HOUftS Verhuur M PROGRAMMA - OVERZICHT BOEKHANDEL JONGERIUS Bowlers sluiten seizoen af RADLO Zingen tegen vloeken WOENSDAG 5 JUNI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 19 co Steun voor moeders met depressie Toegang Mercury zaterdag 15 juni geblokkeerd Coaching RIAGG 'psychisch WAO' Speelgoed en boeken op markt De Bron VRIJWILLIGERSHULP NODIG? 603 11 19 Dierenlief Dierenleed De lopers van de week Medium bij Paso j ZUSTERS IN HET KWAAD 'Burgerlijke stand' OpenHuisFriendship Gospel Choir Vespers in De Open Hof SOCSTElSScOURANT MEDISCHE DIENST KERKDIENSTEN Informatieavond over ANOIKSIS Peter Hoebee Barend v.d. Akker Hester Koning Cultuur in de regio Muziekpalet Soest Klassiek Honderd dagen B&W Verkoop Verhuur Reparatie van gereedschappen en machines voor de vakman en de doe-het-zelver Industrieweg37b -Tel.6019589 Net moeder en depressief? Er is iets aan te doen! De periode na de bevalling lijkt voor moeders vaak vanzelfsprekend een roze wolk. Het is echter bekend dat veel moe ders na de bevalling te kampen krijgen met depressieve gevoelens, waardoor de roze wolk een stuk somberder wordt. Door hun de pressieve gevoelens wordt het voor deze moeders moeilijk om te ge nieten van de baby. Het verscho nen van een luier, het knuffelen van de baby, het troosten en het voeden van de baby vergen meer energie of lukken soms helemaal niet meer. Kortom: de zorg en de verantwoordelijkheid voor de baby worden minder vanzelfsprekend. Om deze moeders te helpen biedt Altrecht ondersteuning aan. Naast schriftelijke informatie gaat het daarbij om telefonische begelei ding of huisbezoeken door een hulpverlener. Aan deze ondersteu ning door Altrecht is een onder zoek gekoppeld van de Universi teit van Nijmegen naar het effect van de ondersteuning. Wie zichzelf herkent in dit artikel kan zich nog aanmelden voor de ondersteuning. De voorwaarden voor deelname zijn meedoen aan het onderzoek en dat de baby niet ouder is dan tien maanden. Infor matie/aanmelding: Allal Sallou, afdeling Preventie van Altrecht (SS 030-6999150). In verband met de open dag van de Landmacht op zaterdag 15 juni op de Soldaat Ketting Olivierka- zerne zal de toegang tot Mercury worden geblokkeerd. Het is op die dag niet mogelijk om vanaf de Ri- chelleweg de wijk Mercury in te rijden. Wel is het mogelijk om Mercury te verlaten. Deze maatregel wordt getroffen om te voorkomen dat bezoekers van de open dag gaan parkeren in Soesterberg. Ten behoeve van de bezoekers hééft Defensie parkeer plaatsen ingericht bij de Leusder- hei en Vlasakkers, vanwaar bezoe kers verder vervoerd worden met pendelbussen. DinA^^e.aftleling Prev™tie van K1AGG Amersfoort Omstreken haar project 'WAO op psychische gronden' bekend gemaakt heeft (apnl 2002), bellen tientallen men sen op voor informatie. Een deel van hen kan via het RIAGG de weg gewezen krijgen naar de juis te instantie, een deel van hen heeft bij het RIAGG een oriënterend gesprek en een aantal is inmiddels aan een coachingstraject begon nen. Uit onderzoek van de afdeling Preventie is bekend dat in de regio Oostelijk Utrecht ruim 4000 men sen op basis van psychische klach ten een WAO-uitkering ontvangen. De coaching van RIAGG Amers foort Omstreken is erop gericht mensen in de WAO op psychische gronden nieuw perspectief te bie den. In persoonlijke gesprekken en in een groep kunnen