IIE lijkje bij Nel Koster in Zambia expert Bewoners de Schoutenkamp met C1000 naar de dieren Hemelvaartsdag uswerkvrij KER (m/v) J SMIT B.V. VASTE BEZORGERS xSeOURANT VASTE 5EZORGERS André van der Sluis weer terug in Vork Fastfood Pinksterommegang 2002: 'de Geest ervaren' expert SCHOEMAKER PAGINA WOENSDAG 8 MEI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 7 )/Mavo en Mavo) ld voor de Medewerkers supermarkt organiseren dagje uit Gevraagd in Soest voor de len: tel. 601 41 52 GERANIUM Gevraagd or de woensdagmiddag SPECTACULAIRE AANBIEDING: alle parketvloeren Iden: tel. 601 41 52 Financiële wanorde bij 'borderline' Meningen j, van lezers! Dodenherdenking eindigt achter tralies! Natuur O Nabij IVN-wandeling bij pompstation WMN LauraStar S? Kom vrijdag 10 mei én zaterdag 11 mei van 10.00-17.00 uur naar de grote LauraStar demonstratie bij enpert SCHOEMAKER en ontdek dat het strijken sneller en beter kan! [i van schoolgebouw Varenstraat ïur u ook de gastenlijst aan) X L3 mei gesloten) s de aanmelding definitief (voor een aantal consumpties). is een moderne enthousiast team >ek naar een: den opgeleid. /zij ervaring heeft in ;er geen voorwaarde. 'ij een goede mnen werken. olgens Grafimedia CAO. ons bedrijf op ■v.nl iebrief met C.V. richten i.v. P. Smit. PZ AMERSFOORT 47 van 10.00 tot 16.00 uur Vfgelopen woensdag hebben bewoners van de Schouten kamp, het dagverblijf voor ver standelijk en lichamelijk ge handicapten in Soest-Zuid, de dag van hun leven gehad. Met 59 man/vrouw sterk gingen ze naar het dierenpark Amers foort. Het uitstapje was mogelijk ge naakt door de belangeloze mede- ïg van de medewerkers van de ClOOO-supermarkt aan de Zuidpromenade, van wie er 12 meegingen. Ook de 19 begeleiders van de Schoutenkamp gingen mee. Uiteraard ging er heel wat voorbe reiding vooraf aan het dagje uit, maar de keuze viel op het dieren park omdat dat ook toegankelijk is voor rolstoelers. Bovendien was het dicht in de buurt, zeker ook omdat Hoektax het vervoer heen en terug voor zijn rekening nam. Tussen de middag werd genoten van de frites en ook het weer zat Bewoners en begeleiders van De Schoutenkamp genoten volop van het dagje in de dierentuin. mee: tijdens een grote bui zat het gezelschap binnen in restaurant De Olifant. Aan het slot van de dag kon wor den vastgesteld dat de deelnemers moe maar zeer tevreden waren. Ze hebben er allemaal van genoten en ook de medewerkers van C1000 hebben er veel van opgestoken. *nict in combinatie met andere aanbiedingen Soest, Birkstraat 91 rlfflllffllHl Tel.: 035 60 110 60 Het Parket Atelier 24 uur per dag bereikbaar Vork Fastfood gaat waarschijn lijk nog voor het pinksterweek- einde weer open. De snackbar aan de Tamboerijn is sinds een week of vijf dicht, maar André van der Sluis keert erin terug. Hij werkte tot oktober vorig jaar al in de zaak. Enkele maanden daar voor kwam hij in het nieuws toen hij de snackbar tijdelijk sloot van wege de overlast van jongeren in het winkelcentrum. Na een ge sprek met de jeugd besloot hij de snackbar enkele dagen later te her- /an 3 t/m 24 april ben ik te gast geweest bij Nel Koster in Gambia. Ik kende Nel niet en )en zo onbescheiden geweest >m voor haar vertrek mezelf bij laar uit te nodigen met het ver- roek om na terugkeer over haar perk in de krant te schrijven, laarmee ging ze akkoord en >p woensdagavond 3 april laaide ze samen met zuster larie-Claire me op van het pliegveld in Lusaka. Bij mijn lagage was een verhuisdoos rol met verband- en desinfec- teermiddelen waarvoor Zie- tenhuis Eemland had gezorgd. Irieven van familie en vrien- kranten en dollars