1GERS Nationale Straatspeeldag: actie! Vliegbasis helpt kinderen in weeshuis door veiling kunst -egermuseum naar Soesterberg? 'Actie Regiotaxi' van particulier Aantrekkelijk concertprogramma in Cenakel Soesterberg Henk Rademaker nam na 33 jaar afscheid als ambulancechauffeur vyi) wiuEN hiep geen no. tEN WANT: JS VER80DE-.tó KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENST HULPVERLENING Om ervaringen in kaart te brengen SCHRAVEMADE B.V. woensdag 5 juni 2002 Klachten bezorging Soesterberg Op kruising Kampweg-Mercury in Soesterberg Muziek in Utrecht Nieuw gebouw voor kantoor: De Maarschalk ixpositie cartoons in Militaire Luchtvaart Museum elle service lorrijkosten en-vriezen- Redactie-adres: Jan van Steendelaar, tel. 06-22450173. Klachten bezorging: C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 - 602 18 41 Zaterdag 8 juni zondag 9 juni Rooms-kathoiiek, Caroluskerk, Radeniakerstraat 75 Vrijdag 14:30 pr. G. Claassens; viering in De Heybergh Zondag 10:30 aalm. R. v.d. Vring; eucharistieviering; gemengd koor Samen op Weg, Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101 09:30 ds. H. de Roest, Amersfoort Sterrenberg, 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10:30 ds. H. Henstra; avondmaal World Outreach Church (info locatie: ©0346-350458) 10:30 Mark Six Huisarts, vrijdag 18:00 - maandag 08:00 uur: eigen huisarts bellen, dan wordt men doorverbonden Apotheek (lange dienst), vanaf vrijdag 17:30 uur: Hessen Apotheek (De Bilt), ©030-2200383. Apotheek (korte dienst), zaterdag 10:00-18:00 uur; zondag 12:00- 17:00 uur, maandag t/m vrijdag 17:30-20:00 uur: Hessen Apotheek (De Bilt), ©030-2200383. Tandarts, spreekuren 13:00 en 19:00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts, weekenddienst na afspraak; H.J.M. Tonino en RB.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, ©352467; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland, 24 uur per dag, ©033-4220500; van 's avonds 17:00 tot 's morgens 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties. Politie (Kon. Marechaussee) Veldm. Montgomeryweg 2; werkdagen 12:00-13:00 uur; centrale meldkamer: 0900-8844; alarmnummer: ©1.1.2. Vrijwilligershulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp; werkdagen 09:30-11:00 uur, 035-6031119. Hulpdienst Stichting Hulpdienst Soesterberg, aanvragen dagelijks 09:00-10:00 uur, 351940, b.g.g. 351658. Overige Huisvesting De Drie Eiken, mevr. D. Elie, 352391. Niet om kritiek te uiten, maar om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen waarmee de Regiotaxi blijk baar te kampen heeft, is de heer R. Sanders in Soesterberg een actie gestart om te inventa riseren of er meer gebruikers van deze vorm van dienstverle ning zijn die daarin graag iets verbeterd zien. Als dat het ge val is, wil hij hierover een ge sprek met de directie van de Regiotaxi met als doel de ge wenste verbeteringen doorge voerd te krijgen. Sinds de start van de Regiotaxi is duidelijk dat deze in een grote be hoefte voorziet. Het aantal ritten is in de loop van het korte bestaan van de Regiotaxi zodanig toegeno men dat deze alternatieve ver- voersvorm-op-afroep een groot succes genoemd mag worden. Niettemin ervaren sommige ge bruikers een aantal tekortkomin gen. Dit betreft vooral -zoals ook in het geval van de heer Sanders- het niet tijdig ophalen en terug brengen van patiënten die in een andere plaats een medische behan deling moeten ondergaan. Als voorbeeld haalt de heer San ders een patiënt aan die voor be handeling naar het activiteitencen trum DAC in Zeist vervoerd moet worden. De behandeling daar is tijdgebonden. Te laat komen bete kent een verstoring van het tijd schema in het behandelcentrum. Het komt voor dat in plaats van de afgesproken tijd, 08:15 uur, de taxi pas om 08:45 of zelfs nog later komt. Ook als het om terugbren gen gaat, gebeurt dit met grote ver traging. In het ontmoetingscentrum De Drie Eiken heeft de heer Sanders gehoord dat ook de bewoners daar problemen hebben met de Regio taxi. Hij wil daarom