1 HAIRSOCIETY Els de Waard Geslaagd bevrijdingsconcert PVO doet recordpoging voor Guinness Book of Records Terugblikje op Koninginnedag ACTUEEL t D^nen^ditei^epoliticu^^^^^ Avondvierdaagse: op 14 en 21 mei inschrijven PAGINA 4 ei 2002 ■IglMia WOENSDAG 8 MEI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 5 Slecht weer jaagt PVO naar Mariakerk WATER 2002" Service bij Schoemaker Voor al uw Verzekeringen, WW Financiële Diensten, Hypotheken en Pensioenen Op 24 en 25 mei in brandweerkazerne Meningen van lezers Verdwenen vlag TAPIJTTEGELS /ggm^Jopijttegels PIET VAN HEUGTEN Eet Villa ♦Van Den Brink HEREN KNIPPEN NU 15,- WASSEN KNIPPEN DROGEN NU 20,- Moederdagbrunch jest tie 14 55 @soest.nl nl VERGUNNINGEN t en met 2 mei 2002 toot een kapvergunning zijn )m jruimenboom 5 - 1 boom feren es ;t aangevraagde kapvergun- Varenstraat 202/260 - 1 eik londsbergen 79 - 1 acer i hun belangen te worden ge- uele vergunning kunnen dit k binnen 4 weken na deze be- laken bij de afdeling Groen en e Soest, Postbus 2000, 3760 imer 035-6093643. GUNNINGEN tot en met 2 mei 2002 lei 2002 12-5 coniferen en 1 den c pinus 0-2 berken 1 berk t - 1 boom a - 4 berken jer - 2 x hulst en een aantal dennen 2 naaldbomen en 2x taxus -1 berk )men 1 els erk )m - 2 coniferen 1 boom 19 - 1 lariks iren tegen het genomen besluit ken na verzending van het be en ingediend bij het college van thouders van de gemeente 3760 CA Soest. Tussen politici en burgers gaapt een kloof. Hoor je steeds vaker en luider roepen. In een poging deze afstand te verkleinen, stelt de Soester Courant in een we kelijkse serie de raadsleden en wethouders voor. Nu eens niet door een politiek onderwerp aan te snijden, maar door op zoek te gaan naar de mens ach ter de politicus; eenvoudig aan de hand van enkele huis-, tuin en keukenvragen. Deze week: Els de Waard van het CDA, raadslid sinds mei 1997 en lid van de raadscom missie sport, onderwijs en wel zijn (SOW) en bestuurlijke ver nieuwing. Leeftijd: 47 jaar. Burgerlijke staat: gehuwd, vijf dochters. Huisdier: geen. Beroep: verpleegkundige (niet meer werkzaam). Andere activiteiten (buiten raads werk): pleegouder, bestuur Neder landse Vereniging voor Pleeggezin nen, bestuur project Vereenzaming Ouderen Soest (VOS). Wat ik vroeger wilde worden: ver pleegkundige, verloskundige, arts. Ontbijt: volkorenbeschuit en thee. Krant/tijdschrift: Trouw. Tv/radioprogramma: Spoorloos, Kruispunt. Boodschappen: liefst alleen op daluren en dus snel. Hobby: kleding maken, fotografe ren. Humor: heb je nodig. Een echt goede grap kan ik waarderen. Geen kwetsende grappen over mensen. Vakantieland: Frankrijk. Favoriete plekje van Soest: De Zoom en ons eigen huis. Na een drukke dag behoefte aan: de gezelligheid thuis. Ze kunnen me wakker maken voor: een kop thee. Mijn haren staan overeind als: er over mensen heengelopen wordt, als ik onrecht zie, als kinde ren letterlijk in de knel komen. Ik blijf thuis voor: mijn kinderen. Ik verplaats me bij voorkeur per: auto of lopend. Fietsen kan ik he laas niet veel meer. Ik hou me op de achtergrond als: kinderen opgaan in hun spel. Oerdom van mij was: om niet eerder in Soest te gaan wonen. Als ik iemand iets zie stelen, dan: grijp ik direct in. Als de dag van gisteren herinnert Els de Waard zich dat haar moe der op school kwam vertellen dat John F. Kennedy was vermoord. Toen maandagavond het nieuws doorsijpelde dat Pim Fortuyn was neergeschoten, bekroop haar exact hetzelfde gevoel als in 1963.'Ik was net zo aangeslagen als toen, moest er meteen aan denken en las de volgende morgen dat Kennedy een van For- tuyn's grote voorbeelden was.4 Sympathie voor veel ideeën van Fortuyn had Els de Waard niet, maar door de moord op hem is de wereld volgens haar op zijn kop gezet. Tiet is een complete aanslag op de democratie.' Zaterdag zat ze nog in Frankrijk, waar vrienden - refererend aan een recent incident in dat land - opmerkten dat je als raadslid je leven niet zeker bent. 