zij onderzoe ken of zij gerichte stappen terug naar werk willen en kunnen zetten. Wanneer dit het geval is geeft de coach voorlichting over vervolg mogelijkheden, zoals het volgen van een reintegratietraj eet of het aanvragen van een persoonsge bonden reïntegratiebudget (PRB). Aan de coaching zijn geen kosten verbonden. Anonimiteit wordt ge waarborgd. Voor informatie of aanmelding kan men zich wenden tot Coby Langenkamp (coach) of Marjan Groefsema (projectleider), 88033-4603500. Puzzels, spelletjes, videobanden, poppenwagens, steppen, maar ook boeken en nog veel meer speel goed worden zaterdag 8 juni te koop aangeboden bij De Bron. De christelijke basisschool aan de Sweelinckstraat houdt dan een markt met tweedehands speelgoed en boeken. Kleding wordt niet ver kocht. De markt is van 10:00 tot 12:00 uur in en rond het schoolge bouw. De opbrengst zal worden aangewend voor de aanschaf van een nieuw speeltoestel voor op het schoolplein. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Soest - Soesterberg Amivedi, ©035-6012697; j.ruijssenaars@worldonline.nl I VERMIST Rood cyperse gecastreerde kater; hij heeft vier witte sokken en een wit plukje op de voorborst, hij heeft een bandje om gehad wat nog te zien is aan de vacht, dikke vacht, 6 jaar 'Ollie', Kerkpad ZZ. GEVONDEN Zwart gecastreerde kater, witte poten en buik, heeft een zwarte stip naast neus, Steenhoffstraat. Voor informatie: José Ruijsse- naars, AMIVEDI Soest Baarn, tel./fax 6012697. "Dat mag in de krant," hoor je de mensen wel eens zeggen als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Dat vinden wij ook en daarom zwaaien we hier graag lof toe aan "de lopers van de week". Dat zijn de jongens en meisjes die de krant rondbrengen en daarbij een tijd lang - twee maanden - geen enkele klacht hebben gekregen. Ze krijgen een extraatje (voor het goede voorbeeld) én een eervolle ver melding. Deze week zijn het: Tim en Suzan v. Stralen Simon Schuurman Maikel Fagel Robin Eggenkamp Mark Verwoerd Suzan v. Dorrestein Op maandag 10 juni is medium Illy Klimmert te gast bij Paso. Zij verzorgt een avond met waarne mingen aan de hand van een foto of voorwerp van een overledene. Aanvang: 20:00 uur, Nachtegaal- weg 8a, ('De Vriendschap'). En tree: leden 2,00; niet-leden 4,50. I JUNI. MAAND VAN HET SPANNENDE BOEI 1 VROUWELIJKE AUTEURS DE MISDAAD Tiny en Piet Jongerius Van Weedestraat 29 3761 CB Soest tel (035) 588 01 22 fax (035) 588 01 21 boekhandeljongerius@wxs.nl Opgave gemeente Soest GBA (gemeen telijke Basisadministratie Personen) 23 mei t/m 29 mei 2002 GEBOREN: Senna, dochter van F.M. van Mul- lem en M.J.C. Bode. - Marit Christina Marcella, dochter van P.M.A. Eijbergen en T.B.C. van Werkhoven. - Quinty Lorena, dochter van C.R. Gabriel en C.M. van Beek. - Milou, dochter van J.J. Bouwhuis en M.C. Beerdsen. AANGIFTE HUWELIJK/ PARTNERSCHAP: Arend Johannes Visser en Paula Marianne Meesters. - Cornelis Scheurkogel en Maria Quirina Goethals. - Martijn Molenbroek en Sabine Boerkoel. - Jaco Arjan de Ruiter en Saskia Irene Richter. - Gerhard Nicolaas Schreuder en Elisabeth Arenda Diane Boone. - Anna Maria Petronella Stoke en Monique de Roder. WLTREKKINGHUWELIJK/ PARTNERSCHAP: Navin Nayenprakash Gopalrai en Femina Meirani Palimbong. - Pa- trick Dennis Huisman en Hendrik- je van Loenen. - Nicolaas Lamber- tus Verrips en Cindy van