deze proble men in kaart brengen. Daarom is hij een actie gestart. Hij verzoekt iedereen die iets over het functio neren van de Regiotaxi kwijt wil, contact met hem op te nemen. Dit kan schriftelijk, aan zijn adres Si- mon Stevinlaan 40, of telefonisch, 0346-352031. Naar aanleiding hiervan zal hij de directie van de Regiotaxi benaderen voor een ge sprek. tandtechnisch laboratorium Voor al uw reparaties en adviezen. CE gecertificeerd. Torenstraat 13 Soest Telefoon 035 - 602 02 49 PAGINA 12 SOESTERBERGSEmrCOURANT Voor de abonnees in Soester berg is het klachtennummer 035-6021841 (C. van Barne veld). Dat nummer kan op woensdag tussen 18:30 en 19:30 uur worden gebeld voor nabezorging op dezelfde dag. Belt u later, dan wordt de Soes- ter Courant op donderdag na bezorgd. In 2000 werd de kapel van het voormalig klooster Cenakel in Soesterberg in gebruik geno men als concertzaal. De spe ciaal opgerichte Stichting Ce nakel Cultuur heeft sedertdien in twee seizoenen meer dan 20 concerten georganiseerd. Onder de musici die in het Cena kel concerteerden waren bekende namen als Dimitri Ferschtman, Mila Baslawskaja, Janine Jansen, Tjeerd Top, Céleste Zewald en last but not least de winnaar van het Franz Liszt pianoconcours, Jean Dubé. De man achter de organisatie van deze concertserie is Peter Ens- dorff, directeur van de Stichting Cenakel Cultuur. 'Wij hebben ge merkt dat er een groeiende belang stelling bestaat in Soesterberg en wijde omgeving om in het Cenakel concerten te bezoeken. In de eer ste plaats komt dit naar mijn me ning omdat kwaliteit bij de organi satie voorop staat. Uiteraard bij het contracteren van de musici, maar ook in de totale aankleding van het concert. De toegangsprijs is een all-in prijs, wat betekent inclusief parkeren op ons eigen terrein, een programmaboekje, koffie of thee in de pauze. Op deze wijze bieden wij de bezoekers van het Cenakel een volledige avond uit voor een zeer redelijk bedrag. En dat alles voor veel van onze bezoekers ei genlijk vlak naast de deur.' In het komend seizoen, dat zal starten met een concert op 27 sep tember, is er een samenwerking gepland met de onlangs opgerich te Stichting Strijkkwartetten Ne derland. Deze stichting beijvert zich om Nederlandse strijkkwartet ten podia te bieden voor deze in populariteit groeiende vorm van kamermuziek. Ensdorff: 'In de loop van het seizoen 2002-2003 zullen bij ons concerteren het Da niël kwartet, het Franciscus Kwar tet, het Utrecht String Quartet, het Camilli Kwartet en het Raphael Kwartet. Zonder uitzondering en sembles met een grote (inter)nationale ervaring en uit straling. Met deze vorm van sa menwerking zijn wij bijzonder con tent.' Naast deze serie van vijf concerten' zullen nog optredens plaatsvinden van bassist Hans Roelofsen met Vaughan Schlepp aan de piano, klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer, het uit Soest afkom stige Colenso Consort en de win naar van het Steinway Sons pia noconcours 2002, de pianist Ro- bert van der Vorst. Twee concerten die een enigszins' afwijkend karakter hebben zijn een lezing door cellobouwster Saskia Schouten, met aansluitend een concert door de cellisten Maarten Jansen en Chris van Balen, en een programma met Jiddische liederen, getiteld Benkshaft. Dit laatste zal verzorgd worden door zangeres Mariejan van Oort en pianist Jac- ques Verheijen. 'Kortom een programma dat wij met plezier presenteren en waar mee wij het derde seizoen van onze concertserie op een mooie wijze gestalte hebben gegeven,' al dus een (beetje) trotse Peter Ens dorff. laten voorlichten. Het kruispunt Kampweg-Mercury valt nog onder beheer en onder houd van de gemeente Zeist. Deze wil dit overdragen aan Soest. Naar verwachting zal deze procedure in de loop van dit jaar worden afge rond. De wijze van inrichting van dit gebied valt dan onder verant woordelijkheid van Soest. De ouders vrezen dat dit dan nog weer lange tijd gaat duren en vinden dit niet aanvaardbaar. Zij hebben in- De teksten op de verschillende spandoeken lieten