mm* m mêmsmmm Café KMhant Hl De men Zomaar zin in een feestje? WOENSDAG 5 JUNI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 4 woensdag 5 juni 2002 WOENSDAG 5 JUN r#*l -AU dj \ïl\ï I2MI y I =f :«L« I :¥f 15 JUNI SLOOPVERGUNNING M: AANLEGVERGUNNINGEN VAKANTIE BEZORGERS soestek£couran Service bi Schoemake Uitgave gemeente Soest Afdeling Communicatie Raadhuisplein I 3762 AV Soest Telefoon: (035) 609 34 55 E-mail: postbus2000@soest.nl Zie ook: www.soest.nl COMMISSIE ALGEMENE BESTUURSZAKEN De commissie algemene bestuurszaken houdt op maandag 17 juni om 19.30 uur een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Agenda: 1Vaststelling agenda. 2. Spreekrecht over niet op de agenda vermelde onderwerpen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. 4. Stukken ter inzage in de leeskamer. 5. Stand van zaken planningkalender. 6. Rapportage van de vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en externe instellingen. 7. Verslag van de commissie ABZ d.d. 13 mei 2002. 8. Voortgang voorzieningen voor jongeren 9. Gedachtewisseling met de heer Bardok, interim-directeur van de GGD over de stand van zaken rond de fusie tussen de GGD Eemland en de GGD Midden-Nederland 10. Addendum functieverdeelplan ziekenhuis Eemland 11Jaarverslag 2001 /Begroting 2003 Centrale post ambulancevervoer 12. Tussentijds bericht 2002-1 13. Toekomst gewest Eemland "Blik op Eemland" 14. Rondvraag COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN MILIEU De commissie ruimtelijke ordening, verkeer en milieu houdt op dinsdag 18 juni om 19.30 uur een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Agenda: 1. Vaststelling agenda. 2. Spreekrecht over niet op de agenda vermelde onderwerpen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. 4. Stukken ter inzage in de leeskamer. 5. Stand van zaken planningkalender. 6. Rapportage van de vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en externe instellingen. 7. Verslag van de commissie RVM d.d. 14 mei 2002. 8. Brief aan de heer Hilbrands inzake maatregelen Nieuwstraat 9. Partiële herziening diverse bestemmingsplannen gemeente Soest betreffende prostitutie. 10. Tussentijds Bericht 2002-1. 1TVoorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Laan Blussé van Oud Alblas 4 te Soesterberg. 12. Uitvoeringskrediet verkeersveiliger maken kruispunt Albert Cuyplaan/Dalweg 13. Bouwplan tot het bouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel Industrieweg 18. 14. Rondvraag. COMMISSIE SPORT, ONDERWIJS EN WELZIJNSZAKEN De commissie sport, onderwijs en welzijnszaken houdt op woensdag 19 juni om 19.30 uur een openbare ver gadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Agenda: 1. Vaststelling agenda. 2. Spreekrecht over niet op de agenda vermelde onderwerpen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. 4. Stukken ter inzage in de leeskamer. 5. Stand van zaken planningkalender. 6. Rapportage van de vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en externe instellingen. 7. Verslag van de commissie SOW d.d. 24 april 2002. 8. Kennismaking met sportcoördinator/bewegingsconsulenten 9. Stand van zaken vrijwilligersbeleid (naar aanleiding van vorige vergadering) 10. Tussentijds bericht 2002-1 11Verordening leerlingenvervoer 12. Hoofdlijnen lokaal onderwijsbeleid 13. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest 14. Beschikbaar stellen van een krediet voor het Breed Educatief Centrum 15. Financiële situatie Balans 16. Stand van zaken tieneropvang 17. Stand van zaken v.v. Vliegdorp (door de portefeuillehouder) 18. Rondvraag. COMMISSIE FINANCIËN EN OPENBARE WERKEN De commissie financiën en openbare werken houdt op donderdag 20 juni om 19.30 uur een openbare verga dering in de raadzaal van het gemeentehuis. Agenda: 1Vaststelling agenda. 2. Spreekrecht over niet op de agenda vermelde onderwerpen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. 4. Stukken ter inzage in de leeskamer. 5. Stand van zaken planningkalender. 6. Rapportage van de vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en externe instellingen. 7. Verslag van de commissie FOW d.d. 11 april 2002. 8. Tussentijds bericht 2002-1 9. Planschade 10. Planschade 11Rondvraag. Spreekrecht Publiek 1Vanaf één kwartier vóór de aanvang van de commissievergadering kunnen sprekers uit het publiek zich bij de voorzitter der commissie opgeven voor het stellen van vragen of het geven van een toelichting bij een bepaald agendapunt dan wel het naar voren brengen van een niet op de agenda vermeld onderwerp. 