■NÉ orpsplein Soesterberg s de fcVekerïj Herinrichting Beukenlaan-Laanstraat-Beckeringhstraat beetje ri... ntwikkelingsplan ff, r 1 U op 't Hoogt pi $1 ft j|j§ M fsjjf |Hm Nog geeri 'Mateloos Mobiel Kaart' opgehaald? Kinderboerderij De Vrije Teugel juni 2002 Pagi Jwoensdag iur>! 2002 Pagina 3 katholiek nest dat steeds eurde mee en werd in zijn V, net als de rest van het iu in de gemeenteraad van betrokkenheid was daar- mopperen op de samenle- ,taan, je kunt ook proberen n te pakken, voor elkaar te 2 meeste interesse van de ;er in Apeldoorn aan de ie gaat uit naar bestuurlijke stuurszaken, de twee lid van is. Met name naar ng, veiligheid, leefbaarheid »e van Eric Bervoets uit. als sprake was van een est met z'n vele groen geven, gaat hem te ver. •haling van zo!n deal, die nu iin) aan de orde is. Verder iet de financiële gang van p de hoek Dalweg- smakkelijk over miljoenen ïl knelpunten in Soest, dan s moet worden besteed." dan ook uit naar het een betere besteding daar- de laagst betaalden, de ir doen. Ook aan het g wat hem betreft meer t Soest 2002 vindt dat de 'osd bijligt". Ten slotte wijst 2002 een transparant ïeeft, "want daar zijn wij leester en de ssies, is een ing van ders. De raad en de chillende lid. vervelend voor de wethouder. :it wat wankeler op de stoel voor het dualisme, want de kan hem gemakkelijker sturen door middel van een ie van wantrouwen." -t duale stelsel wordt de ida voor de commissieverga- ng niet langer door de porte- lehouder vastgesteld, maar r de voorzitter van de raads- imissie. Hij krijgt daartoe ver- <en van de fracties. Bij het ïdaoverleg voor de commissie 'dt ook de raadsagenda engesteld. Bij dit overleg is >t de griffier ook de burge- ïster als voorzitter van de i aanwezig. CHTEN BURGERS mgrijk in het nieuwe stelsel is ook inwoners van de ïeente Soest onderwerpen nen aandragen voor de com- sievergaderingen. "Los van feit dat ik zelf een groot ""stander ben van het betrekken leentepolitiek, is het noodza- het dualisme beter in de n Geet. "De burger moet Jua/istisch stelsel rechten offegeverklaring kunt u opvragen bij de "eente Soest, telefoon (035) 609 34 60. Vjr 'r ij/il i Vijlt/. Voor woensdag 26 juni staat een inloop avond (aanvang 19.30 uur) in het gemeentehuis op het programma over de herinrichting van de Beukenlaan-Laanstraat- Beckeringhstraat. Belangstellenden kunnen dan in het restaurant van het gemeentehuis terecht bij leden van de klank bordgroep die een toelichting geven op het door hen gemaakte ontwerp voor de reconstructie. De klankbordgroep heeft de burgerlijke beleidsaanbeveling klaar. Nu is het zover dat iede re belangstellende daarop kan reageren. De aanbevelingen en tekeningen liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en bij Ad van Wanroij van afdeling Wegen, Grondzaken en Verkeer. Bij de reconstructie van het vervolgtraject borduurt de klankbordgroep in grote lijnen verder op de uitvoering van het eerste deel, de Nieuweweg. Het vervolgtraject wijkt hiervan enigszins af. Door beperkte ruimte is het op sommige plaatsen niet mogelijk dezelfde as-versprin gingen aan te leggen die de Nieuweweg kenmerken. In plaats daarvan komen er plateaus. Verder is het de bedoeling de hele route Laanstraat-Beukenlaan- Beckeringhstraat te voorzien van een doorgaande bomen- structuur. Nu staat er slechts hier en daar een boom. De reconstructie, die volgens planning in het najaar of begin volgend jaar begint, zal in fasen worden uitgevoerd. shkbordgroep bekijkt eigen voorstellen om tot één ontwerp te komen. ...\gdgn\Zomed\Beukenlaan.dgn 06-06-2002 11:08:12 Sm I Gaat het Dorpsplein in Soesterberg op de schop? De resultaten van het haalbaar heidsonderzoek zijn besproken in de commissievergadering van de gemeenteraad. Op basis hiervan besloot het college tot een vervolgonderzoek. Het doel van het vervolgonderzoek is een ontwikkelingsplan te bepalen zodat de mogelijkheden voor realisatie binnen bereik komen. modellen is dat de gebouwen op de drie locaties (school, plein en Dorpshuis) worden gesloopt. In het eerste model (basis volume plan) is het Dorpshuis naar de locatie van de school verplaatst. Het plein blijft gehandhaafd en er worden ongeveer 70 woningen in