r Dg LMJ Ontv Gemeentebestuur is een beetje Tweede Kamer geworden... Herii op 't Hoogt Beter contact met burger MELDPUNT WOONOMGEVING ook zelf stimuleren" woensdag 19 juni 2002 pagi na GRIFFIER PROBEERT WERELDEN BIJ ELKAAR TE BRENGEN Soest loopt landelijk gezien in de voorhoede waar het gaat om de aanstelling van een griffier, die uiterlijk op 7 maart 2003 in elke gemeente werkzaam moet zijn. Sinds I juni vervult Rien van Vliet deze nieuwe functie. Zijn belangrijkste taak is het ondersteunen van de gemeenteraad. Deze moet in het nieuwe duale stelsel van besturen een andere positie creëren ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders. Van de raad wordt verwacht dat deze zich meer kaderstellend en meer controlerend opstelt en vooral dat hij de volksvertegenwoordigende rol beter uit de verf laat komen. De griffier is niet politiek betrokken. Hij vervult een spilfunctie. Zijn werk ligt vooral in de faciliterende sfeer; de raad zoveel mogelijk werk uit handen nemen, signaleren en zorgen dat de vergaderingen goed lopen. Naast de rol die ambtenaren en de secretarissen van de commissies (blijven) spelen, heeft de grif fier een belangrijke rol in de ondersteuning van de raad en ook de raadscommissies in het traject dat vorm moet geven aan het dualisme, "een traject dat je met elkaar aflegt", zegt Van Vliet. Van Vliet was als hoofd van de afdeling financiën en belastingen al werkzaam bij de gemeente Soest. Hij vond het bestuurlijke traject zo inte ressant dat hij de functie van griffier ambieerde. "Je hebt aan de ene kant te maken met de politiek en aan de andere kant met de organisatie. Het trekt me aan te werken in dat krachtenveld, waarin je probeert een aantal werelden bij elkaar te brengen", aldus Van Vliet. Dat zijn benoeming op l juni is ingegaan, is geen toeval. Per die datum heeft gemeentesecretaris drs, W. R de Kam zijn ambtelijke loopbaan afge sloten. Hij is opgevolgd door mevrouw drs. L.A.M. Bakker. Rien van Vliet; griffier per I juni. Bij het Meldpunt Woonomgeving kunt u vragen en opmerkingen kwijt over het onderhoud van de woonomgeving (bijvoorbeeld groen, wegen, vijvers, verkeersborden, hondenpoep en zwerfvuil). Het telefoonnummer is (035) 609 36 66. E-mail: meldpunt@soest.nl Ir» de gemeentelijke voorlichtingskrant Op 't Hoogt besteden we aandacht aan een onderwerp dat speelt in uw woonomgeving. Deze maand: ONGEDIERTEBESTRIJDING Bij het Meldpunt Woonomgeving - telefoon (035) 609 36 66 - komen meldingen binnen over overlast door ongedierte. Voor de bestrijding ervan komt de gemeente alleen in actie als de aanwezigheid van ongedierte een gevaar oplevert voor de volksgezondheid en, op een enkele uitzondering na, als het gemeentegrond betreft. Het gaat bijna uitslui tend om rattenoverlast. Ook tracht de gemeente maatregelen te nemen als er bij voorbeeld sprake is van wespenoverlast bij een speeltuin. Aan overlast van ongedierte zoals bijen, wes pen, mieren en kakkerlakken in en om het huis kunt u zelf iets doen door contact op te nemen met de woningbouwvereniging of gebruik te maken van milieuvriendelijke middelen die daarvoor in de handel zijn. Ook kunt u een beroep doen op het Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN). De ongediertebestrijders van RMN adviseren de bewoners van Soest over alle soorten plaagdieren. Dit advies is kosteloos. Eveneens kosteloos is het bestrijden van ratten en mui zen. Dit in verband met mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. RMN bestrijdt ook overlast van bijvoorbeeld wespen en kakker lakken. Hiervoor worden echter wel kosten in rekening gebracht. Informatie over ongedier- tebestrijding is rechtstreeks te verkrijgen bij RMN via telefoonnummer (035) 603 92 22. Het