Mini-s Vrouw avond1 HEEFT U EEN VRAAG AAN DE GEMEENTE SOE r woensdag 19 juni 2002 RAADSCOMMISSIE Stel deze vraag hier: naar: Naam: Adres: Postcode en adres: Per omgaande si Gemeente Soest Communicatie Antwoordnummer 120 3760 tijm Soest /(postzegel;is niet nodig) Wf LAANSTRAAT. beckeringhstraat kTJ =t m =t i SLOOPVERGUNNING so Uitgave gemeente Soest Afdeling Communicatie Raadhuisplein I 3762 AV Soest Telefoon: (035) 609 34 55 E-mail: postbus2000@soest.nl Zie ook: www.soest.nl WET RUIMTELIJKE ORDENING/INSPRAAKVERORDENING. Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest maken bekend dat zij voornemens zijn om vrijstelling/ vergunning te verlenen voor het verbouwen/uitbreiden van de rioolwaterzuivering, Neonweg 30, (artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening). Op grond van artikel 5 lid 3 van de inspraakverordening van de gemeente Soest vallen de inspraakprocedure voor de voorbereiding van voornoemd project en de ter visie legging als bedoeld in artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening samen. Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een termijn van vier weken - van donderdag 20 juni tot en met woensdag 17 juli 2002 - eventuele ifehswijzen mondeling of schriftelijk in te dienen. Indien u mondeling uw zienswijze naar voren wenst te brengen dan kan* dit geschfëdenin een openbare zit ting. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevrouw M. StOmp^-telefoon (035)609 32 68. De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen ter inzage gedurende diezelfde termijn, dagelijks van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur in het gemeentehuis, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouwzaken), Raadhuisplein 1. VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN I De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn de volgende vergunningen te verlenen met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften: 1het uitbreiden van een balkon aan de achterzijde van de woning, Varenstraat 81(artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening); 2. het bouwen van een tuinhuisje, Valeriaanstraat 193, (artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning); 3. het uitbreiden van de woning en de garage (met kelder), Eikenlaan 28, (artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening); 4. het uitbreiden van een woonhuis, Van Lenneplaan 27, (artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning); 5. het uitbreiden van een woonhuis, Ooshout 5, (artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een termijn van vier weken, derhalve van donderdag 13 juni 2002 tot en met woensdag 19 juni 2002 eventuele zienswijzen schrif telijk bij burgemeester en wethouders in te dienen.De op deze bouwplannen betrekking hebbende stukken liggen ter inzage gedurende diezelfde termijn, dagelijks van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, in het gemeentehuis, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouwzaken), Raadhuisplein 1. VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN 2 De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn de volgende vergunningen/ vrijstellingen te verlenen met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften: 1.* het vernieuwen/veranderen van een werkplaats, aanpassen toegangen en installaties, Kampweg 5, (arti kel 4 lid 2 sub c van bestemmingsplan Egghermonde I en artikel 50 lid 4 van de Woningwet); 2. het plaatsen van een tijdelijke schoolaccommodatie t.b.v. 3 klaslokalen, Valeriaanstraat 169a, (artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening); 3* het bouwen van een tijdelijke kantoor-unit, Rademakerstraat 28 a en 28 b (achterterrein), (artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening); 4. het plaatsen van een tijdelijke berging, Bosstraat 151, (artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening); 5. het bouwen van een tijdelijke huisvesting t.b.v. peuterspeelzaal, Beetzlaan 48, (artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een termijn van twee weken, derhalve van donderdag 20 juni tot en met woensdag 3 juli 2002 eventuele zienswijzen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze bouwplannen betrekking hebbende stukken liggen ter inzage gedurende diezelfde termijn, dage lijks