag 19:00 meditatieve dienst Zondag 10:30 aalm. R. v.d. Vring; eucharistieviering; gemengd koor Rooms-katholiek, Cenakel, Amersfoortsestraat 18 10:00 prs. P. Denneman en B. Verberne; eucharistieviering (tv) Samen op Weg, Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101 09:30 ds. J. Bouma, De Bilt Sterrenberg, 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10:30 ds. H. Henstra; avondmaal World Outreach Church (info locatie: 880346-350458) 10:30 Mark Six Huisarts, vrijdag 18:00 - maandag 08:00 uur: eigen huisarts bellen, dan wordt men doorverbonden Apotheek (lange dienst), vanaf vrijdag 17:30 uur: Doornse Apotheek (Doorn), 880343-412300. Apotheek (korte dienst), donderdag 12:00-17:00 uur: Heesen Apotheek (De Bilt), 88030-2200383. Apotheek (korte dienst), zaterdag 10:00-18:00 uur; zondag 12:00- 17:00 uur; maandag t/m vrijdag 17:30-20:00 uur: Apotheek Planetenbaan (Bilthoven), 88030-2281415. Tandarts, spreekuren 13:00 en 19:00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts, weekenddienst na afspraak; H.J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, 88352467; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland, 24 uur per dag, 88033-4220500; van 's avonds 17:00 tot 's morgens 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties. Politie (Kon. Marechaussee) Veldm. Montgomeryweg 2; werkdagen 12:00-13:00 uur; centrale meldkamer: 88 0900-8844; alarmnummer: 881.1.2. Vrijwilligershulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp; werkdagen 09:30-11:00 uur, 88 035-6031119. Hulpdienst Stichting Hulpdienst Soesterberg, aanvragen dagelijks 09:00-10:00 uur, 88 351940, b.g.g. 351658. Overige Huisvesting De Drie Eiken, mevr. D. Elie, 88 352391. Grof vuil, 88 035-6093666. ELKE WEEK EEN .SOESTERSCOURANT, JN DE BUS?_ Neem een abonnement: 8,25 per halfjaar! tel.(035)6014152 Zaterdag 11 mei, Domkerk: orgel concert met organist David Jansen op het grote Batzorgel. Op het programma staan werken van Hin- demith en Mendelssohn. Aanvang: 15:30 uur. Toegang vrij. De projectgroep Ontwikke- lingsvisie Soesterberg-Noord is op zoek naar versterking om dat er enkele vacatures zijn. Er is plaats voor zowel een afvaar diging van de bewoners als van de bedrijven. Voorzitter Johan Burgemeester en secretaris Stan Uyland van de pro jectgroep doen dan ook een drin gend beroep op geïnteresseerden om een bijdrage te leveren door .zich voor de projectgroep beschik baar te stellen. Voor iedereen die woont of werkt in Soesterberg-Noord geldt dat commentaar, suggesties of opmer kingen ten alle tijde welkom zijn. 'Elk idee is waardevol. Zowel voor de subsidieaanvraag als voor de overige plannen die tot uitvoering gebracht gaan worden', aldus het bestuur in de jongste nieuwsbrief. Hiervoor kan men terecht bij voor zitter Burgemeester (88 0346- 353566) of secretaris Uyland (88 0346-350504). 'De projectgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven, bewoners en gemeente, heeft met het bureau DHV Milieu en Infra structuur een ontwikkelingsvisie voor Soesterberg-Noord opgesteld. Deze wordt gebruikt om de kwa liteit van het gebied te verbeteren. De visie is op verzoek van de be woners en de ondernemers in het gebied opgesteld. De Ontwikke lingsvisie is inmiddels door de ge meente goedgekeurd. Via een daarin gespecialiseerd adviesbu reau heeft de gemeente voor de uitvoering van de plannen subsidie aangevraagd. In de aanvraag wordt ook aandacht besteed aan duur zaamheid, samenwerking tussen bedrijven en milieu. Naar verwach ting kan de subsidieaanvraag eind juni naar de provincie, die deze vervolgens doorstuurt naar de sub sidieverstrekker. Begin volgend jaar verwacht men de uitslag. Met de voorbereiding van de plan nen wordt overigens niet gewacht op de beslissing op de subsidieaan vraag. Plannen die op korte ter mijn voor uitvoering in aanmer king komen, zullen zoveel mogelijk uitgewerkt worden. De plannen hebben onder meer betrekking op het verbeteren van verkeers- en parkeerproblemen; verbetering van het aangezicht; een beter ge bruik van de ruimte en meer com municatie, en begrip en samenwr- king tussen bewoners en bedrijven. Het