Meldpunt Woonomgeving wordt in deze periode meer dan eens gebeld over rupsen- overlast, een jaarlijks terugkerend probleem. De rupsen zorgen weliswaar voor overlast, maar de gemeente heeft in het kader van het milieubeleid besloten in deze gevallen geen maatregelen te treffen. "De rupsen leveren geen gevaar op, ook voor de bomen niet", zegt Ed Glas, medewerker van het Meldpunt, "De bomen zien er in sommige gevallen armetierig uit, maar herstellen zich weer zodra de rupsen zijn uitgegroeid tot vlinders. Meestal is dit na een paar weken." De nieuwe gemeenteraad van Soest is al weer enige tijd geleden geïnstalleerd. Veel nieuwe gezichten - om precies te zijn 13 - vormen de gemeenteraad. Graag willen we deze nieuwe raadsleden aan u voorstellen. In het vorige nummer van Op 't Hoogt kon u kennismaken met Tijmen Koelewijn en Gert Nijhoff van Soest 2002, Paul Lemmen van de PvdA, Yolande Gastelaars van Gemeentebelangen Groen Soest en Huseyin Önai van Groen Links. In deze Op 't Hoogt stellen wij u voor aan Roder van Arkel van Gemeentebelangen Groen Soest, Max van Buiten van het CDA, Teun Middelkoop van Soest 2002, Eric Bervoets van de PvdA en Valeska Kleczeweski van Soest 2002. NIEUW RAADSLID: Max van Buiten van het CDA NIEUW RAADSLID: Roder van Arkel van Gemeentebelangei Groen Soest Een nieuw gezicht in de raad is ook Max van Buiten (CDA). Hij houdt van besturen en organiseren ("Bestuursfuncties lopen door mijn hele leven heen") waarmee hij zich als directeur van een basisschool ook bezighoudt. Van Buiten ziet politiek echter als een andere vorm van besturen, organiseren en bewaken van processen en voelt zich daardoor aangetrokken. Hij werd lid van het CDA op basis van de ideologie van de partij; de christen-democratie en de combinatie van verantwoordelijkheid met en voor de burgers. Ook staat Van Buiten achter het uitgangspunt: het geloof. Hij juichte de ontwikkelingen binnen het CDA toe waardoor de partij weliswaar een christelijke partij is gebleven, maar wel midden in het leven staat. Na zijn benoeming in het bestuur van het CDA maakte hij als secretaris de fractievergaderingen mee. Daardoor raakte Van Buiten steeds meer geïnteresseerd in het politieke gebeuren. Toen hij werd gevraagd om zich voor de gemeenteraad kandidaat te stellen, hoefde hij daarover niet lang na te denken. Roder van Arkel is, voor zover tot nu toe bekend, het jongste raadslid van Nederland. De 19-jarige student bestuursorganisatiewetenschap had verschillende redenen om de politiek in te gaan. Enerzijds omdat hij een idealist is die iets wil bereiken in-het leven. Anderzijds vindt hij zich in zoverre eigenwijs "dat ik overal een mening over heb. Wil je die een beetje kracht bijzetten, dan moet je niet aan de zijlijn blijven staan, maar zelf ook actie ondernemen," De mogelijke aanleg van een rondweg door de polder, waar Van Arkel zich tegen verzet, was doorslaggevend voor zijn aanmelding als lid van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS). Deze partij spreekt hem aan: "Gemeentebelangen Groen Soest heeft van elke partij wat en niet speciaal een mening ergens over. Verder is het belangrijk dat Soest mooi en groen blijft en daar staat GGS voor." Overigens verwacht hij, gezien zijn leeftijd, vooral jongeren wat vaker met de politiek in aanraking te kunnen brengen omdat hij hun taal beter spreekt. Nieuwe commissievoorzitter Henk Koning: tt De nieuwe voorzitter van de commissie Sport, Sociale Zaken, Onderwijs en Welzijnszaken (SOW), Henk Koning, is het niet eens met degenen die veronderstellen dat de invoering van het duale stelsel niets verandert in de Soester politiek. Hij verwacht evenwel geen grote "boem", omdat de gemeente al in de richting koerste van het