'Toen zeiden ze nog: maar in een vredelievend land je als Nederland gebeurt dat niet.' Omdat de Soester CDA-fractie iemand op bezoek zou krijgen, ging het fractieberaad eergisteren door, maar het gebruikelijke programma werd wel aangepast. Het persoonlijk gevoel van Els de Waard zegt, zo liet ze gistermorgen weten, dat de verkiezingen wel even uitgesteld mogen worden. 'Uit piëteit. Hij is dan nog maar net begraven. In het hele land hangt zijn gezicht op de ver kiezingsborden, ik vind dat nogal wat. Maar als de mensen van de Lijst Fortuyn zeggen, dat de verkiezingen moeten doorgaan, vind ik dat oké. Laten we maar goed naar hen luisteren.' Tijdens vrijwilligerswerk voor de SWOS. Ik denk het liefst terug aan: heel veel lieve mensen en mooie momenten uit mijn leven. Mijn oma's en opa's bijvoorbeeld. Ik zou niet op een onbewoond ei land willen aanspoelen met: ik zou met niemand op een onbe woond eiland willen aanspoelen. Een nacht lang kan ik door bomen over: hoe het in de zorg anders zou kun nen. Ik heb het dan over alle vor men van zorg, niet alleen de zorg voor ouderen. Inspiratie krijg ik van: mijn geloof, de bijbel. stil van: de vechtlust van ernstig zieke kinderen, maar ook van een adembenemend stuk ongerepte natuur. emotioneel van: een pasgebo ren baby. romantisch van: heel veel mooie dingen in het leven. Soest over 4 jaar... heeft, hoop ik en daar zet ik me voor in, een hospice, een zorgho- tel, geen wachtlijsten meer voor verpleeg- en verzorgingshuizen, minder eenzame ouderen. ïthouders maken ter voldoening artikel 26 van de Wet op de g bekend, dat met ingang van 13 n in het gemeentehuis aan het ie afdeling planologie en bou- :en; geopend iedere werkdag van de gemeentelijke INFOhoek in ïentehuis (gedurende de gebrui- en) en in de plaatselijke biblio- een ieder ter inzage ligt het door in Soest op 18 april 2002 vastge- ;plan Klaarwater 2002 Tegen plan zijn bij de gemeenteraad nd en bij de vaststelling zijn wijzi- alde in artikel 27 van de Wet op ïning kan degene die tijdig zijn ■meenteraad kenbaar heeft ge- n belanghebbende die aantoont s niet in staat is geweest overeen- 'an de Wet op de Ruimtelijke Or- jze bij de gemeenteraad kenbaar de de termijn dat het plan ter in- jteerde staten van de provincie )300, 3508 TH UTRECHT schriftelij gen het bestemmingsplan indie- id, gedurende de termijn dat het komt toe aan een ieder die schrif- n heeft tegen de wijzigingen, wel ig van het bestemmingsplan in het ïbracht. Afgelopen zondagmiddag (5 mei) heeft muziekvereniging PVÓ, onder leiding van diri gent Pëter Rieken, een ruim een uur durend bevrijdings concert gegeven. Door het slechte weer was het concert verplaatst van het Verzetsplein naar de Mariakerk. Het slechte weer heeft echter het mbliek niet weerhouden om te tomen luisteren en het concert was lan ook goed bezocht. Na de ope- lingstoespraak van PVO-voorzit- :cr Smeets werd het concert geo- wethouders maken bekend dat ontheffing is verleend van artikel mene Plaatselijke Verordening ge- )0 voor het houden van een tuin- op 1 juni 2002 van 18.00 uur tot Bartollotilaan 55 te Soest. n kunnen binnen 6 weken na be- lei 2002) van dit besluit een be- :nen bij burgemeester en wethou- ïvens kan er een verzoek om ening worden ingediend. htingen: afdeling groen en milieu 13643. Al meer dan 50 jaar repareert