2. Voor de behandeling van de agendapunten geeft de voorzitter de sprekers uit het publiek de gelegenheid over niet op de agenda vermelde onderwerpen kort en bondig hun mening aan de commissie kenbaar te maken. De spreektijd is beperkt tot 5 minuten per persoon en duurt in totaal niet langer dan 30 minuten. 3. De vragen/opmerkingen/toelichting van inspreker die betrekking hebben op wel geagendeerde onder werpen kunnen naar voren worden gebracht bij aanvang van de behandeling van het betreffende agenda punt. De spreektijd is beperkt tot 5 minuten per persoon/groepering. 4. De commissie kan de door insprekers gemaakte opmerkingen bij haar beschouwingen betrekken. 5. Degenen, die in eerste instantie van het spreekrecht gebruik hebben gemaakt, hebben het recht vooraf gaande aan de bespreking in tweede instantie het woord te voeren indien naar hun oordeel de discussie van de commissieleden in eerste instantie daartoe aanleiding geeft. 6. De voorzitter kan, indien daaraan bij de meerderheid van de commissie behoefte blijkt te bestaan, de in sprekers vragen hun opmerkingen bij de behandeling van het agendapunt te verduidelijken of aan te vul len. Als u regelmatig op station Soest Zuid komt heeft u ze waarschijnlijk al gezien: de nieuwe fietsrekken en -klui zen. Om aan de toegenomen behoefte te voldoen zijn de fietskluizen ruimer en nog veiliger gemaakt. Waar- nodig zijn er extra kluizen bijgeplaatst. Bij alle stations in Nederland zijn fietsenstallingen. De meeste stations zonder bewaakte stallingen hebben fietskluizen. De kluishuur voor een jaar is 78,=Op stations waar een NS-loket aanwezig is kan men ook per maand huren. Per maand kost de fietskluis 9,=. Voor informatie en het huren van een fietskluis kunt u bellen met NS Fiets via telefoonnummer: 0900-fiets- kluis/0900-343 875 5847 0,20, per minuut). Ook kunt u een brief sturen naar NS Fiets, Postbus 2534, 3500 GM Utrecht. Voorzien van uw adresgegevens, telefoonnummer en het station waar u een fietskluis wilt huren. BOUWZAKEN/VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn de volgende vergunningen/ vrijstellingen te verlenen met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften: 1 het uitbreiden van de berging, Apollo 228; (artikel 50 lid 6 v/d Woningwet) 2*. Het verbouwen/uitbreiden van de woning, Christiaan Huygenslaan 20; (artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening) Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een termijn van vier weken, derhalve van donderdag 6 juni tot en met woensdag 3 juli 2002 eventuele zienswijzen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze bouwplannen betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, dagelijks van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, in het gemeentehuis, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouwzaken), Raadhuisplein 1, ter inzage. Het met een gemerkte bouwplan ligt tevens ter inzage in de Dependance Publiekszaken, Dorpsplein 17 te Soesterberg, geopend donderdag van 9.30 - 12.30 uur. DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN ZIJN INGEDIEND OP DE AANGEGEVEN DATUM BOUWPLAATS NR REGNR Beetzlaan 48 020361 Braamweg 47 020362 Christiaan Huygenslaan 20 020360 Eigendomweg 134 020358 Ereprijsstraat 21 020359 Julianalaan 61 020355 Theo Dobbehof 30 020242 Valeriaanstraat 169a 020366 BETREFT ONTVANGEN bouwen van tijdelijke huisvesting peuterspeelzalen 22-5-2002 vernieuwen van huidige garage/berging en schutting 23-5-2002 verbouwen/uitbreiden van een woning 22-5-2002 plaatsen van een dakkapel 23-5-2002 uitbreiden van een woonhuis 23-5-2002 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis 21 -5-2002 uitbreiden van een woning 22-5-2002 plaatsen van tijdelijk schoolgebouw 24-5-2002 De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling planologie en bouwen (balie bouw zaken), geopend elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN ZIJN VERLEEND/GEACCEPTEERD BOUWPLAATS NR REGNR BETREFT VERZONDEN Banningstraat 7 020164 uitbreiden van de luifel van de berging/hobbyruimte 22-5-2002 Bloemheuvel 79 020220 vernieuwen/veranderen van dakkapellen voorgevel 23-5-2002 Fazantpad 8 020024 uitbreiden van een woonhuis 21-5-2002 Ganzetrek 3 020264 uitbreiden van de woning 22-5-2002 Ganzetrek 5 020277 uitbreiden van een woonhuis 22-5-2002 Hartmanlaan 15 020309 bouwen van een zandbak met speelhuisje 21-5-2002 Kerkpad NZ 46 020319 vernieuwen/veranderen van een garage 23-5-2002 Korte Hartweg 7 020261 verbouwen/veranderen van een woonhuis 23-5-2002 Lamoen 26 010802 bouwen van een erfscheiding 23-5-2002 Nieuweweg 64 020111 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis 21-5-2002 Reigerpad 25 020281 bouwen van een berging 22-5-2002 Soesterbergsestraat 59 020103 aanbouwen van een magazijn aan een winkelpand 23-5-2002 Soesterbergsestraat 140 010811 bouwen van een flexibele podiumoverkapping 22-5-2002 Wostok 12 020335 bouwen van een dakkapel 21-5-2002 MELDINGEN Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieu beheer hebben ontvangen Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer: - Industrieweg 15 (I.Temür). Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer: Nieuwegracht 13 (unit 2) (L.Sneep). Besluit horeca,- sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer:, - Willaertstraat 49c (J.Visser) Tegen de meldingen kan geen bezwaar worden ingediend. Genoemde instellingen zullen aan de algemene voorschriften gesteld bij de desbetreffende algemene maatregel van bestuur voldoen. KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT Burgemeester en wethouders maken bekend dat in het kader van het Besluit horeca,-sport en recreatie-in richtingen milieubeheer voor: - A.V. Pijnenburg- Soest op 5,12,13,20,26,28 juni en 9,16, 18,19 juli en 25 en 27 september 2002) vrijstelling zal gelden van de geluid- en trillingsvoorschriften van genoemd besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit (3 juni 2002) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Soest. Tevens kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden inge diend. Voor nadere informatie kunt u terecht bij mw. J. Nuvelstijn, telefoon 035-6093643. AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN Periode 24 mei 2002 tot en met 30 mei 2002 De volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ontvangen: Perceel: - Aagje Dekenlaan 9 - 1 berk - Ir. Menkolaan 17-2 lindebomen, 3 coniferen en 3 dennen - Soesterbergsestraat 152 - onderhoud bos Diegenen die menen in hun belangen te worden ge schaad door een eventuele vergunning kunnen dit mondeling of schriftelijk binnen 4 weken na deze be kendmaking kenbaar maken bij de afdeling Groen en Milieu van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, telefoonnummer 035-6093643. VERLEENDE I GUNNINGEN Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift in dienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet BINNEN 6 WEKEN na de VER- ZENDDATUM worden ingediend. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis. Raadhuisplein 1, afdeling planologie en bouwen (balie bouw zaken), geopend elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. Burgemeester en wethouders maken bekend dat aan F. Jaarsveld ontheffing is verleend van artikel 4.1.5. van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Soest 2000 voor het houden van een huwelijksfeest op 21 juni 2002 van 20.00 uur tot 0.30 uur op het perceel Nieuweweg 1 te Soest. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking (30 mei 2002) van dit besluit een bezwaar schrift indienen bij burgemeester en wethouders van Soest. Tevens kan er een verzoek om voorlopige voorzie ning worden ingediend. Burgemeester en wethouders maken bekend dat ontheffing is verleend van artikel 5.4.2.lid 1 c van de Alge mene Plaatselijke Verordening aan: Basisschool De Regenboog voor het houden van een spokentocht in het gebied de Lange Duinen op 5 juni 2002 van 22.30 uur tot 0.30 uur. Burgemeester en wethouders maken bekend dat aan Skylight Vuurwerkevenementen ontheffing is verleend van artikel 2.7.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Soest 2000 voor het afsteken van ge luidsarm siervuurwerk op 22 juni 2002 om 23.30 uur op het terras achter Holiday Inn resort Soestduinen. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking (30 mei 2002) van dit besluit een bezwaar schrift indienen bij burgemeester en wethouders van Soest. Tevens kan er een verzoek om voorlopige voorzie ning worden ingediend. Periode: 24 mei 2002 tot en met 30 mei 2002 Datum verzending 31 mei 2002 - Van Goyenlaan 22 - 2 eiken en 1 esdoorn - Soesterbergsestraat 14/Heideweg - diverse bomen /JCti - Eigendomweg 142 - T den en 1 boom - Apollo 59 - 1 boom - Pr. Bernhardlaan 54-2 coniferen - Schreuderlaan 13-2 picea en 1 prunus - B. Ballotlaan 41 - 1 berk - Bazuin 22 - 1 boom - Vinkenweg 1 - 4 coniferen - Soesterbergsestraat 111-1 pinus, 1 grove den, 4 inlandse eiken en 1 beuk - Wieksloten/veg 37c wz - 3 bomen - Tussen Kampweg 98 en 100-3 coniferen - Olijkeweg 32 - diverse coniferen, 1 den en 2 bomen - A.P. Hilhorstweg 10-2 elzen en 1 efe Aan de gemeente Soest verleende kapvergunning: - Achter Weegbree 