aan duidelijk heid niets te wensen over Foto: Eemland Pers middels een verkeerskundig con sulent van de organisatie 3VO in geschakeld voor het uitbrengen van een onafhankelijk advies. Zo dra dit is afgerond, zal het aan ver tegenwoordigers van de gemeen ten Soest en Zeist worden aange boden. De omstandigheden in de weeshuizen in Kroatië zijn veelal erbarmelijk. De vliegba sis Soesterberg heeft daarom het initiatief genomen om in samenwerking met de Rotary clubs Soest-Baarn en Baarn- Soest hier iets aan te doen. Vanaf het begin van de uitzendpe- riode (december 2000) heeft het helikopterdetachement van de Ko ninklijke Luchtmacht zich verbon den met het weeshuis in Kastela (Kroatië). Niet alleen de militairen van het detachement, maar ook de thuisblijvers hebben hier de afge lopen periode veel energie in ge stoken. De kinderen in het wees huis hebben al tal van spullen in de vorm van speelgoed, knuffels, schriften, pennen en potloden, per soonlijke lichaamsverzorging, dek bedden, etc. ontvangen. Het helikopterdetachement bestaat op dit moment uit vier Chinook transporthelikopters en zo'n 150 militairen. De hoofdtaak van het detachement is het vervoeren van gewonde SFOR-militairen door de lucht. Twee helikopters zijn daar om ook volledig uitgerust voor medische evacuatie en voorzien van medisch apparatuur en bran cards. In juni 2002 zal het helikopterde tachement niet meer vanaf de hui dige locatie in de buurt van Split z'n taak uitvoeren maar verhuizen naar Bugojno. Om het weeshuis voor de komende periode over voldoende financiële middelen te laten beschikken, wordt op maan dag 10 juni in het Militaire Lucht vaart Museum een veiling gehou den. De veiling krijgt steun van een Commissie van Aanbeveling, waarin zitting hebben genomen drs. J.J.L.M. Janssen, burgemees ter van Soest; R.G. Boekhoven, burgemeester van Zeist; luitenant- generaal D. Berlijn, Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten; de heer A. Bolhuis, voorzitter Koninklijke Nederlandse Hockeybond; mr. B.J. Asscher, oud-president Recht bank Amsterdam, en de heer J. Daalmeijer, Netcoördinator NOS Nederland 2. Op maandag 10 juni vanaf 19:30 uur worden 166 schilderijen, af komstig uit weeshuis 'Miljenko i Dobrila' in Split (Kroatië) met een dependance in Kastela geveild in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg. De schilderijen zijn werken van gerenommeerde kun stenaars uit Kroatië, Bosnië, Est land, Frankrijk, Italië etc. De kun stenaars die jaarlijks de kunstweek meemaken in het weeshuis laten als dank een schilderij achter. Tijdens de veilingavond zijn de di rectrice en twee kinderen van het weeshuis aanwezig. De opbrengst is bestemd om de kinderen in het weeshuis te Kastela een goede leefomgeving te bieden. De schilderijen zijn vandaag nog tot 16:30 uur te bezichtigen en ver der morgen en vrijdag van 10:00 uur tot 16:30 uur en op zondag 9 juni van 12:00 tot 16:30 uur. Te vens bestaat op de veilingavond nog de mogelijkheid om de schil derijen te bezichtigen. De zaal is open vanaf 18:00 uur. Met een drukbezochte receptie heeft Henk Rademaker vorige week in de kantine van de ski club Soesterberg afscheid ge nomen als ambulancechauf feur bij de Regionale Ambu lance Voorziening Utrecht (Ravu). Aan zijn bij de vrijwil lige brandweer Soest en de EHBO afdeling Soest (die het toen nog gemeentelijk ambu lancevervoer voor haar reke ning nam)begonnen loopbaan als ambulancechauffeur kwam na 33 jaar een eind. Kapperszoon Henk Rademaker voelde er niets voor om in de zaak van zijn vader (eerst aan de Mid delwijkstraat, later aan de Kerk straat) te gaan werken. Na zijn schoolopleiding koos hij voor het vak van automonteur. Op 17-jari- ge leeftijd ging hij in opleiding bij het vrijwillige brandweerkorps van Soest. Na eerst in Hilversum, later bij garage Van Kooy aan de Soes- terbergsestraat werkzaam te zijn geweest, stapte hij over in dienst van defensie. Vier jaar lang woon de en werkte hij als tankmonteur in Duitsland. Bij terugkeer in Nederland, eind 1971, werd