Schoemaker beeld, geluid en huishoudelijke apparatenten. Eigen monteurs verzorgen snelle en vakkundige reparatie. Nu ook op zaterdag! Kleurervtv, telefoon of I.S.D.N. defect?; wasauto maat stuk; koelkast ontdooit? Bel Schoemaker, wij staan voor u klaar! eMoen Schoemaker Burg. Grothestraat 9 Telefoon: 035 - 601 03 44 pend met Royal Ceremony van R. Swift, gevolgd door Pastoral Pictu- res van Roland Kernen. Twee ge dragen, wat serieuze stukken. Daarna werd Pomp and Circum- stances nr 1 gespeeld, waarin de werelberoemde melodie van Land of Hope and Glory klinkt en dat gearrangeerd is door Henk van Lijnschoten. Vervolgens werd Give us Piece van Ted Huggens (een pseudoniem van Henk van Lijnschoten) ge speeld, waarin twee mooie trompetsolo's waren weggelegd voor Retze Faber en Adri Verlaan. Dit maakte zoveel indruk op het publiek dat het na het einde van het stuk een tijdje stil was voordat het applaus uitbundig opklonk. Daarna volgde de mars Arroman- ches van A.E. Kelly, genoemd naar de Franse plaats Arroman- ches waar nog steeds resten van Britse en Amerikaanse landings voertuigen uit WOII te vinden zijn. In De Mars van de Tactische He likopter Groep van Ruud Böhmer, klonk het opstarten van helikop ters. Tricolore (drie kleuren) was een vlot stuk geschreven door de Concentratie tijdens het bevrij dingsconcert, waarvoor PVO zon dag moest uitwijken naar de Ma riakerk. Foto Bell. dirigent van PVO, Peter Rieken Bijna aan het einde van het con cert werd Vera Lynn Highlights gespeeld. Het stuk was gearran geerd door Knud Graugaard, de dirigent van Cadenz uit Randers de Deense 'Collega's' van PVO. Dit stuk mocht natuurlijk niet ont breken met het 'We'U meet again'. Het concert werd afgesloten met; 'Overture to a new Age' van Jan de Haan, een ca. 15 minuten du rend muziekstuk met een mooie klarinetsolo, gespeeld door Marcel Reulen. Het concert werd leuk aan elkaar gepraat door PVO-voorzit- ter Smeets. Ondanks de moeilijke akoestiek in de kerk werden de stukken erg mooi gespeeld. Aan de enthousiaste reacties van het publiek te horen was het een zeer geslaagd concert en zal dit initia tief van PVO misschien wel een traditie worden. www.soesteronderlinpe.nlinfo@soesteronderlinpe.nl SO©St©r Soesterbcrgsestraat 26, Soest. 035 - 6029060 Ond©rlill0© De Soester muziekvereniging PVO gaat, zoals eerder aange kondigd, een poging doen om een vermelding te krijgen in het Guinness Book of Records. Wat houdt dat in? PVO gaat proberen 24 uur onafgebroken muziek te maken: van vrijdag avond 24 mei 19:00 uur tot za terdagavond 25 mei 19:00 uur. Het record staat nu op naam van een Band in Amerika, zij hebben 29 en 30 januari 1999 in het Lyric Theatre te Harrison, Arkansas, USA in 24 uur tijd 108 muziek stukken gespeeld. PVO wil dat re cord verbreken door in die tijd 125 muziekstukken te spelen. Dat vergt een hele organisatie, want er zijn natuurlijk heel veel regels aan dit record verbonden. Het orkest mag niet onder het aantal van vier mensen komen en er moeten mi nimaal vier mensen de volle 24 uur spelen. Mensen die tussentijds uit vallen mogen later wel weer mee spelen om deze vier mensen te ondersteunen. Maar de mensen van de organisa- tiégaan er natuurlijk voor om met veel meer mensen de eindstreep te halen. PVO begint in ieder geval met 65 mensen. Per uur hebben de muzikanten vijf minuten pauze voor een sanitaire stop, op dat moment wordt men even 'uitge logd'. Na acht uur spelen heeft men zelfs vijftien minuten pauze. Gelukkig is er iemand bij de vere niging die handig is met computers en een mooi programma heeft ge schreven om dit allemaal bij te houden. Ook is het zo dat gespeel de