659 in bosplantsoen - 1 eik - Achter Insingerstraat 24 - 1 conifeer Gemotiveerde bezwaren tegen het genomen besluit kunnen binnen 6 weken na verzending van het be sluit schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. In verband met een te houden open dag van de Landmacht op 15 juni 2002 op de Soldaat ketting Oli- vierkazerne zal de toegang tot Mercury worden ge blokkeerd. Het is op die dag niet mogelijk om vanaf de Richelleweg Mercury in te rijden. Wel is het mo gelijk om Mercury te verlaten. Deze maatregel wordt getroffen om te voorkomen dat bezoekers van de open dag gaan parkeren in Soesterberg. Ten behoeve van de bezoekers heeft Defensie parkeerplaatsen ingericht bij de Leusderhei en Vlasakkers vanwaar bezoekers verder vervoerd worden met pendelbussen. Burgemeester en wethouders hebben sloopvergun ning verleend voor:: 1het slopen van twee Remeha gas 5a ketels uit de ketelhuizen, J. Poststraat 2-100 en 102-200 (verzenddatum: 23 mei 2002) Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden een gemotiveerd be zwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet het bezwaarschrift worden ge richt aan Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzenddatum van de sloopvergunning worden ingediend. Burgemeester en wethouders hebben een aanleg- vergunning verleend voor: 1het aanleggen van een kavelpad, gelegen aanslui tend aan het oude kavelpad, nabij Birkstraat 109, en het verwijderen van een oud kavelpad, gele gen achter de boerderij aan de Peter van de Breemerweg.9, (verzenddatum: 23 mei 2002) Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden een gemotiveerd be zwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet het bezwaarschrift worden ge richt aan Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzenddatum van de aanlegvergunning worden ingediend. Tussen politici en burgers gaap f een kloof. Hoor je steeds vaker en luider roepen. In een poging deze afstand te verklei nen, stelt de Soester Courant in een wekelijkse serie de raads leden en wethouders voor. Nu eens niet door een politiek on derwerp aan te snijden, maar door op zoek te gaan naar de mens achter de politicus; een voudig aan de band van enkele huis-, tuin- en keukenvragen. Deze week: Harry Witte van Gemeentebelangen Groen Soest, raadslid sinds 1990 en wethouder sinds september 2000. Leeftijd: 50 jaar. Burgerlijke staat: gehuwd. Huisdier: 4 kippen en een ha< en twee katten. Beroep: wethouder. Andere activiteiten (buiten w houderschap): Wat ik vroeger wilde worden: kaj tein op de wilde vaart. Ontbijt: in Engeland een Eng ontbijt met eggs en bacon, hier e kop thee, een croissant en e zacht gekookt eitje. Krant/tijdschrift: mijn favorii krant is het NRC, wat betreft ti: schriften lees ik af en toe de Grc ne Amsterdammer. Tv/radioprogramma: op radio Avonden; op tv Studio Sport documentaires. Boodschappen: ik heb jarenla boodschappen gedaan, ik hou niet van en tegenwoordig d< mijn vrouw de boodschappen. Hobby: sporten, fietsen, museu bezoek en muziek. Humor: slapstick Chaplin en Dikke en de Dunne, modern cal ret zoals Teeuwen en Maassen, natuurlijk Monty Python's; voo John Cleese en niet te vergeten r Bean. Vakantieland: voorkeur voor 1< den met ongerepte natuur, m: ook liefhebber van mooi we Geen vast vakantieland. Favoriete plekje van Soest: de E en de polder. Na een drukke dag behoefte aa rust met een krantje of juist lekl sporten, zoals voetbal en volleyt Ze kunnen me wakker mal voor: uitzonderlijke natuurverschijn len, zoals het noorderlicht, sterrenregen en een maansverdi tering. Mijn haren staan overeind als: ik zie dat weerloze mensen won afgetuigd. Ik blijf thuis voor: belangrijke sportwedstrijden op Ik verplaats me bij voorkeur pt fiets. Ik hou me op de achtergrond a anderen graag op de voorgrc willen staan. Oerdom van mij was: dat ik op school de pias uithi zodat ik van school werd ven derd. Reserveer de hele avond uw eigen bruin café en nodig al uw vrienden en kennissen uit voor een onvergetelijk feest. Diverse arrangementen beschikbaar. Amsterdams café uit de jaren'50. Soesterbergsestraat 1£ Soest 035 - 603 60 10 Gevraagd in Soest voor de maanden juli en augustus Aanmelden: tel. 601 415 Al meer dan 50 ja reparee Schoemak beeld, geluid i huishoudelij 1 apparatente Eigen montei verzorgen sne en vakkundi reparatie. Nu o op zaterda Kleuren- telefoon of I.S.D.N. defect?; wasau maat stuk; koelkast ontdooit? I Schoemaker, wij staan voor u klaê expert Schoemak Burg. Grothestraat 9 Telefoon: 035 - 601 031

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 4