van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, in het gemeentehuis, afdeling Plano logie en Bouwen (balie bouwzaken), Raadhuisplein 1. Het met een gemerkte bouwplan ligt tevens ter inzage in de Dependance Publiekszaken, Dorpsplein 17 te Soesterberg, geopend donderdag van 9.30 -12.30 uur. DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN ZIJN INGEDIEND OP DE AANGEGEVEN DATUM BOUWPLAATS NR REGNR BETREFT ONTVANGEN Beckeringhstraat 58 020115 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis 3-6-2002 Biltseweg 49 020393 vernieuwen/veranderen van een dakkapel 4-6-2002 en tuindeur Choristenpad 67 020307 verbouwen/uitbreiden van de woning 7-6-2002 Dalweg 3 020397 verbinden van twee dakkapellen 7-6-2002 de Genestetlaan 3a 020399 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis 7-6-2002 de Genestetlaan 26 010149 verbouwen van een woning 3-6-2002 Dorsvlegel 103 020389 bouwen van een tuinhuisje 3-6-2002 Gentiaanlaan 15 020395 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis 5-6-2002 Klaarwaterweg 35 020402 bouwen van een erker 7-6-2002 Koningsweg 2 020383 veranderen van een bedrijfsgebouw 3-6-2002 Nassauplantsoen 11 020308 verbouwen/uitbreiden van de woning 7-6-2002 Oostergracht 13-15 020390 bouwen van een bedrijfsgebouw met 4-6-2002 kantoor en opslag Oude Tempellaan 44 020290 bouwen van een lift a/d linker zijgevel 7-6-2002 Parklaan 1 020267 verbouwen/uitbreiden van de woning 7-6-2002 Ploegschaar 1 020387 bouwen van een dakkapel 3-6-2002 Rembrandtlaan 19 020394 bouwen van een blokhut 5-6-2002 Smitsweg 315- 593 020400 bouwen van tijdelijke kantoorunits t.b.v 7-6-2002 Turks mannencafé en vluchtelingenwerk Stadhouderslaan 98 020398 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis 7-6-2002 Valeriaanstraat 40 020392 bouwen van een blokhut 4-6-2002 van Goyenlaan 215 020332 het wijzigen van een voorgevel van een berging 7-6-2002 Vosseveldlaan 46 020128 uitbreiden van een woonhuis 7-6-2002 Willaertstraat 49c 020404 verbouwen van luifel, entree en toiletgroep 7-6-2002 bowlingbaan De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouw zaken), geopend elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN ZIJN VERLEEND/GEACCEPTEERD BOUWPLAATS NR Albert Cuyplaan 202a,b,c. REGNR 020142 Amersfoortsestraat 72 020205 Groenling 51 020168 Heetakker 16 020089 Morane 1 020351 Soesterbergsestraat 61 020012 Weegbreestraat 104/106 020334 BETREFT bouwen van 8 woningen waarvan 4 aan de Albert Cuyplaan 202, 2Ó2a, 202b, 202c en 4 aan de Molenstraat 32 t/m 38. (wijz. verj. verg. nr. 010104) bouwen van een bedrijfsri verbouwen/uitbreiden verbouwen/uitbreiden vernieuwen/veranderen vergroten ven een parkeer! entree parkeerkelder (wijz. bouwen van een blokhut VERZONDEN 4-6-2002 3-6-2002 5-6-2002 3-6-2002 3-6-2002 3-6-2002 ,99619) 5-6-2002 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift in dienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan Burgemees ter en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum worden ingediend. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouw zaken), geopend elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. Onderwerp Kapvergunningaanvraag Klinkveld 16 te Soest Terras café 't Plukje Uitbreiding rioolwaterzuivering Neonweg (bouwaanvraag 020279) Het uitbreiden van een woning aan de Gemini 84 (bouwaanvraag 020342) Verzoek wijziging ruiterroute Vereniging Artishock: aanvraag subsidie Naamgeving plantsoen terrein voormalige Carolusschool Koningin Wilhelminaschool voor SBO Amersfoort: verzoek om een financiële bijdrage voor de inrichting van de speelplaats Beslissing Kapvergunning voor het kappen van 1 eik op perceel Klinkveld 16 weigeren. Bewoners van Kerkstraat 57 door middel van bijge voegde antwoordbrief op de hoogte stellen. Vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO opstar ten voor de uitbreiding van de RWZI aan de Neonweg. Het bouwplan na publicatie 4 weken ter inzage leg gen. Bij geen zienswijze verklaring van geen bezwaar- aanvragen bij Gedeputeerde Staten nadat het plan wederom 10 dagen voor de commissie RVM ter inza ge heeft gelegen. Bouwvergunning weigeren. Geen medewerking ver lenen aan artikel 19, lid 3 WRO jo. artikel 50 lid 5 van de Woningwet. Route over Maarschalkersteeg handhaven. Subsidieverzoek niet in behandeling nemen wegens te late indiening. Instemmen met naamgeving hofje voormalig terrein Carolushof. Mededelen dat aan het verzoek géén medewerking kan worden verleend. VERGADERING BESTUURLIJKE VERNIEUWING Maandag 1 juli om 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis vindt de raadscommissie Bestuurlijke Vernieuwing plaats. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. Onderwer pen die op de agenda staan, zijn: AGENDA 1Vaststelling agenda; 2. Spreekrecht over niet op de agenda vermelde onderwerpen; 3. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter; 4. Verslag van de commissie Bestuurlijke vernieuwing d.d. 29 mei 2002; 5. Aanzet tot werkplan commissie bestuurlijke vernieuwing; 6. Volgens werkplan een eerste, open gedachtewisseling over: a. aansturing griffie/instructie griffie (blz. 4 werkplan, punt a.) b. evalueren ervaringen raadscommissies (blz. 4 werkplan, punt b.) c. procedurevoorstel behandeling aan de gemeenteraad gerichte brieven (blz. 5 werkplan, punt c.) 7. Presentatie door de leden van de deelwerkgroep 'het Fundament' van de Burgerwerkgroep van hun rapportage met vervolgens een discussie; 8. Volgens werkplan een eerste, open gedachtenwisseling over burgerparticipatie (blz. 2 werkplan, punt 2); 9. Rondvraag/evaluatie. De vergaderstukken zijn in te zien in de hal van het gemeentehuis. Inwoners die in 2001 een premie voor vrijwilligerswerk ontvingen in combinatie met een bijstands- of ioaw- uitkering, moesten dit opgeven voor vaststelling van het tabelinkomen voor de huursubsidie. Hierdoor pakt de te verstrekken huursubsidie in het subsidiejaar 2002/2003 lager uit dan op grond van het minimum inkomen verwacht mag worden. Uitkeringsgerechtigden die dit treft kunnen bij de afdeling Sociale Dienstverlening een woonkostentoeslag aanvragen die het gemis compenseert. Betreffende uitkeringsgerechtigden zullen hier over vóór 1 juli 2002 schriftelijk benaderd worden; mocht iemand echter geen bericht krijgen, kan men op ei gen initiatief bij de afdeling Sociale Dienstverlening een woonkostentoeslag aanvragen. De gemeente zoekt naar een oplossing voor toekomstige jaren. Burgemeester en wethouders van Soest maken ih verband met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit ad ministratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend, dat zij besloten hebben: Om in verband met de activiteiten van de winkeliersvereniging Hartje Zuid, op vrijdag 21 juni 2002 van 19.00 uur tot 23.00 uur door middel van bord Cl van bijlage I van het RW-90 gesloten te verkeren voor aHe,yerkeer: - de Soesterbergsestraat, tussen de ingang van het parkeerterrein en de Korte^^^ö®^-^:^»^^ - de Gallenkamp Pelsweg; ^msSBSEx' WÊ 1WE0B Tijdens de afsluiting van de Soesterbergsestraat wordt tijdelijk het opgeheven. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het colIege burgerftoester en wethouders binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatre gelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de president van de rechtbank te Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd van 109,- voor een natuurlijk persoon of 218,- voor een rechtspersoon. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. INLOOPAVOND HERINRICHTING 16 JUNI TUS- SEN 19.30 EN 21.30 UUR Voor woensdag 26 juni sloot een Inloopavond m h« gemeentehuis op het programma over da herinrich ting van de Beukenlaan Laanstraat BeiLeiinghstuj: Belangstellenden kunnen dan tussen 19.30 en 21,j( uur in het restaurant van het gemeentehuis terecht bij leden von de klankbordgroep. De leden geven toelichting op het door hen gemaakte ontwerp voor de reconstructie. Dit ontwerp kwam tot stand in lut we samenwerking met de gemeente Soest. De aanbevelingen en tekeningen liggen ter inrago p de hal van het gemeentehuls en bij Ad van Wanroij van afdeling Wegen, Grondtaken en Verkeer, tele foon (035) 609 36 81. AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 7 juni 2007. to net 13 juni 2002 ikunning rijn De volgende oanvrogivfj ontvangen: Perceel: Ruysdaellaan I - fy Dorresteinweg 3V I larix HildebrundUin tri 2 sparren en Heideweg 38 - 7 ïonifeten en I kers MAVO locatie Valt) woningbouw Diegenen die menen iij schaad door een eventi mondeling of schriftelij kendmaking kenbaar rr Milieu van de gemeen] CA Soest, telefoöT VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 