den Berg. - Catharinus Oevermans en Petromella Maijanna Begemann. - Marcus Petrus Anthonius Hilhorst en Marieke Theodora Smeeing. - Lammert van Twillert en Maria Petronella van den Akker. - Peter Brouwer en Iris Johanna Prins. - Gerardina Josephina van der Beek en Joan Eveline Sophie Taat. OVERLEDEN: Gijsbert Jozeph Hilhorst, w.v. Ca- tharina Regina van Fulpen. - Geertruida Maria van Ruitenbeek, w.v. Johannes Adrianus de Ruijgt. - Henricus Josephus Ansinger, e.v. J.M. de Lange. - Pietertje Catha- rina van Marion, w.v. H.PJ. van Bueren. In verband met het tienjarig be staan houdt het Friendship Gospel Choir op zondagavond 9 juni om 19:30 uur Open Huis in de Heili ge Familiekerk aan de St. Willi- brordusstraat 19. Een prima gele genheid om eens vrijblijvend ken nis te maken met het koor en een avond lekker te zingen en te swin gen. Onder leiding van dirigent Edith Kastelijn en met begeleiding van een combo met professionele muzikanten wordt een aantal au thentieke Black Gospel-songs aan geleerd. De toegang is vrij; wel wordt er een collecte gehouden om de onkosten te bestrijden. Zondagmiddag 9 juni zal in De Open Hof weer een oecumenische vesperdienst worden gehouden. Op deze derde zondag na Pinkste ren is het thema: de werking van de Heilige Geest als bevrijdende kracht in het individuele en maat schappelijke leven. Naast liederen uit bekende kerkelijke bundels zingt de vespercantorij onder lei ding van Jean Telder twee werken uit de Engelse kerkmuziek: 'Com fort, O Lord, the soul,' een zetting van psalm 86 van William Crotch, en 'Lord, now lettest Thou Thy servant part in peace', een zetting van de lofzang van Simeon van A. Herbert Brewer. Aan het orgel: Tjalling Roosjen. Aanvang: 17:00 Gevraagd vaste bezorgers in Soest voor de Aanmelden: tel. 6014152 Zaterdag 8 juni zondag 9 juni Huisarts groep A, zaterdag 08:00 - zondag 08:00 uur: D.L. van Kranenburg, Klarinet 37, ©6026675. Huisarts groep A, zondag 08:00 - zondag 24:00 uur: S. ten Berge, Klarinet 37, ©6026675. Huisarts groep B, zaterdag 08:00 - zondag 08:00 uur: M. Smits-Schaffels, Lange Brinkweg 63A, ©6090424 Huisarts groep B, zondag 08:00 - maandag 08:00 uur: E.J. Oudshoorn, Lange Brinkweg 63A, ©6090423. Groep A: Bavinck, Van Dorssen, Van Kranenburg/Ten Berge, Krijger, Mout, Spelberg, Vrijmoet, Walter. Groep B: Von Bartheld, De Haan, V.d. Gccst/Ver- berne/Weusten ('De Linde'), Huitema, Oudshoorn, Overbcek, Smits-Schaffels. Het is aan te raden niet direct naar de dienstdoende arts te gaan. Eerst opbel len! Apotheek, vanaf vrijdag 17:30 uur: Apotheek Soestdijk, Van Weedestraat 183, ©6012487. Nachtdienst apotheek na 21:00 uur: ©033-4328500. Tandarts, zaterdag en zondag 13:00-13:30 uur: A. Noorman, Oranjelaan 38A, ©6012000. Thuiszorg, 24 uur per dag: Stichting Thuiszorg Eemland: verpleegkundige hulpverlening, ©033-4220500 (van 's avonds 17:00 tot 's ochtends 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties). Dierenarts, vrijdag 20:00 - zondag 24:00 uur: G. Boersma (Baarn), Bremstraat 56, ©5422111. Dierenambulance, 24 uur per dag: Dierenambulance Amersfoort e.o., ©06-54337407. Als je God kent is het belangrijk het respect voor Hem niet te ver liezen. Die boodschap zal zondag 9 juni om 10:00 uur klinken in de gereformeerde kerk vrijgemaakt, Parallelweg 1. In de middagdienst van 17:00 uur zal ds. Oosterhuis uit Ede laten zien hoe belangrijk het verbod om te vloeken is. Voor die dienst is er om 16:00 uur een Een 'Sing-inin de gereformeer de kerk vrijgemaakt. 