meer betrekken van de inwoners bij de politiek, bijvoorbeeld door het recht van inspraak, het recht van initiatief, de mogelijkheid om beleidsevaluatiecommissies in te stellen, het bestaan van burger werkgroepen en de TOSS-avonden. Wel verwacht hij een beter contact tussen de inwoners en de politiek. Met name de raadsleden (in zijn geval de leden van de commissie) zullen vaker dan voorheen de mensen, verenigingen en orga nisaties opzoeken en niet, zoals in het verle den misschien iets te vaak h$t geval was, een afwachtende houding aannemen. "We moeten een beter contact ook zelf stimule ren", zegt Koning. "We moeten als commis sie meer naar buiten treden, meer zelf het initiatief nemen en uit de ervaringen die we opdoen conclusies trekken en het college kaders geven hoe te handelen." De commis sie kan het college van burgemeester en wethouders meer dan voorheen 'sturen' om aan een bepaalde kwestie of onderwerp meer aandacht te besteden. De commissie kan zich in het nieuwe duale stelsel voortaan onafhankelijker van het college opstellen. Koning: "Je kunt ook initiatieven oppakken die het college van B&W misschien helemaal niet zo leuk vindt en daarom liever voor zich uit wil schuiven." Wenk Koning: "Natuurlijk is èr sprakeV; juist stimulerend." accentverschillen, maar dat werkt ZUIVER Henk Koning, die al sinds het begin van zijn politieke carrière (raad van Nijeveen en staten van Drenthe) lid is geweest van 'welzijnachtige' commissies, heeft geen moeite als voorzitter van de commissie SOW zijn CDA-signatuur 'af te leggen'. "Ook al omdat er binnen deze com missie een wij grote eensgezindheid bestaat. Natuurlijk is er sprake van accentverschillen, maar dat werkt juist stimulerend. Juist op de momenten dat de standpunten erg ver schillen moet je de rol van voorzitter heel zuiver houden." Hij wil de commissieleden, omdat er nogal wat nieuwe gezichten zijn, de tijd geven zich de materie eigen te maken. Indien mogelijk zal een deel van de vergade ringen worden besteed aan "voorlichting en bijpraten". De onderwerpen die in de commissie Sport, Onderwijs en Welzijnszaken worden behandeld, zijn: sociale zaken en maatschappelijke dienstverlening onderwijs sport en recreatie welzijnszaken wijk- en buurtbeheer cultuur (inclusief monumentenzorg) Wat het kaderstellende betreft zegt Henk Koning dat dit betekent dat de commissie voortaan de uitgangspunten bepaalt en aangeeft in welke richting het college een onderwerp moet uit werken. "Voorheen was er nogal eens veel aandacht voor details en werd informatie gegeven waar niet om gevraagd was. Dat zal anders moeten worden." De vergaderingen van de commissie Sport, Onderwijs en Welzijnszaken zijn op 4 en 25 september, 30 oktober en 11 december. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op 16 en 17 september wordt overdag de begroting 2003 behandeld. NIEUW RAADSLID: Valeska Kleczeweski van Soest 2002 NIEUW RAADSLID: Eric Bervoets van de PvdA Valeska Kleczeweski (tweede van rechts) geeft toe nooit bijzonder geïnteresseerd te zijn in politiek. Ze is er dan ook min of meer toevallig in terechtgekomen. Als inwoonster van Soesterberg-Noord wilde zij haar stem laten horen over de toekomst van dit deel van de gemeente. Haar inbreng viel kennelijk zo op, dat zij werd gevraagd door Soest 2002 om zich kandidaat te stellen. Daar kon ze uiteraard niet direct op antwoorden. Dat gebeurde pas nadat ze het programma van deze nieuwe partij had gelezen. Zij kon zich daarin vinden en besloot toen positief op het verzoek te reageren. Valeska Kleczeweski, die werkzaam is als chef bij de regiopolitie Utrecht, heeft bijzondere interesse voor vraagstukken op verkeersgebied. Dat is de reden van haar lidmaatschap, samen met