nummers pas na vier uur weer gespeeld mogen worden, en ook dat wordt bijgehouden met de computer. Om 125 stukken te kunnen spelen is de hele muziek bibliotheek van PVO doorgespit; die stukken zijn allemaal gekopi eerd en in mappen gedaan. Voor iedere muzikant zijn er drie map pen met alle muziekstukken achter elkaar, want er mag tussen de op eenvolgende nummers maar 30 seconden pauze zitten. Dirigenten Tussendoor mag er van instrument gewisseld worden. Enkele dirigen ten van andere orkesten is bereid gevonden een aantal uur voor PVO's eigen dirigent in te vallen - 24 uur achter elkaar met je armen zwaaien valt niet mee. Wel is er een aanbod van een fysiotherapeut binnengekomen, die zijn personeel heeft aangeboden tijdens de mara thon voor massage. Eén van de regels is ook dat er herkenbare klanken worden gespeeld. Er is dus naar een locatie gezocht voor dit gebeuren, een beetje buiten het dorp. De organisatie weet namelijk niet hoe herkenbaar de klanken nog zullen zijn na al die uren. Dit alles moet door een deskundige jury worden beoordeeld, per uur twee mensen, die een handteke ning onder een officiële brief moe ten zetten. Verder zal de brief on dertekend worden door een poli tieagent en een notaris. Dit alles moet opgestuurd worden naar de organisatie van het Guinness Book Voorinschrijven voor de avondvierdaagse kan dit jaar op de dinsdagen 14 en 21 mei in het gebouw van de Mavo Soest aan de Valeri aanstraat. Beide avonden zitten er van 19:00 tot 20:00 uur vrijwilligers van het or ganisatiecomité klaar met pen en papier. Het wandelevenement zelf wordt gehouden van maandag 27 tot en met donderdag 30 mei. Inschrijven op de eerste dag is mogelijk, maar kost dan 4,50; tijdens de voorinschrij ving kost dat 3,50. De eerste drie dagen van de avondvierdaagse bestaat tussen 17:30 en 18:30 uur de moge lijkheid om te starten vanaf de Mavo Soest. Op donderdag 30 mei gaat iedereen om 18:00 uur op pad en wordt de tocht afge sloten met het gebruikelijke de- filé langs het gemeentehuis. Voor de 21c avondvierdaagse Soest heeft de plaatselijke rege lingscommissie mooie tochten uitgezet. De eerste avond gaan de deelnemers via het Kerkpad naar het Baarnse bos, de dag erna door de bossen van Pij nenburg en op woensdag lopen ze richting Lage Vuursche. Op de laatste avond blijven ze, vanwege het défilé, dichter bij huis. Voor meer informatie over de avondvierdaagse kan contact worden opgenomen met Carl en Marjo van Dorresteijn, S8 6026289, of Henk en Mieke Krops, ffi 6238801. BANKETBAKKERIJ Vaar u zetfofvéor een ander geeftgebak met liefdé aan elkander Soesterbergsestraat 53, Soest Telefoon 035-6012050 Op koninginnedag kwamen wij tot onze schrik tot de ontdekking dat de vlag op ons balkon aan de Veenbesstraat 564 verdwenen was, met stok en al. Waarschijnlijk door de sterke wind uit de houder ge vallen. Gelijk beneden het gras bij de vijver afgezocht, maar tever geefs. Een berichtje in de drie hal len van ons appartement heeft niets opgeleverd. De vlag was 46 jaar geleden een huwelijkscadeau. U begrijpt dat wij eraan gehecht zijn. Vermiste poezen en dieren zijn welkom in uw Soester Cou rant. Ik waag dus een poging voor onze vermiste vlag. Wij hopen dat door uw bemiddeling onze vlag nog jaren bij ons mag wapperen. Bij voorbaat hartelijk dank. Fam. Joosten, ffi 6030588 Bezint eer u aan kamerbreed tapijt begint! Tevens hoogpolig en zuiver scheerwol Kom nur onze toonzalen bij de tapijtfabrick van DE Z00NVAN DE UITVINDER VAN HEUGA TEGELTAPIJT. Utrechtseweg 4, RENSWOUDE Tel.0318-571225, www.vanheugten.com Bel voor gratis tapijtkleureninfo! Bezoek onze afdeling speciale aanbiedingen