voor iet goede doel had ik in mijn f-ugzak gedaan, tel is sinds februari 2001 in Lusa- en werkt voor twee jaar in Jienst van VSO (Voluntky Servi- fces Overseas) bij de City of Hope, Een opvang- en scholingscentrum weesmeisjes. De VSO stuurt rijwilligers erop uit om hun ken en kunde te delen met mensen ontwikkelingslanden. Nel komt t de verpleging en patiëntenvoor lichting en zet haar werk in zeke- zin voort ginds onder de eve- lar. In Soest timmerde ze aan de veg als gemeenteraadslid voor jroen Links (1996 -2000). Zus- zr Marie-Claire is een van de re ligieuzen die de City of Hope lei gen. Ze heten voluit de Salesiaanse usters van Don Bosco. (De pries- Don Giovanni Bosco trok zich t lot aan van verwaarloosde jon- jeren in Turijn en stichtte in 1859 congregatie van Franciscus van ales die zijn jeugdwerk zou kun- pn voortzetten. De vrouwelijke kwam in 1872). j>e City of Hope ligt 10 km ten Viden van het centrum van Lusa- Er is een zusterhuis, een dag nachtverblijf voor de meisjes, bkele losse bouwsels die samen bn school vormen (ook voor kin eren van buiten), een modern Jcill training centre, gefinancierd Dor België, een landbouwschuur, bn werkplaats, hokken voor hon en, geiten en konijnen. De eerste por de bewaking 's nachts, de an deren voor de slacht. Aan de rand het terrein (zo'n 2 km2) staan ree huisjes en in een daarvan foont Nel sinds begin maart. Tus- in haar huisje en het meisjesdag- :rblijf liggen kleine akkertjes waar tlwassen vrouwen hun landbouw- :nnis met aardappelen, kool, bo- :n in de praktijk brengen. Als ze morgens hun gieters vullen kan fel voorlopig even niet douchen 'ant het watervat op een hoog sta- :tsel moet eerst weer worden •lgepompt. Het grondwater heeft n goede kwaliteit en daarmee ■ett de City of Hope een hygië- ische basis. él's taak is tweeledig: gezond- :idsvoorlichting met bijzondere idacht voor preventie van HIV- :smetting en het draaien van een linie. Haar kliniekje is een rond :bouwtje, waar meisjes met kwa- :n en kwaaltjes terecht kunnen, 'gen druppelen, zweren temmen, alaria bestrijden. Wat bij ons oor opgroeiende kinderen begrij- elijk is, blijkt daar niet altijd zo te ijn. Een meisje van ongeveer 16 lar, van buiten de City of Hope, ou aan*de ogen geopereerd moe- in worden. Eerst was er het be- cht dat haar ouders dat niet wil- en, maar bij navraag wilde het neisje zelf ook niet. Waarom? ^.ngst, angst voor het onbekende. )an is het Nel die vertelt wat er oals bij de operatie gebeurt en leel wat angst wegneemt. Mogelijk openen. Sinds oktober was hij werkzaam in een Hilversumse snackbar, even eens van de franchiseketen Vork. Nu heeft hij de zaak in Soest even wel gekocht en gaat hij als zelfstan dig ondernemer en franchisenemer verder. 'De eerste keer dat ik in Soest werkte, was puur om een doorstart te maken voor de zaak. Nu heb ik de zaak overgenomen, maar het blijft onderdeel van Vork', aldus Van der Sluis. Begin april vertrok zijn opvolger en werd de zaak gesloten. Van der Sluis kon onlangs nog geen exacte datum geven, waarop de snackbar weer open gaat, maar hij verwacht vóór Pinksteren. 'Zodra ik erin kan, heb ik een paar dagen nodig om alles in orde te maken, daarna ga ik draaien.' Veel veranderen zal er niet. 'De zaak is twee jaar geleden ver bouwd en helemaal volgens de Vork-formule ingericht. Misschien dat ik een paar kleine dingen ver ander, maar dat zal niet tussen nu en twee weken zijn.' In juni en juli nodigen RIAGG Amersfoort, Labyrint-in Perspec tief en Altrecht, familieleden van mensen met een borderlinestoornis uit voor een informatie- en een gespreksbijeenkomst over 'Finan ciële wanorde'. De bijeenkomsten vinden plaats in Amersfoort. 