haar fractiegenoot Nijhoff, van de commissie ruimtelijke ordening, verkeer en milieu. Zij neemt daarin de verkeersonderwerpen voor haar rekening. NIEUW RAADSLID! Teun Middelkoop van Soest 20Ö2 Hij komt uit Brabant, uit een katholiek nest dat steeds roder werd. Eric Bervoets kleurde mee en werd ituijn studententijd lid van de PvdA, net als de rest van het gezin. Voor die partij zit hij nu in de gemeenteraad van Soest zit. Maatschappelijke betrokkenheid was daar voor de aanleiding: "Je kunt mopperen op de samenle ving en aan de zijlijn blijven staan, je kunt ook proberen in de gemeente Soest iets aan te pakken, voor elkaar ts krijgen of te verbeteren." De meeste interesse van de wetenschappelijk onderzoeker in Apeldoorn aan de Nederlandse Politie Academie gaat uit naar bestuurlijke vernieuwing en algemene bestuurszaken, de twee commissies waar hij dan ook lid van is. Met name naar onderwerpen als hulpverlening, veiligheid, leefbaarheid en de politie gaat de interesse van Eric Bervoets uit. Een nieuwe partij in de politieke arena is Soest 2002. Niet nieuw daarin is oprichter en fractievoorzitter Teun Middelkoop, oud-directeur van de Nederlandse Export Combinatie. Hij zat eerder voor het CDA in de raad. Na zijn voortijdige vertrek richtte hij Soest 2002 op "omdat ik vond dat er nög wel wat te verbeteren viel". Zo was hij het oneens met de Zonnegloren-deal (het ziekenhuis Zonnegloren werd afgebroken om het ter rein terug te geven aan de natuur). Middelkoop zou begrip voor de deal hebben als sprake was van een stadssituatie, maar om in Soest met z'n vele groen delen aan de natuur terug te geven, gaat hem te ver. Hij is dan ook tegen een herhaling van zo'n deal, die nu in Soestduinen (Kodak-terrein) aan de orde is. Verder is Middelkoop het oneens met de financiële gang van zaken rond het bouwplan op de hoek Dalweg- Steenhoffstraat. "Als je zo gemakkelijk over miljoenen praat en er liggen nog zoveel knelpunten in Soest, dan geloof ik dat het geld anders moet worden besteed." Zijn grootste interesse gaat dan ook uit naar het beheer van de financiën en een betere besteding daar van. Hij wil met name voor de laagst betaalden, de sociaal zwakkeren, wat meer doen. Ook aan het schoonmaken van Soest mag wat hem betreft meer geld worden besteed, "want Soest 2002 vindt dat de gemeente er wat verwaarloosd bijligt". Ten slotte wijst Middelkoop erop dat Soest 2002 een transparant beleid hoog in het vaandel heeft, "want daar zijn wij een groot voorstander van" Dat sinds het ingaan van de nieuwe raadsperiode de burgemeester en de wethouders niet langer voorzitter zijn van de raadscommissies, is een uitvloeisel van het dualisme. Dit beoogt een ontvlechting van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. De collegeleden zijn dan ook niet langer lid van de gemeenteraad en de raadscommissies. Hun plaats als voorzitter van de verschillende commissies is dan ook ingenomen door een raadslid. II et kwam nogal eens 11 v I voor dat de fracties wil lekeurig achter 'hun' wethouder aanliepen. Dat was één partij," zegt Karei van Geet van de WD en voorzitter van de commissie Algemene Bestuurszaken en in die functie opvolger van burge meester drs. J.J.L.M. Janssen. De nieuwe situatie is anders, vergelijkbaar met de gang van zaken in de Tweede Kamer. Van Geet: 'Als de Kamer iets wil hebben uitgelegd, kan ze een minister of staatssecretaris daar voor laten komen. Ditzelfde speelt nu ook lokaal, omdat de raad voortaan een kaderstellen de en controlerende taak heeft. De kaderstellende taak is geba seerd op het raadsprogramma dat is opgesteld bij de college onderhandelingen. Overigens heeft het college van burge meester en wethouders zelf ook een programma opge steld. Het