7 juni 2002 tot en met 13 juni 2002 Datum verzending: 14 juni 2002 - Schaepmanstraat 70 -1 den en een twee conife ren - Oranjehof (nnb) - 1 eik - Heuvelweg 46 - 1 hulst - Larixlaan 8 - I spar, 1 conifeer, 1 vliegden, 4 eiken en 1 lijsterbes - Kolonieweg 2b - 1 esdoorn - Foekenlaan 24 -1 spar en enkele douglassp.inor. (dunning) Gemotiveerde bezwaren tegen het genomen beslu kunnen binnen 6 weken na verzending van het be sluit schriftelijk worden ingediend bij het college va burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Burgemeester en wethouders hebben sloopvergui' ning verleend voor het slopen van de daken van do bergingen behorend bij de woningen, Beetzlaan 8$ m 126 en 91 t/m 129 (verzenddatum: 4 juni 20021 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (AivT kunnen belanghebbenden een gemotiveerd be zwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wils indienen, dan moet het bezwaarschrift worden ge* richt aan Burgemeester en Wethouders van Soest Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzenddatum van do sloopvergunning worden ingediend. Voor de komende periode zijn de volgende weg werkzaamheden gepland: Hofstedering: In het kader van de garantie opj te asfaltwerk op de Hofsteden^ werkzaamheden plaatsvinde deelte tussen de Hoofdstek t/m 26 juni worden voorJ^ÉI^de uitgevoerd. Het verkeerjflpinder o^ kan wel passeren. Op 27 juni zal Lv.m het asfaltero van bovengenoemd gedeelte van dé Hofsfederini: A we8 afgesloten zijn voor alle verkeer. Een omleiding route zal worden aangegeven. Dorresteinweg: Op de Dorresteinweg ter hoogte van tuincentrum Vaarderhoogt zal een verkeersdrempel worden aan gelegd. De Dorresteinweg zal daarom op 1 en 2 jul afgesloten zijn voor alle verkeer. Een omleidingsro.* zal worden aangegeven. Kinnen dc daal ketting Olmei aan het ZetstcrsfKKur saterdag niet op. Uw Haar (12) en Mu-hiel i (91 uit Neenendaal. 1 buitelt trokken re de.' de aandacht in hun c militaire outfit. Pie hj speciaal aaitjjetrokker Open Pag van de Kot l andmaeht in het Op centrum l ogisriek op daat Ketting Oloierka -Telïs :n. óc -cec c rvs de toeftfrd o~ :r, rr... gaan tot ecvcnne..- r buesRger, :- .i re nog v« om ovc. cc..* .v... v c öo.-.ko-. ooe - :v - ccc. v - ,o Haar.TK de,-, "al ccr.k. o: wc dolikootorpifoo: ie word hij et«een .V. os o. rooeviii'k worden." bc: run roon en ovrtavh van afllcs temaa opgaan m spc! o. e:«e sfcör "speel. j-jcj Lwa*. r.i speler hc: XTOS^je--: .-ov.V vpe speei. rnoefi dan Tian/rfliltjk wei gdbesrrer. vandaar de aan eehre miliratm enr. n*rnk de -de.'.vwmk-e: ir. Soes: Thomas en Vjehie va- </«ensmtöJ de enige >ei jgeiit kers die «tóh ak min;ai aangekleed Opvallen.' "e ren waren or> hereeirde ei •men. Ten enkele onder* eijn Oj >rïït ook mei-ken int heiHher in de ae.rrviretfón i.v m woidcnv;? vorgunmnflfRumn'n dit n.t do/c tv tnen 4 wc n bij de of est, Postb g Groen? ooo, w« - sist liimmttar: nresiöH I U. <i»ai iU»eilm»i? ïiisur tenctJviöïilatjjjst u S hing tuur te: gmnteti tl iiit fewnsmsn ttr ims 'dpei. Z.i ve«s iimmoi g. gimmwmiji y\ ji fir ft» öntiiii iiwr :«!t onte. i gatir. S.j v/itiu te eellle nu» in:<i-i, •-> pjfri tit t mui Ui: tmiu -iwmtt tintin] luit iffffilB de teiiangtbiluiiitei ikswitu firètiftetnsig ■li i IrtlUeiuTT i ii 11 v.:> uitgevallen wi -diigc-)3®Yfcfcts 7)ir, wan ati söilijta rege11ugv-nmniï^u. 'Avanteteveixninen vnnrate-i tvaü zsu. hiaJtit -cttlöïte Uii'vwltó u nr.i - tv •Mfatóélnames kondcr nt, dan ruikutt gèhnittoiitto m in mtr-vungx mmun w.n xhmi aitr tiadd /ifitinr (kltitmenri fte.i'ws- Oöaithnrtft unnud epóti iaanu ovnm nr m».; i: termu A-cmmêtóe AriTjrdfe ineutiikr mtrschi ir m>. dor rijJci mider, aniteü. taniih ojn hetan^uelfónde» v.ami 1v. «ïOraancemdr «ókunuan -in-Ht TSrsameiics IWet arndf maner 1 •vsfwcenc me -mneiscmnvr Beniner nu- »>ueen :mdece^ vt manv warer^venverk. ■Wavndsre.^ar: dnn rJdeatnnr tt? - .tttmtha) ni i$$r, iUflf Fti: «Ti aanr.t .n. or -e Am-rdnr-rtcretr Tu.i utnia .ir^-ceT ",1 ui Amerer.rt \enc< Itöhfc ■vemr-ndmfer. \yv. 7. otc niét naa - nr ssferntoffer reeLdjy na.v nm in de 'nchtm. Amersfenrt 9^'ansm ^2 - -jatrf Üi 'Vr.ianT, ;.vc - U-4A) Blow v;: dti ini-..-:- i- v »i d'ts.'vs. ver: rr.G r tentf vniconciiV-i. v «tvaaidrinr.,«eir>aanriui:n:' r;

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 14