'Sing-in' over hoe je dit in praktijk brengt: een afwisselend program ma van liederen over het respect voor God, de Schepper van onze stem. Ook de morgendienst is extra feestelijk. Er wordt dan een meisje gedoopt. Zaterdag 8 juni Rooms-katholiek, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 19:00 pr. J. Kodden; jongerenviering; AH Directions Zondag 9 juni Rooms-katholiek, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 09:30 pr. W. Veldhuis; eucharistieviering; mannenkoor Rooms-katholiek, Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 11:00 pr. H. Goddijn; eucharistieviering; parochiekoor Rooms-katholiek, H. Familiekerk, Willibrordusstraat 19 11:00 pr. W. Veldhuis; eucharistieviering; jeugdkoor Rooms-katholiek, Joanneskerk, Willaertstraat 51 09:30 pr. J. Kodden; familieviering; kinderkoor Samen op Weg, Emmakerk, Regentesselaan 2 10:00 ds. P. Goedendorp Samen op Weg, De Open Hof, Veenbesstraat 2 10:00 ds. H.R. van Heil Samen op Weg, Oude Kerk, Torenstraat 1 10:00 ds. L. Sijl, Leusden Samen op Weg, Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18 10:00 (voorganger niet bekend) Nederlands-hervormd, Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2 10:00 ds. R. van Kooten; 17:00 ds. C.J.P. v.d. Bas, Woudenberg Christelijk-gereformeerd, Julianalaan 90 09:30 en 16:30 ds. P.J. Kok Gereformeerd-vrijgemaakt, Parallelweg 1 10:00 ds. J. Wesseling, Ede; 17:00 ds. M.H. Oosterhuis, Ede Gereformeerde gemeente, Rehobothkerk, Dalweg 44 09:30 leesdienst; 15:00 ds. F. Mulder (woensdag 12 juni, 19:30 ds. D. de Wit) Vrijz. geloofsgemeenschap NPB, Rembrandtlaan 20 10:15 M.J.C. Kip-Eberson, Ede Evangeliegemeente, Julianakerk, Julianalaan 19A 10:00 E. van der Waal; 19:30 jeugddienst Christengemeente, Griftland College, Noorderweg 79 geen opgave Jehovah's Getuigen, St. Theresiastraat 18 dinsdag 19:25 uur; zaterdag 18:00 uur Apostolisch Genootschap, Talmalaan 44 09:30 dienst Baarn Doopsgezind, Eemnesserweg 63B 10:30 ds. A.A. van Daalen Nederlands-gereformeerd, Waldheim Mavo, Vondellaan 2 10:00 ds. M. Janssens M.C. Molendael, Molenweg 2 10:00 ds. G.H. Olsman Leger des Heils, Acacialaan 6 09:30 bidstond; 10:00 samenkomst Amersfoort Evangelisch-luthers, Lutherse kerk, Langestraat 61 10:30 (voorganger onbekend) Orthodox, H. Cornelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19:00 vespers; zaterdag 19:00 vespers; zondag 09:00 metten; zondag 10:30 goddelijke liturgie Nieuw-apostolisch, Utrechtseweg 73-1 zondag 10:00 uur; woensdag 20:00 uur Amersfoorts Christelijk Centrum, Natriumweg 6 zondag 10:00 G.J. Goldschmeding (translation in English); 19:00 genezingsdienst (le zondag van de maand); vrijdag 19:30 Victory Life Jeugd Evangeliegemeente De Tabernakel, 'De Roef, Assenraadstraat 2 10:30 G.A. Anthony De bowlers hebben hun seizoen afgesloten met het traditionele eindtoernooiDat werd gewonnen door De Noten dat een totale pinfall van 3050 liet noteren. Op de tweede plaats kwam De Kronen terecht (2974), voor Toverbal (2952). Het toernooi werd zondag gehouden in de Brede Bibli otheek. Na de voorronde vielen er vijf van de tien teams af. De bowlers waren in het algemeen op dreef op de banen, want in zeventien games werd een score