Veel belangstelling voor brandweerwerk Afvaloverleg: naar schone en leefbare wijken melden: 1 41 52 9 JUNI Spreekuur verkeer OP 'T HOOGT PAGINA woensdag 19 juni 2002 vuersen ers 100 x 2 e Dect Telefoon 'VtfJS een ïri de vaKken DEZE MAAND: MEER INFORMATIE A Uitgave gemeente Soest Afdeling Communicatie Raadhuisplein I 3762 AV Soest Telefoon: (035) 609 34 60 E-mail: postbus2000@soest.nl Zie ook: www.soest.nl "Fantastisch! Het is bijzonder positief om te ervaren dat er zoveel kandidaten zijn." Brandweercommandant Ron Lettinga reageert enthousiast op het aantal aanmeldingen van belangstellenden voor de functie van vrijwilliger bij de Brandweer Soest. Het resultaat van een wervingsactie was boven verwachting: voor het korps Soest kwamen vijftig reacties binnen, waaronder dertien vrouwen, voor Soesterberg vier. De sterkte van het korps Soest is hiermee na de verdere selectie voor de toekomst mogelijk gegarandeerd. Soesterberg kan, vooral voor de bezetting overdag, nog wel versterking gebruiken. Hirt Walt Disney Brandweercommandant Lettinga stelt met voldoening vast dat in Soest het enthousiasme voor de brandweer kennelijk groter is dan elders. "De nieuwe vrijwilligers weten dat ze minimaal twee avonden in de week gedurende twee jaar cursussen en oefenavonden moeten volgen om voor het echte blus- en hulpverle- ningswerk te kunnen worden ingezet. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij ook aandacht besteden aan sociale contacten." TESTEN Van degenen die zich voor de brandweer opgaven, kre gen uiteindelijk zeventien - onder wie zes vrouwen - een uitnodiging voor de eerste van drie oefenavonden. Afhankelijk van de resultaten en enkele dndere criteria (de voorkeur gaat bijvoorbeeld uit naar kandidaten die zowel in Soest wonen als werken) wordt bepaald wie van hen de medische keuring en de brandweertesten SOESTERBERG Voor het korps Soesterberg zijn twee serieuze kandida ten overgebleven. Om helemaal op sterkte te zijn, is nog minimaal één vrijwilliger nodig. De brandweerzorg in Soesterberg is echter in voldoende mate gewaar borgd, al zijn aanmeldingen bij de kazerne aan de Koppenlaan op de wekelijkse oefenavonden (iedere dinsdag) nog steeds welkom. Warm en koud 3 loos. LCD >efs, geheugen nummers, uur. B&lLliKiJ "Over de mensen die zijn overgebleven, zijn we bijzon der positief", vertelt Lettinga. Hij verwacht dan ook dat ze met enthousiasme de oefenavonden bezoeken en de noodzakelijke opleidingen volgen voor het behalen van de benodigde certificaten om uiteindelijk de diploma's brandbestrijding en persoonlijke bescherming (in het eerste jaar) en hulpverlening in het tweede jaar te beha len. Dat wil niet zeggen dat ze niet eerder bij uitrukken zullen worden ingezet. Zodra ze, zoals Lettinga zegt, "voldoende feeling met de brandweer hebben en de toets der kritiek hebben doorstaan", kunnen ze hand en spandiensten verrichten. WAAROM IS DE BRANDWEER ZO BELANGRIjK7 van Soest en en een grote rol bij het bewaker» en bewaren van de veilig heid in de dorpen. De brandweermannen en -vróuwen treden niet alleen op bij brand, maar ook bij verkeersongevallen, ongevatter» met-gevaarlijke stoffen, wateroverlast, stormschade en andere situaties waarbij hulp nodig is. Voor het uitvoeren van deze belangrijke taken zijn de brandweerkorpsen afhankelijk van de inbreng van vrijwilligers. Onder het motto 'samen naar een schone en sefbare wijk' streeft het Afvaloverleg ernaar de gemeente zo schoon mogelijk te houden. Het overleg is een jaar geleden ingesteld om de taken die iedereen heeft als het gaat om afvalverwijdering op elkaar af te stemmen. Daarnaast bespreekt het overleg de communicatie over dit onderwerp naar de inwoners. Aan het overleg nemen deel de gemeente, bewoners, het Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN), Portaal Eemland, de politie en Balans. Wijkcoördinator Carrien Eenhoorn, die het overleg coördineert, en beleidsmedewerker Afvalstoffen Henk Dillingh stellen vast dat afval, met name naast de containers, voor velen nog steeds een grote bron van irritatie is. Het afvaloverleg doet er alles aan om de ergernis zoveel mogelijk weg te nemen, al is dat niet altijd even zichtbaar. De politie is bijvoorbeeld gaan bekeuren voor het illegaal deponeren van afval bij in plaats van in de vuilcontainer. Deze regel geldt overigens voor heel Soest. Bij de containerplaatsen zijn bordjes geplaatst die de brengers daarop wijzen. Misschien niet algemeen bekend is dat het niet is toegestaan om afval te brengen naar containers die horen bij woningen waar je zelf niet woont (afvaltoerisme). Ook hiervoor kunt u een bekeuring krijgen. Een ander resultaat is dat het RMN de omgeving van de verzamelcontainers, waar in het verleden wel eens afval bleef liggen, nog dezelfde dag schoon oplevert. De marktmeester en de marktkooplieden werken er samen aan om zo min mogelijk afval achter te laten. Wat