hij bij de gemeente Soest aangenomen als monteur motorvoertuigen in de gemeente garage aan de Lange Brinkweg. Hij meldde zich ook weer aan bij de brandweer, waar hij chauffeur was. Toen de gemeente in 1972 het ambulancevervoer van de EHBO overnam, werd Rademaker ook ambulancechauffeur. In 1982 ging het gemeentelijk vervoer over naar de GGD Eemland en maak te hij de overstap naar deze dienst, na een aantal organisatie- en naamswijzigingen inmiddels de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht, nu de grootste ambulan- cevervoeiioisdiasaue in Neder land. Hoeveel kilometer hij in de 33 jaar als ambulancechauffeur heeft afge legd, laat staan het aantal ritten en patiënten dat hij heeft gereden, kan Rademaker zelfs niet bij bena dering zeggen. Wel dat hij op vijf tien verschillende ambulances heeft gereden. Zijn dankbaarste patiënten waren kraamvrouwen: 'Dat zijn altijd blije mensen'. Aan zijn werk heeft hij veel kennissen overgehouden, zegt hij. Namens de RAVU zette de mana ger van de cluster Amersfoort, Adrie Duizendstra, de scheidende Rademaker in het zonnetje, waar bij hij diens loopbaan onder de loep nam. Hij overhandigde enkele cadeaus. Ook oud-collega Martin Onwezen, tevens voorzitter van de Vereniging Vrijwillige Brandweer Soest waarvan Rademaker in zijn Brandweer-voorzitter Martin Onwezen (rechts) gaf Henk Rade maker bij zijn afscheid de eerste, inmiddels antieke, brandweerpie per die hij bij de invoering ervan kreeg. Foto: Eemland Pers brandweerperiode lid was, haalde herinneringen op. Hij bood hem een brandweerparaplu aan evenals zijn inmiddels antieke pieper (nog met zijn naam erop!) die Radema ker in de eerste jaren na de inge bruikneming ervan bij de brand weer bij zich droeg. Daarna kon iedereen, na een dankwoord door Rademaker, persoonlijk afscheid van hem nemen. Veel collega's en oud-collega's waren hiervoor, soms van ver, naar Soesterberg gekomen en zorgde ervoor dat het aantal cadeaus zich niet lang tot één tafel beperkte... Zaterdag 8 juni, Domkerk: 'GroBe Messe' in c-moll KV 427 van W.A. Mozart, door Christine Jansen (so praan I), Yvette Dekker (sopraan II), Harry van Berne (tenor), Evert Jan Nagtegaal (bas) en koor en orkest van de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Aanvang: 15:30 uur. Toegang vrij. In de groeiende behoefte aan kan toorruimte is in Soesterberg voor zien door de oplevering van een nieuw kantorencomplex: De Maarschalk op de Veldmaarschalk Montgomeryweg 23-25, hoek Koppenlaan. Het gebouw dateert van omstreeks 1930 en is onlangs door de BMU Groep geheel gere noveerd en uitgebreid. Het bestaat uit negen kantoorunits, variërend van 61 tot 123 vierkante meter. Witgoed Service B. V. erken witgoedapparaten. bgg, Mobiel: 06109 00 560 I: esc.info@zonnet.nl koken-afwassen Op de Nationale Straatspeel dag hebben ouders, buurtbe woners en kinderen vorige week in Soesterberg op ludieke wijze aandacht gevraagd voor de verkeersproblemen op de kruising Mercury-Kampweg Soesterberg-Kampweg Zeist. Ze deden dat onder meer door een paar keer hand in hand als een lang lint de kruising over te steken, spandoeken te ontvou wen en folders uit te delen door te proberen automobilisten te laten stoppen. Niet iedereen voelde hiervoor. Een aantal gemotoriseerde weggebrui kers reed, zij het met verminderde snelheid, gewoon door. Hoewel de gemeentebesturen van Soest en Zeist, die allebei bij een oplossing voor de verkeersproble men zijn betrokken, de indruk wekken dat het om een ingewik kelde procedure gaat, vinden de ouders dat er in de twaalf jaar dat zij nu actie voeren voor een veili ger kruising, onder meer door de vurig gewenste aanleg van een oversteekplaats, best wat meer had kunnen worden bereikt dan het geen er tot nu toe is bereikt: in hun ogen bijna niets! Nog steeds geen oversteeklicht met drukknop op de Kampweg, geen vluchtheuvel tussen het fietspad en Hand in hand in een lang lintste ken kinderen de drukke kruising Kampweg-Mercury over, onderdeel van de Nationale Straatspeeldag in