'Juridische mogelijkheden bij fi nanciële wanorde' is het thema van de informatiebijeenkomst op maandag 3 juni. De bijeenkomst wordt verzorgd door mevrouw Van Boven, juriste, en de heer Sprokholt, die werkzaam is als be windvoerder en curator. Zij infor meren de aanwezigen over wette lijke maatregelen, die bedoeld zijn voor mensen die tijdelijk of blij vend niet in staat zijn hun finan ciële belangen te behartigen. Het gaat hier om de maatregelen: cu ratele, bewind en schuldsanering. Ook is er de mogelijkheid om ei gen vragen over dit onderwerp te stellen. Op de gespreksbijeenkomst van maandag 1 juli kunnen familiele den in kleinere groepen verder praten over het onderwerp 'Finan ciële wanorde'. Hierbij staat de uit wisseling van ervaringen tussen fa milieleden centraal. De aanvangstijd van de bijeen komsten is 19:30 uur en deelname is gratis. Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden voor één of beide bijeenkomsten bij de afdeling Preventie van Altrecht, 8S030-6999150. Op dit telefoon nummer kan ook een brochure worden aangevraagd waarin alle activiteiten zijn opgenomen die in 2002 worden georganiseerd voor familieleden en directbetrokkenen van mensen met een borderli nestoornis. Voor al uw verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen - beleggingen. Krommeweg 3A Soest Tel. 035 - 601 60 11 Fax 603 55 74 info: www.korenassurantien.nl e-mail: info@korenassurantien.nl was ook het taalverschil een oor zaak; Zambiaanse kinderen leren van jongs af aan Engels, maar het blijft lang een gebrekkige tweede taal. Nel neemt sinds enkele weken les* in de taal van Lusaka en het Zuidoosten van Zambia. Voorlo pig hoort ze uit de monden van de Zambiaanse Salesiaanse zusters hoe de meisjes elkaar soms verbaal in de hoek drukken. Vanuit de kliniek in het verderop gelegen Chilanga voert Nel samen met een verpleegster een vaccina tieprogramma uit. Dat geeft veel onrust. Nel had alle meisjes die aan de beurt waren naar het ge- hoorzaaltje laten komen, waar ze al gauw begrepen dat er een prik zou komen. De deur moet dan op slot en een argeloze buitenstaander zou denken dat er achter de getra liede ramen (standaard in Zambia) meisjes bruut gegijzeld worden. Wie geprikt is mag naar buiten, deur weer op slot. Een meisje van 17 jaar had zich in een hoek van het zaaltje onder een tafeltje ver stopt. Wie zelf niet ziet, wordt niet gezien. Haar gegil bereikte het hoogtepunt nadat de naald uit haar arm getrokken was. Voor de meisjes van 15 en ouder heeft Nel gespreksgroepen samen gesteld. Daarin komen vrouwelijke en vertrouwelijke zaken aan de orde. Vermoedelijk heeft Nel daar bij niet alleen van nature gezag, maar ook omdat ze zelf een echte moeder is. Zo nu en dan verbaast ze zich over wat ze hoort. Zo moet ze uitleggen dat voor de spijsver tering en de voortplanting er twee gescheiden systemen in de onder buik zijn. Van dit soort versluieren de woorden houdt Nel niet en voor haar aantreden heeft ze bij de zusters bedongen de lichaamsdelen bij hun naam te noemen. Aldus geschiedt en Nel voert de gesprek ken gewetensvol. Op zondag bij de gezamenlijke lunch met de meisjes en bij ande re gelegenheden hoor je vaak 'Nel!', 'Nel!'