is de bedoeling van de pro jectgroep Ontwikkelingsvisie Soesterberg-Noord om ter ver betering van de kwaliteit van het gebied zoveel mogelijk ideeën uit te werken voor de korte en lange termijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: verspreiden van een Bedrijvengids Soesterberg-Noord; opzetten van eenduidige bewegwijzering; af spreken en communiceren van ge dragscodes; opzetten van een in- ternet-website Soesterberg-Noord; aanleggen van een tweede rotonde aan de westkant (ongeveer ter hoogte van de afslag Soesterberg, komend uit de richting Zeist); ver betering aangezicht Amersfoort sestraat; gezamenlijk inkopen van elektriciteit en beveiliging; verbe teren afvalinzameling; aanleggen van snelle internetverbindingen; onderling samenwerken met be trekking tot opslagplaatsen; op ei gen terrein/ondergronds parkeren; kinderopvang; zonne-energie, warmtekracht. Stichting of vereniging De projectgroep opereert tot nu toe als een vrijblijvende groep zon der officiële status. Deze opzet blijft voorlopig gehandhaafd, zij het dat wel de verwachting leeft dat op termijn de status van de groep verandert in een stichting of vereniging. Binnen de groep is af gesproken te streven naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de afgevaardigden. Dit komt voor bewoners en bedrijven neer op twee afgevaardigden per straat. Voor de projectbijeenkomsten en voor de op te richten stichting of vereniging gaat men uit van één afgevaardigde. Het was grijs en grauw, het was koud en soms ook een beetje nat, maar Soesterberg liet zich door het zwaar bewolkte weer er niet van weerhouden uitbun dig Koninginnedag te vieren. Het werd zelfs een feest dat ve len zich nog lang zullen heu gen. Misschien niet degenen die hun 'horizon' beperkten tot het Dorps plein, want daar werden de bijna als traditioneel te beschouwen ac tiviteiten gehouden, maar wel de genen die kozen voor de Radema kerstraat en de Banningstraat. Daar was het groot feest van een omvang die de jeugd nog niet eer der had meegemaakt. Vanaf twee podiumwagens klonk muziek en zang. Vooral het Wijker Mannenkoor was een schot in de roos. Dat gold trouwens ook voor de inbreng van de bezoekers, die uit volle borst de drie coupletten van het Soesterbergs 'volkslied' meezongen. Het zette letterlijk de toon voor de rest van de dag. Soesterberg kon kiezen uit bezoek of deelname aan tal van activitei ten. Het feest was groots opgezet en al zou men achteraf tot de con clusie komen dat enige onderdelen hier en daar voor verbetering vat baar waren, het publiek heeft daar niets van gemerkt en was enthou siast. De militaire inbreng was een groot succes. De Landmacht met zijn tank en pantserwagen waar mee veel kinderen een rondje Soesterberg maakten; de Konink lijke Marechaussee met een static Er waren niet alleen verkoopkra men op de Koninginnemarkt in Soesterberg, er waren ook demon straties, zoals van deze spinster. De bezoekers van het Koningin- nefeest zongen het Soesterbergs 'volkslied' uit volle borst mee. show en voertuigen waarvan de jeugd geen genoeg kreeg; de lucht macht met een brandweerdemon stratie en een spectaculaire bevei ligingsshow met honden. Verras send was de toegift, het overvlie gen van twee helikopters die boven de Banningstraat en de Radema kerstraat een groet brachten. De durfals onder de feestenden konden hun moed tonen in de Rocket Fun die vele keren iemand meters hoog in de lucht schoot. Er waren diverse gelegenheden waar men een dorstige keel kon lessen en veel kraampjes met versterking voor de inwendige mens. Veel be langstelling trok de van de televi sie bekende fietskar, voorzien van licht, geluid en tapbier. Kortom, er was in Soesterberg van alles te beleven, zowel actief als passief. Tot besluit was er een bijna 15 minuten durend vuurwerk. Achttien uren lang daverde Soesterberg op zijn grondvesten om tegen het middernachtelijk uur zich weer in stilte te hullen. Het was echt een feest voor iedereen en voor 2003 zonder meer voor herhaling vatbaar. De jeugd mocht zelf het zware materieel van de Landmacht bedie-

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 15