tapijttegels, Altijd 200.000 tapijttegels in voorraad.' reeds v.a. i= l,m p.t. 50x50 cm of Records, samen met videoban den waarop het geheel 24 uur is vastgelegd. De marathon wordt officieel geo pend door de burgemeester en zal worden afgesloten door een wet houder. Drie jaar geleden is er ook een muziekmarathon gehouden, maar toen mochten de verschillen de groepen binnen de vereniging elkaar afwisselen. Ook toen zijn er mensen geweest die 24 uur hebben gespeeld, dus theoretisch moet het kunnen. Dan natuurlijk de vraag: waar doet PVO dit allemaal voor?! PVO wil hiermee geld bij elkaar krijgen voor nieuwe uniformen. Er is zo'n 25.000 nodig, waarvan ongeveer de helft in kas is. De andere helft probeert PVO binnen te krijgen via sponsoring. Daarvoor is het Soester bedrijfsleven aangeschre ven, maar natuurlijk zijn bijdragen van vrienden, familie, buren en collega's ook van harte welkom. Als er mensen zijn die PVO willen sponsoren kan dat natuurlijk op rekening 60.15.91.313. Ook kan iedereen PVO komen aanmoedi gen. Het evenement wordt gehou den op 24 en 25 mei in de brand weerkazerne aan de Lange Brink- weg. van 19,- van 25,- Aanbiedingen uitsluitend geldig in de maand mei 2002. KERKSTRAAT 44 SOEST 035-6012175 - '"TV Als alle jaren bent u nu X ook weer welkom om moeder een dag in het zonnetje te zetten. X Van 11.30 uur tot 15.00 uur kunt u voor 22,46 (f 49,50) X weer uitgebreid genieten van een uitgelezen brunchbuffet. X En aan een extraatje voor de moeders is ook gedacht. Koude gerechten Gerookte heilbot bedekt met tomaten tapenade, Combinatie van gerookte en gemarineerde zalm X met zalmsalade, X Visterrine met saffraan mayonaise, Carpaccio van gerookte entrecote met olijfolie X en oude kaas, Combinatie van diverse salami's, Panchetta met gefrituurde aardappelchips, Waldorfsalade, Huzaren- salade en gemengde salade Warme gerechten X Gestoofde zeeduivel met witte wijnsaus, X Saté van gamba's met ketjapsaus, Gebakken kalfsreepjes X met roomsaus, Indische rundvleesschotel, Frietjes en risotto X Nagerecht Dessertbuffet Bel voor reserveringen 035-6012706 Soesterbergsestraat 122 - Soest Een kleurrijke stoet reed 's morgens door Soest- winnaars; 3-4 jaar: 1. Dennis Bentvelzen, 2. Korlaar- Zuid. Tientallen kinderen hadden, met behulp van va- combinatie, 3. Twan Grift; 5-6 jaar: 1. Dianne Kor- ders en moeders, hun fiets versierd om mee te doen aan tekaas, 2. Eva en Emma Haagen, 3. Sanjay Asarfi; 7- de traditionele tocht. Het Oranje Comité had voor de 11 jaar: 1. Charlotte en Antonia Bouwman, 2. Char- fraaiste resultaten prijzen geregeld, verdeeld over drie lotte Simons, 3. Dana Schinkel, leeftijdscategorieën. De jury beloonde de volgende Foto: Herman van Dam Verkopers en kooplustigen schrokken niet terug van de regenbuien die Koninginnedag af en toe 'lastigvie len'. Misschien was het ietsjes minder druk op de Oranje Vrijmarkt dan gemiddeld, het mocht de pret niet drukken. Gewapend met paraplu's en regenkle ding werd er daarom toch omzet gedraaid door de par ticuliere ondernemers. De organisatoren van de Hop man Masselmangroep (HMG) konden dan ook we derom terugkijken op een geslaagd evenement. Foto: Herman van Dam Ondanks het niet zo aangename weer kwamen veel mensen in de avonduren naar het evenemententerrein op de Engh. Het avondprogramma, dat daar plaats vond, was nieuw op de kalender van Koninginnedag. Dat wil zeggen, vorig jaar zouden er al optredens zijn, maar die vielen toen letterlijk in het water. Nu konden de zanger Friso en de zangeres-gitarist Cindy Peress wel het podium op. Foto: Herman van Dam

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 5