. Wat oudere meisjes spreken haar bij haar huisje aan met 'Ba Nel' en knielen naast haar stoel neer uit respect. Dat is eens door ouders of familieleden flink ingeramd, verklaart Nel. In het be gin vond ze dat overdreven, maar ze laat het nu maar. Meer moeite kostte het om te wennen aan de Zambiaanse manier van afspraken nakomen, namelijk niet, deels of anders. Ze heeft geleerd erop te anticiperen en vindt het niet bene den haar waardigheid een kind dat weer gedruppeld moet worden, maar niet op komt dagen, 'achter haar kont aan te lopen'. Wie prin cipieel wil zijn heeft het moeilijk, wie pragmatisch is makkelijker en je wint er mee dat goede verstand houdingen in tact blijven. Overi gens kan Nel aanstellerij smakelijk afpoeieren. De man die na nege nen nog aan haar deur komt van wege een vaag pijntje in de schou der, is gauw weer verdwenen. Nel nam me op een zondag mee naar de township (daar com- pound) Chawama om een mis bij te wonen waar zeer fraaie Afri kaanse zang te horen zou zijn. Al gauw staat er dan een schare kin deren om je heen die Nel allemaal willen begroeten en mij als de an dere muzungu (blanke) ook. De kinderen die Nel kennen kunnen bijna niet haar afblijven en Nel ei genlijk ook niet van hen, want ze is erg op ze gesteld en heeft een groot hart. Zambianen zijn in het algemeen lichamelijker in hun om gang. Als je een grap maakt willen ze meteen een high five geven of een arm om je schouder slaan. Tij dens de mis maakte de priester in zijn preek een opmerking over het bezoek aan een witch doctorter wijl de gelovigen toch ook kracht moesten putten uit hun geloof. De parochianen (3000!) lachten en applaudisseerden. Afrika is geen gemeenschap van grauw zondebe sef. Toch krijgt ook Nel te maken met bijgeloof. Als ze een kameleon op het terrein oppakt gaan de meisjes op eerbiedige afstand staan, want het diertje heeft magi sche krachten. De tuinman die ver geefs met zijn beklemde borst bij de witch doctor is geweest, wil toch wel een aspirientje van Nel, die Een aantal meisjes van 'City of Hope', met Nel Koster in hun mid den. Jan Postema rechts achteraan. niet lijdt aan bekeringsijver en er wel de humor van inziet. Zij op haar beurt geeft ook wel eens in passende mate een placebo-pille tje. Voor de toekomst zijn twee zaken belangrijk. Komt er een verpleeg kundige die de clinic van Nel kan overnemen en de vraag hoe de meisjes begeleid moeten worden van hun beschermde leven binnen de muren van de City of Hope naar het echter Zambiaanse leven. Ze heeft de oudere meisjes be loofd dat ze gelegenheid krijgen om ook eens jongens te ontvangen op een passende plaats, dus niet onder het oog der zusters. Daar zijn de religieuze zusters niet tegen, maar het is er nog niet van geko men en Nel komt er in vergaderin gen telkens op terug. Tot vreugde van iedereen heeft Nel besloten haar verblijf met een jaar te verlen gen. Nel heeft daar in Zambia haar draai gevonden. Naast haar regu liere taak gaat ze met de meisjes naar judo, zwemmen en soms naar de stad. Er zijn meisjes die wel elke avond bij haar over de vloer zouden willen zijn uit behoefte aan vertrouwelijke huiselijkheid. Er zijn meisjes die briefes schrijven en haar ook een moeder noemen. Dat is een compliment en eigenlijk nog veel meer. Jan Postema Zo gaat het toe in Nel's kliniek- A1 een heel aantal jaren wordt tussen Hemelvaart en Pinkste ren hier in Soest de zogenaam de Pinksterommegang gehou den onder auspiciën van de Raad van Kerken. Een 'reis' langs verschillende kerken, waarin de deelnemers zich bid dend, mediterend, zingend en luisterend voorbereiden op het Pinksterfeest. Dit jaar is door de voorbereidings groep het thema 'de Geest erva ren' gekozen, met daarbij speciale aandacht voor de rol van onze zin tuigen. Ervaren is iets meemaken. Niet aan de buitenkant waarne men, maar aan den lijve ondervin den. Deze intensieve beleving wordt vaak via lichamelijke impul sen ervaren. De zintuigen zijn daarbij