neer gezet van meer dan 180. De hoogste game kwam op naam van Ineke ter Beek met 221 pins. Het seizoen record van Gerard den Enting (240) werd niet gebro ken. De competitie van de Soester Bowling Vereniging wordt in september hervat. Zowel in de maandag- als de dinsdagleague zijn er nog plaatsen open voor nieu we teams. Informatie is verkrijgbaar bij Marianne Spronk, 6020749. Foto Bell RIAGG Amersfoort en Omstre ken en Ypsilon organiseren op maandag 17»juni een informatie avond voor familieleden en direct betrokkenen van mensen met schi zofrenie en andere belangstellen den. Het gaat daar om ANOIK SIS, vereniging van chronisch psy chotische en schizofrene mensen. Familieleden zijn vaak zeer betrok ken bij hun naaste die aan schizo frenie lijdt. Vaak zijn er vragen over de mogelijkheden van onder steuning voor hun naaste. Tijdens deze informatiebijeenkomst komt de voorzitter van ANOIKSIS, de vereniging van chronisch psychoti sche en schizofrene mensen, ver tellen wat zij doen. Doelstellingen van ANOIKSIS zijn onder andere het bevorderen van onderlinge contacten van de aangesloten le den. Ook willen zij actief meewer ken aan het bevorderen van een goede hulpverlening voor de doel groep onder andere door middel van contacten met deskundigen en samenwerking met andere organi saties. Gedurende de avond is er ruini de gelegenheid om vragen te stellen. Aan het bijwonen van de informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden en men hoeft zich niet aan te melden. Plaats: Zalencentrum Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort. Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur. FM 107.9 (stereo): ether: FM 105.9. Tekst TV Stem uw televisietoestel ook eens af op kanaal 29 en u komt waar schijnlijk tot uw verrassing oog in oog met de Tekst TV die Radio Soest en Omroep Amersfoort in samenwerking met elkaar 24 uur per dag presenteren. Van 's mid dags 5 uur tot 's nachts 1 uur en 's morgens van 8 tot 10 uur wordt de Tekst TV uitgebreid met een echt tv-jouraal, waarin elke dag het lokale en regionale nieuws in beeld wordt gebracht. De Tekst TV en het tv journaal, elk ongeveer een kwartier, worden continue her haald. Tekst TV wordt dagelijks ververst en waar nodig aangevuld met actueel nieuws. Wilt u meer informatie vinden over Radio Soest kijkt u dan op teletekstpagi na 540 voor de uitgebreide pro gramma-informatie van onze eigen lokale omroep. Deze teletekstpagi na's kunnen door de kijker op elk moment worden geraadpleegd. producties. In het programma van Lonneke worden de komende we ken verschillende directeuren uit genodigd hun nieuwe programme ring toe te lichten. Op 12 juni is Marijke Wolken van het Sin- gertheater in Laren aan de beurt /^k7~%7T^\ en een week later Pieter Erkelens V V U van de Flint uit Amersfoort. De uitzending vindt plaats om 17:00 uur; herhaling donderdag 10:00 jr Barend van de Akker is de trotse bezitter van een Fiat 500 uit 1971. Niets bijzonders, denkt u, maar wel als u ziet hoe hij het karretje beplakt heeft met postzegels. Zo rijdt hij door Soest en naar zijn werk bij de Amerpoort in Baarn. Hij heeft ook een veelzijdige mu ziekkeuze en dat is reden genoeg voor Lonneke Meijer om hem te interviewen in haar programma 'Soesters en hun muziek'. Luister donderdag 6 juni om 17:00 uur naar dit boeiende programma; her haling maandag 