verschillende financieringscategorieën gesitueerd. In het tweede model (alternatief volumeplan) is de school uit het gebied geplaatst en doet de locatie van de Drie Eiken mee in een mogelijke ontwikkeling. In de anleiding voor een haalbaarheidsonderzoek was de V terugloop in kwaliteit van het woongebouw aan |het Dorpsplein. Verder investeren door middel van [renovatie aan het gebouw leek niet zinvol meer. [Tegelijkertijd waren er initiatieven van eigenaren om nieuwbouw te ontwikkelen, wellicht in een andere 'soort bebouwing. Omdat vele eigenaren aanwezig zijn r op de locatie, moet iedere eigenaar participeren in de lontwikkeling van nieuwbouw. Om initiatieven te kunnen plaatsen, vond de gemeente het verstandig deze initia- itieven te ordenen en de bereidheid van eigenaren nader te verkennen. Op basis daarvan kon worden b gekeken wat allemaal mogelijk was op en rondom het BDorpsplein. Adviseurs van bbn adviseerden de gemeente de initia tieven te koppelen aan een integrale aanpak. Zowel de ■locatie van de school, het plein en het Dorpshuis leek [haar geschikt om in het onderzoek mee te nemen. Doel van de integrale aanpak was een kwalitatieve en [functionele verbetering van een groter locatiegebied. BEBOUWINGSMODELLEN De initiatieven zijn gekoppeld aan twee bebouwings- nodellen. Aan de hand van deze twee bebouwings- nodellen zijn de kansen verkend. Uitgangspunt van de De gemeente Soest is een groene gemeente. Daar zijn we trots op. Om het groen mooi groen te houden, steken veJe medewerkers van de gemeente Soest hun handen uit de mouwen. Wij informeren u graag hierover. Deze maand overhangend groen. et is het jaargetijde waarin het groen uitdijt. Dit geeft niet alleen sfeer, maar levert door overhangend groen soms ook (verkeers)gevaarlijke situaties en overlast op. In het kader van een actief wijkbeheer onderneemt de gemeentelijke afdeling Groen en Milieu samen met de politie actie. Bewoners met tuinen waar het groen zich wat al te weelderig ontwik kelt, worden verzocht een snoeibeurt uit te (laten) voeren. Bij een wijkschouw in Smitsveen werd duidelijk dat bij veel particuliere tuinen sprake is van overhan gend groen. Soms in die mate dat fietsers, een voetganger met wandelwagen of iemand in een invaliden- wagen het trottoir niet meer over kunnen zonder in aanraking te komen met takken. Ook belemmert het groen soms het zicht van weggebruikers of de vrije doorgang van vrachtauto's. Opzet is om inwoners met overhangend groen eerst persoonlijk aan te spreken. Lukt dit niet, bij voorbeeld omdat er niemand thuis is, dan krijgen ze een brief in de bus waarin ze erop worden gewezen dat er sprake is van te veel groen. Ze krijgen twee weken de tijd om te snoeien. Daarna gaan medewerkers van Groen en Milieu controleren of door de genomen maatregelen de situatie voldoende is verbeterd. Is dit niet het geval, dan kan de betrokkene bezoek van de politie verwachten. Volgens Johan Ossendrijver en Gerard Wallet van Groen en Milieu komt in Soest veel overhangend groen voor, vooral aan de achterkant van woningen. Soms hebben de bewoners dit niet in de gaten doordat ze daar weinig komen. Daardoor ervaren ze niet dat de begroeiing zover de tuin uitsteekt dat anderen er last van hebben. Vooral na een regenbui wordt de begroeiing zo zwaar dat deze vaak uitzakt. Juist dan krijgt de gemeente de meeste meldingen van overhangend groen. Groen en Milieu raadt iedereen aan eens rond z'n tuin te lopen en te kijken of ergens groen hinderlijk overhangt. Het is niet zo dat in alle gevallen direct moet worden gesnoeid. De medewerkers van Groen en Milieu proberen een oplossing te vinden die voor beide partijen, de eigenaar en de weggebruiker, aanvaardbaar is. "Dat bekijken we per situatie", zegt Ossendrijver. "In overleg kan heel veel. We gaan er echt niet met de botte bijl in." Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Woonomgeving, telefoon (035) 609 36 66. Drie Eiken kunnen eventueel zorg- en welzijn-units worden opgenomen voor de huidige zorgondernemers en het Dorpshuis. Hierdoor kan een groter gebied beschikbaar komen voor woningbouw op een schaal die meer aansluit bij de omliggende bebouwing. Het huidige plein is veranderd naar een brede straat tussen de woningen. Het plan omvat ongeveer 75 woningen in verschillende financieringscategorieën. KEUZE GEMEENTE SOEST De gemeente heeft een voorkeur voor het alternatieve volumeplan (de school wordt uit het gebied geplaatst). Ten eerste omdat dit plan financieel aantrekkelijker is, ten tweede omdat het de ruimtelijke structuur in het gebied aanzienlijk verbetert, ten derde omdat er functie combinaties mogelijk worden gemaakt (zorg, welzijn, onderwijs) en ten vierde omdat het plan een positieve beoordeling heeft bij de betrokkenen (met uitzondering van het Dorpshuis). VERVOLGONDERZOEK De gemeente Soest wil de kansen voor het alternatieve volumeplan verder onderzoeken. Dat betekent dat er verder gaat worden gesproken met de betrokkenen. Op basis van een samenwerking met de eigenaren wil ze komen tot een ontwikkelingsplan. De vorm van samenwerking zal op maat zijn en aansluiten op de individuele uitgangspunten en voorwaarden van de betrokkenen zelf. De gemeente wil stimulerend zijn voor anderen. Dat doet ze door een externe deskundige RAADS- EN COMMISSIEVERGADERINGEN JULI SEPTEMBER 4 juli: gemeenteraadsvergadering: 2 september: commissie Algemene Bestuurszaken (ABZ) 3 september: commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu (RVM) 4 september: commissie Sport, Onderwijs en Welzijnszaken (SOW) 5 september commissie Financiën en Openbare Werken (FÓW) 12 september: gemeenteraadsvergadering. 16 en 17 september (overdag): behandeling begro ting 2003 Alle commissie- en raadsvergaderingen beginnen om 19.30 uur (tenzij anders aangegeven), zijn open baar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein te Soest. De agenda en vergaderstukken liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis. VERGADERDATA WIJKBEHEERTEAM DE ENG 2 september De vergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in buurthuis De Eng. VERGADERDATA WIJKBEHEERTEAM SMITSVEEN 25 juli 2 september 26 september 31 oktober 28 november 20 december De vergadering vindt plaats om 20.00 uur in buurt huis De Praatpaal. Meer informatie over de wijkbeheerteams: Carrien Eenhoorn, wijkcoördinator gemeente Soest, telefoon (035) 609 34 83 (bbn adviseurs) samen met de betrokkenen een concreet plan te laten uitwerken. De uiteindelijke haalbaarheid wordt vooral bepaald door de bereidwilligheid en de actieve rol die de betrokkenen in staat zijn te vervullen. In het ontwikkelingsplan wordt het nieuwbouwprogramma met de ruimtelijke voorwaarden beschreven zodat initiatiefnemers in overleg met de betrokkenen het plan tot verdere ontwikkeling kunnen brengen. Belangrijke risico's zullen worden onderzocht in het ver volgonderzoek, zoals vergunningsprocedures, eigen domsverhoudingen en ontwikkelingsstrategie. Parallel hieraan vindt een locatieonderzoek plaats voor het ver plaatsen van de Wethouder de Haanschool. Doel hier van is om een passende locatie te kiezen voor een eventueel te verplaatsen openbare basisschool. PLANNING Het vervolgonderzoek zal eind 2002 zijn afgerond. Dan is duidelijk wat het ontwikkelingsplan behelst, wanneer en hoe dat kan worden ontwikkeld en wat het allemaal gaat kosten. Tussentijds wordt bepaald of het onderzoek op de goede weg zit. Belangrijk moment is te weten of de herschikking van functies (onder andere her verplaatsen van de school) tot een goed resultaat leidt. In september zal daarom een terugkoppeling plaatsvinden door een publicatie in Op 't Hoogt. Meer informatie: Hans Bouwman van de gemeentelijke afdeling Planologie en Bouwen, telefoon (035) 609 34 62. In menig Soester huisgezin prijkt hij al aan de wand. Een enkeling heeft hem zelfs laten plastificeren of inlijsten. Andere Soesters hebben er een familielid in Canada of Nieuw Zeeland gelukkig mee gemaakt. We hebben het over de 'Mateloos Mobiel Kaart', de fraaie plattegrond in vogelvlucht van Soest, Soesterberg en Soestduinen. Je kunt er je eigen huizenblok, flatgebouw of wooncom plex op terugvinden. En nog veel meer: informatie over de lijnen, tijden en haltes van de trein en de bus; tele foonnummers en internetadressen van de Treintaxi, de Regiotaxi, de Ouderenbus, enz. Het doel dat de gemeente met de kaart beoogt, ligt besloten in