raadsprogramma geeft de kaders aan waarbinnen het college van B en W mag/moet manoeuvreren. Het college kan op basis hiervan een beleid uitvoeren dat door de gemeente raad wordt gecontroleerd." CONTROLE Van Geet vindt het een goed systeem, omdat de gemeenteraad naast de kaderstellende taak ook een scherp controlerende taak heeft "en die moet goed worden uitgevoerd. De collegeleden hebben een duidelijke, wettelijk vastgelegde, informatieplicht. De portefeuillehouders moeten alle vormen van informatie doorspelen aan de raad." Coalitie en oppositie blijven ook in de nieuwe situatie een rol spelen. "Aan de andere kant, als een collegelid bepaal de dingen uithaalt die tegen alles indruisen, dan is dat Karei van Geet: "De burger moet weten dat hij ook ir dualistisch stelsel rechten heeft." De onderwerpen die in de commissie Algemene Bestuurszaken worden behandeld, zijn: algemene bestuurszaken openbare orde en veiligheid volksgezondheid personeel en organisatie informatiebeleid communicatie integratiebeleid en vluchtelingenwerk heel vervelend voor de wethouder. Hij zit wat wankeler op de stoel dan voor het dualisme, want de raad kan hem gemakkelijker wegsturen door middel van een motie van wantrouwen." In het duale stelsel wordt de agenda voor de commissieverga dering niet langer door de porte feuillehouder vastgesteld, maar door de voorzitter van de raads commissie. Hij krijgt daartoe ver zoeken van de fracties. Bij het agendaoverleg voor de commissie wordt ook de raadsagenda samengesteld. Bij dit overleg is naast de griffier ook de burge meester als voorzitter van de raad aanwezig. rechten burgers Belangrijk in het nieuwe stelsel is dat ook inwoners van de gemeente Soest onderwerpen kunnen aandragen voor de com missievergaderingen. "Los van het feit dat ik zelf een groot voorstander ben van het betrekken van de burgers bij de gemeentepolitiek, is het noodza kelijk dat een uitleg over het dualisme beter in de publiciteit komt", zegt Van Geet. "De burger moet weten dat hij ook in het dualistisch stelsel rechten heeft." Het raadsprogramma en/of de collegeverklaring kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie van de gemeente Soest, telefoon (035) 609 34 60. De vergaderingen van de commissie Algemene Bestuurszaken zijn op 2 en 23 september, 28 okto- ber en 9 december. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op i 6 en 17 september wordt over dag de begroting 2003 behandeld. woensdag 19 Klankbordgroep bekijkt eigen Aanleiding voor een I terugloop in kwalitt het Dorpsplein. Verder renovatie aan het geboL Tegelijkertijd waren er it nieuwbouw te ontwikke soort bebouwing. Omdz op de locatie, moet iede ontwikkeling van nieuwt plaatsen, vond de gemet tieven te ordenen en de nader te verkennen. Op gekeken wat allemaal mi Dorpsplein. Adviseurs van bbn advise tieven te koppelen aan e locatie van de school, he haar geschikt om in het c Doel van de integrale aar functionele verbetering v BEBOUWINGSMOI De initiatieven zijn gekop modellen. Aan de hand v modellen zijn de kansen De gemeente Soes Daar zijn we trots groen te houden, s van de gemeente S mouwen. Wij inforr Deze maand overh; et is het j uitdijt. Di levert do ook (verkeers)ge\ op. In het kader v samen met de pol kelt, worden verzi Bij een wijkschouv gend groen. Soms i wagen het trottoir het groen soms he Opzet is om inwoi voorbeeld omdat gewezen dat er sp gaan medewerken voldoende is verbe Volgens johan Oss< groen voor, vooral doordat ze daar w V- dat anderen er last uitzakt. Juist dan kr raadt iedereen aan Het is niet zo dat ii Milieu proberen ee aanvaardbaar is. "C er echt niet met d« Voor vragen en/o Woonomgeving, 1

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 12