belangrijk. Als het gaat om een beleving van proeven, tasten, zien, horen en ruiken gaat dat via de zintuigen. Wil je de Geest erva ren en deze ervaring met anderen delen, dan heb je daarvoor je zin tuigen nodig. Aan de Geest erva ren we momenten van licht, ont moeting, aanraking, warmte, ge borgenheid, liefde, vrijheid, ver trouwen, ruimte, samen en nog veel meer. Daarom staat dit jaar in de Pinksterommegang het Pink sterfeest centraal als feest van alle zintuigen. Bovendien: de Geest ontvangen betekent vooral: je be wust worden van de Geest in je zelf: Jij bent het licht der wereld. Avondgebeden In diverse kerken worden ontmoe tingen (avondgebeden) gehouden. Vrijdag 10 mei, 19:00 uur, Em- makerk, Regentesselaan 2; thema: smaaK, proeven. Maandag 13 mei, 19:00 uur, NPB-kerk, Rembrandtlaan 20; thema: tast, voelen. Dinsdag 14 mei, 19:00 uur, Jo- anneskerk, Willaertstraat 51, the ma: ogen, zien. Woensdag 15 mei, Oude Kerk, Torenstraat 1, 19:00 uur, thema: oren, horen. Donderdag 16 mei, H. Familie- kerk, St. Willibrordusstraat 19, 19:00 uur; thema: reuk, ruiken. Vrijdag 17 mei, Petrus en Pau- luskerk, Kerkplein 2, 19:00 uur: thema, intuïtie. De avondgebeden duren ongeveer een half uur. Zaterdag 4 mei 2002 om 19:45 uur begint de Dodenherdenking. Het Oranje Comité en de Ge meente Soest hopen dat veel Soes- ters, jong en oud, aanwezig zullen zijn. Aldus de Soester Courant van woensdag 1 mei j.1. Het is in ons gezin al jaren de gewoonte om hierbij aanwezig te zijn, gewoon omdat het je iets doet. Je voelt je betrokken bij de slachtoffers van alle oorlogen en het is goed om daar minstens één maal per jaar bij stil te staan. Vrijheid is voor ons heel gewoon! Ook onze kinderen willen wij opvoeden met normen en waarden en verder kijken dan je neus lang is. Zij gaan dus van jongs af aan mee naar de herdenking bij Braamhage, tegenwoordig het Ver- zetsplein en Residence Souveraine aan de Beek en Daalselaan. Prach tig dat kunstwerk, dat hierbij ge plaatst is - een vogel, symbool van vrijheid, hoe toepasselijk. Even na half 8 kwamen wij aan. Probleem: waar zullen we parke ren? Moet je het parkeerverbod negeren? Op een voor bewoners gereserveerde parkeerplaats gaan staan? Dubbel parkeren? In het gras? Diverse mogelijkheden die allemaal niet deugen, a-sociaal zijn en overlast veroorzaken. De oplossing: het prachtige (200 plaatsen!) grote parkeerterrein achter Albert Heijn van eigenaar Heipo! Perfect voor deze gelegen heid! Wij, en meer mensen, heb ben daar de auto geparkeerd. Keu rig, in de tegenwoordig blauwe zone, met parkeerschijf, anders ris keren we ruim 40 euro! Er was veel belangstelling voor de Dodenherdenking en zo moet het ook. Na afloop, om ca. tien voor half negen, liepen we naar de auto toe. Via een voetgangershekje kwamen we op het parkeerterrein. Dat was inmiddels leeg, op onze auto na. Instappen en weer huis waarts. Vergeet het maar, want we waren opgesloten! We zaten letter lijk achter de tralies. Aanbellen bij AH gaf geen resultaat, de politie agente bij de rotonde was inmid dels ook weg. Wat nu? Rondgelopen, nergens een uitweg, nergens een bord met telefoonnummer van wie gewaar schuwd moet worden in geval van nood! Hoe is dit mogelijk? Dit is niet écht, denk je! Hoe kan ie mand, zonder berichtje achter te laten met een noodnummer of zo, het hek sluiten terwijl er een auto op de blauwe zone met parkeer- kaart met als aankomsttijd 19:30 uur staat? Dan moet er toch een 4 mei-lichtje gaan branden? Geluk kig hadden we een mobiele tele foon bij ons. 112 bellen? Nee, want elke seconde telt ging niet op, al hoewel voor de kinderen