10 juni 10:00 uur. en niet zonder gevaar. Deze uit zending kunt u beluisteren op vrij dag 7 juni om 13:00 uur; herhaling dinsdag 11 juni 10:00 uur. In het Radio Soest-program- ma 'Raad Daad - uit het dagboek van een raadslid' is op donderdag 9 Juni om 16:00 uur Peter Hoe- H JHH bee beurt. Voor de programmamakers Werner Paans en Jan Visser is hij een onbekend, nieuw raadslid van de WD. In de splinternieuwe gemeentegids 2002 staat (dat gebeurt wel vaker) ach ter zijn naam een fout telefoon nummer vermeld, zodat het voor Radio Soest op korte termijn te moeilijk was hem te bereiken voor meer informatie in deze rubriek. Herhaling maandag 10 juni 11:00 Wekelijks verzorgt Lonneke Meijer dit programma voor de theaterlief hebbers. Voorstellingen in diverse zalen in de regio passeren de re vue. Het theaterseizoen 2002/ 2003 staat voor de deur en in het najaar gaan de theaters in de om geving weer op$n voor nieuwe Voordat Hester Koning naar Israël Y*rjm flp Kam i, „rz„vt tii al opïnterviewd III* UC lva111 VOUIUdmwiv. ----- vertrok werd zij al geïnterviewd door Jan Visser in 'Soest Actueel'. Nu is zij terug en vertelt zij haar belevenissen aan Karin de Lange. Drie maanden is zij als burger- waarnemer namens United Civi- lians for Peace in de bezette Pales tijnse gebieden geweest. Zij heeft daar veel gezien en meegemaakt Een dag na zijn feestelijke af scheidsreceptie in de tuin van het gemeentehuis, op vrijdag 7 juni, wordt de ex-gemeentesecretaris Wim de Kam om 17:00 uur geïn terviewd bij Radio Soest. Een uur lang zullen Werner Paans en Jan Visser hem het hemd van het lijf vragen over 16 jaar gemeentepoli tiek in Soest als belangrijkste ad viseur van de burgemeesters Scholten, Bos, De Widt en Jans sen. Herhaling maandag 10 juni 17:00 uur. In zijn programma 'Muziekpalet' laat Wim Leeuwenkamp het fluit en harpconcert KV 299 van Mo- zart horen. Daarna koos hij voor de tweede acte van de opera Nor- ma van Vicenzo Bellini, met o.a. Montserrat Caballé en Placido Domingo. Techniek: Jaap Bijl. Op zondag 9 juni om 14:00 uur een herha ling van het huisconcert bij Jacques van de Griendt met Gerrie Jonker (fagot) en An- nedee Jaeger (klassiek gi taar). Over de inhoud bericht ten wij al eerder in deze rubriek. Zij spelen een ge varieerd programma van de oude en nieuwe muziek op de fagot, de voice flute en de altfluit, begeleid door de gitaar. In het tweede uur van 'Soest Klas siek' besteedt Jacques aandacht aan Inessa Galante, die in de hoofdstad Riga van Letland gebo ren werd. Haar sopraangeluid was te horen in de operahuizen in Let land, Estland, Polen, Bulgarije en Rusland. Haar opleiding was ty pisch Russisch: weinig vrije tijd en volgepropt met theoretische en praktijkoefeningen in alle opera vakken. Inessa Galante keerde in 1994 terug in Riga waar zij met het Nationale Symfonie Orkest van Letland een aantal liederen op cd zette, die zij haar Debut noemde. Ze was toen 25 jaar oud en de cd geldt nog altijd als haar beste. Inessa Galante bezocht steeds va ker het westen, waar zij met open armen begroet werd. Presentatie: Berna Kousemaker. Eind juni regeert het nieuwe col lege van B&W precies honderd dagen. Dat is reden voor 'Raad Daad' om het hele College aan een pittig diepte-interview te onder werpen op donderdag 27 juni om 11:00 uur in de raadzaal. Werner Paans en Jan Visser willen graag