de titel van de kaart 'Soest Mateloos Mobiel'. Een titel met een knipoog. Wie de auto bewuster wil gaan gebruiken - en dat is ook in deze gemeente geen overbodige luxe meer - wordt ermee op zijn wenken bediend. Nog af te halen zo lang de voorraad strekt (gratis!) De gemeente besloot de kaart (formaat 95,5 x 85 cm) niet (gevouwen) via de 18.000 brievenbussen huis-aan-huis te bezorgen. Dat is achteraf een 'goede gok' gebleken. Na de eerste uitgifte (2e helft februari j.l.) via plaatselijke boekhandelaren, drogisten, WV en gemeentelijke loket ten is de totale oplage van 12.000 inmiddels geslonken tot 3.000 stuks. De stapel in de hal van het gemeente huis moest sindsdien wekelijks worden aangevuld. Belangstellenden kunnen nog - zo lang de voorraad strekt - tijdens kantoor-/openingsuren bij de volgende uitgiftepunten terecht voor een GRATIS exemplaar van de 'Mateloos Mobiel Kaart' De hal van het gemeentehuis, Raadhuisplein ISoest De WV Soest, Steenhoffstraat 9a, Soest. Drogisterij Sukking, Rademakerstraat 23, Soesterberg Nadere info: Joop van Haaften, milieuvoorlichter, telefoon (035) 609 35 12. i Kinderboerderij De Vrije Teugel is, naast het milieucen trum de Kwekerij, het IVN en Groei&Bloei, één van de aanbieders van activiteiten op het gebied van Natuur en Milieu Educatie. Het totaal aanbod wordt gecoördineerd vanuit de gemeente Soest. Tegenwoordig wordt jaarlijks een aanbod gedaan aan alle scholen van Soest en Soesterberg, als onderdeel van het aanbod van de gemeente Soest, afdeling Groen en Milieu. Alle school klassen van Soest en Soesterberg schrijven zich in om een of meer lessen te volgen bij Kinderparadijs De Vrije Teugel, onderdeel van Stichting Balans Soest. Bij het Kinderparadijs komen per jaar zo'n 133 schoolklassen. "Waarom hebben deze zwarte Op het Kinderparadijs is de levende have het middel om de Natuureducatie lessen vorm te geven. Op welke manier zijn de resultaten van deze lessen nu te meten? Vaak zijn dat de vragen die de kinderen stel len en ook de soms wonderlijke antwoorden die kinde ren geven op vragen. Vragen waar ook wij soms geen antwoord op hebben: Waarom heeft deze geitenmoeder drie lammetjes terwijl ze maar twee spenen heeft? O Waarom heeft de kalkoen zo'n eng rood soort slurfje bij zijn snavel hangen? O Hoe weet een kastanje nou hoe hij een kastanjeboom moet worden? O Waarom wil er bij de geiten steeds een geit de baas spelen? Het lijkt hier wel Israël! Regelmatig wordt door kinderen heel goed geobser veerd en 'geluisterd' naar het gedrag van dieren. Kinderen willen dan vaak ook weten wat de eenden bedoelen te zeggen als ze heel hard kwaken, waarom de geitjes steeds met hun eigen families in groepjes wil len liggen. Antwoorden van kinderen op onze vragen: Hoe kunnen we er voor zorgen dat de moeder schaap niet zo bang wordt van ons? '&dan gaan we allemaal heel lief glimlachen naar haar! &dan gaan we ons allemaal eerst verkleden als schapen! '&dan gaan we lieve zachte baby liedjes voor haar zingen! Wie weet wat "stress" betekent en hoe je dat bij dieren kan zien? ?:lk weet niet wat het betekent maar mijn moeder heeft ook altijd stress, zegt ze! Waar heb je eigenlijk je navel streng voor nodig? Nou, als je bij je moeder in de buik zit, dan zit je gelukkig nog een beetje aan haar vast want anders zou je helemaal weg drijven! Waarom heet een wandelende tak eigenlijk 'wandelende tak'? Omdat ie op een tak lijkt! Waarom is het zo handig dat hij op een tak lijkt? Omdat hij WEET dat hij 'wandelende tak' heet! varkens geen krul in hun staart?" Kinderen hebben van nature een nieuwsgierigheid en verwondering voor hun natuur lijke omgeving. Zij willen daar meestal uit zich zelf al heel zuinig op zijn. Gevoel voor duurzaamheid is er al heel jong. Het is een uitdaging om de voorwaarden zo te crëeren dat kinderen en jongvolwassenen dit steeds kunnen blijven vertalen naar hun eigen leven en leefomgeving. ADRES: Molenstraat 157 OPENINGSTIJDEN DE KWEKERIJ: dinsdag, woensdag, donderdag van 13.00 - 16.30 uur MEER INFORMATIE (tijdens kantooruren): Henriëtte Steijn (035) 609 34 54 of Johan Simon (035) 609 32 02 E-MAIL: milieucentrum@soest.nl i

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 13