wel...? Via 0900-8844 contact gezocht met de sterke arm, want die weten wel... Na enige malen doorverbonden te zijn geweest en dus ook enige ma len ons relaas verteld, moesten ze ons bekennen dat ook zij (de Po litie) niet wisten met wie ze in con tact moesten treden?! Ze zouden een wagen sturen. Ja, als er ner gens een procedure in geval van nood bekend is, hoe moet het dan als... vul zelf maar in! Een ruit in gooien en dan maar afwachten kan ook de bedoeling niet zijn! Na enige tijd werden we teruggebeld door de politie; ze hadden toch iemand gevonden en die ons te hulp zou komen, maar dat kon wel even duren! Inmiddels had een bewoner van Residence Souverai ne zich ons lot aangetrokken en kwam informeren of hij iets voor ons kon doen (waarvoor hierbij nog onze hartelijke dank, onbe kende meneer!) Hij kon het ook niet begrijpen dat juist op deze avond het hek eerder dicht was dan anders. 'Normaal gaat dat pas om elf uur, half twaalf dicht', wist hij ons te melden! Wij konden ondertussen de capriolen van jongeren op skate boarden, die het terrein in bezit hadden genomen, gadeslaan. Daar kwam een auto aan en die stopte bij het hek. Een vriendelijke me vrouw met de sleutel van het gro te toegangshek. Gelukkig, want de sanitaire nood bij de kinderen be gon inmiddels te stijgen. Met de goede sleutel en zelfs na de juiste telefonische aanwijzingen kon zij het hek niet openen! Wat nu? Na rijp beraad reed de mevrouw naar een AH-medewer- ker die altijd het hek 's morgens opendoet. Dan moet het lukken. Echter deze medewerker was niet thuis. Misschien past de sleutel op een van de andere hekken van het terrein? Proberen maar en ja hoor, het hek met daarachter de rood witte paaltjes aan de kant van de Hema ging open! Gelukkig voor ons zaten/zitten deze paaltjes niet vast, ze konden gewoon uit de grond getild worden! Waarvoor zitten ze er dan, vraag je je af? Maar dan? De gele stoepranden langs de Van Weedestraat zijn zo hoog dat je er met geen mogelijk heid met de auto overheen kunt. Manoeuvrerend via trottoir, plan tenbakken en fietspad richting ro tonde konden wij ons hachelijke avontuur beëindigen. Het was in middels 21:40 uur geworden, iets langer dan twee minuten stilte! Wat ik met dit relaas wil zeggen is dat er zo hier en daar wel wat schort aan diverse procedures en dat er best eens praktisch mag worden nagedacht rond openbare evenementen en parkeerproblema- tiek. Dat kan veel ellende voorko men. Ik lees in de Soester Courant dat AH wil uitbreiden en dat er appartementen boven de super markt komen. De bewoners hier van mogen dan zeker alleen op en van het terrein tijdens de ope ningstijden van het winkelend pu bliek. Anders zijn ze net zo in de aap gelogeerd als wij en eindigen ze achter de tralies! R. van Kooi De Hypotheker Steenhoffstraat 66 - Soest Telefoon (035) 6036000 Nieuweweg 97 - Soest Telefoon 035 - 58 804 72 Oponlngêtljdan: dlnadtg t/m vrijdag *n 9.00 uur tot 19.00 uur lag van 9.00 uur tot 17.00 IVN-Eemland organiseert op zon dag 12 mei een natuurwandeling in Soestduinen, op het - niet vrij toe gankelijke - terrein van het pomp station van het waterleidingbedrijf Midden-Nederland. De gidsen verwachten de deelnemers om 14:00 uur bij de ingang, dicht bij de spoorwegovergang van het oude NS-station Soestduinen. Par keren op het terrein is niet toege staan; wel aan de andere kant van de spoorlijn. Informatie: 6018551. EXPERT, DAAR WORD IE WIJZER VAM Strijken, best gemakkelijk. BESTE SERVICE RUIME KEUS LAAGSTE PRIJS BURG. GROTHESTRAAT 9 - SOEST TEL 035 - 601 03 44

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 7