Soesterberg. Foto: Eemland Pers de Kampweg Zeist, geen snel- heidsremmend plateau op het kruispunt, geen afsluiting van de Kampweg Zeist aan het eind van de Gen. Winkelmanstraat voor doorgaand gemotoriseerd verkeer (de ouders vinden de Kampweg Zeist te smal voor verkeer in twee richtingen) en geen aanpassing van de Kampweg Zeist/Zwarte Weg je om de snelheid van het verkeer terug te brengen; geen trottoir langs het eerste deel van de Kamp weg Zeist, en tenslotte ook nog steeds geen parkeergelegenheid tussen het Zwarte Wegje, de Gen. Winkelmanstraat en het begin van de Boslaan. Kortom, er is nog veel te wensen. Het WD-raadslid Karei van Geet en een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wet houders van Zeist waren op de Nationale Straatspeeldag in Soesterberg aanwezig om zich door de ouders over de situatie te Foto: Eemland Pers Automobilisten kregen folders uitgereikt met het verzoek hun snel heid op het kruispunt aan te passen. pij de opening van de tentoon- lelling 'Een luchtige kijk op let vliegbedrijf, een serie car- pons van tekenaar-illustrator Ion van Andel, in het Militaire luchtvaart Museum op Kamp an Zeist in Soesterberg, heeft nuseum-directeur dr. J.A.M.M. Janssen er in zijn pespraak aan herinnerd dat Snds het voorjaar van 2001 esprekingen gevoerd worden Jver een mogelijk samengaan pet het Militaire Luchtvaart luseum (MLM) en het Leger museum in Leiden. Bet gaat volgens Janssen 'om een Velomvattend langlopend project |t veel aandacht en energie vergt par niettemin gestaag voortgang pdt. De directie van het MLM ieft medio 2001 besloten, in af- achting van de beoogde samen- ïsrking met het Legermuseum, In tweede spoor te ontwikkelen, pel hiervan is de kwaliteit van de posities en de uitstraling van het HLM als zodanig, op zijn huidige pats te verbeteren'. Janssen zei van overtuigd te zijn dat het Buseum op een aantal punten nog luidelijk vooruitgang kan boeken. Pit geldt vooral voor de Vreeburg- gal (naast de Snijdershal) waar de lomende maanden belangrijke anpassingen zijn voorzien. Daar- bij gaat het in eerste aanzet om nieuwe presentaties met betrek king tot de Marineluchtvaartdienst en de Koninklijke Luchtmacht se dert 1950. Ook komt er een ver nieuwing van de opzet van de mo- torenlijn en wordt een nieuwe film zaal ingericht. Uitdrukkelijk onder deel van dit 'tweede spoor' vormt het streven om op gezette tijden tijdelijke exposities van aanspre kend niveau te verzorgen rond the ma's die verband houden met de militaire luchtvaart. In dat kader past de expositie van luchtvaartcartoons van de hand van Ton van Andel (71), die na 37 jaar de Koninklijke Luchtmacht als majoor verliet. In zijn vrije tijd ont wikkelde hij zich tot een meer dan verdienstelijk tekenaar, illustrator en cartoonist. Dr. Janssen belicht te in het kort de militaire loopbaan van Van Andel, waarna deze zelf, ook aan de hand van dia's, vertel de over zijn tekenwerk. De com mandant Tactische Luchtmacht, generaal-majoor F.W. Oliemans, verrichtte vervolgens de officiële opening van de tentoonstelling, waarvoor zoveel belangstelling be stond dat er zelfs stoelen bijge plaatst moesten worden. De expositie duurt tot april 2003 en is te bekijken gedurende de openingstijden van het museum, dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:30 uur, zondag en feestdagen van 12:00 tot 16:30 uur. Op maandag, zaterdag, Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Koninginnedag, Eerste Pinkster dag en beide Kerstdagen is het museum gesloten. Tekenaar, illustrator en cartoonist Ton van Andel exposeert een deel van zijn omvangrijke werk in het Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg. Hierdoor is de ruimte (begane grond, verdieping en zolder) mul tifunctioneel bruikbaar, want de units kunnen met elkaar verbon den worden. Voor alle huurders is een gezamenlijke, ruim opgezette en representatieve entree gereali seerd. Informatie over de units ver strekt Nassau Bedrijfshuisvesting in Zeist.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 13