van de luisteraars vragen ontvan gen die zij kunnen stellen aan bur gemeester Janssen, de nieuwe ge meentesecretaris mevrouw Bakker en aan de wethouders Witte, Krol en Krijger. U kunt Radio Soest deze vragen doorbellen, schrijven, faxen of e-mailen. De live uitzen ding is voor iedereen vrij toegan kelijk. Zo'n kans krijgt u maar zel den. Elke dag nieuws op de hele uren DONDERDAG 6 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Cultuur in de regio (h) 11:00 Even uitblazen 12:00 Lunchroom 13:00 Kleinkunst en cabaret 14:00 Operetteland Rozenmelodieën 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Poëzieconcert (h) 17:00 Soesters en hun muziek gast: Barend v.d. Akker 18:00 Radio M VRIJDAG 7 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Soest in bedrijf 11:00 Soest 55-plus 12:00 Lunchroom 13:00 Ontmoeting met- gast: Hester Koning 14:00 Jazzy Listening 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Afscheid Wim de Kam 18:00 Jazz uit Artishock 19:00 Radio M ZATERDAG 8 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Oud Goud 12:00 Cocktail 15:00 Radio M ZONDAG 9 JUNI 08:00 Goedemorgen So4est 09:00 Religie en poëzie 10:00 Ommetje in de natuur (h) 11:00 Van 't Raadhuisplein (h) 12:00 Historische Vereniging 13:00 Dit was de week 14:00 Soest Klassiek 16:00 Raad Daad 17:00 Musica Aeterna 18:00 Kerkdienst Caroluskerk, Soesterberg (r.k.) 19:00 Christelijke muziek 20:00 Samen bijbel lezen 21:00 Radio M MAANDAG 10 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Soesters en hun muziek (h) 11:00 Raad Daad (h) 12:00 Lunchroom 13:00 Muziekpalet klassiek en opera 14:00 Radio Soest non-stop 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Afscheid Wim de Kam (h) 18:00 Radio M DINSDAG 11 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ontmoeting met... (h) 11:00 Senioren vragen 12:00 Lunchroom 13:00 A Country Song 14:00 Operetteland (h) 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Soest in bedrijf (h) 18:00 Van psalm tot pop 18:30 Weg met hobbels 19:00 De verrekijker chr. kinderprogramma 19:30 Het kompas chr. jongerenprogramma 20:00 Boek binnenstebuiten 21:00 Zingen maakt blij 21:30 Bijbelverzen 22:00 Radio M WOENSDAG 12 JUNI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ommetje in de natuur 11:00 Van 't Raadhuisplein gemeentevoorlichting, met de column van burgemeester Janssen 12:00 Lunchroom 13:00 Over het voetlicht musical en cabaret 14:00 Soest 55-plus (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Cultuur in de regio 18:00 Radio M In dit programma-overzicht van Ra dio Soest vindt men elke week de gegevens over de uitzendingen van donderdag tot en met woensdag, die 's morgens vanaf acht uur tot in de namiddag (op een enkele uit zondering na) worden uitgezonden via de kabel en de ether. Na deze lokale uitzendingen wordt overge schakeld naar de regionale zender Radio M tot 's morgens acht uur. Kopij van buitenstaanders (inge zonden brieven, tips, ideeën en reacties) voor deze rubriek moet ui terlijk donderdagmorgen in de stu dio worden ingeleverd. Het adres van Radio Soest is: Raad huisplein 1, Postbus 3062, 3760 DB Soest, 035-6093851; fax: 035-6093860; e-raail: radio@soest.nl. Ook voor program ma-ideeën, persberichten, aankon digingen, verenigingsnieuws, club bladen, etc.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 19