nog achterblijft ruimen de gemeente en De RMN op. Aan klachten over stankoverlast door de aanwezigheid van containers wordt ook aandacht besteed. De containers, yirv-ff/*- - t, Rietzangerstraat 1/ 208 Bussum, Laarder- Leusden, Hamersveldse- st, Van \*/eede-straat 141 Gouwzee 27 'Zeist, Van 151-153 Adv./25 Cl 'Dm nHihl.n ï.rbp.n wi] lijdtGj*- Mochten zij ondanks zorgwkfig* planidnS Ie snel zijn •hverkodrt, dan vragen vrij hiervoor begrip. De verpakking van de ofgebeeUe artikelen karaten ofvrijken. I Zei- en drekloaten zijn voorbebonden laatste verkéé het gemeentehuis. C elke maand, dus 2 september. De twee tot nu toe gehouden spreekuren waren werpen aan de orde, zor1- An een In-en uitrit. Wilt u gebruikmaken van bet Wanroij, telefoon (035) 609 36 84 balie meldt, wordt daarheen De containers, vooral die voor de groente-, fruit schoongemaakt, vooral in de zomermaanden. vooral die voor de groente-, fruit en tuinafval worden zes tot zeven keer per jaar schoongemaakt, vooral in de zomermaanden. De gemeente rekent op de medewerking van iedere inwoner van Soest als hij of zij merkt dat afval naast de verzamelcontainer wordt geplaatst door eigen bewo ners of door vreemden (afvaltoeristen). Dan wordt ver wacht dat u de naam van de dader noteert, het kente ken of andere kenmerken en deze gegevens doorgeeft aan de politie, telefoon 0900-8844 of het Meldpunt Woonomgeving, telefoon (035) 609 36 66. VOORLICHTING In het Afvaloverleg is afgesproken meer aandacht te besteden aan voorlichting, met name aan de bewoners van flats waar verzamelcontainers staan. Een voorbeeld hiervan is de informatie die aan Turkse vrouwen en Marokkaanse vrouwen en mannen uit de wijken Smitsveen .en De Eng is gegeven. Daarnaast wordt binnenkort in deze wijken huis-aan-huis een Afvalwijzer ~V. verspreid onder huurders van flats met daarin uitgebrei de informatie over onder meer het juiste gebruik van de verschillende containers, het grof vuil en klein chemisch 'al worden zes tot zeven keer per jaar afval (KCA). Belangrijk is ervoor te zorgen dat KCA nooit aan de weg wordt gezet met het oog op het gevaar voor kinderen, dieren en het milieu. GROF AFVAL Voor het grove afval kan men op het Afvalstoffenpark De Schans terecht. Legitimatie is verplicht. Deponeren van vuil is gratis. Dit geldt ook voor bouw- en sloopaf val, tenzij het meer is dan een kofferbak vol. Eventueel kan men grof vuil ook laten ophalen door het Reinigingsbedrijf Midden-Nederland. Hiervoor kan men bellen met 0800-766 2000. Het RMN geeft dan direct aan wanneer de ophaaldienst komt en hoe het grove vuil moet worden aangeboden. Flatbewoners moeten het afval tot zolang in de berging bewaren. Op de ophaaldag komt een medewerker van RMN, begeleid door de aanbieder, het afval uit de berging halen. Als de hoeveelheid afval niet tijdelijk in de berging kan worden opgeslagen, moet men contact opnemen met de buurtbeheerder van Portaal, zodat voor dit pro bleem een oplossing kan worden gezocht. Ook als de bewoner niet thuis kan zijn op het moment dat RMN komt, kan hij de buurtbeheerder inschakelen. Hij kan hem dan de sleutel van de berging geven. De vaste rubrieken: Meldpunt Woonomgeving, pagina .2 Groen bij u om de hoek, pagina 3 Duurzaam Soest, pagina3 Verder: Interview met Karei van Geet, voorzitter van de raadscommissie Algemene Bestuurszaken 2 Interview met Henk Koning, voorzitter van de raadscommissie Sport, Sociale Zaken, Onderwijs en Welzijnszaken .2 Ontwikkelingsplan Dorpsplein Soesterberg3 Bezoek www.soest.nl AW.foejtHtfj Luister naar Van het Raadhuisplein, elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur, herhaling elke zondag van 11.00 tot 12.00 uur, Radio Soest, kabel FM 107.9, via de ether FM 105.9 Kijk op teletekst, Omroep Amersfoort, pagina's 151 tot en met 173 Kijk naar Tekst-TV op Omroep Amersfoort Bel de Informatietelefoon, telefoon (035) 609 36 65 Lees Op 't Hoogt, wekelijks met bekend makingen elke woensdag in de Soester Courant (abonnementen), maandelijks de voorlichtingskrant, eveneens in de Soester Courant (huis-aan-huis verspreiding). WEKELIJKS EN MAANDELIJKS Er zijn twee vormen van Op 't Hoogt. Elke week publiceert de gemeente Soest in de Soester Courant de bekendmakingen over bijvoorbeeld kapvergunningen, bouwvergunningen en de Wet Milieubeheer. Deze Soester Courant valt alleen op de mat van inwoners die een abonnement hebben op de Soester Courant. Heeft u geen abonnement? Dan kunt u de Soester Courant elke donderdag gratis verkrijgen in, de hal van het gemeentehuis. Wees er snel bij, want op is op. De voorlichtingskrant Op 't Hoogt verschijnt elke maand, behalve in de zomermaanden, eveneens in de Soester Courant. De Soester Courant wordt dan huis-aan-huis verspreid. De voorlichtingskrant verschijnt op I I SEPTEMBER 9 OKTOBER (BEGROTINGSKRANT) 13 NOVEMBER I I DECEMBER.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 11